Tyylin osoittaminen luokan nimeen

Kun luokan nimi luodaan tyylin nimestä, InDesign luo täydellisen luokan nimen: <tyyliryhmän nimi>_<tyylin nimi>.

Tyylin luokan omistus – CSS-luokan nimiristiriitojen käsittely

Jos kaksi tyyliä osoitetaan samaan luokan nimeen, CSS-tyylisivun luominen kyseiset tyylit sisältävästä julkaisusta aiheuttaa ristiriidan. InDesign näyttää viennin yhteydessä varoituksen ja ristiriitailmoituksen.

CSS-luokan nimiristiriita

Järjestettyjen tai numeroitujen luetteloiden siistitty merkintä

Vienti eBook-muodossa > Yleiset > Tekstiasetukset-kohdan Osoita järjestämättömiin luetteloihin ja Osoita järjestettyihin luetteloihin -asetuksilla luoduissa merkinnöissä ei ole enää ylimääräisiä luokkia. InDesign ei enää lisää merkkejä tai luo tyylilaajennuksia, vaan jättää luetteloiden muodostamisen selaimen tai laitteen tehtäväksi.

Parannettu heuristiikka luettelomerkkien ja numeroinnin rakenteen määritystä varten

Luettelomerkkien ja numeroinnin rakenteen heuristista määritystä on parannettu merkittävästi. InDesign tunnistaa luettelomerkkien ja numeroinnin semanttisen rakenteen ja ilmaisee rakenteen oikein HTML-muodossa.

Luettelomerkit:

  • InDesign käsittelee kahta kappaletta saman luettelon osina, jos kappaleet jakavat KAIKKI luettelomerkkiin liittyvät määritteet (kuten vasemman sisennyksen).
  • Jos luettelomerkillä varustettua kappaletta seuraavalla kappaleella on sama vasen sisennys, sitä käsitellään ”upotettuna” kappaleena ja se sisällytetään osaksi luetteloa, vaikka kappaleessa ei olisi luettelomerkkiä.

Numerointi:

  • Suunnittelijat voivat määrittää, mihin luetteloon kukin luettelo kuuluu. Tämä Luettelo-asetus on etusijalla vasempaan sisennykseen ja muihin numerointiin liittyviin määritteisiin nähden.
  • Vaikka InDesign tukee arvomääritteen määrittämistä nimiöön, taulukon ja jutun ulkopuolelle jatkuvaa numeroitua luetteloa ei voi ilmaista HTML-muodossa.

Julkaisu on vietävä EPUB 3.0 -muodossa, jotta numerointi säilyy oikeana.

Pysyvä järjestetty luettelo poistettu EPUB-viennistä

Koska InDesign sisältää nyt luetteloiden aloittavaa numeroa noudattavan todellisen (karsitun) merkinnän, Pysyvä järjestetty luettelo -asetus on poistettu EPUB-vientiasetukset-valintaikkunasta.

Muunna tekstiksi -vientiasetuksen parannettu HTML-merkintä ja CSS-määritys

Muunna tekstiksi -vientiasetuksen HTML-merkintä- ja CSS-ominaisuuksia on parannettu. InDesign lisää tarvittavat luettelo- tai numerointimerkit ja ohittaa tyylin, jotta viedyn luettelon yleinen ulkoasu säilyy mahdollisimman samanlaisena kuin InDesignissa.

Versiomerkkijonon metatiedot

Versionumero on lisätty generaattorin metatietoihin:

<meta name="generaattori" content="Adobe InDesign 9.0" />

CSS-luokkien nimeämiskäytäntöä parannettu vastaamaan määritteiden tarkoitusta

InDesign luo useita lisäluokkia, jotka parantavat visuaalista ja käsitteellistä tarkkuutta InDesignin EPUB-tiedoston välillä.

Luokat on nimetty uudelleen, jotta nimet vastaavat ja selventävät luokkien tarkoitusta.

Luodun CSS-luokan etuliite Kuvaus
CharOverride-# Käyttäjän määrittämän merkkimääritteen ohituksen osoitus CSS-ominaisuuksiin
ParaOverride Käyttäjän määrittämän kappalemääritteen ohituksen osoitus CSS-ominaisuuksiin
TableOverride-#
Käyttäjän määrittämän taulukkomääritteen ohituksen osoitus CSS-ominaisuuksiin
CellOverride-#
Käyttäjän määrittämän solumääritteen ohituksen osoitus CSS-ominaisuuksiin
ObjectOverride-#
Käyttäjän määrittämän objektin (PageItem) määritteen ohituksen osoitus CSS-ominaisuuksiin
_idGenParaOverride-#
CSS-ominaisuuden periytymisen määritys (esimerkiksi vasen sisennys)
_idGenCharOverride-# CSS-ominaisuuden periytymisen määritys (esimerkiksi pistekoko)
_idGenDropcap-# Anfangien määrittäminen näyttämään enemmän tunnuksilta
_idGenBNMarker-# Luettelo- ja numerointimerkkien määrittäminen näyttämään enemmän tunnuksilta
_idGenRuby-# Ruby-koodin CCS-määritteiden muuntaminen
_idGenStoryDirection Jutun suunnan tuki
_idGenTableRowColumn Vuorottelevien taulukkoviivojen ja -täyttöjen tuki
_idGenPageitem-# PageItem-kohteen tai objektin leveyden ja korkeuden siirtäminen

CSS-määritteiden luonti japanilaisille Ruby-nimiöille

InDesign luo erillisen CSS-säännön, joka sisältää vain Ruby-koodiin liittyvät määritteet.

Komentosarjojen tuki EPUB-kirjan vientiä varten

Komentosarjoja ei tuettu CS6-versiossa, mutta nyt ne ovat tuettuja.

Uusi vientivaroitusten tai virheilmoitusten valintaikkuna

Uusi valintaikkuna helpottaa vientiin liittyvien useiden varoitus- tai virheilmoitusten tarkastelua.

Parannettu luettelomerkin osoitus list-style-type-ominaisuuteen

Jos luettelossa on jokin muu kuin seuraavassa taulukossa lueteltu Unicode-arvo, sitä ei määritetä CSS-tiedostoon, vaan siihen käytetään selaimen tai laitteen oletusarvoa (tavallisesti ”disc”).

Tunnuksen Unicode-arvo
CSS-ominaisuus
0x2022 (luettelomerkki)
”disc” (pyörylä)
0x25CB (valkoinen ympyrä)
”circle” (ympyrä)
0x25A0 (musta neliö)
”square” (neliö)

InDesignin numeroitujen luettelojen tyypit osoitetaan nyt CSS-ominaisuuksiin seuraavan taulukon mukaisesti.

ITextAttrNumberingStyle
CSS-ominaisuus
1,2,3,4
”decimal” (desimaali)
01,02,03,
”decimal-­‐leading-­‐zero” (desimaali ja etunolla)
I, II, III, "upper-­‐roman" (isot roomalaiset kirjaimet)
i, ii, iii, "lower-­‐roman" (pienet roomalaiset kirjaimet)
A,B,C,D "upper-­‐alpha" (isot aakkosmerkit)
a,b,c,d "lower-­‐alpha" (pienet aakkosmerkit)
001,002,003, "decimal-­‐leading-­‐zero" (desimaali ja etunolla)
0001,0002,0003, "decimal-­‐leading-­‐zero" (desimaali ja etunolla)

Break-before-ominaisuuden osoittaminen

Sidonta-asetuksen Aloita kappale -määrite osoitetaan nyt oikein asianmukaiseen CSS-ominaisuuteen. Mikä tahansa muu tämän määritteen arvo kuin "kStartAnywhere" osoitetaan tyyliominaisuuteen "pagebreak-before:always".

Vaihtomerkkejä ei tueta tässä versiossa.

Laitekirjasinten käyttäminen iBooks-lukuohjelmalla

iBooks-lukuohjelma tukee useita laitekirjasimia (http://iosfonts.com/), mutta nämä kirjasimet eivät ole käytettävissä oletusarvoisesti, kun niihin viitataan @font-face-määritteellä, ellei erityistä XML-asetustiedostoa META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml lisätä pakettiin.

Asetustiedosto lisätään nyt sekä EPUB2.0- että EPUB3.0-paketteihin.

Kirjasinten upottamisen tuki iBooks-lukuohjelmia varten

EPUBCheck-toimintoa on muutettu siten, että se hyväksyy upotetun kirjasinmuodon iBooks-lukuohjelmaa varten.

EPUB 3.0 sivuasettelulla -asetus poistettu EPUB-vientiasetuksista

DPS Reader -sovellus ei tue tätä muotoa, joten EPUB 3.0 sivuasettelulla -asetus on poistettu EPUB-vientiasetukset-valintaikkunasta.

Kappaleiden sidontamääritteiden osoittaminen CSS-kappaleominaisuuksiin

Kappalemäärite CSS-ominaisuus
Sido edelliseen page-break-before:avoid
Pidä kaikki rivit yhdessä orphans: 99
Pidä ensimm: N orphans: #
Pidä viim: N window: #
Sido seuraavat: N page-break-after:avoid

Edellisessä muutoksessa Aloita kappale osoitettiin CSS-ominaisuuteen "page-break-before:avoid". Koska tämä määrite ja Sido edelliseen osoitetaan samaan ominaisuuteen, ristiriitatilanteissa Aloita kappale on etusijalla samalla tavalla kuin InDesignissa.

Huomautus:

Sido seuraavat: N -määritteen osoitus hyväksyy vain arvon yksi ja ohittaa kaikki muut arvot. Vaihtomerkkejä (Siirry seuraavaan: N) ei tueta tässä versiossa.

Tuki useille CSS-luokan nimille kappale-, merkki- ja objektin tyylien Tyyli nimiöön/luokkaan -kentissä

Useat luokkien nimet on erotettava vähintään yhdellä välilyönnillä. Ensimmäistä luokan nimeä käytetään tyylin CSS:ssä, jos tyylille on valittu Käytä CSS:ssä -asetus.

Jos esimerkiksi kappaletyylin luokkamäärite on:

Luokka: InDesign on paras

Tuloksena on:

<p class="InDesign on paras">foo</p>

p.InDesign {…}

Tämän toiminnon avulla suunnittelijat voivat ohittaa tai laajentaa CSS-ominaisuuksia ylimääräisen CSS-tiedoston avulla EPUB-vientiasetukset-valintaikkunan Lisäasetukset-välilehdessä.

InDesign ei tarkista määritettyjä arvoja ei tarkisteta, vaan ainoastaan siirtää ne viennin aikana tyylitiedoston merkinnöiksi.

Tyhjien <p>- ja <li>-alueiden poistaminen

Tyhjät kappaleet eivät ole tyhjiä InDesignissa. Ne sisältävät rivinvaihdon ja korkeuden.

InDesign osoittaa kappaleet HTML-muotoon <p>- ja <li>-nimiöinä tarkoituksenmukaisesti, eikä sisällytä rivinvaihtoa osoitukseen, jos seurauksena olisi tyhjiä nimiöitä.