Huomautus:

Photoshop CS6 -versiossa 3D-toiminnallisuus kuului Photoshop Extendediin. Photoshop sisältää kaikki Photoshop Extended -toiminnot. Photoshopista ei ole erillistä Extended-versiota.

Tietoja mittauksesta

Photoshopin mittaustoiminnolla voidaan mitata mikä tahansa viivain- tai valintatyökalulla määritetty alue, myös epäsäännöllinen alue, joka on valittu lasso-, pikavalinta- tai taikasauvatyökalulla. Voit myös laskea korkeuden, leveyden, pinta-alan ja ympärysmitan tai seurata yhdessä tai useassa kuvassa olevia mittauksia. Mittaustiedot tallentuvat Mittausloki-paneeliin. Voit muokata mittauslokin sarakkeita, lajitella sarakkeiden tiedot ja tallentaa lokin sisällön sarkaimin erotelluiksi arvoiksi Unicode-tekstitiedostoon.

Mittakaava

Mittakaavaa määritettäessä valitaan, kuinka monta pikseliä vastaa tiettyä mittayksiköiden määrää. Yksikkö voi olla esimerkiksi tuuma, millimetri tai mikrometri. Mittakaavan määrittämisen jälkeen voidaan mitata pinta-aloja, tehdä laskutoimituksia ja kirjata tulokset lokiin valitun yksikön mukaisina. Mittakaavan esimäärityksiä voi olla useita, mutta tiedostossa on mahdollista käyttää vain yhtä mittakaavaa kerrallaan.

Mittakaavamerkit

Kuvaan voidaan sijoittaa merkkejä, jotka esittävät mittakaavaa. Mittakaavamerkkeihin voidaan lisätä selite, joka ilmaisee mittakaavan yksikön.

Mittakaavan määrittäminen

Määritä tiedoston mittakaava viivaintyökalulla. Voit luoda mittakaavan esimäärityksiä usein tarvittavia mittakaavoja varten. Esimääritykset lisätään Kuva > Analyysi > Käytä mittakaavaa -alivalikkoon. Tiedoston nykyinen mittakaava on merkitty alivalikossa valintamerkillä ja näkyy Tiedot-paneelissa.

Huomautus:

Mittakaava määrittyy DICOM-tiedostoille automaattisesti. Katso Tietoja DICOM-tiedostoista.

Valitse Kuva > Analyysi > Käytä mittakaavaa > Oletus, jos haluat ottaa käyttöön oletusmittakaavan: 1 pikseli = 1 pikseli.

Mittakaavan määrittäminen

 1. Avaa tiedosto.
 2. Valitse Kuva > Analyysi > Käytä mittakaavaa > Mukautettu. Viivaintyökalu valitaan automaattisesti. Mittaa kuvasta pikselietäisyys vetämällä työkalua tai kirjoita arvo Pikselipituus-tekstiruutuun. Työkalun nykyinen asetus palautuu, kun Mittakaava-valintaikkuna suljetaan.

 3. Määritä looginen pituus ja looginen yksikkö, joiden pitää vastata pikselipituutta.

  Jos esimerkiksi pikselipituus on 50 ja haluat 50 pikselin vastaavan 1 mikrometriä, kirjoita loogiseksi pituudeksi 1 ja loogiseksi yksiköksi mikrometri.

 4. Määritä tiedoston mittakaava napsauttamalla Mittakaava-valintaikkunan OK-painiketta.
 5. Tallenna nykyinen mittakaava-asetus tiedoston mukana valitsemalla Tiedosto > Tallenna.

  Jos haluat nähdä mittakaavan Tiedot-paneelissa, valitse paneelivalikosta Paneeliasetukset ja valitse Tilatiedot-alueelta Mittakaava.

  Huomautus:

  Jos haluat nähdä mittakaavan dokumentti-ikkunan alareunassa, valitse dokumentti-ikkunan valikosta Näytä > Mittakaava.

Mittakaavan esimäärityksen luominen

 1. Avaa tiedosto.
 2. Valitse Kuva > Analyysi > Käytä mittakaavaa > Mukautettu.

 3. Luo mittakaava.
 4. Valitse Tallenna esimääritys ja anna esimääritykselle nimi.
 5. Valitse OK. Luomasi esimääritys lisätään Kuva > Analyysi > Käytä mittakaavaa -alivalikkoon.

Mitta-asteikon esimäärityksen poistaminen

 1. Valitse Kuva > Analyysi > Käytä mittakaavaa > Mukautettu.

 2. Valitse poistettava esimääritys.
 3. Valitse Poista esimääritys ja sitten OK.

Mittakaavamerkkien käyttäminen

Mittakaavamerkit ilmaisevat tiedostossa käytettävän mittakaavan. Määritä tiedoston mittakaava ennen mittakaavamerkin luomista. Voit määrittää merkin pituuden loogisina yksikköinä, lisätä pituuden ilmaisevan selitteen sekä muuttaa merkin ja selitteen mustavalkoiseksi.

Asteikkomerkin luominen

 1. Valitse Kuva > Analyysi > Sijoita mitta-asteikon merkki.

 2. Määritä Mittakaavan merkki -valintaikkunassa seuraavat asetukset:

  Pituus

  Kirjoita mittakaavamerkin pituutta tarkoittava arvo. Merkin pituus pikseleinä muuttuu sen mukaan, mikä mittakaava on valittu tiedostoa varten.

  Kirjasin

  Valitse näyttötekstin kirjasin.

  Kirjasinkoko

  Valitse näyttötekstin kirjasinkoko.

  Näytä teksti

  Valitse tämä asetus, jos haluat nähdä mittakaavamerkin loogisen pituuden ja yksikön.

  Tekstin sijainti

  Näyttää selitteen mittakaavamerkin ylä- tai alapuolella.

  Väri

  Muuttaa mittakaavamerkin ja selitteen mustavalkoiseksi.

 3. Valitse OK.

Mittakaavamerkki sijoittuu kuvan vasempaan alakulmaan. Merkkiä varten tiedostoon lisätään tasoryhmä, joka sisältää tekstitason (jos Näytä teksti -asetus on valittu) ja kuvatason. Siirtotyökalulla voidaan siirtää mittakaavamerkkiä ja tekstityökalulla muokata selitettä tai muuttaa sen kokoa, kirjasinta tai väriä.

Asteikkomerkkien lisääminen tai korvaaminen

Voit sijoittaa tiedostoon useita mittakaavamerkkejä tai korvata aiemmin lisättyjä merkkejä.

Huomautus:

Mittakaavamerkit sijoittuvat kuvassa samaan kohtaan ja voivat peittää toisensa, jos ne ovat kovin pitkiä. Jos haluat nähdä alla olevan merkin, poista mittakaavamerkin tasojoukko käytöstä.

 1. Valitse Kuva > Analyysi > Sijoita mitta-asteikon merkki.

 2. Valitse Poista tai Säilytä.
 3. Määritä uuden merkin asetukset ja valitse OK.

Asteikkomerkin poistaminen

 1. Valitse poistettavan mittakaavamerkin Mittakaavan merkki -tasoryhmä Tasot-paneelista.
 2. Napsauta tasoryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Poista ryhmä tai napsauta Poista taso -painiketta.
 3. Valitse Ryhmä ja sisältö.

Mittaaminen

Voit tehdä mittauksia Photoshopin valintatyökaluilla, viivaintyökalulla tai laskentatyökalulla. Valitse mittaustyökalu sen mukaan, millaisia tietoja haluat tallentaa mittauslokiin.

 • Luo valinta-alue, jos haluat mitata esimerkiksi korkeuden, leveyden, ympärysmitan, pinta-alan ja pikseleiden harmaa-arvot. Voit mitata yhden valinnan tai useita valintoja kerralla.

 • Piirrä viivaintyökalulla viiva, kun haluat mitata suoran etäisyyden ja kulman.

 • Käytä laskentatyökalua, kun haluat laskea kuvasta kohteita ja sitten tallentaa määrän. Katso kohta Kuvan kohteiden laskeminen.

  Jokaiseen mittaukseen kuuluu yksi tai useita datapisteitä. Valitut pisteet määräävät, millaisia tietoja mittauslokiin tallentuu. Datapisteet vaihtelevat mittaamiseen käytettävän työkalun tyypin mukaan. Valintatyökalua käytettäessä mittauksen datapisteitä ovat pinta-ala, ympärysmitta, korkeus ja leveys. Viivaintyökalua käytettäessä mittauksen datapisteitä ovat pituus ja kulma. Voit luoda ja tallentaa datapisteiden joukkoja tietynlaisia mittauksia varten työn nopeuttamiseksi.

 1. Avaa tiedosto.
 2. Valitse Kuva > Analyysi > Käytä mittakaavaa ja valitse mittakaavan esimääritys tiedostoa varten (katso Mittakaavan määrittäminen) tai valitse Mukautettu ja määritä mukautettu mittakaava.

  Mitat lasketaan ja tallennetaan mittauslokiin kulloinkin käytössä olevan mittakaavayksikön mukaisina. Ellei mittakaavaa ole määritetty, oletusmittakaava on 1 pikseli = 1 pikseli.

 3. (Valinnainen) Valitse Kuva > Analyysi > Valitse datapisteet ja tee yksi seuraavista toimista:

  • Valitse Mukautettu ja valitse mitattavat datapisteet.

  • Valitse datapisteiden esimääritys alivalikosta.

  Datapisteet on ryhmitelty Valitse datapisteet -valintaikkunassa sen mukaan, millä mittaustyökaluilla niitä voidaan mitata. Yleiset-ryhmän datapisteet voidaan mitata millä työkalulla tahansa. Ne lisäävät mittauslokiin hyödyllisiä tietoja, esimerkiksi mitattavan tiedoston nimen, mittakaavan sekä mittauspäivän ja -ajan.

  Oletuksen mukaan kaikki datapisteet on valittu. Voit valita datapisteiden osajoukon tietynlaista mittausta varten ja sitten tallentaa yhdistelmän datapisteiden esimääritykseksi.

  Huomautus:

  Kun mittaat tietyllä työkalulla, vain siihen liittyvät datapisteet näkyvät lokissa, vaikka muitakin datapisteitä olisi valittu. Jos esimerkiksi teet mittauksen viivaintyökalulla, vain viivaintyökalun datapisteet näkyvät mittauslokissa valittujen yleisten datapisteiden lisäksi.

 4. Valitse kuvan osa ja sitten mittaustyökalu, joka vastaa valittuja datapisteitä. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Luo kuvaan yksi tai useita valintoja.

  • Valitse Kuva > Analyysi > Viivaintyökalu tai napsauta työkalupaletin viivaintyökalua ja mittaa sitten kuvan alueen osa viivaintyökalulla.

  • Valitse Kuva > Analyysi > Laskentatyökalu tai napsauta työkalupaletin laskentatyökalua ja laske sitten kuvan osien määrä.

 5. Valitse Ikkuna > Mittausloki, jotta Mittausloki-paneeli avautuu.
 6. Valitse Kuva > Analyysi > Tallenna mittaukset tai napsauta Mittausloki-paneelin Tallenna mittaukset -painiketta.

  Huomautus:

  Jos valitut datapisteet eivät vastaa nykyistä mittaustyökalua, ohjelma kehottaa valitsemaan datapisteet työkalua varten.

  Mittauslokissa on sarakkeita jokaista Mittauksen datapisteet -valintaikkunasta valittua datapistettä varten. Jokainen tehty mittaus tallentuu mittauslokiin uudeksi riviksi.

  Jos mittaat monta kuvasta valittua kohdetta, lokiin lisätään yksi rivi, joka sisältää kaikkien valittujen kohteiden yhteenvedon tai kumulatiiviset tiedot, sekä yksi rivi jokaista kohdetta varten. Kukin valittu kohde näkyy erillisenä ominaisuutena lokin Nimiö-sarakkeessa, ja sillä on yksilöllinen numero.

  Voit toistaa vaiheet 2–6 kunkin samassa tai toisessa tiedostossa olevan valinnan osalta. Mittauslokin Dokumentti-sarake ilmaisee mittaustietojen lähteen.

Mittauksen datapisteet

Kulma

Viivaintyökalun kulma asteina (±0–180).

Pinta-ala

Valinnan pinta-ala neliöpikseleinä tai kalibroituina yksikköinä nykyisen mittakaavan mukaan (esimerkiksi neliömillimetreinä).

Ympyrämäisyys

4 * pii * (pinta-ala/ympärysmitta2). Arvo 1,0 tarkoittaa täydellistä ympyrää. Kun arvo lähestyy nollaa, kyseessä on yhä pitkulaisempi monikulmio. Arvo ei ehkä pidä paikkaansa, jos valinta on hyvin pieni.

Lukumäärä

Vaihtelee käytettävän mittaustyökalun mukaan. Valintatyökalu: kuvan erillisten valinta-alueiden määrä. Laskentatyökalu: kuvasta laskettujen kohteiden määrä. Viivaintyökalu: näkyvien viivainviivojen määrä (1 tai 2).

Päivämäärä ja aika

Lisää mittauksen päivämäärä- ja aikaleiman.

Dokumentti

Ilmaisee mitatun dokumentin (tiedoston).

Harmaa-arvo

Tämä tarkoittaa mitattua kirkkautta: 0–255 (8-bittisissä kuvissa), 0–32 768 (16-bittisissä kuvissa) tai 0,0–10 (32-bittisissä kuvissa). Kaikkia harmaa-arvoihin liittyviä mittauksia tehtäessä kuva muunnetaan sisäisesti harmaasävykuvaksi (vastaa komentoa Kuva > Tila > Harmaasävy) käyttäen oletusharmaasävyprofiilia. Sitten suoritetaan pyydetyt laskutoimitukset (keskiarvo, mediaani, pienin arvo ja suurin arvo) kutakin ominaisuutta ja yhteenvetoa varten.

Korkeus

Valinnan korkeus (suurin y-arvo - pienin y-arvo) nykyisen mittakaavan yksikön mukaisena.

Histogrammi

Muodostaa histogrammitiedot kuvan jokaista kanavaa varten (RGB-kuvassa 3, CMYK-kuvassa 4 ja niin edelleen) ja tallentaa pikseleiden määrän jokaiselle arvolle 0–255 (16- tai 32-bittiset arvot muunnetaan 8-bittisiksi). Kun mittauslokin tiedot viedään, numeeriset histogrammitiedot tallentuvat pilkuin eroteltuja arvoja sisältävään CSV-tiedostoon. Tiedosto tallentuu omaan kansioonsa samassa paikassa, johon mittauslokin pilkuin eroteltu tekstitiedosto viedään. Jokainen histogrammitiedosto saa yksilöllisen numeron 0, 1, 2 ja niin edelleen. Kun mitataan useita valintoja samanaikaisesti, Photoshop luo histogrammitiedoston koko valittua aluetta varten sekä yhden histogrammitiedoston kutakin valintaa varten.

Kokonaistiheys

Valinnan pikseleiden arvojen summa. Tämä on sama kuin (pikseleinä ilmaistun) pinta-alan ja harmaa-arvojen keskiarvon tulo.

Otsikko

Merkitsee ja numeroi automaattisesti jokaisen mittauksen tekstillä Mittaus 1, Mittaus 2 ja niin edelleen. Kun mitataan useita valintoja samanaikaisesti, jokaiseen valintaan liitetään Ominaisuus-nimiö ja numero.

Pituus

Kuvasta viivaintyökalulla määritetty suora etäisyys nykyisen mittakaavan yksikön mukaisena.

Ympärysmitta

Valinnan ympärysmitta. Kun mitataan useita valintoja samanaikaisesti, Photoshop luo mittauksen kaikkien valintojen yhteistä ympärysmittaa varten sekä yhden mittauksen kutakin valintaa varten.

Skaala

Lähdetiedoston mittakaava (esimerkiksi 100 pikseliä = 2 kilometriä).

Mittakaavayksiköt

Mittakaavan loogiset yksiköt.

Skaalauskerroin

Mittakaavayksikköä vastaava pikselimäärä.

Lähde

Mittauksen lähde: viivaintyökalu, laskentatyökalu tai valinta.

Leveys

Valinnan leveys (suurin x-arvo - pienin x-arvo) nykyisen mittakaavan yksikön mukaisena.

Datapisteiden esimäärityksen luominen

 1. Valitse Kuva > Analyysi > Valitse datapisteet > Mukautettu.

 2. Valitse esimääritykseen sisällytettävät datapisteet.
 3. Valitse Tallenna esimääritys ja anna esimääritykselle nimi.
 4. Valitse OK. Esimääritys tallentuu ja on sitten valittavissa Analyysi > Valitse datapisteet -alivalikosta.

Datapisteiden esimäärityksen muokkaaminen

 1. Valitse Kuva > Analyysi > Valitse datapisteet > Mukautettu.

 2. Valitse muokattava esimääritys Esimääritys-valikosta.
 3. Valitse datapisteitä tai kumoa niiden valinta. Esimäärityksen nimeksi vaihtuu Mukautettu.
 4. Valitse Tallenna esimääritys. Korvaa aiempi esimääritys kirjoittamalla sen nimi tai luo uusi esimääritys kirjoittamalla uusi nimi.

Datapisteiden esimäärityksen poistaminen

 1. Valitse Kuva > Analyysi > Valitse datapisteet > Mukautettu.

 2. Valitse poistettava esimääritys Esimääritys-valikosta.
 3. Valitse Poista esimääritys ja vahvista poistaminen valitsemalla Kyllä.
 4. Valitse OK.

Mittauslokin käyttäminen

Kun mittaat kohteen, mittaustiedot tallentuvat Mittausloki-paneeliin. Lokin rivit edustavat mittausjoukkoja ja sarakkeet mittausjoukon datapisteitä.

Kun mittaat kohteen, mittauslokiin tulee uusi rivi. Voit muuttaa lokin sarakkeiden järjestystä, lajitella sarakkeiden tiedot, poistaa rivejä tai sarakkeita tai viedä tiedot lokista pilkuin eroteltuun tekstitiedostoon.

Mittauslokin näyttäminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Kuva > Analyysi > Tallenna mittaukset.

  • Valitse Ikkuna > Mittausloki.

Rivien valitseminen lokista

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse lokista rivi napsauttamalla sitä.

  • Jos haluat valita peräkkäisiä rivejä, napsauta ensimmäistä riviä ja vedä osoitin muiden rivien yli tai napsauta ensimmäistä riviä ja vaihto-napsauta viimeistä riviä.

  • Jos haluat valita muita kuin peräkkäisiä rivejä, napsauta ensimmäistä riviä ja sitten Ctrl-napsauta (Windows) tai Komento-osoita (Mac OS) muita rivejä.

  • Jos haluat valita kaikki rivit, valitse Valitse kaikki.

  • Jos haluat kumota kaikkien rivien valinnan, valitse Kumoa valinnat.

Sarakkeiden valitseminen lokista

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta sarakkeen otsikkoa.

  • Jos haluat valita peräkkäisiä sarakkeita, napsauta ensimmäisen sarakkeen otsikkoa ja vedä osoitin muiden sarakkeiden yli tai napsauta ensimmäisen sarakkeen otsikkoa ja vaihto-napsauta viimeisen sarakkeen otsikkoa.

  • Jos haluat valita muita kuin peräkkäisiä sarakkeita, napsauta ensimmäisen sarakkeen otsikkoa ja sitten Ctrl-napsauta (Windows) tai Komento-osoita (Mac OS) muiden sarakkeiden otsikoita.

Lokin sarakkeiden järjestäminen, koon muuttaminen tai lajitteleminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Voit muuttaa valittujen sarakkeiden järjestystä lokissa vetämällä niitä. Sarakkeen sijainnin ilmaisee musta kaksoisviiva.

  • Jos haluat muuttaa sarakkeen kokoa, napsauta sarakkeen otsikkoa ja vedä sitten erotinviivaa.

  • Jos haluat lajitella sarakkeen tiedot, vaihda lajittelujärjestys napsauttamalla sarakkeen otsikkoa tai napsauta otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Nouseva järjestys tai Laskeva järjestys. (Rivien järjestystä ei voi muuttaa manuaalisesti.)

Rivien tai sarakkeiden poistaminen lokista

 1. Valitse lokista yksi tai useita rivejä tai sarakkeita.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Mittauslokin asetusvalikosta Poista.

  • Napsauta paneelin yläosassa Poista-kuvaketta.

  • Napsauta rivin tai sarakkeen otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Poista.

Mittauslokin tietojen vieminen

Voit viedä mittauslokista tietoja pilkuin eroteltuun tekstitiedostoon. Sitten voit avata tekstitiedoston taulukkolaskentaohjelmalla ja käyttää mittausarvoja tilastollisessa tai analyyttisessa laskennassa.

 1. Valitse lokista yksi tai useita rivejä.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Mittauslokin asetusvalikosta Vie.

  • Napsauta paneelin yläosassa Vie-kuvaketta.

  • Napsauta riviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Vie.

 3. Määritä tiedoston nimi ja sijainti ja napsauta Tallenna.

  Mittaukset tallentuvat pilkuin eroteltuun UTF-8-tekstitiedostoon.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö