שגיאה בעת ניסיון לעדכן את Acrobat או Reader

פתרונות

משתמשי Reader

לפעמים ניתן לפתור אחת מהשגיאות בטבלה הבאה על-ידי התקנה מחדש של Adobe Reader.

 1. הסר את ההתקנה של Reader מהמחשב.

  • Windows 10: בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה, לחץ על סמל Windows. בתפריט המוקפץ, לחץ על 'הגדרות'. לחץ על 'מערכת' ולאחר מכן בחר באפשרות 'תוכניות ותכונות'. בחר Reader, ולחץ על 'הסר התקנה'. לחץ על לחצן 'הסר התקנה' כדי לאשר.
  • Windows 8: עבור לפינה השמאלית העליונה או התחתונה של שולחן העבודה והפעל את סרגל צ'ארם. בסרגל צ'ארם, לחץ על לחצן 'הגדרות'. בסרגל ההגדרות, בחר 'לוח הבקרה'. בלוח הבקרה, בחר 'תוכניות'. במקטע 'תוכניות ותכונות' של חלון 'תוכניות', בחר 'הסר התקנת תוכנית'. בחר Reader, לחץ על 'הסר התקנה' ופעל בהתאם להנחיות.
  • Windows 7: לחץ על 'התחל' ובחר 'לוח הבקרה'. לחץ פעמיים על סמל 'תוכניות ותכונות'.בחר Adobe Reader, לחץ על 'הסר התקנה' ופעל בהתאם להנחיות.
 2. עבור לדף ההורדות של Adobe Reader ולחץ על 'הורד כעת'.
 3. השאר למנהל ההורדות מספקיק זמן להורדת כל קובצי ההתקנה הדרושים. לאחר מכן, פעל לפי ההנחיות להתקנת Reader.

 4. אם אתה עדיין נתקל בקשיים, נסה להשתמש בדפדפן אינטרנט אחר.

משתמשי Acrobat

 1. הסר את ההתקנה של Acrobat מהמחשב.

  • Windows 10: בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה, לחץ על סמל Windows. בתפריט המוקפץ, לחץ על 'הגדרות'. לחץ על 'מערכת' ולאחר מכן בחר באפשרות 'תוכניות ותכונות'. בחר Acrobat, ולחץ על 'הסר התקנה'. לחץ על לחצן 'הסר התקנה' כדי לאשר.
  • Windows 8: עבור לפינה השמאלית העליונה או התחתונה של שולחן העבודה והפעל את סרגל צ'ארם. בסרגל צ'ארם, בחר בלחצן 'הגדרות'. בסרגל ההגדרות, בחר 'לוח הבקרה'. בלוח הבקרה, בחר 'תוכניות'. במקטע 'תוכניות ותכונות' של חלון 'תוכניות', בחר 'הסר התקנת תוכנית'. בחר Acrobat, לחץ על 'הסר התקנה' ופעל בהתאם להנחיות.
  • Windows 7: לחץ על 'התחל' ובחר 'לוח הבקרה'. לחץ פעמיים על 'תוכניות ותכונות'. בחר Adobe Acrobat, לחץ על 'הסר התקנה' ופעל בהתאם להנחיות.
 2. התקן מחדש את Acrobat באמצעות קובץ ההתקנה שהורדת או ה-DVD. 

מנהלי מערכת

לקבלת פרטים כיצד להגדיר את המעדכן ולפתור בו בעיות, עיין במדריך המעדכן את Acrobat-Reader.

הודעות שגיאה נפוצות

בדומה לרוב היישומים של Windows, ‏Acrobat ו-Reader משתמשים בטכנולוגיית Microsoft Windows Installer להתקנת עדכונים. אם העדכון נכשל, ייתכן שתוצג לך אחת מהשגיאות הבאות של Microsoft Installer. הרשימה אינה מקיפה. Adobe מעדכנת את הרשימה כאשר היא לומדת פתרונות נוספים לשגיאות נפוצות. אם השגיאה שהוצגה לך לא מופיעה כאן, תוכל לבדוק בדף הודעות שגיאה של Windows Installer באתר Microsoft.

שגיאה Title פתרון
1067 העדכון נכשלה. התהליך הסתיים באופן בלתי צפוי. נסה להוריד את Reader ישירות מדף זה.
1309 שגיאה בעת ניסיון לפתוח את קובץ המקור:
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\
FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. 
ראה שגיאה 1321 או 1309 | התקנה | CS4,‏ CS5 | ‏Windows.
1310 שגיאה בכתיבה לקובץ: C:\Config.Msi....ודא שיש לך גישה למדריך. ראה שגיאה "1310: שגיאה בכתיבה לקובץ: C:\Config.Msi..." | מוצרי CS4.
1311 לא ניתן לאתר קובץ Cabinet של קובץ מקור: [filename]. ראה שגיאה 1311, 1335 או 2350 "קובץ המקור לא נמצא...data1.cab" בעת התקנת מוצרי Adobe ‏| Windows.
1321 למתקין אין הרשאות מספיקות כדי לשנות קובץ זה: c:\Windows\system32\Macromed\Flash\
FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. 
ראה שגיאה 1321 או 1309 | התקנה | CS4‏, CS5‏, CS5.5‏ | Windows.
1327 כונן לא חוקי ראה \שגיאה 1327 | "כונן לא חוקי" | התקנה | CS4‏, CS5‏, Acrobat‏, Reader.

פתרון חלופי: שגיאה זו מופיעה לעתים כאשר כונן ממופה למשתמש והמתקין פועל בהקשר מערכת. שנה את הרשאות הגישה בתיקיית הרשת ל"כתיבה" עבור כולם לתיקייה או לכונן המשותפים.
1328 שגיאה בעת החלתתיקוןעל [filename]. נראה שהקובץ כבר עודכן, והתיקון לא משנה אותו. למידע נוסף, צור קשר עם ספק התיקון. קובץ מסוים חסר או שעבר שינוי. הסר את התקנת התוכנית ולאחר מכן התקן אותה מחדש. ראה שגיאה 1328: שגיאה בעת החלת התיקון בקובץ.
1335  קובץ ה-Cabinet '‏[filename]' הנדרש עבור התקנה זו פגום ולא ניתן להשתמש בו. שגיאה זו עלולה לציין שגיאת רשת, שגיאה בקריאה מתקליטורCD-ROM,או בעיה בחבילה זו.  קובץ ה-Cabinet המשמש כמקור פגום. ראה הודעות שגיאה של Windows Installer.
1401, 1402, 1404, 1406  לא ניתן [לבצע פעולה כלשהי] עבור [מפתח או ערך] שגיאות אלה מתרחשות כאשר מתקין Windows לא מצליח לשנות בהצלחה את הרישום. פתרונות מהירים:
 • תקן את התקנת התוכנית הנוכחית באמצעות הוספה/הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.
 • היכנס כמנהל מערכת ועבור למפתח הרישום המתאים:
  (Acrobat) HKLM\Software\Adobe\Acrobat 
  (Reader) Reader\<version> HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<version>
 • עדכן שוב את התוכנית.

ראה גם:

שגיאה 1402 | שגיאה 1406 | Acrobat, Reader.

 

1500 התקנה אחרת כבר מתבצעת. השלם את ההתקנה לפני שתמשיך בהתקנה זו.  ראה שגיאה 1704 או 1500 | התקנה, הסרה | CS4 | ‏Windows.
1601 אין מקום בדיסק ודא שיש לך מספיק שטח דיסק פנוי בדיסק הראשי ועדכן שוב.
1603 אירעה שגיאה מכרעת במהלך ההתקנה
או
#_AdobeError_#1603
כבה את Microsoft Office ואת כל דפדפני האינטרנט. לאחר מכן, ב-Acrobat או ב-Reader, בחר 'עזרה > בדוק אם קיימים עדכונים'.
ראה גם שגיאה 1603 | התקנה | מוצרי CS3,‏ CS4.
1606 לא ניתן לגשת למיקום רשת

נסה להשתמש באשף Microsoft Fix it, הזמין בכתובת support.microsoft.com/kb/886549. האשף מעדכן את הרישום של Windows.

כתב ויתור: Adobe אינה תומכת בתוכנות של צד שלישי ומספקת מידע זה כשירות בלבד.

אם אין באפשרותך לפתור את הבעיה לאחר השימוש באשף Fix it, עיין בפתרונות תחת שגיאה 1606 | התקנה | Acrobat 8, 9 ‏| CS4.

1612,
1635

 

מקור ההתקנה של מוצר זה אינו זמין.ודא כי המקור קיים וכי באפשרותך לגשת אליו.

לא הייתה אפשרות לפתוח חבילת תיקונים זו. ודא כי חבילת התיקונים קיימת וכי באפשרותך לגשת אליה. לחלופין, צור קשר עם ספק היישום כדי לוודא שזוהי חבילת תיקונים חוקית של Windows Installer. 

נסה להשתמש באשף Microsoft Fix it, הזמין בכתובת http://support.microsoft.com/kb/971187. האשף מעדכן את הרישום של Windows כך שבדרך כלל ניתן להסיר את הגרסאות הקודמות של התוכנית, או להתקין ולעדכן את הגרסה הנוכחית בהצלחה.

כתב ויתור: Adobe אינה תומכת בתוכנות של צד שלישי ומספקת מידע זה כשירות בלבד.

1618  התקנה אחרת כבר מתבצעת. השלם התקנה זו לפני שתמשיך בהתקנה זו.  התקנה אחרת מתבצעת ו-MSI אינו פנוי.צאמהמתקין או המתן עד שהמתקין הראשון יסיים את פעולתו. 
1624 שגיאה בעת החלת המרות. ודא כי נתיבי ההמרה שצוינו חוקיים.

שגיאה זו מציינת שהתקנת Acrobat/Reader הותאמה אישית עם השימוש בקובץ המרות (‎.MST). ייתכן שקובץ ה-‎.MST חסר במיקום המקורי שלו או שהוא פגום.

שגיאה זו עשויה אף להופיע בעת הורדה ועדכון באמצעות Adobe Application Manager. ניתן לעקוף את השגיאה על-ידי הורדת העדכון בנפרד והתקנתו. לומר, שמור את הקובץupdaterבאופן מקומי (במחשב שלך) ולאחר מכן הפעל אותו בשלב נפרד.

כדי להוריד ולהתקין את העדכון, אתר את העדכון האחרון עבור Acrobat או Reader כאן:

עדכוני Adobe Acrobat עבור Windows

תוכניות התקנה מלאות ועדכונים של Adobe Reader עבור Windows

לאחר לחיצה על המשך להורדה ולאחר מכן על הורד כעת, לחץ על שמור או על שמירה בשםכדי לשמור את הקובץ במחשב. לאחר ההורדה, אתר את קובץ התיקון במחשב ולחץ פעמיים על הקובץ כדי להפעיל את העדכון.

ב-Windows, לשמות קבצים שלתיקוניםיש סיומת.MSP ושמם כולל את המוצר והעדכון, לדוגמה, AcrobatUpd11009.msp, AcrobatUpd1014.msp או AdbeRdrUpd11007.msp.

1704  ההתקנה של [שם מוצר] מושעית כעת.  ראה שגיאה 1704 או 1500 | התקנה, הסרה | CS4 | ‏Windows.
1706  לא נמצא מקור חוקי עבור [שם מוצר].  אחד או יותר מקובצי המתקין שהמעדכן הוריד לא נמצא. לעתים ניתן לעיין למשאב באמצעות 'הוספה/הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה וניסיון לתקן את היישום. כאשר מופיעה תיבת דו-שיח שמציינת כי המשאב אינו זמין, עיין לקובץ הדרוש.באפשרותך גם לקבל את קובץ ה-MSI מדיסק ההתקנה או מהכתובת www.adobe.com/downloads ‏(Reader בלבד). 
1714 לא ניתן להסיר את הגרסה הישנה של [product name]. צור קשר עם צוות התמיכה הטכנית. 

נסה להשתמש באשף Microsoft Fix it, הזמין בכתובת http://support.microsoft.com/kb/971187.האשף מעדכן את הרישום של Windows כך שבדרך כלל ניתן להסיר את הגרסאות הקודמות של התוכנית, או להתקין ולעדכן את הגרסה הנוכחית בהצלחה.

כתב ויתור: Adobe אינה תומכת בתוכנות של צד שלישי ומספקת מידע זה כשירות בלבד.

אם אין באפשרותך להסיר התקנה, להתקין או לעדכן את התוכנית לאחר השימוש באשף Fix it, עיין בפתרונות תחת שגיאה 1714 | Acrobat,‏ Reader.

28000 ההתקנה של מודול הרישוי של Acrobat נכשלה.  שגיאה 28000 Acrobat | כיצד למנוע חזרה להתקנה הקודמת של Acrobat ב-Windows‏ 64 סיביות

 

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת