מדריך למשתמש ביטול

Channel effects

 1. After Effects User Guide
 2. Beta releases
  1. Beta Program Overview
  2. After Effects Beta Home
 3. Getting started
  1. Get started with After Effects
  2. What's new in After Effects 
  3. Release Notes | After Effects
  4. After Effects system requirements
  5. Keyboard shortcuts in After Effects
  6. Supported File formats | After Effects
  7. Hardware recommendations
  8. After Effects for Apple silicon
  9. Planning and setup
 4. Workspaces
  1. General user interface items
  2. Get to know After Effects interface
  3. Workflows
  4. Workspaces, panels, and viewers
 5. Projects and compositions
  1. Projects
  2. Composition basics
  3. Precomposing, nesting, and pre-rendering
  4. View detailed performance information with the Composition Profiler
  5. CINEMA 4D Composition Renderer
 6. Importing footage
  1. Preparing and importing still images
  2. Importing from After Effects and Adobe Premiere Pro
  3. Importing and interpreting video and audio
  4. Preparing and importing 3D image files
  5. Importing and interpreting footage items
  6. Working with footage items
  7. Detect edit points using Scene Edit Detection
  8. XMP metadata
 7. Text and Graphics
  1. Text
   1. Formatting characters and the Character panel
   2. Text effects
   3. Creating and editing text layers
   4. Formatting paragraphs and the Paragraph panel
   5. Extruding text and shape layers
   6. Animating text
   7. Examples and resources for text animation
   8. Live Text Templates
  2. Motion Graphics
   1. Work with Motion Graphics templates in After Effects
   2. Use expressions to create drop-down lists in Motion Graphics templates
   3. Work with Essential Properties to create Motion Graphics templates
   4. Replace images and videos in Motion Graphics templates and Essential Properties
   5. Animate faster and easier using the Properties panel
 8. Drawing, Painting, and Paths
  1. Overview of shape layers, paths, and vector graphics
  2. Paint tools: Brush, Clone Stamp, and Eraser
  3. Taper shape strokes
  4. Shape attributes, paint operations, and path operations for shape layers
  5. Use Offset Paths shape effect to alter shapes
  6. Creating shapes
  7. Create masks
  8. Remove objects from your videos with the Content-Aware Fill panel
  9. Roto Brush and Refine Matte
 9. Layers, Markers, and Camera
  1. Selecting and arranging layers
  2. Blending modes and layer styles
  3. 3D layers
  4. Layer properties
  5. Creating layers
  6. Managing layers
  7. Layer markers and composition markers
  8. Cameras, lights, and points of interest
 10. Animation, Keyframes, Motion Tracking, and Keying
  1. Animation
   1. Animation basics
   2. Animating with Puppet tools
   3. Managing and animating shape paths and masks
   4. Animating Sketch and Capture shapes using After Effects
   5. Assorted animation tools
   6. Work with Data-driven animation
  2. Keyframe
   1. Keyframe interpolation
   2. Setting, selecting, and deleting keyframes
   3. Editing, moving, and copying keyframes
  3. Motion tracking
   1. Tracking and stabilizing motion
   2. Face Tracking
   3. Mask Tracking
   4. Mask Reference
   5. Speed
   6. Time-stretching and time-remapping
   7. Timecode and time display units
  4. Keying
   1. Keying
   2. Keying effects
 11. Transparency and Compositing
  1. Compositing and transparency overview and resources
  2. Alpha channels and masks
  3. Track Mattes and Traveling Mattes
 12. Adjusting color
  1. Color basics
  2. Color management
  3. Color Correction effects
  4. OpenColorIO and ACES color management
 13. Effects and Animation Presets
  1. Effects and animation presets overview
  2. Effect list
  3. Effect Manager
  4. Simulation effects
  5. Stylize effects
  6. Audio effects
  7. Distort effects
  8. Perspective effects
  9. Channel effects
  10. Generate effects
  11. Transition effects
  12. The Rolling Shutter Repair effect
  13. Blur and Sharpen effects
  14. 3D Channel effects
  15. Utility effects
  16. Matte effects
  17. Noise and Grain effects
  18. Detail-preserving Upscale effect
  19. Obsolete effects
 14. Expressions and Automation
  1. Expressions
   1. Expression basics
   2. Understanding the expression language
   3. Using expression controls
   4. Syntax differences between the JavaScript and Legacy ExtendScript expression engines
   5. Editing expressions
   6. Expression errors
   7. Using the Expressions editor
   8. Use expressions to edit and access text properties
   9. Expression language reference
   10. Expression examples
  2. Automation
   1. Automation
   2. Scripts
 15. Immersive video, VR, and 3D
  1. Construct VR environments in After Effects
  2. Apply immersive video effects
  3. Compositing tools for VR/360 videos
  4. Advanced 3D Renderer
  5. Import and add 3D models to your composition
  6. Import 3D models from Creative Cloud Libraries
  7. Image-Based Lighting
  8. Extract and animate lights and cameras from 3D models
  9. Tracking 3D camera movement
  10. Cast and accept shadows
  11. Embedded 3D model animations
  12. Shadow Catcher
  13. 3D depth data extraction
  14. Modify materials properties of a 3D layer
  15. Work in 3D Design Space
  16. 3D Transform Gizmos
  17. Do more with 3D animation
  18. Preview changes to 3D designs real time with the Mercury 3D engine
  19. Add responsive design to your graphics 
 16. Views and Previews
  1. Previewing
  2. Video preview with Mercury Transmit
  3. Modifying and using views
 17. Rendering and Exporting
  1. Basics of rendering and exporting
  2. H.264 Encoding in After Effects
  3. Export an After Effects project as an Adobe Premiere Pro project
  4. Converting movies
  5. Multi-frame rendering
  6. Automated rendering and network rendering
  7. Rendering and exporting still images and still-image sequences
  8. Using the GoPro CineForm codec in After Effects
 18. Working with other applications
  1. Dynamic Link and After Effects
  2. Working with After Effects and other applications
  3. Sync Settings in After Effects
  4. Creative Cloud Libraries in After Effects
  5. Plug-ins
  6. Cinema 4D and Cineware
 19. Collaboration: Frame.io, and Team Projects
  1. Collaboration in Premiere Pro and After Effects
  2. Frame.io
   1. Install and activate Frame.io
   2. Use Frame.io with Premiere Pro and After Effects
   3. Frequently asked questions
  3. Team Projects
   1. Get Started with Team Projects
   2. Create a Team Project
   3. Collaborate with Team Projects
 20. Memory, storage, performance
  1. Memory and storage
  2. How After Effects handles low memory issues while previewing    
  3. Improve performance
  4. Preferences
  5. GPU and GPU driver requirements for After Effects
 21. Knowledge Base
  1. Known issues
  2. Fixed issues
  3. Frequently asked questions
  4. After Effects and macOS Ventura
  5. How After Effects handles low memory issues while previewing

Third-party effects in this category included with After Effects:

 • CC Composite effect

Additional resources about Channel effects

Satya Meka provides the Separate RGB effect plug-in on the After Effects Scripts website. This effect—which was written with Pixel Bender—offsets, scales, and rotates each color channel of an image separately.

Chris Forrester provides a video tutorial on his website that shows how to use the Channel Mixer, Shift Channels, and Set Matte effects to create mattes from color ID passes from 3D applications. The tutorial also provides an animation preset that sets up the parameters in the Channel Mixer effect for the use of an RGBCMY color ID pass.

Arithmetic effect

The Arithmetic effect performs various simple mathematical operations on the red, green, and blue channels of an image.

This effect works with 8-bpc color.

Operator

The operation to perform between the value you specify for each channel and the existing value of that channel for each pixel in the image:

And, Or, and Xor

Apply bitwise logical operations.

Add, Subtract, Multiply, and Difference

Apply basic math functions.

Max

Set the channel value of the pixel to the greater of the specified value and the original value of the pixel.

Min

Set the channel value of the pixel to the lesser of the specified value and the original value of the pixel.

Block Above

Set the channel value of the pixel to zero if the original value of the pixel is greater than the value specified; otherwise, leave the original value.

Block Below

Set the channel value of the pixel to zero if the original value of the pixel is less than the value specified; otherwise, leave the original value.

Slice

Set the channel value of the pixel to 1.0 if the original value of the pixel is above the specified value; otherwise, set the value to zero. In both cases, the values for the other color channels are set to 1.0.

Screen

Multiplies the complements of the channel values, and then takes the complement of the result. The result color is never darker than either input color.

Clip Result Values

Prevents all functions from creating color values that exceed the valid range. If this option isn’t selected, some color values may wrap around.

Blend effect

The Blend effect blends two layers using one of five modes.

You can blend layers more easily and quickly using blending modes, but you can’t animate blending modes. The advantage of using the Blend effect is that you can animate it. (See Blending modes and layer styles.)

This effect works with 8-bpc and 16-bpc color.

Blend With Layer

The layer to blend with (the secondary or control layer).

הערה:

To use a layer as a control layer for the Blend effect but not show the layer in the rest of the composition, deselect the control Video switch for the control layer. (See Layer switches and columns in the Timeline panel.)

Mode

Blending mode:

 • Color Only colorizes each pixel in the original image based on the color of each corresponding pixel in the secondary image.

 • Tint Only is similar to Color Only but tints pixels in the original image only if they’re already colored.

 • Darken Only darkens each pixel in the original image that is lighter than the corresponding pixel in the secondary image.

 • Lighten Only lightens each pixel in the original image that is darker than the corresponding pixel in the secondary image.

 • Crossfade causes the original image to fade out while the secondary image fades in.

הערה:

You can create a crossfade without applying an effect by animating the Opacity property of one layer on top of another. However, this technique doesn’t work if the frontmost layer has any transparent portions (which allow the other layer to show through, even when at full opacity). The Crossfade mode creates a proper crossfade between two layers, even if both have transparent regions.

Blend With Original

The transparency of the effect. The result of the effect is blended with the original image, with the effect result composited on top. The higher you set this value, the less the effect affects the layer. For example, if you set this value to 100%, the effect has no visible result on the layer; if you set this value to 0%, the original image doesn’t show through.

If Layer Sizes Differ

Specifies how to position the control layer. The quality setting of the layer affects Blend only if Stretch To Fit is selected and if the layers are of different sizes. Stretching at Best quality is much smoother.

Calculations effect

The Calculations effect combines channels of one layer with the channels of a second layer.

This effect works with 8-bpc and 16-bpc color.

Input Channel

The channel to extract and use as input to the blending operation. RGBA displays all channels normally. Gray converts all color channel values for a pixel to the luminance value of the original pixel. Red, Green, or Blue converts all color channel values for a pixel to the value of the selected color channel for the original pixel. Alpha converts all channels to the value of the alpha channel for the original pixel.

Invert Input

Inverts the layer (subtracts each channel value from 1.0) before the effect extracts the specified channel information.

Second Layer

The control layer with which Calculations blends the original layer.

Second Layer Channel

The channel to be blended with the input channels.

Second Layer Opacity

The opacity of the second layer. Use a setting of 0% for the second layer to have no influence on the output.

Invert Second Layer

Inverts the second layer (subtracts each channel value from 1.0) before the effect extracts the specified channel information.

Stretch Second Layer To Fit

Stretches the second layer to the dimensions of the original layer before blending. Deselect to center the second layer on the original layer.

Preserve Transparency

Ensures that the alpha channel of the original layer isn’t modified.

Channel Combiner effect

The Channel Combiner effect extracts, displays, and adjusts channel values for a layer. It is GPU-Accelerated for faster performance.

הערה:

You can use this effect to view any channel as a grayscale image by choosing the channel from the From menu and choosing Lightness Only from the To menu.

This effect works with 32-bpc color.

Use 2nd Layer

Retrieve values from Source Layer, which can be any layer in the composition.

From

Which values to use as input; the first several items in the menu are multichannel combinations of input and output options, so they don’t require you to set a To value.

 • Saturation Multiplied uses the saturation value multiplied by the lightness value, where lightness is the minimum distance to black or white. For example, a dark or light blue pixel has a lower value than a bright or pure blue pixel. This option represents the most common view of the saturation value of a pixel.

 • Min RGB uses the lowest value among the red, green, and blue channel values.

 • Max RGB uses the highest value among the red, green, and blue channel values.

To

The channels to which to apply the values. Choose Red Only, Green Only, and Blue Only to apply the value to one channel only and set the other color channels to zero. Choose Alpha Only to apply the value to the alpha channel and set the color channels to 1.0. When you select Hue Only, the applied hue value is combined with 50% lightness and 100% saturation. When you select Lightness Only, the applied lightness value is combined with 0% saturation, which then gives the hue no influence. When you select Saturation Only, the applied saturation values are combined with 0% hue and 50% lightness.

Invert

Inverts (subtracts from 1.0) the output channel values.

Solid Alpha

Makes the alpha channel value 1.0 (complete opacity) throughout the layer.

Compound Arithmetic effect

The Compound Arithmetic effect mathematically combines the layer to which it is applied with a control layer. The Compound Arithmetic effect is intended only to provide compatibility with projects created in earlier versions of After Effects that use the Compound Arithmetic effect. Using blending modes is usually more effective than using the Compound Arithmetic effect.

This effect works with 8-bpc color.

Second Source Layer

The layer to use with the current layer in the given operation.

Operator

The operation to perform between the two layers.

Operate On Channels

The channels to which the effect is applied.

Overflow Behavior

How the effect remaps values that fall outside the grayscale range of 0-255.

Clip

Values above 255 are mapped to 255. Values below 0 are mapped to 0.

Wrap

Values above 255 and below 0 are wrapped back around into the 0-255 range. For example, a value of 258 wraps around to 2, a value of 256 wraps around to 0, and a value of ‑3 wraps around to 253.

Scale

The maximum and minimum values are remapped to 255 and 0, and intermediate values are stretched or compressed to fit within this range.

Stretch Second Source To Fit

Scales the second layer to match the size (width and height) of the current layer. If this option is deselected, the second layer is placed at the current size of its source, aligned with the upper left corner of the source layer.

Blend With Original

The transparency of the effect. The result of the effect is blended with the original image, with the effect result composited on top. The higher you set this value, the less the effect affects the layer. For example, if you set this value to 100%, the effect has no visible result on the layer; if you set this value to 0%, the original image doesn’t show through.

Invert effect

The Invert effect inverts the color information of an image. It is GPU-accelerated for faster performance.
This effect works with 8-bpc, 16-bpc, and 32-bpc color.

Invert effect: Original and with effect applied
Original (left), and with effect applied (right)

Channel

Which channel or channels to invert. Each group of items operates in a particular color space, inverting either the entire image in that color space or only a single channel.

RGB/Red/Green/Blue

RGB inverts all three of the additive color channels. Red, Green, and Blue each invert an individual color channel.

HLS/Hue/Lightness/Saturation

HLS inverts all three of the calculated color channels. Hue, Lightness, and Saturation each invert an individual color channel.

YIQ/Luminance/In Phase Chrominance/Quadrature Chrominance

YIQ inverts all three NTSC luminance and chrominance channels. Y (luminance), I (in‑phase chrominance), and Q (quadrature chrominance) each invert an individual channel.

Alpha

Inverts the alpha channel of the image. The alpha channel isn’t a color channel; it specifies transparency.

Blend With Original

The transparency of the effect. The result of the effect is blended with the original image, with the effect result composited on top. The higher you set this value, the less the effect affects the layer. For example, if you set this value to 100%, the effect has no visible result on the layer; if you set this value to 0%, the original image doesn’t show through.

The Invert effect uses GPU acceleration for faster rendering.

Minimax effect

The Minimax effect assigns each channel of a pixel the minimum or maximum value for that channel found within a specified radius. It is GPU-Accelerated for faster performance.

This effect can be used to enlarge or reduce a matte. For example, a white solid area surrounded by black shrinks one pixel on each side using Minimum and a radius of 1.

The quality setting of the layer doesn’t affect Minimax.

This effect works with 8-bpc, 16-bpc color, and 32-bpc color.

Operation

Minimum assigns each channel of a pixel the minimum value for the specified channel within the specified radius. Maximum assigns each channel of a pixel the maximum value. Minimum Then Maximum performs the Minimum operation and then the Maximum operation. Maximum Then Minimum performs the Maximum operation and then the Minimum operation.

Direction

The axis along which to scan for values. Horizontal & Vertical scans all directions.

Remove Color Matting effect

The Remove Color Matting effect removes color fringes (halos) from layers with premultiplied color channels. Halos often occur when an area of partial transparency retains the color of the original background and is composited into a context with a different background color. Use this effect along with effects that create transparency—such as keying effects—to achieve more control over the appearance of areas of partial transparency. (See Alpha channel interpretation: premultiplied or straight.)

This effect works with 8-bpc, 16-bpc, and 32-bpc color.

Remove Color Matting effect: Original and with Remove Color Matting effect applied
Original (left), and with Remove Color Matting effect applied (right)

Use Background Color to specify the new background color. To allow this effect to generate color values outside the range 0.0-1.0 when working in 32-bpc color, deselect Clip HDR Values.

The Remove Color Matting effect was previously known as the Unmultiply effect. The old name refers to the fact that this effect functions by unpremultiplying color channels—removing the result of the background color being premultiplied with the color channels of the layer in areas of partial transparency. This functionality differs from Knoll Unmult and other effects that synthesize an alpha channel from the color channels in an image.

Set Channels effect

The Set Channels effect copies channels from control layers (source layers) to the red, green, blue, and alpha channels of the effect layer. It is GPU-accelerated for faster performance. For example, you can take the luminance values of the pixels of a control layer and use them as the blue values for the pixels of the effect layer.

This effect works with 8-bpc, 16-bpc color, and 32-bpc color.

Set Matte effect

The Set Matte effect replaces the alpha channel (matte) of a layer with a channel from another layer above it for the creation of traveling matte results. It is GPU-accelerated for faster performance.
The Set Matte effect is intended only to provide compatibility with projects created in earlier versions of After Effects that use the Set Matte effect.

This effect works with 8-bpc and 16-bpc color. In After Effects CS6 or later, this effect works in 32-bit color.

Set Matte effect: Original, matte layer, and result
Original (upper-left), matte layer (lower-left), and result (lower-right)

Sometimes, it’s easier and faster to create traveling mattes by using a track matte instead of using the Set Matte effect. However, using the Set Matte effect provides some advantages over defining a layer as a track matte layer. The layer used as the matte with the Set Matte effect can be anywhere in the layer stacking order, unlike a track matte layer, which must be directly above the matted layer in the layer stacking order. Also, one layer can be used as the matte for multiple layers with the Set Matte effect. (See Track mattes and traveling mattes.)

Take Matte From Layer

The layer to use as the replacement matte.

Use For Matte

The channel to use for the matte.

Invert Matte

Inverts the transparency values of the matte.

Stretch Matte To Fit

Scales the selected layer to match the size of the current layer. If Stretch Matte To Fit is deselected, the layer designated as the matte is centered in the first layer.

Composite Matte With Original

Composites the new matte with the current layer, rather than replacing it. The resulting matte allows the image to show through only where the current matte and the new matte both have some opacity.

Premultiply Matte Layer

Premultiplies the new matte layer with the current layer.

Shift Channels effect

The Shift Channels effect replaces red, green, blue, and alpha channels in the image with values from other channels. It is GPU-accelerated for faster performance.

This effect works with 8-bpc, 16-bpc, and 32-bpc color.

Take Channel From

The channel to use as a source.

Solid Composite effect

The Solid Composite effect offers a quick way to create a composite of a new color solid behind the original source layer.

This effect works with 8-bpc, 16-bpc, and 32-bpc color.

Source Opacity

The opacity of the source layer.

Color

The color of the solid.

Opacity

The opacity of the solid.

Blending Mode

The blending mode used to combine the layer and the solid color.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט