Photoshop Brush Thumbnails אינם מציגים מאפייני 'רגישות ללחץ'

בעיה

כשמציגים הגדרות קבועות מראש של מברשות כלליות ב Photoshop, התמונות הממוזערות אינן מוצגות כראוי מכיוון שהן לא מראות כיצד 'רגישות ללחץ' שולטת במאפייני מברשות.

סביבה

Windows

פתרון

 1. ודא כי מותקנים כל עדכוני מערכת ההפעלה Windows.

 2. וודא כי מנהלי ההתקן העדכניים מותקנים עבור מכשיר הרגישות ללחץ שלך (הורד את מנהלי ההתקן מאתר היצרן).

 3. ודא שהבקרים הרגישים ללחץ הוכרו על ידי Photoshop.

  1. עבור לחלונית הגדרות מברשת.
  2. עבור למקטע הדינמיקה של הצורות.
  3. הגדר את הרשימה הנפתחת Size Jitter Control ללחץ עט.
  4. לא מופיעות אזהרות.
 4. בהגדרות הקבועות מראש של המברשת, שנה את גודל התמונות הממוזערות של המברשת באמצעות המחוון שבתחתית הלוח עם מכשיר ה'רגישות ללחץ' שלך. 

שינוי גודל התמונות הממוזערות באמצעות המחוון גורם לתמונות הממוזערות להיות מעובדות בגודל שנבחר על-ידי המחוון ועם קלט מהכלי הזמין. 

מידע נוסף

בעיה זו אינה מתרחשת ב Mac. 

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון