הוספת דינמיקה של מברשת

החלונית Brush מספקת אפשרויות רבות להוספת רכיבים דינמיים (או משתנים) לקביעות של קצות מברשת מוגדרות מראש. לדוגמה, ניתן לקבוע אפשרויות המשנות את הגודל, הצבע והאטימות של סימני מברשת במהלך המשיחה.

בשעת הוספת רכיבי דינמיקה למברשת, עובדים עם שני רכיבים:

  • אחוזי ה- Jitter קובעים את אקראיות רכיבי הדינמיקה. ב- 0%, רכיב אינו משתנה במהלך המשיחה; ב- 100%, מידת האקראיות של הרכיב היא מרבית.

  • אפשרויות בתפריט הנפתח Control מגדירות את אופן השליטה בשינוי רכיבי הדינמיקה. ניתן לבחור שלא לשלוט בשינוי הרכיב, ליצור התפוגגות רכיב במהלך מספר שלבים מוגדר, או לשנות את הרכיב בהתאם ללחץ העט, לזווית העט, למיקום גלגל העט או לסיבוב העט.

הערה:

בקרי העט זמינים רק בשעת שימוש בלוח גרפי רגיש ללחץ, כגון לוח Wacom, ובעטים נתמכים (לבקרת סיבוב וגלגל עט). אם תבחרו בקרת עט מבלי שהתקנתם לוח גרפי רגיש ללחץ או אם אתם משתמשים בעט שאינו כולל תכונת בקרה, יוצג סמל אזהרה.

דינמיקת צורת מברשת

דינמיקת הצורה קובעת את שינוי סימני המברשת במשיחה.

משיחות מברשת עם וללא דינמיקת צורה ב-Photoshop
משיחות מברשת ללא דינמיקת צורה (שמאל) ועם דינמיקת צורה (ימין)

‏Size Jitter and Control

קביעת שינוי גודל המברשת במהלך משיחה. לקבלת מידע נוסף, ראו יצירה ושינוי של מברשות.

להגדרת אחוזי הרטט המרביים, הקלידו מספר או השתמשו במחוון להזנת ערך. כדי להגדיר כיצד ברצונכם לשלוט בשינוי הגודל של המברשת, בחרו אפשרות מהתפריט הנפתח Control:

‏Off

ביטול הבקרה על שינוי גודל המברשת.

‏Fade

התפוגגות גודל המברשת החל מהקוטר ההתחלתי ועד לקוטר המזערי, בהתאם למספר הצעדים שהוגדר. כל צעד שווה לסימן אחד של קצה המברשת. הערכים האפשריים נעים בטווח שבין 1 ל- 9999. לדוגמה, 10 צעדים יוצרים התפוגגות ב- 10 דרגות.

‏Pen Pressure, Pen Tilt, Stylus Wheel

שינוי גודל המברשת החל מהקוטר ההתחלתי ועד לקוטר המזערי בהתאם ללחץ העט, לזווית העט או למיקום גלגל העט.

‏Minimum Diameter

הגדרת אחוזים מזעריים לשינוי גודל המברשת בשעת הפעלת האפשרויות Size Jitter או Size Control. הזינו מספר או השתמשו במחוון כדי להזין ערך באחוזים מקוטר קצה המברשת.

‏Tilt Scale

הגדרת מקדם שינוי הגודל המוחל על גובה המברשת לפני הסיבוב כש- Size Control נקבעת על Pen Tilt. הזינו מספר או השתמשו במחוון כדי להזין ערך באחוזים מקוטר המברשת.

‏Angle Jitter and Control

קביעת שינוי זווית המברשת במהלך משיחה. לקביעת אחוזי רטט מרביים, הזינו ערך באחוזים מ- 360 מעלות. כדי להגדיר כיצד ברצונכם לשלוט בשינוי הזווית של המברשת, בחרו אפשרות מהתפריט הנפתח Control:

‏Off

ביטול הבקרה על שינוי הזווית של המברשת.

‏Fade

התפוגגות זווית המברשת מ- 0 ועד 360 מעלות, בהתאם למספר הצעדים שהוגדר.

‏Pen Pressure,‏ Pen Tilt,‏ Stylus Wheel,‏ Rotation

שינוי זווית המברשת מ- 0 ועד 360 מעלות בהתאם ללחץ העט, זווית העט, מיקום גלגל העט או סיבוב העט.

‏Initial Direction

קביעת זווית המברשת לפי הכיוון הראשוני של משיחת המברשת.

‏Direction

קביעת זווית המברשת לפי כיוון משיחת המברשת.

‏Roundness Jitter and Control

קביעת השינוי של מעוגלות המברשת במהלך משיחה. להגדרת אחוזי הרטט המרביים, הזינו אחוזים לציון היחס בין הציר הקצר לציר הארוך של המברשת. כדי להגדיר כיצד ברצונכם לשלוט בשינוי המעוגלות של המברשת, בחרו אפשרות מהתפריט הנפתח Control:

‏Off

ביטול הבקרה על שינוי המעוגלות של המברשת.

‏Fade

התפוגגות המעוגלות של המברשת מ- 100% ועד לערך המעוגלות המזערי, בהתאם למספר הצעדים שהוגדר.

‏Pen Pressure,‏ Pen Tilt,‏ Stylus Wheel,‏ Rotation

שינוי המעוגלות של המברשת מ- 100% ועד ערך המעוגלות המזערי, בהתאם ללחץ העט, זווית העט, מיקום גלגל העט או סיבוב העט.

‏Minimum Roundness

הגדרת מעוגלות מזערית של המברשת בשעת הפעלת האפשרות Roundness Jitter או Roundness Control. הזינו ערך באחוזים לציון היחס בין הציר הקצר לציר הארוך של המברשת.

הקרנת מברשת

אפשרות זו מציינת שבעת הצביעה עם עט, שינויים שיבוצעו בשיפוע ובסיבוב ישנו את צורת הקצה.

אפשרויות דינמיקת צבע של מברשת

דינמיקת צבע קובעת את השתנות הצבע במהלך משיחה.

משיחות מברשת עם וללא דינמיקת צבע ב-Photoshop
משיחות מברשת ללא דינמיקת צבע (משמאל) ועם דינמיקת צבע (מימין)

Apply per tip

ציון שינוי הצבע עבור כל חותמת של קצה נפרד במשיחת מברשת.

אם אפשרות זו אינה מסומנת, שינויים דינמיים מתרחשים פעם אחת בתחילת כל משיחת מברשת. באפשרותך לשנות צבעים בין משיחות מברשת, במקום בתוך כל משיחה.

‏Foreground/Background Jitter and Control

קביעת אופן השתנות הצבע מצבע החזית לצבע הרקע.

לקביעת אחוזי השינוי האפשריים של הצבע בשעת צביעה, הקלידו מספר או השתמשו במחוון כדי להזין ערך. כדי להגדיר כיצד ברצונכם לשלוט בשינוי הצבע של סימני המברשת, בחרו אפשרות מהתפריט הנפתח Control:

‏Off

ביטול הבקרה על שינוי הצבע של סימני המברשת.

‏Fade

שינוי הצבע מצבע החזית לצבע הרקע, בהתאם למספר הצעדים שהוגדר.

‏Pen Pressure,‏ Pen Tilt,‏ Stylus Wheel,‏ Rotation

שינוי צבע סימני המברשת מצבע החזית לצבע הרקע בהתאם ללחץ העט, זווית העט, מיקום גלגל העט או סיבוב העט.

‏Hue Jitter

הגדרת אחוזים לשינוי גון הצבע במהלך משיחה. הקלידו מספר, או השתמשו במחוון להזנת ערך. ערך נמוך משנה את הגוון, תוך שמירה על קרבה לגוון של צבע החזית. ערך גבוה יותר מגדיל את ההבדל בין הגוונים.

‏Saturation Jitter

הגדרת אחוזים לשינוי רוויית הצבע במהלך משיחה. הקלידו מספר, או השתמשו במחוון להזנת ערך. ערך נמוך משנה את הרוויה, תוך שמירה על קרבה לרוויית צבע החזית. ערך גבוה יותר מגדיל את ההבדל בין רמות הרוויה.

‏Brightness Jitter

הגדרת אחוזים לשינוי בהירות הצבע במהלך משיחה. הקלידו מספר, או השתמשו במחוון להזנת ערך. ערך נמוך משנה את הבהירות, תוך שמירה על קרבה לבהירות צבע החזית. ערך גבוה יותר מגדיל את ההבדל בין רמות הבהירות.

‏Purity

חיזוק או החלשה של רוויית הצבע. הקלידו מספר, או השתמשו במחוון להזנת ערך באחוזים בין -100 ל- 100. ערך של 100%‏- גורם להפחתת רוויה מוחלטת של הצבע; ערך של 100% יוצר רוויה מלאה של הצבע.

אפשרויות מברשת Transfer

אפשרויות מברשת Transfer קובעות את השתנות הצבע במהלך משיחה.

אפשרויות מברשת Transfer ב-Photoshop
משיחות מברשת ללא דינמיקת צבע (משמאל) ועם דינמיקת צבע (מימין)

‏Opacity Jitter and Control

קביעת אופן השתנות אטימות הצבע במהלך משיחה, עד לערך האטימות שהוגדר בסרגל האפשרויות (אך לא גבוה ממנו). לקביעת אחוזי השינוי האפשריים של אטימות הצבע, הקלידו מספר או השתמשו במחוון כדי להזין ערך. כדי להגדיר כיצד ברצונכם לשלוט בשינוי האטימות של המברשת, בחרו אפשרות מהתפריט הנפתח Control:

‏Off

ביטול הבקרה על שינוי האטימות של המברשת.

‏Fade

התפוגגות ערך האטימות של הצבע מהערך שנקבע בסרגל האפשרויות עד לערך 0, בהתאם למספר הצעדים שהוגדר.

‏Pen Pressure, Pen Tilt, Stylus Wheel

שינוי אטימות הצבע בהתאם ללחץ העט, זווית העט או מיקום גלגל העט.

‏Flow Jitter and Control

קביעת אופן השתנות זרימת הצבע במהלך משיחה, עד לערך הזרימה שהוגדר בסרגל האפשרויות (אך לא גבוה ממנו).

לקביעת אחוזי השינוי האפשריים של הזרימה בשעת צביעה, הקלידו מספר או השתמשו במחוון כדי להזין ערך. כדי להגדיר כיצד ברצונכם לשלוט בשינוי הזרימה של המברשת, בחרו אפשרות מהתפריט הנפתח Control:

‏Off

ביטול הבקרה על שינוי הזרימה של המברשת.

‏Fade

התפוגגות ערך הזרימה של הצבע מהערך שנקבע בסרגל האפשרויות עד לערך 0, בהתאם למספר הצעדים שהוגדר.

‏Pen Pressure, Pen Tilt, Stylus Wheel

שינוי זרימת הצבע בהתאם ללחץ העט, לזווית העט או למיקום גלגל העט.