XML importeren

Klik op onderstaande koppelingen voor gedetailleerde informatie en instructies.

Import- en layoutmethoden voor XML

Nadat u XML-gegevens hebt geïmporteerd, wordt de geïmporteerde inhoud weergegeven in de vorm van elementen (de bouwstenen van XML) in het deelvenster Structuur. InDesign maakt geen nieuwe kaders of pagina's wanneer u XML-gegevens importeert.

Toevoegen of samenvoegen?

U kunt XML op twee manieren importeren: u kunt de gegevens toevoegen of samenvoegen. Welke methode u kiest, is afhankelijk van uw workflow (handmatig of automatisch), van de manier waarop u de bestaande inhoud in uw document wilt verwerken en van het feit of u al dan niet wilt beschikken over geavanceerde opties voor de verwerking van de geïmporteerde gegevens.

Toevoegmodus

Wanneer u de geïmporteerde inhoud wilt toevoegen, blijven de bestaande structuur en inhoud van het document behouden. De nieuwe XML-inhoud wordt onder in het deelvenster Structuur geplaatst, in de vorm van elementen.

Samenvoegmodus

Wanneer u de geïmporteerde inhoud wilt samenvoegen, wordt de inkomende XML door InDesign vergeleken met de structuur en namen van de elementen die al zijn opgenomen in uw document. Als de elementen overeenkomen, wordt de bestaande documentinhoud vervangen door de geïmporteerde gegevens. De gegevens worden samengevoegd in correct gelabelde kaders (of plaatsaanduidingen) in de layout. (Elementen waarvoor InDesign geen overeenkomende naam en positie in de hiërarchie kan vinden, worden in het deelvenster Structuur geplaatst, zodat u deze handmatig kunt plaatsen.) Met de samenvoegmodus kunt u de layout automatisch samenstellen. Bovendien beschikt u over meer geavanceerde opties voor importeren, waaronder de mogelijkheid om inkomende tekst te filteren en elementen voor herhaalde gegevens te klonen.

Layout van inhoud

Nadat u XML-inhoud hebt geïmporteerd, plaatst u de inhoud in het document. U kunt inhoud handmatig, automatisch of met behulp van scripts plaatsen. De methode die u kiest, is afhankelijk van de inhoud die u importeert, de documentlayout en het workflowproces.

Inhoud handmatig plaatsen

Bij de handmatige methode sleept u elementen van het deelvenster Structuur naar de pagina's van het document of naar kaders. Voor deze methode hoeft u weinig in te stellen of te plannen. Gebruik deze methode als het type inhoud dat u wilt importeren varieert of als u inhoud uit meerdere bronnen wilt importeren.

Geïmporteerde XML-inhoud handmatig plaatsen

Inhoud automatisch plaatsen

Als u vooruit plant, kunnen XML-gegevens automatisch in de layout worden geplaatst. Als u XML-inhoud automatisch wilt plaatsen, moet u het document eerst voorbereiden door gelabelde plaatsaanduidingskaders te maken waarin de inkomende XML wordt geplaatst. Zolang de XML-structuur en labelnamen voor de inkomende inhoud overeenkomen met de labelnamen en structuur van de plaatsaanduidingskaders, kan de geïmporteerde XML door InDesign automatisch in het document worden geplaatst. In InDesign kunt u ook elementen klonen voor de verwerking van herhaalde gegevens, zoals adreslijsten en catalogusmateriaal. Gebruik de automatische layoutmethode als onderdeel van een gestructureerd workflowproces voor een snellere productietijd en een grotere efficiëntie.

Het geselecteerde plaatsaanduidingskader (boven) wordt gelabeld met het element Artikel. Wanneer XML-gegevens worden geïmporteerd (onder), wordt het plaatsaanduidingskader voor het element Artikel automatisch voorzien van de inhoud van het element Artikel.

Opmerking:

InDesign herkent speciale naamruimte-kenmerken waarmee alinea- of tekenstijlen kunnen worden aangegeven in XML. Zie het technische naslagwerk voor XML voor meer informatie.

Samenvoegen

U kunt XML-gegevens in een document plaatsen met de samenvoegmodus of de toevoegmodus. Met de samenvoegmodus kunt u inhoud automatisch plaatsen. U kunt ook gegevens in het XML-bestand filteren, zodat alleen bepaalde onderdelen van de inhoud worden geplaatst.

U kunt inkomende XML-inhoud samenvoegen in de volgende omstandigheden:

 • Het document bevat plaatsaanduidingskaders die u wilt vullen met de geïmporteerde XML-inhoud.

 • Het document bevat XML-inhoud die u wilt vervangen door geïmporteerde XML-inhoud.

 • Het document bevat geen XML-structuur en u wilt dat InDesign de standaardbasiselementen vervangt door de basiselementen van het XML-bestand.

In de samenvoegmodus worden de inkomende XML-gegevens vergeleken met de elementen die al in het document voorkomen. Het bestand wordt helemaal doorgelicht, element na element, en de inkomende elementen worden als volgt vergeleken met de bestaande elementen:

1. InDesign begint de vergelijking bij het basiselement

 • Als de basiselementen van het geïmporteerde XML-bestand en het InDesign-document niet overeenkomen en het deelvenster Structuur geen bestaande structuur bevat, wordt het basiselement van het InDesign-document vervangen door het basiselement van het binnenkomende XML-bestand en wordt het bestand geïmporteerd.

 • Als de basiselementen niet overeenkomen en het deelvenster Structuur al elementen bevat, wordt het bestand toegevoegd aan het eind van de bestaande structuur.

 • Als de basiselementen wel overeenkomen, gaat het samenvoegproces (en het vergelijkingsproces) verder.

2. InDesign vervolgt het proces met het element onder het basiselement

Vanaf het element direct onder het basiselement in het inkomende XML-bestand, wordt een overeenkomend element in het deelvenster Structuur gezocht. Er is sprake van een overeenkomst als het inkomende XML-element dezelfde naam heeft als een bestaand element in het deelvenster Structuur. De twee elementen moeten bovendien op hetzelfde niveau in de hiërarchie staan.

 • Als er een overeenkomend element wordt gevonden in het deelvenster Structuur, wordt het element in het deelvenster Structuur vervangen door het element uit het inkomende XML-bestand.

 • Als er geen overeenkomend element wordt gevonden, wordt het inkomend element ingevoegd in het deelvenster Structuur, aan het beginpunt van de zoekactie. Als de zoekactie bijvoorbeeld net onder het basiselement start en er worden geen overeenkomsten gevonden, wordt het inkomende element net onder het basiselement geplaatst.

3. InDesign gaat door met het vergelijken van elementen

Elk afzonderlijk element wordt in de inkomende XML vergeleken met de bestaande structuur. Het beginpunt voor de zoekactie in het deelvenster Structuur verandert naarmate de zoekactie vordert. Elke nieuwe zoekactie begint net onder het element dat het laatst is ingevoegd of vervangen. De zoekactie in InDesign is altijd naar beneden gericht. Er worden nooit elementen vervangen boven het vorige element dat is ingevoegd of vervangen.

XML-gegevens importeren en toevoegen

Wanneer u XML-inhoud importeert, worden de nieuwe elementen in het deelvenster Structuur weergegeven. Vanuit dit deelvenster kunt u de elementen naar de juiste positie in het document slepen.

 1. Open een InDesign-document of maak een nieuw document waarin de XML-inhoud moet komen.
 2. Open het deelvenster Structuur (Kies Weergave > Structuur > Structuur tonen.)
 3. Kies Bestand > XML importeren (of kies XML importeren in het menu van het deelvenster Structuur) en selecteer het XML-bestand dat u wilt importeren.
 4. Selecteer XML-importopties tonen.
 5. Kies Inhoud toevoegen en klik op Openen.
 6. Als u de XML-inhoud wilt koppelen aan het oorspronkelijke XML-bestand, selecteert u Koppeling maken.

  Het XML-bestand wordt weergegeven in het deelvenster Koppelingen en er verschijnt een geel waarschuwingsdriehoekje als het XML-bestand wordt gewijzigd.

 7. Klik op OK.

XML handmatig plaatsen

U kunt handmatig XML-inhoud in het document plaatsen door elementen vanuit het deelvenster Structuur naar de pagina of naar bestaande kaders te slepen. Wanneer u een element plaatst, worden de onderliggende elementen (en eventueel alle elementen die daar weer onder liggen) eveneens geplaatst.

In het deelvenster Structuur wordt een structuurspecifieke blauwe ruit weergegeven op het pictogram van een element als het element in het document is geplaatst. Elementen die niet zijn geplaatst, hebben een ongeplaatst pictogram.

Opmerking:

Als u XML hebt geïmporteerd met de optie Inhoud samenvoegen, zijn sommige elementen mogelijk al opgemaakt. Wanneer u geïmporteerde inhoud samenvoegt, worden elementen in InDesign automatisch in bestaande kaders geplaatst als de elementen een identieke structuur en label hebben.

 1. Open het deelvenster Structuur (Weergave > Structuur > Structuur tonen) en selecteer het element dat u wilt indelen.
 2. Voer een van de volgende stappen uit voor elk element dat u in het document wilt plaatsen:
  • Sleep het element naar de pagina. InDesign maakt een kader voor het element.

  • Sleep het element naar een bestaand kader. Als het kader inhoud bevat, wordt deze vervangen door de inhoud van de XML-gegevens.

 3. Voer een van de volgende stappen uit als u de items die u indeelt, wilt opmaken:
  • Wijs XML-labels toe aan alinea-, teken-, tabel- of celstijlen.

  • Pas stijlen toe op elementen.

  • Maak de geselecteerde inhoud handmatig op met tekstopties in het regelpaneel.

XML-labels toewijzen aan stijlen

XML-labels zijn eenvoudig beschrijvingen van gegevens. Ze bevatten geen opmaakinstructies. Dit betekent dat u de XML-inhoud zelf moet opmaken nadat u de inhoud hebt geïmporteerd en ingedeeld. Eén methode hiervoor bestaat uit het toewijzen van XML-labels aan alinea-, teken- of celstijlen. U kunt bijvoorbeeld het label Naamregel toewijzen aan de tekenstijl Auteur, zodat alle geïmporteerde en geplaatste XML-inhoud met het label Naamregel automatisch de tekenstijl Auteur krijgt toegewezen. Door labels toe te wijzen aan stijlen, kunt u snel en gemakkelijk de geïmporteerde XML-inhoud opmaken.

U hoeft niet elk label toe te wijzen aan een alinea- of tekenstijl. Sommige elementen worden niet ingedeeld en andere elementen kunnen gemakkelijker individueel worden opgemaakt. Bovendien nemen onderliggende elementen de alinea- en tekenstijl over van het bovenliggende element. Dit kan leiden tot verwarring, tenzij u de onderliggende en bovenliggende elementen zorgvuldig afzonderlijk toewijst.

Opmerking:

Met de opdracht Labels toewijzen aan stijlen worden stijlen in het hele document opnieuw toegewezen, soms met ongewenste resultaten. Wanneer u een label toewijst aan een stijl, kan tekst die eerder is toegewezen aan een bepaalde stijl een andere toewijzing krijgen, afhankelijk van het XML-label. Als u al enige tekst hebt opgemaakt, wilt u de stijlen mogelijk handmatig toepassen, om te voorkomen dat uw alinea- en tekenstijlen worden overschreven.

 1. Kies Labels toewijzen aan stijlen in het menu van het deelvenster Labels of het deelvenster Structuur.
  Voor elk label in het dialoogvenster Labels toewijzen aan stijlen wordt een menu met stijlen weergegeven.

 2. Ga als volgt te werk:
  • Als u stijlen, labels en toewijzingsdefinities uit een ander document wilt importeren, klikt u op Laden, kiest u een document en klikt u op Openen.

  • Als u labels afzonderlijk wilt toewijzen aan stijlen, klikt u in de kolom Stijl naast een label en kiest u een alinea- of tekenstijl in het menu dat wordt weergegeven. (Het alineasymbool geeft alineastijlen in het menu aan. Een 'A' verwijst naar tekenstijlen.) Herhaal deze bewerking voor elk label dat u wilt toewijzen.

  • Als u automatisch labels wilt toewijzen aan stijlen met dezelfde baan, klikt u op Toewijzen op naam. Stijlen die dezelfde naam als labels hebben, worden geselecteerd in de kolom Stijl. Voor een overeenkomst moeten een label en stijl niet alleen dezelfde naam hebben, maar ze moeten ook hetzelfde worden geschreven, met identieke hoofdletters en kleine letters. Zo vormen H1 en h1 bijvoorbeeld geen overeenkomst. (Als dezelfde stijlnaam voorkomt in twee verschillende stijlgroepen, kan de optie Toewijzen op naam niet worden gebruikt en wordt u gevraagd de naam van een van de stijlen te wijzigen.)

 3. Klik op OK.

Automatisch in de layout plaatsen

Met InDesign kunt u geïmporteerde XML-inhoud automatisch in de layout plaatsen. Hiervoor moet u eerst plaatsaanduidingskaders of -tabellen maken, waarna u deze dezelfde labelnaam geeft als de XML-elementen die u in de kaders of tabellen wilt plaatsen. Vervolgens importeert u XML-inhoud in de plaatsaanduidingen in de samenvoegmodus. Wanneer labels dezelfde naam en structurele hiërarchie hebben, wordt de XML-inhoud in InDesign samengevoegd, waarbij de bestaande inhoud van het document wordt vervangen.

Deze techniek is handig als u dezelfde layout wilt gebruiken voor een aantal verschillende sets met inhoud. Zo heeft een wekelijkse nieuwsbrief telkens dezelfde layout, maar is er voor elke publicatie andere inhoud.

Als u geïmporteerde XML rechtstreeks wilt samenvoegen in een layout, moet het document aan de volgende vereisten voldoen:

 • De kaders (of tabellen) in het document moeten dezelfde labelnamen hebben als de elementen in het XML-bestand dat u wilt importeren.

 • De structuur van het document (zoals weergegeven in het deelvenster Structuur) moet parallel zijn aan de structuur van het geïmporteerde XML-bestand. Met andere woorden: de elementen met dezelfde naam moeten voorkomen op dezelfde posities binnen de hiërarchische structuur van beide bestanden. Om deze parallelle structuur te krijgen, moet u de elementen (en de onderliggende elementen) wellicht verplaatsen en opnieuw rangschikken in het deelvenster Structuur. Tijdens het importeren van het XML-bestand kunt u ook gebruikmaken van de optie XSLT toepassen.

Opmerking:

InDesign laat de samengevoegde XML-inhoud alleen in bestaande kaders doorlopen. Inhoud van een element die niet in een kader past (of in een reeks verbonden kaders), wordt overlopende tekst.

Werken met herhaalde gegevens

XML wordt herhaald genoemd als dezelfde configuratie van elementen meerdere keren in een rij voorkomt, maar telkens unieke gegevens bevat. Zo worden databaserecords beschouwd als herhaald. Adressen in een databasetabel bevatten herhaalde gegevens (naam, adres, woonplaats, postcode) voor verschillende personen.

Als u XML-inhoud importeert, kunt u Dubbele tekstelementen klonen selecteren in het dialoogvenster XML-importopties. Als u deze optie selecteert, geeft u InDesign de opdracht om de herhaalde elementen in de structuur te klonen. Met klonen kunt u herhaalde XML-gegevens samenvoegen in een document zonder dat u voor elke record plaatsaanduidingselementen hoeft te maken in het deelvenster Structuur (of plaatsaanduidingstekst in een kader). Als u bijvoorbeeld een XML-adreslijst met 25 items wilt importeren, kunt u een overeenkomende elementstructuur voor één item maken in het deelvenster Structuur. Wanneer u de volledige lijst importeert, wordt die structuur in InDesign gekloond om elementen te maken voor alle 25 items.

Wanneer herhaalde XML-inhoud wordt samengevoegd in het document, wordt deze inhoud als één doorlopend artikel geplaatst. Als de plaatsaanduidingskaders zijn verbonden, loopt de XML-inhoud automatisch van één kader naar het volgende. Als de XML-inhoud niet helemaal in de plaatsaanduidingskaders past, kunt u de resterende inhoud automatisch laten doorlopen door meer kaders te maken en met elkaar te verbinden. U hoeft elementen niet handmatig te verslepen van het deelvenster Structuur naar de individuele kaders.

Verbonden plaatsaanduiding in layout (links) en layout na het importeren (rechts)

Plaatsaanduidingen maken voor een automatische layout

Wanneer u geïmporteerde XML in InDesign automatisch wilt samenvoegen in de layout, kunt u plaatsaanduidingskaders of -tabellen in het document maken.

Opmerking:

InDesign laat de samengevoegde XML-inhoud alleen in bestaande kaders doorlopen. Inhoud die niet in de bestaande kaders past, wordt overlopende tekst.

U kunt ook plaatsaanduidingstekst maken of ervoor te zorgen dat de XML-gegevens correct op de pagina worden geplaatst en opgemaakt. Met plaatsaanduidingstekst kunt u bovendien tabs, spatiëring of labels (ook wel statische tekst genoemd), opnemen tussen de XML-elementen die in een kader worden weergegeven.

Gelabelde plaatsaanduidingstekst (links) en layout na het importeren (rechts)

A. Regeleinden en statische tekst toegevoegd tussen elementen B. Plaatsaanduidingstekst 

Als u bijvoorbeeld productgegevens importeert en plaatst, kunt u de naam, beschrijving en prijs van het product scheiden met een tab, en labels zoals 'Product:' of 'Prijs:' invoegen voor de plaatsaanduidingstekst voor deze elementen. Wanneer de XML-gegevens worden samengevoegd in het kader, blijven de statische labels, spatiëring en de tabs tussen de inhoudselementen behouden.

Opmerking:

Als u herhaalde XML-gegevens in het document samenvoegt en de herhaalde elementen door InDesign laat klonen, wordt de statische tekst en de spatiëring eveneens gekloond voor elke keer dat de gegevens worden geplaatst.

Een plaatsaanduidingskader maken

 1. Maak een kader voor XML-inhoud met het tekstgereedschap.
  Opmerking:

  Als u de geïmporteerde XML van een kader naar het volgende kader wilt laten lopen, maakt u meerdere kaders en verbindt u de kaders met elkaar.

 2. Open het deelvenster Structuur (Weergave > Structuur > Structuur tonen) en het deelvenster Labels (Venster > Hulpmiddelen > Labels).
 3. Als het deelvenster Labels geen labels bevat met namen die overeenkomen met de XML-elementen die u wilt importeren, maakt u de vereiste labels of laadt u de labels uit het XML-bestand.
 4. Geef het plaatsaanduidingskader het juiste label uit het deelvenster Labels. (Wanneer u een label geeft aan een kader, wordt het label ook toegewezen aan alle verbonden kaders.)
 5. Zo nodig kunt u de elementen in het deelvenster Structuur rangschikken of nieuwe elementen toevoegen, zodat u dezelfde elementen en structuur krijgt van het XML-bestand dat u wilt importeren.

Een plaatsaanduidingstabel maken

U kunt XML-elementen zowel in een plaatsaanduidingstabel importeren als in een plaatsaanduidingskader. In een tabel wordt elke cel vertegenwoordigd door een element. InDesign plaatst de XML-inhoud in de tabel, cel voor cel en element voor element, te beginnen bij de linkerbovenhoek van de tabel. Hierbij wordt het element vergeleken met de gelabelde cel. Wanneer u plaatsaanduidingstabellen maakt, moet u de tabel en elke cel in de tabel labelen. (Samengevoegde cellen worden beschouwd als één cel.)

Aangezien InDesign geen onderscheid maakt tussen rijen en kolommen bij het importeren, moet het aantal kolommen in de plaatsaanduiding overeenkomen met het aantal kolommen in de geïmporteerde inhoud. Bovendien moeten alle tabelcelelementen in één tabelelement staan. Met andere woorden: de cellen zijn verwante elementen onder hetzelfde bovenliggende element.

Plaatsaanduidingstabel (boven) en doorgelopen XML-inhoud in de plaatsaanduidingstabel (onder)

 1. Open het deelvenster Labels (Venster > Hulpmiddelen > Labels) en het deelvenster Structuur (Weergave > Structuur > Structuur tonen).
 2. Als het deelvenster Labels geen labelnamen bevat die identiek zijn aan de namen van de XML-tabelelementen die u wilt importeren, moet u labels laden uit een bestaand document of nieuwe labels maken.
  Opmerking:

  U moet ten minste over labels beschikken voor het bovenliggende element van de tabelcellen, de tabelcellen zelf en het element waarin de tabel wordt geplaatst.

 3. Maak een tabel met het juiste aantal kolommen voor de XML-inhoud. U hoeft niet het exacte aantal rijen te maken. Zo nodig worden er rijen toegevoegd aan de tabel.
 4. Klik op een invoegpositie in de tabel, kies Tabel > Selecteren > Tabel en selecteer het gewenste label in het deelvenster Labels.
 5. Label elke cel van de tabel met het gewenste label. Afhankelijk van de structuur van de XML-inhoud kunt u de cellen afzonderlijk selecteren en labelen, of kunt u een gehele rij of kolom selecteren (bijvoorbeeld als u de eerste rij, oftewel de koptekstrij, wilt labelen), waarna u alle geselecteerde cellen hetzelfde label geeft.
 6. Zo nodig rangschikt u de elementen of voegt u elementen toe in het deelvenster Structuur, zodat het document dezelfde elementen en structuur heeft als het XML-bestand dat u wilt importeren.

Een structuur met plaatsaanduidingen maken voor herhaalde gegevens

Dezelfde regels voor het samenvoegen van XML zijn ook van toepassing wanneer u herhaalde XML wilt samenvoegen: de structuur van de elementen in het deelvenster Structuur moet gelijk zijn aan de structuur van de geïmporteerde XML-gegevens en de plaatsaanduidingskaders moeten dezelfde labelnamen hebben als de bovenliggende elementen in het XML-bestand.

Deelvenster Structuur met de structuur voor plaatsaanduidingstekst

A. Element met alle herhaalde elementen B. Element dat wordt gekloond als herhaalde XML-inhoud wordt geïmporteerd C. Onderliggende elementen voor gegevens die zijn opgenomen in het herhaalde element 

 1. Eerst hebt u een bovenliggend element of basiselement nodig waarmee de verzameling van informatie, of records, wordt beschreven die u wilt importeren.

  Bijvoorbeeld het element Chapter (hoofdstuk), dat een reeks recepten bevat.

 2. Onder dit bovenliggende element maakt u één element waarmee de herhaalde informatie (of record) wordt beschreven.

  U kunt bijvoorbeeld onder het element Chapter het element Recipe (recept) maken. Dit element wordt gekloond voor elke record in de geïmporteerde XML.

 3. Onder dit element maakt u onderliggende elementen om de eenheden met informatie (of velden) te beschrijven die samen de record vormen.

  U kunt bijvoorbeeld onder het element Recipe (recept) de elementen Recipename (receptnaam), Ingredients (ingrediënten), Instructions (aanwijzingen), Notes (opmerkingen) en Servings (porties) maken.

Opmerking:

Als u labels, regeleinden of tabs wilt opnemen tussen 'veldelementen' in de herhaalde XML-gegevens, maakt u plaatsaanduidingselementen in het kader. Hierin wordt de geïmporteerde inhoud samengevoegd. Zo nodig kunt u ook spatiëring en labels toevoegen tussen de plaatsaanduidingen.

Plaatsaanduidingstekst maken

 1. Open een bestaand document of maak een nieuw document voor de XML.
 2. Open het deelvenster Labels (Venster > Hulpmiddelen > Labels) en het deelvenster Structuur (Weergave > Structuur > Structuur tonen).
 3. Zorg ervoor dat het deelvenster Labels namen voor labels bevat die identiek zijn aan de namen van de elementen die u wilt importeren met het XML-bestand. Zo nodig kunt u nieuwe labels maken of laden.
  Opmerking:

  Een voorbeeld van de XML-inhoud importeren is de eenvoudigste manier om alle vereiste labels te krijgen en te zorgen dat de documentstructuur overeenkomt met het XML-bestand.

 4. Maak zo nodig plaatsaanduidingskaders voor de XML-inhoud (en verbind ze met elkaar).
 5. Klik met het tekstgereedschap op het eerste kader om een invoegpositie te maken. Typ plaatsaanduidingstekst voor elk element dat u in het kader wilt samenvoegen. Desgewenst kunt u nu de spatiëring tussen elementen en andere statische tekst opnemen.
  Opmerking:

  Als u herhaalde gegevens wilt importeren, hoeft u slechts één keer een voorbeeldtekst te maken voor de elementen die worden herhaald.

 6. Maak de tekst op zoals u deze wilt weergeven in het definitieve document.
 7. Geef het tekstkader het label van het bovenliggende element waarin de elementen (of herhaalde gegevens) zijn opgenomen die u in het kader wilt importeren.
 8. Plaats de invoegpositie in de plaatsaanduidingstekst en kies Bewerken > Bewerken in artikeleditor.
 9. Kies Weergave > Structuur > Labelmarkeringen tonen.
 10. Kies Bewerken > Alles selecteren.
 11. Selecteer Label toevoegen in het deelvenster Labels en klik op het label dat u aan het kader hebt toegewezen.

  De plaatsaanduidingstekst wordt voorzien van het label en het element wordt toegevoegd aan het deelvenster Structuur.

 12. Selecteer de tekst die het eerste onderliggende element vertegenwoordigt en klik vervolgens op het bijbehorende label in het deelvenster Labels. Herhaal deze bewerking totdat u alle onderliggende plaatsaanduidingstekst hebt gelabeld.
  Opmerking:

  Wanneer u plaatsaanduidingstekst een label geeft, mag u de spatiëring of statische tekst die tussen de elementen behouden moet blijven, niet selecteren. Label alleen de tekst die u wilt vervangen door XML-inhoud.

 13. Controleer in het deelvenster Structuur of de hiërarchie die u hebt gemaakt met de labels, overeenkomt met de structuur van de XML-inhoud die u wilt importeren.

XML importeren en samenvoegen

Nadat u plaatsaanduidingskaders, tabellen en tekst hebt gemaakt en hebt voorzien van labels, en nadat u hebt gecontroleerd of uw document en het inkomende XML-bestand dezelfde labels en structuur hebben, kunt u XML-inhoud in uw layout importeren.

Gebruik de optie Inhoud samenvoegen wanneer u XML importeert in plaatsaanduidingen (of bestaande inhoud in uw document vervangt). Bij het samenvoegen van inhoud worden elementen met dezelfde structuur en labels in uw document vervangen door de geïmporteerde XML-elementen. U kunt extra opties voor het importeren gebruiken om geïmporteerde inhoud die niet overeenkomt met de documentstructuur uit te sluiten (filteren), om documentitems waarvoor geen overeenkomende items zijn gevonden of die zijn vervangen door de geïmporteerde XML te verwijderen, en om herhaalde XML-elementen te klonen.

Als het geïmporteerde XML-bestand elementen bevat die niet in het document zijn gevonden, worden deze elementen in het deelvenster Structuur geplaatst zonder dat ze in de layout van uw document worden opgenomen.

Houd rekening met de volgende punten voor de beste resultaten bij het samenvoegen van XML in plaatsaanduidingen:

 • Voorzie plaatsaanduidingen van labels die dezelfde labelnaam hebben als het XML-element dat de plaatsaanduiding vervangt (of waarin u het element wilt laten doorlopen).

 • Zorg ervoor dat alle spatiëring, regeleinden, tabs of statische tekst in plaatsaanduidingstekst zich buiten de plaatsaanduidingselementlabels bevindt, maar binnen het bovenliggende element voor het artikel.

 • Selecteer 'Inhoud van alleen-spatie-elementen niet importeren' bij het importeren van de XML. (Met deze optie blijven spatiëring en statische tekst behouden als de XML-elementen die u importeert alleen uit spaties bestaan.)

XML samenvoegen in bestaande inhoud of plaatsaanduidingen

 1. Open het InDesign-document dat de plaatsaanduidingen voor de XML-inhoud bevat.
 2. Open het deelvenster Structuur (Weergave > Structuur > Structuur tonen).
 3. Kies Bestand > XML importeren (of kies XML importeren in het menu van het deelvenster Structuur) en selecteer het XML-bestand dat u wilt importeren.
 4. Selecteer XML-importopties tonen.
 5. Selecteer Inhoud samenvoegen en klik op Openen.
 6. Als u de XML-inhoud wilt koppelen aan het oorspronkelijke XML-bestand, selecteert u Koppeling maken.

  Het XML-bestand wordt weergegeven in het deelvenster Koppelingen en er verschijnt een geel waarschuwingsdriehoekje als het XML-bestand wordt gewijzigd.

 7. Selecteer desgewenst extra opties voor het importeren:

  Dubbele tekstelementen klonen

  Wanneer u herhaalde XML importeert, wordt met deze optie één plaatsaanduidingselement gekloond om een container voor elke record in het bestand te maken.

  Alleen elementen importeren die overeenkomen met de bestaande structuur

  Hiermee worden de inkomende XML-gegevens gefilterd. Elementen die niet in het deelvenster Structuur staan, worden niet geïmporteerd.

  Inhoud van alleen-spatie-elementen niet importeren

  Met deze optie wordt spatiëring of statische tekst ingevoegd tussen elementen in een plaatsaanduidingskader.

  Elementen, kaders en inhoud verwijderen die niet overeenkomen met geïmporteerde XML

  Nadat XML is geïmporteerd, worden elementen of plaatsaanduidingen in uw document verwijderd waarvoor geen overeenkomende elementen of plaatsaanduidingen in de inkomende gegevens zijn gevonden (of die niet door de inkomende gegevens zijn vervangen).

 8. Klik op OK.

De inhoud wordt in het document samengevoegd, beginnend met het eerste element in het XML-bestand waarvoor een overeenkomst wordt aangetroffen.

XML-importopties

Wanneer u XML-bestanden importeert en plaatst met de optie Inhoud samenvoegen, biedt het dialoogvenster XML-importopties de volgende opties:

Koppeling maken

Er wordt een koppeling naar het XML-bestand gemaakt zodat u, wanneer het XML-bestand wordt bijgewerkt, de XML-gegevens ervan in uw InDesign-document kunt bijwerken.

XSLT toepassen

Hiermee wordt een opmaakmodel toegepast waarmee de transformatie van de geïmporteerde XML wordt gedefinieerd. Selecteer Bladeren (Windows) of Kiezen (Mac OS) om een XSLT-bestand (.xsl of .xslt) te selecteren in het bestandssysteem. Met de standaardoptie Stijlpagina uit XML gebruiken, wordt een XSLT-verwerkingsinstructie gebruikt (indien aanwezig in het XML-bestand) om de XML-gegevens te transformeren.

Dubbele tekstelementen klonen

Hiermee kopieert u opmaak die is toegepast op een gelabelde plaatsaanduiding voor inhoud die op meerdere plaatsen voorkomt. Maak één instantie van opmaak (bijvoorbeeld een adres) en gebruik vervolgens de layout hiervan om automatisch andere instanties te maken. (Zie Werken met herhaalde gegevens.)

Alleen elementen importeren die overeenkomen met de bestaande structuur

Hiermee worden de geïmporteerde XML-gegevens gefilterd. Alleen overeenkomende elementen uit het geïmporteerde XML-bestand worden geïmporteerd.

Tekstelementen importeren in tabellen als labels overeenkomen

Hiermee importeert u elementen in een tabel als de labels overeenkomen met de labels die zijn toegepast op de tabel voor plaatsaanduidingen en de bijbehorende cellen. Gebruik deze optie bijvoorbeeld als u databaserecords in een tabel wilt plaatsen bij het genereren van prijslijsten of inventarisoverzichten.

Inhoud van alleen-spatie-elementen niet importeren

Hiermee laat u bestaande inhoud staan als de overeenkomende XML-inhoud alleen spatie-elementen bevat (zoals regeleinden of tabs). Gebruik deze optie als u tekst hebt ingevoegd tussen elementen in de plaatsaanduidingskaders en u deze tekst wilt behouden. Wanneer u bijvoorbeeld recepten indeelt die zijn gegenereerd uit een database, wilt u mogelijk labels toevoegen zoals 'Ingrediënten' en 'Instructies'. Zolang het bovenliggende element dat voor elk recept wordt gebruikt, alleen spaties bevat, blijft het label behouden.

Elementen, kaders en inhoud verwijderen die niet overeenkomen met geïmporteerde XML

Hiermee worden elementen uit het deelvenster Structuur en de layout van het document verwijderd wanneer hiervoor geen overeenkomend element is aangetroffen in het geïmporteerde XML-bestand. Gebruik deze optie wanneer u gegevens uit het bestand wilt filteren. Als u bijvoorbeeld namen en adressen importeert, hebt u mogelijk plaatsaanduidingstekst voor een element dat de bedrijfsnaam bevat. Als een van de namen geen element voor het bedrijf bevat, wordt het element met de plaatsaanduidingstekst verwijderd.

CALS-tabellen importeren als InDesign-tabellen

Met deze optie worden CALS-tabellen in het XML-bestand geïmporteerd als InDesign-tabellen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online