Hvis du vil manipulere sider i en PDF-fil, må du passe på at du har tillatelse til å redigere PDF-filen. Du kontrollerer dette ved å velge Fil > Egenskaper og deretter klikke kategorien Sikkerhet. Tillatelsene vises i Sammendrag av dokumentbegrensninger.

Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat XI. Hvis du bruker Acrobat DC, kan du se Hjelp for Acrobat DC.

Roter sider

Du kan rotere alle eller utvalgte sider i et dokument. Rotering er basert på 90-graders intervaller. Du kan rotere sider ved hjelp av roteringsverktøyet i ruten for sideminiatyrer eller ved hjelp av alternativet Roter (beskrevet nedenfor).

 1. Velg Verktøy > Sider > Roter.

  Velg Verktøy, Sider, Roter
  Velg Roter i Sider-panelet i Verktøy-ruten.

 2. Under Retning velger du hvor mye og i hvilken retning sidene skal roteres: Mot klokken 90 grader, Med klokken 90 grader eller 180 grader.
 3. For Sider angir du om alle sider, et utvalg av sider eller et område av sider skal roteres.
 4. Roter-menyen angir du partallssider, oddetallssider eller begge deler og velger retningen for sidene som skal roteres.

  Merk:

  Hvis du vil endre sidevisningen midlertidig, velger du Vis > Roter visning > Med klokken eller Mot klokken. Den opprinnelige sideretningen gjenopprettes neste gang du åpner PDF-filen.

Trekke ut sider

Uttrekking er prosessen for å bruke utvalgte sider fra en PDF-fil på nytt i en annen PDF-fil. Uttrukne sider inneholder ikke bare innholdet, men også alle skjemafelt, kommentarer og koblinger som er knyttet til innholdet på den opprinnelige siden.

Du kan la de uttrukne sidene være i det opprinnelige dokumentet eller fjerne dem under uttrekkingsprosessen – som kan sammenlignes med de vanlige prosessene for å klippe ut og lime inn eller kopiere og lime inn, men på sidenivå.

Merk:

Eventuelle bokmerker eller artikkeltråder knyttet til sider blir ikke trukket ut.

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat og velg Verktøy > Sider > Trekk ut.
  Velg Verktøy, Sider, Trekk ut
  Velg Trekk ut fra Sider-panelet for å trekke ut én eller flere sider fra PDF-filen.

 2. Angi sideområdet som skal trekkes ut.
 3. I dialogboksen Trekk ut sider gjør du ett eller flere av følgende før du klikker OK:

  • Hvis du vil fjerne de uttrukne sidene fra originaldokumentet, velger du Slett sider etter uttrekking.
  • Du oppretter en enkeltside-PDF-fil for hver uttrukket side ved å velge Trekk ut sider som separate filer.
  • Vil du la de opprinnelige sidene være i dokumentet og opprette én enkelt PDF-fil som omfatter alle de uttrukne sidene, merker du ikke noen av avkrysningsboksene.

De uttrukkede sidene plasseres i et nytt dokument.

Merk:

Den som oppretter et PDF-dokument, kan angi sikkerhetsinnstillinger som hindrer at sider blir trukket ut. Hvis du vil vise sikkerhetsinnstillingene for et dokument, velger du Fil > Egenskaper og velger Sikkerhet.

Dele opp PDF-filer i flere dokumenter

Du kan dele opp ett eller flere dokumenter i flere mindre dokumenter. Når du deler opp et dokument, kan du angi deling basert på maksimalt antall sider, maksimal filstørrelse eller bokmerker på toppnivå.

Dele én eller flere PDF-filer i åpne dokumenter

 1. Åpne PDF-filen og velg Verktøy > Sider > Del dokument.
  Velg Verktøy, Sider, Del dokument
  Velg Del sider i Sider-panelet i Verktøy-ruten, for å dele opp en PDF-fil i to eller flere mindre dokumenter.

 2. I dialogboksen Del dokument angir du kriteriene for deling av dokumentet:

  Antall sider

  Angi det maksimale antallet sider for hvert dokument i delingen.

  Filstørrelse

  Angi den maksimale filstørrelsen for hvert dokument i delingen.

  Bokmerker på toppnivå

  Hvis dokumentet inneholder bokmerker, blir det opprettet ett dokument for hvert bokmerke på toppnivå.

  Alternativet Del dokument
  PDF-filen deles opp i flere tosiders PDF-filer.

 3. Hvis du vil angi en målmappe for de delte filene og innstillinger for filnavn, klikker du Alternativer for utdata. Angi alternativer etter behov, og klikk deretter OK.

 4. (Valgfritt) Hvis du vil bruke den samme delingen på flere dokumenter, klikker du Bruk på flere. Klikk Legg til filer, og velg Legg til filer, Legg til mapper eller Legg til åpne filer. Velg filene eller mappen, og klikk deretter OK.

Dele én eller flere PDF-filer uten åpne dokumenter (bare Windows)

 1. Velg Verktøy > Sider > Del dokument.

 2. Klikk Legg til filer, og velg Legg til filer, Legg til mapper. Velg filene eller mappen, og klikk deretter OK.

 3. Følg trinn 2 og 3 i fremgangsmåten for å dele dokumenter med et dokument åpent.

Flytte eller kopiere sider

Du kan bruke sideminiatyrer i navigasjonsruten til å kopiere eller flytte sider i et dokument og kopiere sider mellom dokumenter.

Flytte eller kopiere en side i en PDF-fil ved hjelp av sideminiatyrer

 1. Klikk Sideminiatyrer-knappen i navigasjonsruten for å åpne sideminatyrpanelet, og velg én eller flere sideminiatyrer.

  Klikk Sideminiatyrer-knappen
  Knappen Sideminiatyrer

 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil flytte en side, drar du sidetallsboksen for sideminiatyren eller selve sideminiatyren til det nye stedet. En linje vises for å angi den nye plasseringen til sideminiatyren. Sidene omnummereres.
  • Du kopierer en side ved å Ctrl-dra sideminiatyren til et annet sted.

Kopiere en side mellom to PDF-filer ved hjelp av sideminiatyrer

 1. Åpne begge PDF-filene og vis dem ved siden av hverandre.
 2. Åpne sideminiatyrpanelet for begge PDF-filene.
 3. Dra sideminiatyren til sideminiatyrpanelet for PDF-målfilen. Siden kopieres til dokumentet, og sidene omnummereres.

Slette eller erstatte sider

Du kan erstatte en hel PDF-side med en annen PDF-side. Bare tekst og bilder på den opprinnelige siden erstattes. Eventuelle interaktive elementer som er tilknyttet den opprinnelige siden, for eksempel koblinger eller bokmerker, påvirkes ikke. Bokmerker og koblinger som tidligere har vært tilknyttet siden du setter inn, vil heller ikke følge med siden. Kommentarer blir imidlertid overført og blir kombinert med eventuelle kommentarer som finnes i dokumentet.

Når du har slettet eller erstattet sider, bør du bruke kommandoen Reduser filstørrelse for å gi det omstrukturerte dokumentet nytt navn og lagre det med minst mulig filstørrelse.

Slette eller erstatte sider
En side før og etter at den ble byttet ut. Bokmerkene og koblingene blir der de var.

Slette sider ved hjelp av kommandoene Slett

Merk:

Kommandoen Slett kan ikke angres.

 1. Velg Verktøy > SiderSlett.

  Velg Verktøy, Sider, Slett
  Slett-kommandoen i Sider-panelet fjerner det valgte sideområdet fra PDF-filen.

 2. Angi sideområdet som skal slettes, og klikk OK.

  Du kan ikke slette alle sidene. Minst én side må være igjen i dokumentet.

  Merk:

  Hvis du velger Bruk logiske sidetall i sidevisningspanelet i dialogboksen Innstillinger, kan du angi et sidetall i parentes for å slette det logiske sidetallet for siden. Hvis for eksempel den første siden i et dokument har sidetall i, kan du angi (1) i dialogboksen Slett sider, så vil siden slettes.

Slette sider ved hjelp av sideminiatyrer

 1. Velg siden eller gruppen med sider si du vil slette, i panelet for sideminiatyrer.

 2. Klikk sletteverktøyet øverst i panelet for sideminiatyrer.

  Klikk Slett-verktøyet
  Velg én eller flere sider i Sideminiatyrer-panelet, og klikk Slett-verktøyet for å fjerne dem.

Erstatte innholdet på en side

 1. Åpne PDF-dokumentet som inneholder sidene du vil erstatte.
 2. Velg Verktøy > Sider > Erstatt.
  Velg Verktøy, Sider, Erstatt
  Velg Erstatt sider fra Sider-panelet i Verktøy-ruten.

 3. Merk dokumentet som inneholder erstatningssidene, og klikk Velg.
 4. Under Original skriver du inn sidetallene for sidene som skal byttes ut i det opprinnelige dokumentet.
 5. Under Erstatning skriver du inn sidetallet for den første siden i erstatningsområdet. Den siste siden beregnes på grunnlag av antallet sider som skal byttes ut i det opprinnelige dokumentet.

Erstatte sider ved hjelp av en sideminiatyr

 1. Åpne PDF-dokumentet som inneholder sidene du vil erstatte, og åpne så PDF-dokumentet som inneholder erstatningssidene.
 2. I Sideminiatyrer-panelet i PDF-filen som inneholder erstatningssidene, merker du en side eller gruppe av sider:
  • Merk av i sidetallsboksene for sideminiatyrene du vil bruke som erstatningssider.
  • Skift-klikk hvis du vil merke et område av sideminiatyrer. Ctrl-klikk hvis du vil legge til flere elementer i det merkede området.
  • Dra et rektangel rundt en gruppe av sideminiatyrer.
 3. Ctrl+Alt+dra de valgte sideminiatyrene til Sider-panelet i måldokumentet. Slipp museknappen når pekeren er rett over sidetallsboksen for den første sideminiatyren du vil erstatte. Sidene vises uthevet.

  Sidene du merket i det første dokumentet, erstatter det samme antallet sider i det andre dokumentet, fra og med sidetallet der du slapp de nye sidene.

Nummerere sider på nytt

Sidetallene på dokumentsidene stemmer ikke alltid overens med sidetallene som vises under sideminiatyrene og på Sidenavigering-verktøylinjen. Sider nummereres med heltall, med side 1 for første side i dokumentet. Fordi noen PDF-filer kan inneholde innledende sider, for eksempel en copyright-side og en innholdsfortegnelse, kan det hende at sidetallene på brødtekstsidene ikke følger nummereringen på Sidenavigering-verktøylinjen.

Sidenavigering
Trykt sidetall (øverst) sammenlignet med logisk sidetall (nederst)

Du kan nummerere sider i et dokument på flere måter. Du kan angi en annen nummereringsstil for grupper av sider, for eksempel 1, 2, 3 eller i, ii, iii eller a, b, c. Du kan også tilpasse nummereringssystemet ved å legge til et prefiks slik at nummereringen blir for eksempel 1-1, 1-2, 1-3 og så videre i første kapittel og 2-1, 2-2, 2-3 og så videre i andre kapittel.

Merk:

Bruk av kommandoen Nummerer sider påvirker bare sideminiatyrene i Sider-panelet. Du kan legge til nye sidetall fysisk i en PDF-fil ved hjelp av funksjonen for topp- og bunntekst.

 1. Klikk Sideminiatyrer-knappen for å åpne Sideminiatyrer-panelet.

 2. Velg Nummerer siderAlternativer-menyen.

  Velge Nummerer sider på Alternativer-menyen
  Kommandoen Nummerer etiketter på Alternativer-menyen i Sideminiatyrer-panelet.

 3. Angi et sideområde. (Merkede refererer til sider som er merket i sideminiatyrpanelet.)
 4. Gjør ett av følgende, og klikk deretter OK:

  Begynn på ny inndeling

  Starter en ny nummereringssekvens. Velg stil på hurtigmenyen, og skriv inn det første sidetallet i inndelingen. Angi eventuelt et prefiks.

  Fortsett nummereringen brukt i foregående inndeling på valgte sider

  Fortsetter nummereringssekvensen fra de forrige sidene uten avbrudd.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet