Formatere avsnitt

Hvis du vil se en opplæringsvideo om å formatere avsnitt, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4276_id.

Justere mellomrom mellom avsnitt

Du kan bestemme avstanden mellom avsnitt. Hvis et avsnitt begynner øverst i en spalte eller ramme, tar ikke InCopy hensyn til verdien Mellomrom foran. I slike tilfeller kan du øke linjeavstanden for den første linjen i avsnittet eller øke den øvre rammemargen for tekstrammen i InDesign.

 1. Marker tekst.
 2. Juster verdiene for Mellomrom før , Mellomrom etter og Avstand mellom avsnitt med samme stil i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Merk:
 • Verdien for Avstand mellom avsnitt med samme stil brukes bare hvis to avsnitt som følger etter hverandre, har samme avsnittstil. Hvis avsnittstilen er forskjellig, brukes den eksisterende verdien for Mellomrom foran og Mellomrom etter.
 • Hvis du vil sikre formateringskonsekvens, endrer du avsnittsmellomrom i avsnittstilene du definerer.

Bruke initialer

Du kan legge til initialer i ett eller flere avsnitt om gangen. Grunnlinjen til initialen er én eller flere linjer under grunnlinjen til den første linjen i et avsnitt.

Størrelsen på initialteksten varierer avhengig av om initialtegnene i den første linjen er i halv latinsk bredde eller helbrede i CJK. Når initialene i den første linjen er i halv latinsk bredde, stemmer høyden på initialen overens med initialhøyden på den første tekstlinjen i avsnittet, og latinsk Grunnlinje for initialen stemmer overens med grunnlinjen til den siste initiallinjen i avsnittet. Toppen av boksen til initialen stemmer overens med toppen boksen til den første linjen i avsnittet, og bunnen av boksen til initialen stemmer overens med bunnen av boksen til den siste initiallinjen i avsnittet.

Du kan også definere en tegnmal som skal brukes på initialer. Du kan for eksempel definere en høy initial (kalles også hevet) ved å angi en enlinjes, ettegnsinitial og bruke en mal som øker størrelsen på den første bokstaven.

Én ettegnsinitial på tre linjer (til venstre) og firetegnsinitialer på to linjer (til høyre)

Definere en initial

 1. Velg tekstverktøyet  , og klikk i avsnittet der du vil at initialen skal stå.
 2. Skriv inn et tall for Antall linjer for initialer  i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet for å angi hvor mange linjer initialen skal dekke.
 3. Angi hvor mange tegn du vil bruke i initialen, i Initialer ett eller flere tegn  .
 4. Hvis du vil bruke en tegnmal på initialen, velger du Initialer og kjedede maler på menyen i Avsnitt-panelet. Velg deretter tegnmalen du har definert.
  Merk:

  Du kan også bruke dialogboksen Initialer og kjedede maler til å justere initialen mot tekstkanten, redusere avstanden på venstre side av initialen eller justere for initialer med nedadgående strek, for eksempel "g" og "y". Hvis du vil endre størrelse på, skråstille eller endre skriftsnittet for initialen for ekstra effekt, markerer du bokstaven(e) og foretar formateringsendringene.

  Merk:

  Du kan også bruke dialogboksen Initialer og kjedede maler til å justere initialen på annen måte. Du kan justere initialen mot tekstkanten, skalere for nedadgående strek, ignorere rammerutenettet, fylle til rammerutenettet og skalere opp eller ned til rutenettet.

Fjerne en initial

 1. Velg tekstverktøyet , og klikk i avsnittet der initialen står.
 2. Skriv inn 0 for Antall linjer for initialer og Antall tegn for initialer i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Legge til streker før eller etter avsnitt

Streker er avsnittsattributter som flyttes og endrer størrelse i henhold til avsnittet på siden. Hvis du bruker en strek sammen med overskrifter i dokumentet, kan det være lurt å gjøre streken til en del av en avsnittsmaldefinisjon. Bredden på streken bestemmes av spaltebredden.

Forskyvningen for en strek over et avsnitt måles fra grunnlinjen til den første tekstlinjen til bunnen av streken. Forskyvningen for en strek under et avsnitt måles fra grunnlinjen til den siste tekstlinjen til toppen av streken.

Plassering av streker

A. Strek over avsnitt B. Strek under avsnitt 

Michael Murphy har laget en opplæringsvideo om oppretting av spesialeffekter ved hjelp av avsnittsstreker på Avsnittsstreker.

Creative Curio har publisert en artikkel om kreativ bruk av avsnittsstreker på Kreativ bruk av avsnittsstreker i InDesign, del 1.

Legge til en strek før eller etter et avsnitt

 1. Marker tekst.
 2. Velg Strek før/etter avsnitt på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
 3. Velg Linje over eller Linje under øverst i dialogboksen Strek før/etter avsnitt.
 4. Velg Linje aktivert.
  Merk:

  Hvis du vil bruke en linje både over og under, kontrollerer du at Linje aktivert er valgt for både Linje over og Linje under.

 5. Velg Forhåndsvisning for å vise utseendet til linjen.
 6. Velg eller skriv inn en verdi for Tykkelse for å angi tykkelsen til linjen. Hvis du øker tykkelsen for Linje over, utvides linjen oppover. Hvis du øker tykkelsen for Linje under, utvides linjen nedover.
 7. Velg Overtrykk strek når du vil kontrollere at streken ikke utmasker underliggende trykkfarger i en trykkpresse.
 8. Gjør ett eller begge av følgende:
  • Velg en farge. De tilgjengelige fargene er oppført i Fargeprøver-panelet. Velg Tekstfarge hvis du vil at linjen skal ha samme farge som det første tegnet for Linje over og det siste tegnet for Linje under.

  • Velg en nyanse, eller angi en nyanseverdi. Nyansen er basert på fargen du angav. Merk at du ikke kan lage nyanser av de innebygde fargene Ingen, Papir, Register og Tekstfarge.

  • Hvis du angav en annen linjetype enn heltrukket, velger du en bruddfarge eller bruddnyanse for å endre utseendet på mellomrommene mellom strekene, prikkene eller linjene.

 9. Velg bredden til streken. Du kan velge Tekst (fra den venstre kanten av teksten til slutten av linjen) eller Spalte (fra den venstre kanten av spalten til den høyre kanten av spalten). Hvis den venstre kanten av rammen har en rammemarg for spalten, begynner streken ved rammemargen.
 10. Skriv inn en verdi for Forskyvning for å angi den vertikale plasseringen av streken.
 11. Velg Behold i ramme for å være sikker på at streken over teksten tegnes innenfor tekstrammen. Hvis du ikke velger dette, kan streken vises utenfor tekstrammen.
  Merk:

  Velg Behold i ramme for å være sikker på at avsnittsstreken øverst i en spalte justeres i forhold til teksten øverst i den tilstøtende spalten.

 12. Angi venstre eller høyre innrykk for streken (ikke for tekst) ved å skrive inn verdier for Venstreinnrykk og Høyreinnrykk.
 13. Velg Overtrykk strek hvis avsnittsstreken skal skrives over en annen farge og du vil unngå feilregistrering ved utskrift. Velg OK.

Fjerne en avsnittsstrek

 1. Bruk tekstverktøyet  og klikk i avsnittet som inneholder avsnittsstreken.
 2. Velg Strek før/etter avsnitt på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
 3. Opphev valget av Linje aktivert, og velg OK.

Måter å kontrollere avsnittsskift på

Du kan fjerne horunger og enker, ord eller enkeltstående tekstlinjer som er atskilt fra de andre linjene i et avsnitt. Horunger er nederst i en spalte eller på en side. Enker er øverst i en spalte eller på en side. Et annet typografisk problem som bør unngås, er en overskrift som står alene på en side med tilhørende avsnitt på neste side. Det finnes flere valg for å rette opp enker, horunger, korte avslutningslinjer og andre problemer med avsnittsskift:

Myk bindestrek

En myk bindestrek (Tekst > Sett inn spesialtegn > Bindestreker og streker > Myk bindestrek) vises bare hvis ordet deles. Med dette valget forhindrer du det vanlige typografiske problemet med delte ord, for eksempel "omsorgs-arbeider", som forekommer midt på en linje når teksten flytes på nytt. På samme måte kan du også legge til et mykt linjeskift.

Ikke del

Velg Ikke del på menyen i Tegn-panelet hvis du vil forhindre at markert tekst deles på en linje.

Hardt mellomrom

Sett inn et hardt mellomrom (Tekst > Sett inn mellomrom > [hardt mellomrom]) mellom ord du vil holde sammen.

Valg for tekstlinjer

Velg Valg for tekstlinjer på menyen i Avsnitt-panelet for å angi hvor mange linjer i det etterfølgende avsnittet som skal stå sammen med gjeldende avsnitt.

Begynn avsnitt

Bruk Begynn avsnitt i dialogboksen Valg for tekstlinjer til å tvinge et avsnitt (vanligvis en tittel eller overskrift) til å vises øverst på en side, i en spalte eller i en seksjon. Dette fungerer spesielt bra som en del av en avsnittsmal for overskrift.

Innstillinger for orddeling

Velg Orddeling på menyen i Avsnitt-panelet for å endre innstillinger for orddeling.

Redigere tekst

Redigering av tekst er kanskje ikke noe alternativ, avhengig av dokumenttypen du arbeider med. Hvis du har tillatelse til å skrive om, gir ofte lett omskriving bedre linjeskift.

Bruke en annen justeringsmetode

Vanligvis brukes Adobe justeringsmetode for avsnitt til å la InDesign sette sammen avsnitt automatisk. Hvis et avsnitt ikke er satt sammen slik du vil, velger du Adobe justeringsmetode for enkeltlinjer på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet, og justerer markerte linjer enkeltvis. Se Skrive tekst.

Vanligvis bør du bruke Adobe japansk justeringsmetode for avsnitt eller Adobe justeringsmetode for avsnitt til å la InDesign sette sammen avsnitt automatisk. Hvis et avsnitt ikke er satt sammen slik du vil, velger du Adobe japansk justeringsmetode for enkeltlinjer eller Adobe justeringsmetode for enkeltlinjer på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet, og justerer markerte linjer enkeltvis.

Styre avsnittsskift med Valg for tekstlinjer

Du kan angi hvor mange linjer i det påfølgende avsnittet som skal holdes sammen med gjeldende avsnitt når det flyttes mellom rammer. Dette er en enkel måte å sørge for at overskrifter ikke isoleres fra brødteksten de introduserer. I InDesign kan avsnitt som ikke stemmer overens med innstillingene dine, utheves.

Du vil kanskje ikke bruke Valg for tekstlinjer hvis dokumentet ikke krever at siste grunnlinje er den samme for alle spaltene.

Merk:

Du kan merke avsnitt som ikke overholder Valg for tekstlinjer, ved å velge Rediger > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Mac OS), velge Brudd på samlede linjer og deretter OK.

 1. Marker avsnittet eller avsnittene du vil endre.
 2. Velg Valg for tekstlinjer på menyen i Avsnitt-panelet eller i kontrollpanelet. (Du kan også endre valgene for tekstlinjer når du definerer eller redigerer en avsnittsmal.)
 3. Velg Valg for tekstlinjer i menyen i Avsnitt-panelet. (Du kan også endre valgene for tekstlinjer når du definerer eller redigerer en avsnittsmal.)
 4. Velg ett av disse valgene, og velg OK:
  • Velg Hold sammen med forrige for å holde den første linjen i gjeldende avsnitt sammen med den siste linjen i forrige avsnitt.

  • Angi antallet linjer (opptil fem) for Hold sammen med neste _ linjer, som angir hvor mange linjer i det påfølgende avsnittet som den siste linjen i det gjeldende avsnittet skal holdes sammen med. Dette valget er spesielt nyttig hvis du vil at en overskrift skal holdes sammen med de neste linjene i det påfølgende avsnittet.

  • Hvis du vil unngå at avsnittet deles, velger du Hold linjene samlet og deretter Alle linjer i avsnitt.

  • Hvis du vil unngå horunger og enker, velger du Hold linjene samlet og deretter I begynnelsen / på slutten av avsnitt. Angi deretter antallet linjer som må vises i begynnelsen eller på slutten av avsnittet.

  • Velg en innstilling for Begynn avsnitt som tvinger InDesign til å skyve avsnittet til neste spalte, ramme eller side. Hvis Hvor som helst er valgt, bestemmes startposisjonen av valget Hold linjene samlet. For andre valg tvinges avsnittet til å starte fra angitt posisjon.

Merk:

Når du definerer avsnittsmaler for overskrifter, bør du bruke valgene under Valg for tekstlinjer til å passe på at overskriften blir stående sammen med det påfølgende avsnittet.

Lage hengende tegnsetting

Funksjonen Optisk margjustering er for latinsk tekst. Hvis du vil ha mer informasjon om hengende tegnsetting i CJK-tekst, kan du se Bruke hengende kinsoku-tegn.

Skilletegn og bokstaver som "W" kan få kantene i en spalte til å se feiljustert ut. Optisk margjustering kontrollerer om skilletegn (for eksempel punktum, komma, anførselstegn og tankestreker) og kanter på bokstaver (for eksempel W og A) skal henge på utsiden av marger, slik at teksten ser jevn ut.

Før (til venstre) og etter (til høyre) bruk av Optisk margjustering

 1. Velg en tekstramme, eller klikk for å angi et innsettingspunkt i artikkelen.
 2. Velg Tekst > Artikkel.
 3. Velg Optisk margjustering.
 4. Velg en skriftstørrelse for å angi riktig henging for tekststørrelsen i artikkelen. Du får best resultat ved å bruke samme størrelse som teksten.
Merk:

Du deaktiverer Optisk margjustering ved å velge Ignorer optisk marg på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Opprette en avsnittsramme

Med avsnittsrammer kan du lage en ramme rundt ett eller flere avsnitt. Du kan tilpasse hjørnene med vakre effekter for å fremheve avsnittet.

 1. Når du skal bruke avsnittsramme på teksten i en tekstramme, merker du tekstrammen eller plasserer markøren i teksten i tekstrammen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg Valg for maler og deretter Avsnittsramme i Avsnittsmaler-panelet (Vindu > Maler > Avsnittsmaler).
  • Velg Rammer og skyggelegging for avsnitt i Avsnitt-panelet (Vindu > Tekst og tabeller > Avsnitt).
 3. Velg følgende alternativer i dialogboksen Ramme:

  Topp:

  Angi en verdi for den øvre kantlinjen for et bestemt avsnitt.

  Venstre:

  Angi en verdi for den venstre kantlinjen for et bestemt avsnitt.

  Bunn:

  Angi en verdi for den nedre kantlinjen for et bestemt avsnitt.

  Høyre:

  Angi en verdi for den høyre kantlinjen for et bestemt avsnitt.

  Type:

  Velg strektype for avsnittsrammen.

  Farge:

  Velg en strekfarge for avsnittsrammen.

  Nyanse:

  Angi en nyanseverdi for streken i en avsnittsramme.

  Overtrykk:

  Velg dette alternativet for å bruke overtrykk.

  Bruddfarge:

  Angi en farge som skal vises mellom streker, prikker eller linjer i en mønstret strek.

  Bruddnyanse:

  Angi en nyanse (når det er angitt en bruddfarge).

  Ende:

  Velg en endestil for å angi utseendet på begge endene av en åpen bane:
      Kantet endepunkt
  oppretter kantede ender som ender ved endepunktene.
      Avrundet endepunkt oppretter halvrunde ender som strekker seg tilsvarende halve strekbredden utover endepunktene.
      Forskjøvet endepunkt oppretter kantede ender som strekker seg tilsvarende halve strekbredden utover endepunktene. Du bruker dette valget til å forlenge strektykkelsen jevnt i alle retninger rundt banen.

  Hjørne:

  Angi utseende på streken ved hjørnepunktene:
      Spisst hjørne oppretter spisse hjørner som strekker seg utover endepunktet.    
      Avrundet hjørne
  oppretter avrundede hjørner som strekker seg tilsvarende halve strekbredden utover endepunktene.
      Avskåret hjørne oppretter kantede hjørner som støter opp ved endepunktene.

  Hjørnestørrelse og -form:

  Velg en størrelse og form på hjørnene. Du kan velge størrelse og form på hver av de fire hjørnene.

  Topp (forskyvninger):

  Angi verdien for å utvide rammen utover toppmargen.

  Venstre (forskyvninger):

  Angi verdien for å utvide rammen utover venstre marg.

  Bunn (forskyvninger):

  Angi verdien for å utvide rammen utover bunnmargen.

  Høyre (forskyvninger):

  Angi verdien for å utvide rammen utover høyre marg.

  Øvre kant:

  Velg plasseringen av øvre kant i rammen for et bestemt avsnitt.

  Nedre kant:

  Angi plasseringen av nedre kant i rammen for et bestemt avsnitt.

  Bredde:

  Angi bredden på rammen. Hvis du velger Kolonne, strekkes rammen over tekstrammen. Hvis du velger Tekst, går rammen over teksten.

  Vis ramme hvis avsnittet går over flere rammer/kolonner:

  Velg dette alternativet for å vise en ramme når teksten i et avsnitt flyter over flere kolonner eller fra én koblet ramme til en annen.

  Slå sammen side ved side-rammer og skyggelegging med samme innstillinger:

  Velg dette alternativet for å slå sammen avsnittsrammen og skyggeleggingen til to avsnitt som følger etter hverandre og har samme avsnittsramme og skyggelegging.

 4. Merk av for Lenke-knappen for å sikre at alle forskyvningsverdier forblir uendret. Hvis du endrer verdien for én forskyvning, oppdateres alle de andre verdiene.

  Hvis du vil opprette ulike forskyvningsverdier, forsikrer du deg om at Lenke-knappen ikke er valgt.

 5. Velg OK.

Lage skygge (eller farge) bak et avsnitt

Funksjonen for skyggelegging i avsnitt gir deg muligheten til å opprette en skygge (eller farge) bak et avsnitt.

Når du skyggelegger et avsnitt i et dokument, sørger InCopy for at skyggeleggingen utvides og forminskes når du øker eller reduserer innholdet i avsnittet. Skyggeleggingen flyttes også i henhold til avsnittet.

 1. Når du skal bruke avsnittsramme på teksten i en tekstramme, merker du tekstrammen eller plasserer markøren i teksten i tekstrammen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg Valg for maler og deretter Skyggelegging i avsnitt i Avsnittsmaler-panelet (Vindu > Maler > Avsnittsmaler).
  • Velg Rammer og skyggelegging for avsnitt i Avsnitt-panelet (Vindu > Tekst og tabeller > Avsnitt).
 3. Velg følgende alternativer i dialogboksen Skyggelegging:

  Farge:

  Velg en farge for skyggelegging.

  Nyanse:

  Angi verdien for nyansen.

  Overtrykk:

  Velg dette alternativet for å bruke overtrykk.

  Hjørnestørrelse og -form:

  Velg en størrelse og form på hjørnene. Du kan velge størrelse og form på hver av de fire hjørnene.

  Topp (forskyvninger):

  Angi en verdi for å utvide skyggeleggingen utover toppmargen.

  Venstre (forskyvninger):

  Angi en verdi for å utvide skyggeleggingen utover venstre marg.

  Bunn (forskyvninger):

  Angi en verdi for å utvide skyggeleggingen utover bunnmargen.

  Høyre (forskyvninger):

  Angi en verdi for å utvide skyggeleggingen utover høyre marg.

  Øvre kant:

  Velg plasseringen av øvre kant av skyggeleggingen for et bestemt avsnitt.

  Nedre kant:

  Angi plasseringen av nedre kant av skyggeleggingen for et bestemt avsnitt.

  Bredde:

  Angi bredden på skyggeleggingen. Hvis du velger Kolonne, strekkes skyggeleggingen over tekstrammen. Hvis du velger Tekst, går skyggeleggingen over teksten.

  Beskjær til ramme:

  Velg dette alternativet hvis du vil beskjære skyggeleggingen ved kanten på rammen.

  Ikke skriv ut / eksporter:

  Velg dette alternativet hvis du vil ignorere skyggeleggingen når dokumentet skrives ut eller eksporteres til formater (for eksempel PDF, EPUB, JPEG og PNG).

 4. Merk av for Lenke-knappen for å sikre at alle forskyvningsverdier forblir uendret. Hvis du endrer verdien for én forskyvning, oppdateres alle de andre verdiene.

  Hvis du vil opprette ulike forskyvningsverdier, forsikrer du deg om at Lenke-knappen ikke er valgt.

 5. Velg OK.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din