Arbeide med XML

Adobe InDesign CS5 er ett av mange programmer der du kan lage og bruke XML. Når du har kodet innhold i en InDesign-fil, arkiverer og eksporterer du filen som XML slik at innholdet kan brukes på nytt i en annen InDesign-fil eller i et annet program. På samme måte kan du importere en XML-fil i InDesign og angi at InDesign skal vise og formatere XML-dataene på den måten du ønsker.

Om XML

XML (Extensible Markup Language) er en måte å bruke dataene i en fil på til andre formål eller til å automatisere prosessen med å erstatte dataene i en fil med dataene fra en annen fil. XML bruker koder til å beskrive deler av en fil, for eksempel en overskrift eller en artikkel. Disse kodene merker dataene slik at de kan arkiveres i en XML-fil og håndteres på riktig måte når de eksporteres til andre filer. Du kan tenke på XML som en konverteringsmetode for data. XML-koder merker tekst og annet innhold i en fil slik at programmer kan gjenkjenne og vise dataene.

Utvidbart språk

XML blir betegnet som et utvidbart språk fordi du kan lage dine egne XML-koder. Du kan for eksempel lage én kode for hver informasjonstype som du vil endre formål for. XML-koder inneholder ikke informasjon om hvordan dataene skal vises eller formateres. XML-koder identifiserer bare innholdet.

I InCopy kan du for eksempel lage en Overskrift1-kode og tilordne den til alle overskrifter på øverste nivå i et dokument. Når du har arkivert dokumentet som en XML-fil, kan Overskrift1-innholdet importeres og tas i bruk av et hvilket som helst program som kan lese XML, for eksempel en webside, en trykt katalog, en oversikt, en prisliste eller en databasetabell.

InDesign er ett av mange programmer der du kan lage og bruke XML. Når du har kodet innhold i en InDesign-fil, arkiverer og eksporterer du filen som XML slik at innholdet kan brukes på nytt i en annen InDesign-fil eller i et annet program. På samme måte kan du importere en XML-fil i InDesign og angi at InDesign skal vise og formatere XML-dataene på den måten du ønsker.

Adobe InCopy er et av mange programmer der du kan lage og bruke XML. Når du har kodet innhold i en InCopy-fil, arkiverer og eksporterer du filen som XML slik at innholdet kan brukes på nytt i en annen InCopy-fil, InDesign-fil eller i et annet program.

I InCopy kan du opprette XML-koder og bruke kodene på deler av et dokument selv om du ikke har erfaring med XML. InCopy utfører XML-programmeringen i bakgrunnen og oppretter XML-kodene for deg når du eksporterer et dokument i XML-format.

Merk:

Du må ikke forveksle XML-koder med kodet tekst i InCopy. Hvis du vil ha mer informasjon om kodet tekst, som er annen metode for eksport og import av InCopy-innhold, kan du se PDF-filen om kodet tekst på www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_no (PDF).

XML-datastruktur

Objektet er byggesteinen for XML-data. Et objekt er data som er kodet. I XML-filer kjedes objekter med andre objekter for å opprette en hierarkisk struktur for dataene.

Du kan vise strukturen til XML-data i strukturruten, som viser hierarkiet og rekkefølgen til objektene. I XML-strukturen er underordnede objekter underlagt overordnede objekter. De overordnede objektene kan igjen være underordnet i forhold til andre objekter. Sett fra motsatt side inneholder de overordnede objektene de underordnede objektene, og disse underordnede objektene kan igjen være overordnet i forhold til andre underordnede objekter.

På bildet nedenfor ser du for eksempel et kapittelobjekt som inneholder (er overordnet i forhold til) flere oppskriftsobjekter. Hvert oppskriftsobjekt er igjen overordnet i forhold til objektene oppskriftsnavn, ingredienser, instruksjoner, merknader og porsjoner. Alle objektene er underordnet rotobjektet, som vises øverst i strukturruten.

XML i strukturruten i InDesign (til venstre) og montert i layout (til høyre)

I bildet nedenfor ser du for eksempel et kapittelobjekt som inneholder (er overordnet i forhold til) et oppskriftsobjekt. Oppskriftsobjektet er igjen overordnet i forhold til objektene oppskriftsnavn og ingredienser. Alle objektene er underordnet artikkelobjektet, som alltid vises øverst i strukturruten.

InCopy-dokument som er formatert med XML-koder

XML-verktøy

I InCopy kan du bruke Strukturruten og Koder-panelet når du skal arbeide med XML-innhold. I strukturruten vises alle objektene i dokumentet og deres hierarkiske struktur. Du finner hvert objekt uten problemer fordi InCopy viser objektkoden og et ikon som angir innholdstypen. I tillegg kan strukturruten vise de første ordene med tekst i et objekt. Dette kalles en tekstbit, som ikke må forveksles med snippetfiler som arkiverer objekter for gjenbruk.

Strukturruten (til venstre) og Koder-panelet (til høyre)

A. Trekant for å vise eller skjule objekter B. Objekt (montert i layout) C. Objekt (ikke i layout) D. Tekstbit E. Objektkode 

Strukturruten (til venstre) og Koder-panelet (til høyre)

A. Trekant for å vise eller skjule objekter B. Objekt montert i layout C. Tekstbit D. Objektkode 

Du bruker strukturruten til å vise, redigere og administrere XML-objekter. Du kommer til å bruke den på mange måter når du arbeider med XML. Hvis du for eksempel vil montere importert XML-innhold i layouten, kan du dra objekter fra strukturruten direkte til en side. Du kan også bruke strukturruten til å endre objekthierarkiet. Du kan legge til objekter, attributter, kommentarer og behandlingsinstruksjoner via strukturruten.

I Koder-panelet vises kodene for objektene. Du kan importere, eksportere, legge til, slette og endre navn på koder. I Koder-panelet kan du bruke objektkoder på innhold som du vil eksportere til XML, og du kan bruke koder på rammer før du importerer XML-innhold i rammene.

I Koder-panelet vises kodene for objektene. Du kan importere, eksportere, legge til, slette og endre navn på koder. Du bruker Koder-panelet til å angi objektkoder for innhold du vil eksportere til XML.

Om DTD-filer

Hvis du vil dele XML-data med andre, må alle bruke standard kodesettnavn og objektattributter slik at hele gruppen bruker og angir koder på samme måte. XML-data kan deles ved hjelp av en DTD-fil (Document Type Definition).

En DTD-fil inneholder et sett med objekter og attributter som medlemmene i gruppen skal bruke. Filen definerer også regler for hvor objekter skal vises i strukturhierarkiet. DTD-filen kan for eksempel angi at tittelobjektet skal være underordnet artikkelobjektet, fordi tittelen skal vises i selve artikkelen. Hvis du angir en kode for en tittel uten å angi en artikkelkode, merker DTD-filen tittelobjektet som ugyldig. Du kan søke etter og merke feil med ugyldig struktur i en InDesign-fil ved hjelp av en DTD-fil. Denne prosessen utfører en kontroll.

Hvis du vil bruke en DTD-fil (og dokumentet ikke inneholder en slik fil allerede), kan du laste inn filen i dokumentet. Objektnavnene fra DTD-filen blir da importert til Koder-panelet. Andre som har lastet inn den samme DTD-filen, har identiske objektnavn. På denne måten bruker alle i gruppen de samme objektene. De importerte objektene er låst og kan ikke slettes eller gis nytt navn med mindre DTD-filen slettes fra dokumentet.

Du kan ikke importere en DTD-fil til InCopy, men DTD-filer du importerer til InDesign, er tilgjengelige når du redigerer en artikkel i InCopy. Du kan vise en DTD-fil i InCopy og kontrollere artikler mot den for å sikre at kodene er angitt riktig.

DTD-fil som er åpnet i InCopy

XML-regelsett

XML-regelsett er sett med instruksjoner skrevet på et skriptspråk (for eksempel JavaScript eller AppleScript) som evaluerer XML-data og utfører bestemte handlinger hvis dataene oppfyller bestemte vilkår. Hver regel består av minst ett vilkår og minst én handling. En regel evaluerer XML-data i forhold til vilkårene og utfører bestemte handlinger hvis et vilkår er oppfylt. En XML-regel kan for eksempel angi at hver gang avsnittsobjektet vises under underoverskriftobjektet (et vilkår), brukes en bestemt mal (en handling), eller at hver gang produktobjektet (et vilkår) vises, opprettes en ny ramme og et produktbilde importeres (handlinger). XML-regler er en metode for dynamisk oppretting og formatering av layouter basert på XML.

Forberede XML-filer for K4- eller InCopy-arbeidsflyter

Hvis du vil klargjøre filer med XML-koder for bruk i K4- eller InDesign/InCopy-arbeidsflytmiljøer, kan det hende at du må justere hvordan du klargjør strukturen og importerer XML inn i InDesign-filer.

Det finnes to metoder for å importere XML til InDesign: slå sammen og legge til. Det å slå sammen kan erstatte den eksisterende strukturen, mens å legge til legger til den eksisterende strukturen. I begge tilfeller er det viktig at rotelementet ikke er knyttet til en tekstramme. Bruk enten standardelementet kalt Rot eller gi dette elementet nytt navn basert på den gjeldende arbeidsflyten eller det gjeldende kravet etter behov. Kontroller igjen at det ikke er knyttet til en tekstramme.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker XML i K4- eller InCopy-arbeidsflyter, kan du kontakte systemadministratoren.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?