Strukturere dokumenter for XML

Oversikt over strukturruten

Strukturruten viser et hierarki over objekter i et dokument som er merket med XML-koder. Disse elementene kalles objekter. Du kan flytte objekter i strukturruten hvis du vil definere rekkefølgen og hierarkiet til objektene. Et objekt består av et ikon som angir objekttypen og kodenavnet.

Structure pane

A. Triangle to expand or collapse elements B. Element C. Text snippet D. Attribute 

Structure pane

A. Triangle to expand or collapse elements B. Element C. Text snippet D. Attribute 

Objektene kan også angi informasjonen nedenfor:

Blå rombe

En blå rombe på et objektikon betyr at objektet er tilknyttet et objekt på siden. Ingen blå rombe betyr at objektet ikke er tilknyttet et sideobjekt.

Understreking

Navnet på koden er understreket hvis objektet på siden som objektet samsvarer med, markeres. Hvis du for eksempel markerer tekst som du tilordnet koden Tittel til, vil ordet Tittel være understreket i tekstobjektet i strukturruten. Understreking viser altså om det er samsvar mellom de markerte objektene på siden og objektene i strukturruten.

Tekstbit

De første 32 tegnene i den kodede teksten kalles en tekstbit og kan vises til høyre for objektet. Tekstbitene angir hvilket sideobjekt et objekt samsvarer med.

Prikk og attributt

Attributter angir metadatainformasjon om et objekt. Hvis attributtene er tilknyttet et objekt , vises en svart prikk sammen med attributtnavnene og -verdiene under objektet.

Bruke strukturruten

 • Hvis du vil åpne strukturruten, velger du Vis > Struktur > Vis struktur.
 • Hvis du vil lukke strukturruten, velger du Vis > Struktur > Skjul struktur eller klikker på deleknappen.
 • Hvis du vil vise eller skjule et objekt (og vise eller skjule eventuelle underordnede objekter), klikker du på trekanten ved siden av objektet.
 • Hvis du vil endre størrelsen på strukturruten, drar du i deleknappen.
 • Hvis du vil vise eller skjule et objekt og alle objektene det inneholder, holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du klikker på trekanten ved siden av det.
 • Hvis du vil vise eller skjule tekstbiter, velger du Vis tekstbiter eller Skjul tekstbiter på menyen i strukturruten.

Ikoner i strukturruten

Følgende ikoner vises i strukturruten:

Ikon

navn

Bruk

 

Rotobjekt

Et dokument har bare ett rotobjekt øverst. Du kan endre navnet på rotobjektet, men du kan ikke flytte eller slette det.

 

Artikkelobjekt

Representerer kodede artikler (én eller flere koblede rammer).

 

Tekstobjekt

Representerer kodet tekst i en ramme.

 

Grafikkobjekt

Representerer en kodet ramme som inkluderer et montert bilde. Hvert grafikkobjekt inkluderer et href-attributt som definerer banen eller URL-adressen til den koblede filen.

 

Umontert tekstobjekt

Umontert tekstobjekt som ennå ikke er tilknyttet et sideobjekt.

 

Umontert grafikkobjekt

Umontert grafikkobjekt som ennå ikke er tilknyttet et sideobjekt.

 

Tabellobjekt

Representerer en tabell.

 

Topptekstcelleobjekt

Representerer en celle i topptekstraden i en tabell.

 

Brødtekstcelleobjekt

Representerer en celle i brødteksten i en tabell.

 

Bunntekstcelleobjekt

Representerer en celle i bunntekstraden i en tabell.

 

Tomt objekt

En tom ramme er tilknyttet dette objektet.

 

Attributt

Inneholder metadata, for eksempel nøkkelord eller plassering for et koblet bilde (HREF-attributt).

 

Kommentar

Inneholder kommentarer som vises i XML-filen, men ikke i InDesign-dokumentet.

 

Behandlingsinstruksjon

Inneholder en instruksjon som starter en handling i programmer som kan lese behandlingsinstruksjoner.

 

DOCTYPE-objekt

Angir hvilken DTD-fil programmet skal bruke under kontrollen av XML-filen.

Omorganisere strukturerte objekter

Du kan endre rekkefølgen av og hierarkirangeringen til objekter i strukturruten. Merk deg imidlertid disse reglene:

 • Det kreves et XML-dokument hvis du vil ha ett rotobjektet øverst i strukturen. Rotobjektet inneholder andre objekter og er overordnet alle disse. Bare DTD-filen (vises som et DOCTYPE-objekt), kommentarer og behandlingsinstruksjoner kan være over rotobjektet i strukturruten.

 • Endringer i XML-hierarkistrukturen kan påvirke utseendet til kodede objekter på sider i InCopy. Hvis du for eksempel angir at et tekstobjekt skal være underordnet et objekt et annet sted i strukturen, flyttes også teksten i layouten.

 • Du kan ikke dra en tabellcelle til et tabellobjekt eller flytte objekter til et tabellobjekt.

 1. Gjør ett av følgende i strukturruten:
  • Hvis du vil flytte et objekt, drar du det til et nytt sted i strukturen. Når du drar, vises en linje som angir hvor du setter inn objektet. Bredden til linjen angir nivået i hierarkiet.

  • Hvis du vil gjøre et objekt til et underordnet objekt for et annet objekt, kan du enten plassere det over det overordnede objektet for å markere det eller plassere det blant de andre underordnede objektene til objektet og deretter slippe museknappen.

  • Hvis du vil flytte et objekt ett nivå ned i hierarkiet, drar du det litt over et annet overordnet objekt, og flytter det litt til venstre helt til linjen som angir plasseringen, dekker bredden til det overordnede objektet.

  • Hvis du vil kopiere eller klippe ut ett eller flere objekter, markerer du det/dem i strukturruten, og deretter velger du Rediger > Kopier eller Rediger > Klipp ut. Marker objektet like over der du vil sette inn objektet eller objektene, og velg Rediger > Lim inn.

Merk:

Når du klipper ut et objekt, flyttes objektet og innholdet til utklippstavlen, men rammen påvirkes ikke.

Sette inn et overordnet objekt

Sett inn et overordnet objekt i strukturruten for å opprettholde riktig XML-struktur eller ordne innholdet på en bedre måte. Før du kan sette inn et nytt overordnet objekt, må du markere objektene som skal være underordnet det nye objektet. Når det nye overordnede objektet settes inn, vil de markerte underordnede objektene bli flyttet ett nivå ned i strukturhierarkiet.

With child elements selected (left); a newly inserted parent element includes the child elements (right).

With child elements selected (left); a newly inserted parent element includes the child elements (right).

 1. I strukturruten markerer du objektene som skal være underordnet det nye overordnede objektet du vil sette inn. Merk følgende:

  • Du kan ikke markere Rot eller et objekt på rotnivå.

  • Du kan ikke markere Artikkel eller et objekt på artikkelnivå.

  • Objektene må være på samme nivå i strukturhierarkiet.

  • Objektene må ligge ved siden av hverandre.

  • Du kan ikke markere tabellceller eller attributter.

 2. Velg Nytt overordnet element på menyen i strukturruten, eller høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS), og velg Nytt overordnet element.

 3. Marker en kode for det nye overordnede objektet, og velg OK.

Merk:

Hvis du vil sette inn et overordnet objekt raskt, velger du Legg til i Koder-panelet og klikker på en kode i panelet. Du kan også høyreklikke (Windows) eller holde nede Ctrl og klikke (Mac OS) på et markert objekt i strukturruten. Velg Nytt overordnet element, og velg deretter et objekt.

Arbeide med attributter

Et attributt inneholder tilleggsinformasjon om et XML-objekt. Hvert attributt består av et navn og en verdi. Attributter vises i strukturruten og inngår ikke i dokumentet eller i dokumentinnholdet. Bruk objektattributter for filer og programmer som skal bruke XML-filene du oppretter i InCopy.

Når du angir en kode for et bilde, oppretter InDesign automatisk et href-attributt med en verdi som definerer bildefilens plassering på disken. Dette href-attributtet gjør det mulig for andre filer og programmer å finne bildet på disken slik at det kan vises.

An attribute includes a name (href, in this case) and a value.

Du kan legge til attributter for et hvilket som helst objekt bortsett fra DOCTYPE-objektet (en DTD-fil), kommentarer og behandlingsinstruksjoner. Hvis du for eksempel vil inkludere nøkkelord for å kunne søke i et program som skal brukes senere, kan du opprette et attributt med navnet nøkkelord. Du kan også opprette attributter for å angi erstattet tekst, spore artikkeltitler og registrere annen informasjon som er relatert til innhold.

Merk:

Hvis du bruker en DTD-fil, kan du se hvilke attributter som er tillatt, ved å vise innholdet. Attributtnavn, for eksempel kodenavn, må være i henhold til DTD-filen.

Merk:

InCopy gjenkjenner spesielle navneområdeattributter som kan angi avsnitts- og tegnstiler, tabeller og tabellcellemaler samt kontrollmellomrom. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Teknisk referanse for XML og andre ressurser på www.adobe.com/go/learn_id_XMLscript.

Legg til et attributt

 1. Marker et element.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg knappen Legg til et attributt .

  • Velg Nytt attributt på menyen i strukturruten.

  • Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) på det valgte objektet, og velg Nytt attributt.

 3. Angi et navn og en verdi for attributtet, og velg OK.

Vise eller skjule attributter i strukturruten

 1. Velg Vis attributter eller Skjul attributter på menyen i strukturruten.

  Det kan hende du må klikke på trekantikonet ved siden av et objekt for å få vist attributtene.

Redigere eller slette et attributt

 1. Marker et attributt i strukturruten.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil redigere attributtet, dobbeltklikker du på attributtet eller velger Rediger på menyen i strukturruten.

  • Hvis du vil slette attributtet, velger du ikonet for sletting eller velger Slett på menyen i strukturruten.

Redigere href-attributter

InCopy oppretter automatisk href-attributter som brukes ved bildefilbehandling. href-attributtet definerer plasseringen av bildefilen på disken slik at bildefilen kan vises. Når du angir kode for et montert bilde, oppretter InCopy en verdi for href-attributtet som viser banen og filnavnet til bildet.

Banen kan være en absolutt kobling, en relativ kobling til samme mappe som XML-filen ligger i, eller en relativ kobling til undermappen Bilder eller mappen der XML-filen ligger. Relative baner angir den spesifikke banen til lagringsstedet for dokumentet.

 • Et href-attributt med en absolutt kobling ser slik ut (i Windows og Mac OS):

  href=file:///C:/Bilder/Eng.psd

  href=file:///Brukere/abhayc//Desktop/abc.jpg

 • Et href-attributt til et bilde i samme mappe som XML-filen ser slik ut:

  href=file:Eng.psd

 • Et href-attributt til et bilde i undermappen Bilder ser slik ut:

  href=file:///Bilder/Eng.psd

Du kan redigere href-attributtet hvis du vil angi en ny kobling til et bilde. Du kan for eksempel redigere en absolutt kobling hvis du vil gjøre den om til en relativ kobling, slik at bildefilen blir tilgjengelig når du eksporterer filen.

 1. Dobbeltklikk på href-attributtet i strukturruten. (Det kan hende du må klikke på trekanten ved siden av bildeobjektet for å få vist attributtet.)
 2. Angi den nye banen til bildet under Verdi, og velg OK.

Legge til kommentarer og behandlingsinstruksjoner

I InCopy kan du angi kommentarer og behandlingsinstruksjoner i en XML-fil. Angi en kommentar som en beskrivelse av et objekt. Kommentarer kan vises i nettlesere og tekstredigeringsprogrammer. De gjør det enklere for andre å forstå XML-strukturen og XML-kodene. En behandlingsinstruksjon er en programspesifikk spesialkommando. Du kan for eksempel angi en behandlingsinstruksjon for sideskift slik at et program du eksporterer XML-filen til, forstår hvor sideskiftet skal inn. Behandlingsinstruksjoner som er opprettet av brukere i InCopy, skal brukes i andre programmer og blir ikke utført i InCopy.

Kommentarer og behandlingsinstruksjoner vises i strukturruten. Du kan flytte, redigere og slette kommentarer og behandlingsinstruksjoner på samme måte som andre objekter, i strukturruten. De kan imidlertid ikke inneholde underordnede objekter eller attributter.

InDesign Structure pane with text snippets showing

A. Processing instruction B. Comment 

Legge til en kommentar

 1. Marker objektet som du vil angi en kommentar for.
  Merk:

  Hvis du vil legge til en kommentar til en tabell, markerer du et tabellcelleobjekt. Du kan legge til kommentarer til tabellceller, ikke tabeller.

 2. Velg Ny kommentar på menyen i strukturruten.
 3. Skriv inn kommentaren i dialogboksen Ny kommentar.

Legge til en behandlingsinstruksjon

 1. Marker et objekt du vil angi behandlingsinstruksjonen for.
  Merk:

  Hvis du vil legge til en behandlingsinstruksjon i en tabell, markerer du et tabellcelleobjekt. Du kan legge til behandlingsinstruksjoner til tabellceller, ikke tabeller.

 2. Velg Ny behandlingsinstruksjon på menyen i strukturruten.
 3. Oppgi et navn som identifiserer behandlingsinstruksjonen for programmer som leser de eksporterte XML-filene, under Mål.
 4. Oppgi en verdi som angir hva programmet skal gjøre med behandlingsinstruksjonen, under Data.

Vise kommentarer og behandlingsinstruksjoner

 1. Velg Vis kommentarer eller Vis behandlingsinstruksjoner på menyen i strukturruten.

Redigere kommentarer og behandlingsinstruksjoner

 1. Marker kommentaren eller behandlingsinstruksjonen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Dobbeltklikk på kommentaren eller behandlingsinstruksjonen.

  • Velg Rediger på menyen i strukturruten.

 3. Rediger kommentaren eller behandlingsinstruksjonen, og velg OK.

Kontrollere XML ved hjelp av DTD-filer

Når du kontrollerer XML i et dokument, sammenlignes strukturen, objektkodenavnene og attributtene med spesifikasjonene til en DTD-fil. Hvis du vil utføre kontrollen ved hjelp av en DTD-fil, må du først laste filen inn i dokumentet i InDesign.

Merk:

Når du laster inn en DTD-fil, importeres kodenavn i Koder-panelet. De importerte kodenavnene er låst og kan ikke slettes eller gis nytt navn med mindre DTD-filen slettes fra dokumentet.

Hvis det er lastet inn en DTD-fil i dokumentet, vises DOCTYPE-objektet øverst i strukturruten. (Av og til lastes DTD-filer inn automatisk når du importerer en XML-fil.) Hvis du vil erstatte DTD-filen i et dokument, sletter du den eksisterende DTD-filen og laster inn en ny fil.

Working with DTD files in InDesign

A. DOCTYPE element from the DTD file (Structure pane) B. Locked tag from the DTD file (Tags panel) 

Laste inn en DTD-fil

Når du laster inn en DTD-fil, bygges filen inn i dokumentet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Last inn DTD på menyen i strukturruten.

  • Velg Last inn DTD på menyen i Koder-panelet.

 2. Velg DTD-filen som skal importeres, og velg Åpne.
  Merk:

  Hvis du vil vise kodene som er definert i DTD-filen, åpner du Koder-panelet ved å velge Vindu > Diverse > Koder.

Vise en DTD-fil

DTD-filer er skrevet i ASCII-tekst. De kan inneholde innebygde instruksjoner og forklaringer som viser hvordan du bruker koder og organiserer objekter. I InDesign kan du bare vise DTD-filer som er lastet inn i et dokument.

DTD file opened for viewing

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Vis DTD på menyen i strukturruten.

  • Dobbeltklikk på DOCTYPE-objektet i strukturruten.

  Merk:

  Hvis du vil skrive ut en DTD-fil, kopierer du koden fra vinduet Vis DTD og limer den inn i et tekstredigeringsprogram.

Slette en DTD-fil

 1. Velg Slett DTD på menyen i strukturruten.

  Kopien av DTD-filen som er arkivert i InDesign-dokumentet, slettes, ikke den opprinnelige DTD-filen. Koder som er importert ved hjelp av DTD-filen, blir værende i Koder-panelet, men de er ikke låst.

Kontrollere XML-struktur

Når du kontrollerer dokumentet, får du en advarsel fra InCopy hvis XML-innholdet avviker fra reglene som er angitt i DTD-filen. Du får forslag til hva du kan gjøre for at XML-innholdet skal være i henhold til kravene i DTD-filen. Du kan rette én feil om gangen, eller du kan vise alle feil i et eget vindu.

Structure pane with Suggestions pane

A. Loaded DTD B. Error or invalidating condition C. Description of error with suggested fix D. Error count E. Validate button F. View all errors in a separate window 

Structure pane with Suggestions section

A. DOCTYPE element from assigned DTD file B. Error or invalidating condition C. Description of error with suggested fixes D. Error count E. Validate button F. View all errors at once in a separate window 

 1. Velg Vis > Struktur > Vis struktur.
 2. Velg knappen Kontroller gyldighet i strukturruten.
  Merk:

  Hvis du vil endre rotobjektet kontrollen skal utføres fra, velger du DTD-valg på menyen i strukturruten.

 3. Hvis du vil rette feilene som vises i forslagsruten, kan du klikke på et reparasjonsforslag for å prøve det, eller du kan redigere XML-strukturen og kodene direkte ved å bruke strukturruten og Koder-panelet.
 4. Hvis du vil vise andre feil, gjør du ett av følgende:
  • Klikk på Pil venstre  eller Pil høyre .

  • Klikk på knappen for feilvinduet  hvis du vil vise alle feilene i et eget vindu.

  • Velg Vis feilliste på menyen i strukturruten.

Merk:

InCopy stopper validering når det er oppdaget 250 feil. Når denne grensen er nådd, vises det et plusstegn i feiltellingsboksen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din