Eksporter XML

Eksportere dokumentinnhold til XML

Før du eksporterer innhold fra et InDesign-dokument til XML, må du har gjort følgende:

 • Opprettet eller lastet inn objektkoder.

 • Brukt koder på objekter på sidene i dokumentet.

 • Justert hierarkiet for kodede objekter i strukturruten om nødvendig.

Du kan eksportere alt eller en del av XML-innholdet i dokumentet. Bare innhold som er kodet, kan eksporteres.

Merk:

Hvis du eksporterer et dokument som inneholder tabeller, må du angi koder for tabellene, ellers eksporteres de ikke som en del av XML-filen i InDesign.

 1. Hvis du bare vil eksportere en del av dokumentet, markerer du objektet i strukturruten der du vil at eksporten skal begynne.
 2. Velg Fil > Eksporter.
 3. Velg XML under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS).
 4. Angi et navn og en plassering for XML-filen, og velg deretter Arkiver.
 5. Velg ett av følgende i fanen Generelt i dialogboksen Eksporter XML:

  Inkluder DTD-deklarasjon

  Eksporterer referansen til DTD-filen sammen med XML-filen. Dette valget er bare tilgjengelig hvis det er et DOCTYPE-objekt i strukturruten.

  Vis XML ved å bruke

  Åpner den eksporterte filen i en nettleser, et XML-redigeringsprogram eller et tekstredigeringsprogram. Velg nettleseren eller programmet fra listen.

  Eksporter fra markert objekt

  Starter eksporten fra objektet du markerte i strukturruten. Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har markert et objekt før du valgte Fil > Eksporter.

  Eksporter ukodede tabeller som CALS XML

  Eksporterer ukodede tabeller i CALS XML-format. Tabellen må være i en kodet ramme for at den skal eksporteres, og tabellen må ikke være kodet.

  Tilordne skifttegn, mellomrom og spesialtegn på nytt

  Eksporterer skifttegn, mellomrom og spesialtegn som desimaltegn i stedet for rene tegn.

  Bruk XSLT

  Bruker et malark til å definere transformeringen av det eksporterte XML-innholdet til et endret XML-tre eller HTML for eksempel Velg Bla gjennom (Windows) eller Velg (Mac OS) for å velge XSLT fra filsystemet. Standardinnstillingen, Bruk malark fra XML, bruker en XSLT-transformeringsinstruksjon hvis det refereres til en i XML-filen som brukes ved eksport.

 6. Velg en kodetype fra listen Koding.
 7. Hvis du vil angi eksportvalg for bilder, velger du fanen Bilder, og deretter velger du ett eller flere av følgende:

  Originalbilder

  En kopi av originalbildet plasseres i en undermappe for bilder.

  Optimaliserte originalbilder

  Optimaliserer og komprimerer de originale bildefilene og monterer kopier av filene i en undermappe for bilder.

  Optimaliserte formaterte bilder

  Originale bildefiler med transformering (for eksempel skalering eller rotering) optimaliseres og plasseres i en undermappe for bilder. Hvis dokumentet for eksempel inneholder to bilder og ett av dem er beskåret, blir bare bildet som er beskåret, optimalisert og kopiert til denne mappen.

 8. Hvis du valgte Optimaliserte originalbilder eller Optimaliserte formaterte bilder i forrige trinn, angir du valg for de optimaliserte bildene.
 9. Velg Eksporter.
Merk:

Ikke alle spesialtegn støttes i XML (for eksempel automatisk sidetall). En advarsel vises hvis et tegn ikke kan inkluderes i den eksporterte XML-filen. Denne advarselen vises også hvis du ikke angav en kode for en tabell.

Eksportvalg for optimaliserte bilder

Valgene nedenfor blir tilgjengelige når du velger Optimaliserte originalbilder eller Optimaliserte formaterte bilder i fanen Bilder i dialogboksen Eksporter XML.

Bildekonvertering

Angir filformatet som skal brukes for det konverterte bildet. Hvis du velger Automatisk, velges den beste filtypen basert på bildet. Det kan derfor hende at du vil angi både GIF-valg og JPEG-valg.

GIF-valg

Angi formatering for bilder som konverteres til GIF-format ved eksport til XML. Du kan angi følgende valg:

Palett

Angir fargepaletten for bildet ved konvertering. Velg paletten for det endelige visningsformatet for XML-innholdet. Tilpasset (ingen spredning) fungerer godt for bilder med hovedsakelig heldekkende farger og kan brukes når det endelige dokumentet skal leveres til flere formater.

Linjesprang

Annenhver linje av bildet lastes ned hver omgang i stedet for at hele bildet lastes ned på en gang. Når du velger Linjesprang, går det raskt å laste ned en forhåndsvisning av bildet. Etter hvert som bildet lastes ned, økes oppløsningen til endelig kvalitet er oppnådd.

JPEG-valg

Angi formatering for bilder som konverteres til JPEG-format ved eksport til XML. Du kan angi følgende valg:

Bildekvalitet

Angir kvaliteten til det konverterte bildet. Jo høyere kvalitetsinnstilling du velger, desto større blir filen, og desto lengre tid tar det å laste den ned.

Formateringsmetode

Angir hvordan JPEG-bildet er formatert for nedlasting. Hvis du velger Grunnlinje, lastes bildet ned i endelig kvalitet i én omgang, slik at filen vises i endelig kvalitet med én gang du åpner den. Det kan ta lengre tid å laste ned dette formatet enn et bilde som er formatert med valget Gradvis. Hvis du velger Gradvis, lastes bildet ned i flere omganger. Først vises en versjon av bildet i lav oppløsning, men etter hvert som nedlastingen utføres, økes oppløsningen gradvis til den endelige kvaliteten er oppnådd.

Arkivere koder bare som XML

Du kan arkivere koder slik at du kan laste dem inn i et InDesign-dokument og bruke dem der.

 1. Velg Arkiver koder på menyen i Koder-panelet.
 2. Skriv inn et navn, angi en plassering, og velg Arkiver.

  Kodene og de tilordnede kodefargene arkiveres i en XML-fil.

Redigere en eksportert XML-fil

Etter at du har opprettet og eksportert en XML-fil ved hjelp av InDesign, kan du gjøre endringer i XML på én av følgende måter:

 • Hvis du vil gjøre endringene direkte i XML-filen, åpner du filen i et tekstredigeringsprogram eller et XML-redigeringsprogram.
 • Hvis du vil gjøre endringer i kildedokumentet, åpner du InDesign-filen som XML ble eksportert fra. Etter at du har foretatt endringene i innholdet i InDesign, kan du eksportere filen på nytt til XML. Hvis du vil erstatte filen, bruker du det opprinnelige XML-filnavnet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet