Hvis du vil ha mer detaljert informasjon og instruksjoner, klikker du koblingene nedenfor.

Opprette og laste inn XML-koder

Før du angir koder for sideobjekter, oppretter du (eller laster inn) koder for å identifisere hver innholdstype eller hvert innholdsobjekt i dokumentet. Du kan opprette helt nye koder eller laste dem inn fra en annen kilde, for eksempel fra et InDesign-dokument, et InCopy-dokument eller en DTD-fil. Opprett eller last inn XML-koder for dokumentet på følgende måter:

 • Opprett en kode ved hjelp av kommandoen Ny kode.

 • Last inn koder fra en XML-fil eller et annet dokument.

 • Importer en DTD-fil.

 • Importer koder (og innhold) ved å bruke kommandoen Importer XML.

Koder-panelet med en oversikt over tilgjengelige koder
Koder-panelet med en oversikt over tilgjengelige koder

Opprette en XML-kode

 1. Velg Vindu > Diverse > Koder for å åpne Koder-panelet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Ny kode på menyen i Koder-panelet.

  • Velg Ny kode  i Koder-panelet.

 3. Skriv inn et navn på koden. Navnet må være i henhold til XML-standarder. Hvis du bruker et mellomrom eller et ugyldig tegn i kodenavnet, vises en advarsel.
 4. Velg farge på koden hvis du opprettet den på menyen i Koder-panelet. (Hvis du opprettet koden ved hjelp av Ny kode-knappen, kan du velge en farge ved å endre fargen på koden.)

  Merk:

  Du kan tilordne den samme fargen til forskjellige koder. Fargen du velger, vises når du bruker koden på en ramme og velger Vis > Struktur > Vis kodede rammer, eller når du bruker koden på tekst i en ramme og velger Vis > Struktur > Vis kodemerker. (Kodefarger vises ikke i de eksporterte XML-filene.)

 5. Velg OK.

Laste inn XML-koder fra en annen kilde

Du kan laste inn koder fra en XML-fil, et InDesign-dokument eller et InCopy-dokument.

Merk:

InDesign legger automatisk til koder i Koder-panelet når du laster inn en XML-fil.

 1. Velg Last inn koder på menyen i Koder-panelet.
 2. Velg filen med kodene du vil laste inn i Koder-panelet, og velg deretter Åpne.

Endre navnet på eller fargen for koden

 1. Dobbeltklikk på et kodenavn i Koder-panelet, eller velg Kodevalg på menyen i Koder-panelet.
 2. Endre navnet på eller fargen for koden, og velg OK.

Merk:

Du kan ikke endre navn på låste koder. InDesign låser automatisk koder som er angitt i en DTD-fil som er lastet inn. Hvis du vil endre navn på disse kodene, må du redigere DTD-filen og laste den inn i dokumentet på nytt.

Kodeobjekter

Før du eksporterer innhold til en XML-fil, må du angi koder for teksten og andre objekter (for eksempel rammer og tabeller) du vil eksportere. Du må også angi koder for objekter du har opprettet som plassholdere for importert XML-innhold. Kodede objekter vises som objekter i strukturruten.

Opprett (eller last inn) koder for å identifisere hvert innholdsobjekt som du vil eksportere eller importere. Angi koder for tekst eller sideobjekter på én av følgende måter:

Manuell koding

Velg ramme eller tekst, og klikk deretter på en kode i Koder-panelet, eller dra en kode fra Koder-panelet til en tekst- eller grafikkramme.

Automatisk koding

Velg tekstramme, tabell, tabellceller eller bilde, og klikk deretter på ikonet Automatisk kode i Koder-panelet. Objekter kodes i henhold til forvalgene for koding.

Tilordne koder til maler

Angi koder for avsnitts-, tegn-, tabell- eller cellemaler, og bruk automatisk koder på tekst, en tabell, tabellceller og avsnitt som er tilordnet disse malene.

Merk deg følgende når du angir koder for sideobjekter:

 • Du kan bruke koder på artikler og tekst i artiklene. Det kan for eksempel hende at du vil bruke en kode av typen Artkkel på en artikkel og deretter bruke bestemte koder, for eksempel Tittel og Brødtekst på avsnitt i artikkelen.

 • Du kan bare bruke én kode på en artikkel. Når du angir kode for en ramme i en koblet artikkel, brukes denne koden på alle rammer og skjult tekst i artikkelen.

 • Du kan bare angi én kode for hver grafikkramme. Når du angir koder for en grafikkramme, registreres en referanse til plasseringen av grafikken (på disken).

 • Du kan ikke angi en kode for en gruppe med objekter. Hvis du vil angi en kode for et objekt i en gruppe, bruker du segmentmarkøren  for å velge objektet.

 • Når du angir en kode for tekst i et kodet objekt (for eksempel et avsnitt i en artikkel), vises den som et underordnet objekt av det eksisterende objektet, i strukturruten.

 • Du kan angi en kode for tekst eller bilder på en malside, men bare én forekomst av det tilsvarende objektet vises i strukturruten, uavhengig av hvor mange ganger objektet vises på dokumentsider. Hvis du overstyrer et malobjekt manuelt og deretter angir koden på en dokumentside, vil imidlertid objektet vises som et separat objekt i strukturruten.

 • Du kan ikke angi koder for en fotnote.

Merk:

Ikke angi koder for spesialtegn, for eksempel automatisk sidetall. Ved eksport vil noen spesialtegn bli fjernet for å overholde XML-standarder. Du får en advarsel hvis tegnene ikke kan kodes i XML.

Angi koder for rammer manuelt

Du kan angi koder for rammer på en av følgende måter:

 • Dra en kode fra Koder-panelet til en ramme.
 • Bruke et markeringsverktøy, markere en ramme og klikke på en kode i Koder-panelet.

Merk:

Hvis rammen er en del av en gruppe eller kjedet i en annen ramme, bruker du segmentmarkøren til å markere rammen.

 • Åpne hurtigmenyen for en ramme, velg Legg til kode for ramme, og velg deretter en kode.
 • Bruk et markeringsverktøy til å markere en tekst- eller grafikkramme uten kode, dra rammen til strukturruten, slipp museknappen, og velg et kodenavn fra listen som vises.

Angi koder manuelt for tekst inne i en tekstramme

Når du angir koder for tekst i en ramme, vises det nye objektet i strukturruten som et underordnet rammeobjekt som teksten ligger i.

 1. Kontroller at det er angitt koder for artikkelen teksten vises i. (Hvis en artikkel ikke er kodet og du angir koder for teksten i artikkelen, blir artikkelen automatisk kodet med koden som er angitt i Forvalg for koding.)
 2. Marker tekst inne i tekstrammen med tekstverktøyet.
 3. Klikk på en kode i Koder-panelet.

Merk:

Du kan ikke angi koder for fotnoter.

Angi koder automatisk for tekstrammer, tabeller, tabellceller og bilder

Klikk på ikonet Automatisk kode i Koder-panelet hvis du vil angi en kode automatisk for en tekstramme, tabell, tabellceller eller et bilde. Når objektet skal kodes, brukes en standardkode som du angir i dialogboksen Forvalg for koding.

 1. Marker tekstrammen, tabellen, tabellcellene eller bildet du vil angi koder for.
 2. Klikk på ikonet Automatisk kode .

  Navnet på standardkoden legges til i Koder-panelet når du klikker på ikonet Automatisk kode.

Angi koder for innhold i henhold til avsnitts- og tegnmaler

Du kan bruke avsnitts- og tegnmaler som du tilordner tekst, til å angi koder for avsnitt og tekst for XML. Eksempelvis kan avsnittsmalen Bildetekst tilknyttes en kode som heter Figurnavn. Bruk deretter kommandoen Tilordne maler til koder til å angi koden Figurnavn på all tekst i dokumentet som er tilordnet avsnittsmalen Bildetekst. Du kan tilordne mer enn én mal til samme kode.

Merk:

Kommandoen Tilordne maler til koder angir automatisk koder for innhold, inkludert avsnitt og tegn som allerede er kodet. Hvis for eksempel et avsnitt som er tilordnet kontekstmalen, har fått angitt koden Brødtekst, og du senere tilknytter kontekstmalen med koden Forklarende, kodes avsnittet på nytt. Koden Brødtekst fjernes da og erstattes av koden Forklarende. Hvis du vil beholde de eksisterende kodene, bruker du kodene manuelt (eller bruker kommandoen Tilordne maler til koder med forsiktighet).

 1. Velg Tilordne maler til koder på menyen i Koder-panelet.
 2. For hver mal i dokumentet angir du en kode som du vil den skal tilordnes.
  Dialogboksen Tilordne maler til koder
  Dialogboksen Tilordne maler til koder

 3. Hvis du vil at malnavn skal svare til kodenavn, velger du Tilordne etter navn. Maler med samme navn som kodenavn, markeres i dialogboksen. Valget Tilordne etter navn skiller mellom små og store bokstaver, og Overskr1 og overskr1 er eksempel på koder som betraktes som ulike.
 4. Hvis du vil bruke oppsettet for maltilordninger i en annen InDesign-fil, velger du Last inn og markerer filen.
 5. Merk av for eller fjern merket for valgene som skal inkluderes:

  Artikler på malsider

  Tilordner maler i tekstrammer på malsiden til koder.

  Montasjebordartikler

  Tilordner maler i tekstrammer på montasjebordet til koder. (Fjern merket for dette valget hvis du ikke vil angi koder for innhold på montasjebordet.)

  Tomme artikler

  Tilordner maler i tomme tekstrammer til koder. (Fjern merket for dette valget hvis du ikke vil angi koder for tomme rammer.)

 6. Velg OK.

De nye XML-kodene vil bli brukt på alle dokumentets avsnitts- og tegnmaler som du angav i dialogboksen Tilordne maler til koder.

Merk:

Du kan ikke angi koder for bilder med kommandoen Tilordne maler til koder. Du må angi koder for bilder manuelt hvis du vil inkludere dem i en XML-fil.

Angi koder for tekst i tabeller

Når du angir koder for en tabell for XML, oppretter du både et tabellobjekt og ett celleobjekt for hver celle i tabellen. Celleobjektene er underordnede objekter av tabellobjektet og opprettes automatisk.

 1. Klikk i tabellen, og velg Tabell > Marker > Tabell.
 2. Velg en kode for tabellen i Koder-panelet.

  Det blir opprettet et celleobjekt for hver celle i tabellen (du kan vise dem i strukturruten). Standardinnstillingene for Automatisk kode angir hvilken kode som brukes for tabellcelleobjektene.

 3. Du kan eventuelt angi en annen kode for tabellcellene.

  Du kan for eksempel angi at cellene på første rad er celleoverskrifter ved å angi en annen kode for disse cellene. Hvis du vil bruke koder på celler, markerer du tabellcellene i dokumentet og velger en kode. (Når du markerer celler i tabellen, markeres også de tilsvarende cellene i strukturruten.)

Merk:

Du kan også angi koder for en tabell ved å markere den og deretter klikke på ikonet Automatisk kode i Koder-panelet. Koden Tabell (eller en annen valgfri kode) tas umiddelbart i bruk på tabellen, i henhold til standardinnstillingene for Automatisk kode.

Fjerne en kode for et objekt

Du kan fjerne en kode hvis du vil ha bort koden, men beholde innholdet som er tilknyttet.

 1. Marker objektet i strukturruten, eller marker sideobjektet eller den kodede teksten i dokumentlayouten.
 2. Velg Fjern i Koder-panelet.

Endre koder for objekter

Du kan endre koder for et objekt hvis du vil erstatte den eksisterende koden (du trenger ikke å fjerne den først). Du kan endre en kode for et objekt på én av følgende måter:

 • Bruk et markeringsverktøy til å markere en tekstramme, en grafikkramme eller et objekt i strukturruten, og klikk deretter på en annen kode i Koder-panelet.
 • Hvis du vil endre en kode for en artikkel, plasserer du innsettingspunktet et sted i artikkelteksten ved hjelp av tekstverktøyet. Velg Endre i Koder-panelet, og velg en annen kode.
 • Hvis du vil endre kode for en tekstblokk, markerer du hele tekstblokken med tekstverktøyet. Velg Endre i Koder-panelet, og velg en annen kode. (Hvis du velger Legg til og deretter velger en annen kode, vises et nytt underordnet objekt i strukturruten.)

Angi standardinnstillinger for Automatisk kode

Når du markerer en tekstramme, en tabell, tabellceller eller et bilde og klikker på ikonet Automatisk kode i Koder-panelet, bruker InDesign en standardkode på det markerte objektet. Du kan angi disse standardkodene i dialogboksen Forvalg for koding.

Merk:

InDesign bruker en standardkode når du oppretter et objekt som krever et overordnet objekt, og ikke har et allerede. Hvis du for eksempel angir koder for tekst inne i en ramme uten at selve rammen kodes, tilordner InDesign rammen en kode i henhold til det som er angitt i Forhåndsinnstillinger for koding. Slike standardkoder bidrar til at InDesign opprettholder riktig XML-struktur.

 1. Velg Forvalg for koding på menyen i Koder-panelet.
 2. Velg en standardkode for tekstrammer, tabeller, tabellceller og bilder.

  Merk:

  Hvis koden du vil bruke, ikke er oppført, oppretter du en ny kode ved å velge Ny kode på menyen.

Vise eller skjule kodemerker og kodede rammer

Kodemerker er hakeparenteser som vises på siden rundt tekst som er kodet. Du kan vise kodemerker hvis du vil se hvilke titler, overskrifter og annen tekst det er angitt koder for, på en side. Kodede rammer angir hvilke objekter, for eksempel tekstrammer, tabeller og bilder, det er angitt koder for. Fargen som er tilordnet en kode i Koder-panelet, angir hvilken farge som brukes på kodemerker og kodede rammer. Kodemerker og kodede rammer vises bare i normalvisning.

En kodet ramme, og inni den, kodemerker
En kodet ramme, og inni den, kodemerker.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil vise fargekoding av kodede rammer, velger du Vis > Struktur > Vis kodede rammer.

  • Hvis du vil skjule fargekoding av kodede rammer, velger du Vis > Struktur > Skjul kodede rammer.

  • Hvis du vil vise fargede hakeparenteser rundt kodet tekst, velger du Vis > Struktur > Vis kodemerker.

  • Hvis du vil skjule fargede hakeparenteser rundt kodet tekst, velger du Vis > Struktur > Skjul kodemerker.

Merk:

Risikoen for å slette kodemerker ved en feiltakelse minsker hvis du redigerer kodet tekst i Artikkelredigering, der kodemerkene synes best.

Slette koder

 • Hvis du vil slette en kode fra Koder-panelet, drar du koden til ikonet for sletting  nederst i panelet. Hvis koden har blitt brukt på innhold, vises en advarsel. Marker en annen kode hvis du vil erstatte den slettede koden, og velg OK.
 • Hvis du vil slette alle koder som ikke brukes, velger du Marker alle ubrukte koder på menyen i Koder-panelet. Deretter klikker du på ikonet for sletting nederst i panelet.

Merk:

Koder som er lastet inn ved hjelp av en importert DTD-fil, kan ikke slettes før DTD-filen er slettet.