Gjengi og lagre 3D

  Avvikling av 3D-funksjoner i Photoshop

Photoshops 3D-funksjoner blir fjernet i fremtidige oppdateringer. Brukere som arbeider med 3D, blir oppfordret til å utforske Adobes nye Substance 3D-samling, som representerer neste generasjon med 3D-verktøy fra Adobe. Du finner flere detaljer om avviklingen av Photoshops 3D-funksjoner her: Photoshop 3D | Vanlige spørsmål om avviklingen av 3D-funksjoner.

Merk:

I Photoshop CS6 var 3D-funksjonalitet en del av Photoshop Extended. Alle Photoshop Extended-funksjoner er tilgjengelige i Photoshop. Photoshop har ikke et frittstående Extended-tilbud.

Endre gjengivelsesinnstillinger for 3D

Gjengivelsesinnstillingene bestemmer hvordan 3D-modeller blir tegnet. Photoshop installerer flere forhåndsinnstillinger med ofte brukte innstillinger. Tilpass innstillingene for å definere dine egne forhåndsinnstillinger.

Merk:

Gjengivelsesinnstillinger er lagspesifikke. Hvis et dokument inneholder flere 3D-lag, må du angi separate gjengivelsesinnstillinger for hvert av lagene.

Velge en forhåndsinnstilt gjengivelse

Standard forhåndsinnstilling for gjengivelse er Standard, som viser de synlige modelloverflatene. Forhåndsinnstillingene Trådramme og Toppunkter viser den underliggende strukturen. Velg Heldekkende trådramme for å kombinere heldekkende gjengivelse med trådrammegjengivelse. Velg en Markeringsramme-innstilling for å vise en modell som en enkel boks som reflekterer de ytterste dimensjonene.

 1. Klikk Scene-knappen  øverst i 3D-panelet.

 2. I den nederste delen av panelet velger du et alternativ på Forhåndsinnstilling-menyen.

Forhåndsinnstillinger for gjengivelse av 3D i Photoshop
Installerte forhåndsinnstillinger for gjengivelse

A. Standard (kvalitet satt til Interaktiv) B. Standard (kvalitet satt til Strålesporet, grunnplan er synlig) C. Markeringsramme D. Dybdekart E. Skjult trådramme F. Linjeillustrasjon G. Normalverdier H. Malemaske I. Skyggelagt illustrasjon J. Skyggelagte toppunkter K. Skyggelagt trådramme L. Heldekkende trådramme M. Omriss rundt gjennomsiktig markeringsramme N. Gjennomsiktig markeringsramme O. Tosidig P. Toppunkter Q. Trådramme 

Merk:

Forhåndsinnstillingen Tosidig gjelder bare for tverrsnitt som viser en heldekkende modell i den ene halvdelen av tverrsnittet og en trådramme i den andre.

Tilpasse gjengivelsesinnstillinger

 1. Klikk Scene-knappen  øverst i 3D-panelet.

 2. Klikk Rediger, til høyre for menyen Innstillinger for gjengivelse.

 3. (Valgfritt) Velg Forhåndsvisning for å se effekten av nye innstillinger etter hvert som du gjør endringer. Deaktiver dette alternativet for å få litt bedre ytelse.

  Merk:

  Hvis du vil angi unike innstillinger for hver halvdel av et tverrsnitt, klikker du tverrsnittknappene   øverst i dialogboksen.

 4. Aktiver side-, kant-, toppunkt-, volum- eller stereogjengivelse ved å klikke i avmerkingsboksene til venstre i dialogboksen. Juster deretter de relaterte innstillingene nedenfor.

Merk:

Hvis du vil ha informasjon om volumalternativer, som primært brukes med DICOM-bilder, kan du se Vise 3D-volumet i forskjellige gjengivelsesmodi.

Flatealternativer

Flatealternativene bestemmer hvordan modelloverflater vises.

Flatestil

Tegner overflater ved hjelp av en av disse metodene:

Heldekkende

Tegner uten skygger eller refleksjoner ved å bruke GPUen på et OpenGL-videokort.

Ubelyst tekstur

Tegner uten lys i stedet for å vise bare det valgte teksturalternativet. (Diffus er valgt som standard.)

Flatt

Bruker samme overflatenormal for alle toppunkter på en flate, noe som gir et fasettert preg.

Konstant

Erstatter teksturer med gjeldende angitt farge.

Merk:

Klikk i Farge-boksen hvis du vil endre side-, kant- eller toppunktfarge.

Markeringsramme

Viser bokser som reflekterer de ytterste dimensjonene for hver komponent.

Normalverdier

Viser X-, Y- og Z-komponenter for overflatenormaler i forskjellige RGB-farger.

Dybdekart

Viser en grå modell, der lysstyrke brukes til å indikere dybde.

Malemaske

Hvitt angir områder som kan males, rødt angir oversamplede områder, og blått angir undersamplede områder. (Se Identifisere områder som kan males.)

Tekstur

Når Flatestil er satt til Ubelyst tekstur, angir dette alternativet teksturkartet. (Se Innstillinger for 3D-materialer.)

Gjengi for endelige utdata

I eksporterte videoanimasjoner gir dette alternativet jevnere skygger og realistiske fargeutfall fra reflekterte objekter og omgivelser. Behandlingen tar imidlertid lengre tid med dette alternativet.

Speilbilder, Refraksjoner, Skygger

Vis eller skjul disse gjengivelsesfunksjonene knyttet til strålesporing.

Fjern baksider

Skjuler overflater på baksiden av tosidige komponenter.

Kantalternativer

Kantalternativene bestemmer hvordan trådrammelinjer vises.

Kantstil

Reflekterer alternativene Konstant, Flatt, Heldekkende og Markeringsramme som er beskrevet for Flatestil ovenfor.

Foldeterskel

Justerer antallet strukturlinjer som vises i modellen. En fold, eller en linje, dannes når to polygoner i en modell kommer sammen i en bestemt vinkel. Hvis kantene møtes i en vinkel som er mindre enn Foldeterskel-innstillingen (0-180), fjernes linjen de danner. Hvis innstillingen er 0, vises hele trådrammen.

Linjebredde

Angir bredden i bildepunkter.

Fjern baksider

Skjuler kanter på baksiden av tosidige komponenter.

Fjern skjulte linjer

Fjerner linjer som overlappes av linjer i forgrunnen.

Toppunktalternativer

Toppunktalternativene justerer utseendet på toppunkter (skjæringspunkter mellom mangekantene som utgjør trådrammemodellen).

Toppunktstil

Reflekterer alternativene Konstant, Flatt, Heldekkende og Markeringsramme som er beskrevet for Flatestil ovenfor.

Radius

Bestemmer bildepunktradiusen for hvert toppunkt.

Fjern baksider

Skjuler toppunkter på baksiden av tosidige komponenter.

Fjern skjulte toppunkter

Fjerner toppunkter som overlappes av toppunkter i forgrunnen.

Stereoalternativer

Stereoalternativene justerer innstillinger for bilder som skal vises med rød-blå briller eller skrives ut til objekter som bruker et dobbeltkonvekst objektiv.

Stereotyp

Bruker Rødt/blått for bilder som skal vises gjennom fargede briller, eller Loddrett linjesprang for linsetrykk.

Parallakse

Justerer avstanden mellom de to stereokameraene. Høye innstillinger øker den tredimensjonale dybden, men reduserer dybdeskarpheten, noe som gir inntrykk av at elementer foran eller bak fokalplanet er ute av fokus.

Linseformet ordavstand

For bilder med loddrette linjesprang angir dette alternativet hvor mange linjer per tomme det dobbeltkonvekse objektivet har.

Fokalplan

Bestemmer posisjonen til fokalplanet i forhold til senterpunktet i modellens markeringsramme. Bruk negative verdier for å flytte planet fremover, og positive verdier for å flytte det bakover.

Lagre eller slette en forhåndsinnstilt gjengivelse

 1. Klikk Scene-knappen  øverst i 3D-panelet.

 2. Klikk Innstillinger for gjengivelse.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil lagre en forhåndsinnstilling, tilpasser du innstillingene og klikker Lagre-knappen .

  • Hvis du vil slette en forhåndsinnstilling, velger du innstillingen på Forhåndsinnstilling-menyen og klikker Slett-knappen .

Gjengi en 3D-fil for endelige utdata

Når arbeidet med 3D-filen er ferdig, oppretter du en endelig gjengivelse for å få en versjon med høyest mulig kvalitet for web, trykk eller animasjon. En endelig gjengivelse bruker raytracing og en høyere samplingsfrekvens for å få mer realistiske lys- og skyggeeffekter.

Bruk modusen for endelig gjengivelse til å forbedre følgende effekter i 3D-scenen:

 • Bildebasert lys og globalt omgivelseslys.

 • Lys fra objektrefleksjon (fargeutfall).

 • Redusert støy i myke skygger.

Merk:

En endelig gjengivelse kan være tidkrevende å lage, avhengig av modell, lys og kart i 3D-scenen.

 1. Gjør eventuelle justeringer i modellen, inkludert lys- og skyggeeffekter.

  Merk:

  Det er ikke nødvendig å endre utjevningsinnstillingene for scenen før gjengivelse. Beste innstilling brukes som standard.

 2. Klikk sceneknappen øverst i 3D-panelet, og klikk deretter sceneoppføringen i listen nedenfor.

 3. Velg Strålesporet endelig fra kvalitetsmenyen i nedre del av panelet.

Når gjengivelsen er ferdig, kan du slå sammen 3D-scenen for utdata i et annet format, kombinere 3D-scenen med 2D-innhold eller skrive ut direkte fra 3D-laget.

Merk:

Du kan bruke alternativet Gjengi for endelige utdata i dialogboksen Innstillinger for 3D-gjengivelse hvis du arbeider med eksporterte videoanimasjoner. Se Tilpasse gjengivelsesinnstillinger.

Lagre og eksportere 3D-filer

Hvis du vil beholde 3D-innholdet i en fil, lagrer du filen i Photoshop-format eller et annet bildeformat som støttes. Du kan også eksportere et 3D-lag som en fil i et 3D-filformat som støttes.

Eksportere et 3D-lag

Du kan eksportere 3D-lag i alle 3D-formater som støttes: Collada DAE, Wavefront/OBJ, U3D eller Google Earth 4 KMZ. Ta hensyn til følgende når velger eksportformat:

 • Formatet Wavefront/OBJ lagrer ikke kamerainnstillinger, lys eller animasjon.

 • Bare Collada DAE lagrer gjengivelsesinnstillinger.

Slik eksporter du et 3D-lag:

 1. Velg 3D > Eksporter 3D-lag.

 2. Velg et format for eksport av teksturer:

  • U3D og KMZ støtter JPEG eller PNG som teksturformater.

  • DAE og OBJ støtter alle teksturbildeformater som støttes av Photoshop.

 3. (Valgfritt) Velg et kodingsalternativ hvis du eksporterer til U3D-format. ECMA 1 er kompatibelt med Acrobat 7.0, mens ECMA 3 er kompatibelt med Acrobat 8.0 og senere og komprimerer nettet noe.

 4. Klikk OK for eksportere.

Begrensninger ved eksport til U3D-format

Kontroller at 3D-lagene du eksporterer som U3D, kun har trekantet geometri. I tillegg må du huske på det følgende når du eksporterer 3D-lag som U3D:

 • Grunnelementer på høyere nivåer, f.eks. NURBS, spor og kurver, støttes ikke.
 • Teksturkartlegging er begrenset til kun ett diffust kart per materiale. Teksturkart med egenskapene omgivelse, reflekterende, lysende eller gjennomsiktig støttes ikke.
 • Animering av materialer støttes ikke.

Lagre en 3D-fil

Hvis du vil beholde posisjon, lyssetting, gjengivelsesmodus og tverrsnitt for 3D-modeller, lagrer du filene med 3D-lag i PSD-, PSB-, TIFF- eller PDF-format.

 1. Velg Fil > Lagre eller Fil > Lagre som, velg Photoshop (PSD)-, Photoshop PDF- eller TIFF-format og klikk OK.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din