Flytte, skjule eller invertere en markering

Du kan flytte en markeringsramme rundt et bilde, skjule den og invertere en markering slik at den tidligere umerkede delen av bildet merkes.

Merk:

Hvis du vil flytte selve markeringen, ikke markeringsrammen, bruker du flytteverktøyet. Se Flytte en markering.

Flytte en markeringsramme

 1. Bruk et markeringsverktøy til å velge Ny markering  på alternativlinjen, og plasser pekeren inni markeringsrammen. Pekeren endres  for å angi at du kan flytte markeringen.
 2. Dra rammen slik at den omgir et annet område av bildet. Du kan dra en markeringsramme delvis utenfor rammene for arbeidsområdet. Når du drar den tilbake, vises den opprinnelige rammen som den var. Du kan også dra markeringsrammen til et annet bildevindu.
  Flytte en markeringsramme i Photoshop
  Opprinnelig markeringsramme (venstre) og flyttet markeringsramme (høyre)

  Merk:

  Du kan bruke geometriske transformeringer til å endre formen på en markeringsramme. (Se Bruke transformeringer.)

Kontrollere flyttingen av en markering

 • Hvis du vil begrense retningen til intervaller på 45°, begynner du å dra og holder nede SKIFT mens du fortsetter å dra.
 • Hvis du vil flytte markeringen ett bildepunkt av gangen, bruker du en piltast.
 • Hvis du vil flytte markeringen i intervaller på 10 bildepunkter, holder du nede SKIFT og bruker en piltast.

Vise eller skjule markeringskanter

Gjør ett av følgende:

 • Velg Vis > Tillegg. Denne kommandoen viser eller skjuler markeringskanter, rutenett, hjelpelinjer, målbaner, stykker, kommentarer, lagrammer, antall og smarte hjelpelinjer.
 • Velg Vis > Vis > Markeringskanter. Dette viser/skjuler markeringskantene og påvirker bare gjeldende markering. Markeringskantene vises på nytt når du merker noe annet.

Merke de umerkede delene av et bilde

 1. Velg Markering > Omvendt.

  Merk:

  Du kan bruke dette alternativet til å merke et objekt som er plassert mot en bakgrunn med heldekkende farge. Merk bakgrunnen med tryllestavverktøyet, og inverter deretter markeringen.

Justere markeringer manuelt

Du kan bruke markeringsverktøyene til å legge til eller trekke fra eksisterende bildepunktmarkeringer.

Før du legger til eller trekker fra en markering manuelt, kan du eventuelt sette verdiene for uttoning og utjevning på alternativlinjen til de samme innstillingene som ble brukt i den opprinnelige markeringen.

Legge til en markering eller merke et tilleggsområde

 1. Lag en markering.
 2. Gjør ett av følgende med et markeringsverktøy:
  • Velg alternativet Legg til i markering på alternativlinjen, og dra for å legge til i markeringen.

  • Hold nede Skift, og dra for å legge til i markeringen.

Det vises et plusstegn ved siden av pekeren når du legger til en markering.

Trekke fra et merket område

 1. Lag en markering.
 2. Gjør ett av følgende med et markeringsverktøy:
  • Velg alternativet Trekk fra markering på alternativlinjen, og dra for å snitte med andre markeringer.

  • Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og dra for å trekke fra en annen markering.

Det vises et minustegn ved siden av pekeren når du trekker fra en markering.

Merke bare et område som snittes av andre markeringer

 1. Lag en markering.
 2. Gjør ett av følgende med et markeringsverktøy:
  • Velg alternativet Snitt med markering på alternativlinjen, og dra.

  • Hold nede Alt+Skift (Windows) eller Tilvalg+Skift (Mac OS), og dra over den delen av den opprinnelige markeringen som du vil merke.

En x vises ved siden av pekeren når du merker et snittet område.

Snittede markeringer i Photoshop
Snittede markeringer

Utvide eller trekke sammen en markering med et bestemt antall bildepunkter

 1. Bruk et markeringsverktøy til å merke noe.
 2. Velg Marker > Endre > Utvid eller Trekk sammen.
 3. Skriv inn en bildepunktverdi mellom 1 og 100 for Utvid med eller Trekk sammen med, og klikk OK.

  Rammen økes eller reduseres med det angitte antall bildepunkter. (Deler av markeringsrammen som går langs kanten på arbeidsområdet, påvirkes ikke av kommandoen Utvid.)

Lage en markering rundt en markeringsramme

Ved hjelp av kommandoen Ramme kan du merke en bredde med bildepunkter innenfor og utenfor en eksisterende markeringsramme. Dette kan være nyttig hvis du har behov for å merke en ramme eller et område med bildepunkter rundt et bildeområde, og ikke selve området, for eksempel for å fjerne en glorieeffekt rundt et innlimt objekt.

Ramme-kommandoen i Photoshop
Opprinnelig markering (venstre), og etter kommandoen Ramme: 5 bildepunkter (høyre)

 1. Bruk et markeringsverktøy til å merke noe.
 2. Velg Marker > Endre > Ramme.
 3. Skriv inn en verdi mellom 1 og 200 bildepunkter for rammebredden for den nye markeringen, og klikk OK.

  Den nye markeringen rammer inn det opprinnelige merkede området, og er sentrert på den opprinnelige markeringsrammen. Eksempel: En rammebredde på 20 bildepunkter oppretter en ny markering med myke kanter som strekker seg 10 bildepunkter innenfor den opprinnelige markeringsrammen og 10 bildepunkter utenfor den.

Utvide en markering til å inkludere områder med lignende farge

Gjør ett av følgende:

 • Velg Markering > Utvid automatisk for å inkludere alle sammenhengende bildepunkter innenfor toleranseområdet som er angitt i alternativene for tryllestaven.
 • Velg Marker > Marker like områder for å inkludere bildepunkter i hele bildet som er innenfor toleranseområdet, ikke bare sammenhengende bildepunkter.

  Hvis du vil utvide markeringen i intervaller, velger du en av kommandoene flere ganger.

Merk:

Du kan ikke bruke kommandoen Utvid automatisk og Marker like områder på bilder i punktgrafikkmodus eller bilder med 32 biter per kanal.

Rydde opp løse bildepunkter i en fargebasert markering

 1. Velg Marker > Endre > Jevn ut.
 2. Skriv inn en bildepunktverdi mellom 1 og 100 for Radius, og klikk OK.

  Photoshop undersøker bildepunktene rundt hvert bildepunkt i markeringen, til avstanden du angir i radiusinnstillingen. Hvis mer enn halvparten av disse omkringliggende bildepunktene merkes, blir bildepunktet værende i markeringen, og de umerkede bildepunktene rundt det legges til i markeringen. Hvis mindre enn halvparten av de omkringliggende bildepunktene merkes, fjernes bildepunktet fra markeringen. Den samlede effekten er å redusere lappverk og jevne ut skarpe hjørner og takkete linjer i markeringen.

Finjustere markeringskanter

Opplæringsvideo: Foreta perfekte markeringer

Opplæringsvideo: Foreta perfekte markeringer
Infinite Skills

Alternativet Finjuster kant forbedrer kvaliteten på markeringskanter, slik at du enkelt kan trekke ut objekter. Du kan også bruke Finjuster kant-alternativene til å finjustere en lagmaske. (Se Justere maskens tetthet eller kanter.)

 • Klikk på Finjuster kant på alternativlinjen, eller gå til Velg > Finjuster kant. Deretter angir du følgende alternativer:

Visningsmodus

Velg en modus fra popup-menyen dersom du vil endre hvordan markeringen vises. Du kan holde pekeren over en modus for å lese mer om den. Med Vis original kan du se den opprinnelige markeringen til sammenlikning. Modusen Vis radius viser markeringsrammen der kanten er blitt finjustert.

Kantregistrering

Verktøyene Finjustering av radius og Finjustering av visking

Med disse verktøyene kan du utføre nøyaktige endringer av rammeområder du har finjustert. Bruk Skift+E til å bytte kjapt mellom verktøy. Du endrer penselstørrelsen med klammetastene.

Merk:

Stryk over myke områder som hår eller pels for å gi markeringen nøyaktige detaljer.

Smart radius

Justerer radiusen på harde og myke kanter i rammeområdet automatisk. Fjern avmerkingen for dette alternativet dersom rammene kun har harde eller myke kanter, eller hvis du vil styre radiusinnstillingen og finjusteringspenslene mer presist.

Radius

Angir størrelsen på markeringsrammen som inneholder finjustering av kanter. Bruk en liten radius for skarpe kanter, og en større radius for avrundede kanter.

Juster kant

Jevn ut

Reduserer ujevne områder (fjell og daler) i markeringsrammen og gir et glattere omriss.

Uttoning

Myker opp overgangen mellom markeringen og de omkringliggende bildepunktene.

Kontrast

Når kontrasten økes, blir myke overganger langs markeringskanten skarpere. Som regel er alternativet Smart radius i kombinasjon med finjusteringsverktøyene en mer effektiv løsning.

Skift kant

Flytter myke kanter innover (negative verdier) eller utover (positive verdier). Ved å flytte kantene innover, fjernes uønskede bakgrunnsfarger fra kantene til markeringen.

Utdata

Rens farger

Erstatter fargerester med fargen på helmarkerte bildepunkter i nærheten. Styrken på erstatningsfargen er relativ til mykheten på markeringskantene.

Merk:

Dette alternativet endrer fargen på bildepunktene, og krever således utdata på et nytt lag eller dokument. Behold det opprinnelige laget, slik at du kan gå tilbake til det hvis nødvendig. (Velg visningsmodusen Vis lag for å raskt se fargeendringer på bildepunktene.)

Mengde

Endrer rensenivå og kanterstatning.

Utdata til

Angir om den finjusterte markeringen skal bli en markering eller en maske på det gjeldende laget, eller om det skal opprettes et nytt lag eller dokument.

Gjøre markeringskanter mykere

Du kan glatte ut de harde kantene på en markering ved å jevne ut og tone ut.

Utjevning

Glatter ut ujevne kanter på markeringer ved at fargeovergangen mellom kantbildepunkt til bakgrunnsbildepunkt gjøres mykere. Ettersom bare kantbildepunktene endres, forsvinner ingen detaljer. Utjevning er også nyttig når du klipper ut, kopierer og limer inn markeringer for å lage sammensatte bilder.

Utjevning er tilgjengelig for lassoverktøyet, det mangekantede lassoverktøyet, det magnetiske lassoverktøyet, det elliptiske markeringsverktøyet og tryllestavverktøyet. (Velg et verktøy for å vise alternativlinjen.)

Merk:

Du må angi dette alternativet før du bruker disse verktøyene. Når du har laget en markering, kan du ikke legge til utjevning.

Uttoning

Gjør kanter uskarpe ved å danne en overgangsramme mellom markeringen og de omkringliggende bildepunktene. Denne uskarpheten kan føre til tap av detaljer i kanten av markeringen.

Du kan definere uttoning for markeringsverktøyene, lassoverktøyet, det mangekantede lassoverktøyet eller det magnetiske lassoverktøyet når du bruker verktøyet, eller du kan legge til uttoning i en eksisterende markering.

Merk:

Uttoningseffekter blir først tydelige når du flytter, klipper ut, kopierer eller fyller markeringen.

Merke bildepunkter ved hjelp av utjevning

 1. Velg lassoverktøyet, det mangekantede lassoverktøyet, det magnetiske lassoverktøyet, det elliptiske markeringsverktøyet eller tryllestavverktøyet.
 2. Velg Utjevnet på alternativlinjen.

Definere en uttonet kant for et markeringsverktøy

 1. Velg et lasso- eller markeringsverktøy.
 2. Angi en uttoningsverdi på alternativlinjen. Denne verdien definerer bredden på den uttonede kanten og kan være fra 0 til 250 bildepunkter.

Definere en uttonet kant for en eksisterende markering

 1. Velg Markering > Endre > Uttoning.
 2. Skriv inn en verdi for Uttoningsradius, og klikk OK.

  Merk:

  En liten markering med en stor uttoningsradius kan være så svak at kantene er usynlige og dermed ikke kan markeres. Hvis du ser meldingen Ingen bildepunkter er mer enn 50 % valgt, reduserer du uttoningsradiusen eller øker størrelsen på markeringen. Eller klikk OK for å godta masken med gjeldende innstilling og lage en markering der du ikke kan se kantene.

  Markering med og uten uttoning i Photoshop
  Markering uten uttoning og med uttoning

  A. Markering uten uttoning, samme markering fylt med mønster B. Markering med uttoning, samme markering fylt med mønster 

Fjerne omkringliggende bildepunkter fra en markering

Når du flytter eller limer inn en utjevnet markering, inkluderes noen av bildepunktene omkring markeringsrammen i markeringen. Dette kan resultere i en kant eller glorie rundt kantene i den innlimte markeringen. Kommandoene under Lag > Markeringskant kan brukes til å redigere uønskede kantbildepunkter:

 • Fargerens erstatter bakgrunnsfarger i kantbildepunkter med fargen til bildepunktene i nærheten som er fullstendig markerte.

 • Rens kant brukes til å erstatte fargen i bildepunkter langs kanten med fargen på bildepunkter lenger inn fra kanten på markeringen som ikke inneholder bakgrunnsfargen.

 • Fjern svarte rester og Fjern hvite rester er nyttige når en markering er utjevnet mot en hvit eller svart bakgrunn, og du vil lime den inn på en annen bakgrunn. Utjevnet svart tekst på en hvit bakgrunn, for eksempel, har grå bildepunkter i kantene, som vises mot en farget bakgrunn.

Merk:

Du kan også fjerne omkringliggende områder ved å bruke skyvekontrollene for avansert overgang i dialogboksen Lagstil til å fjerne områder fra laget eller gjøre dem gjennomsiktige. I så fall gjøres de svarte eller hvite områdene gjennomsiktige. Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) skyvekontrollene for å skille dem. Når du skiller skyvekontrollene, kan du fjerne kantbildepunkter og få en jevn kant.

Redusere en kant i en markering

 1. Velg Lag > Markeringskant > Rens kant.
 2. Skriv inn en verdi i boksen Bredde for å angi områder der du vil søke etter erstatningsbildepunkter. I de fleste tilfeller er en avstand på 1 eller 2 bildepunkter nok.
 3. Klikk OK.

Fjerne en markeringskant fra en markering

 1. Velg Lag > Markeringskant > Fjern svarte rester eller Lag > Markeringskant > Fjern hvite rester.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet