Merk:

I Photoshop CS6 var 3D-funksjonalitet en del av Photoshop Extended. Alle Photoshop Extended-funksjoner er tilgjengelige i Photoshop. Photoshop har ikke et frittstående Extended-tilbud.

Forstå og vise 3D-filer

Med Photoshop kan du plassere og animere 3D-modeller, redigere teksturer og lyssetting samt velge blant flere gjengivelsesmoduser.

Grunnleggende informasjon om 3D

3D-filer består av følgende komponenter:

Nett

Inneholder den underliggende strukturen til en 3D-modell. Et nett fremstilles ofte som en trådramme, en skjelettstruktur bygd fra tusenvis av enkeltstående mangekanter. En 3D-modell har alltid minst ett nett og kan også ha en kombinasjon av flere nett. I Photoshop kan du vise nett i flere forskjellige gjengivelsesmoduser og behandle nett uavhengig av hverandre. Du kan ikke endre de faktiske mangekantene i et nett, men du kan endre nettets retning og transformere det ved å skalere langs forskjellige akser. Du kan også opprette dine egne 3D-nett ved å bruke de medfølgende formene eller konvertere eksisterende 2D-lag. Se Innstillinger for 3D-nett.

Merk:

Hvis du vil redigere mangekantnettet i selve 3D-modellen, må du bruke et 3D-redigeringsprogram.

Materialer

Et nett kan ha ett eller flere tilknyttede materialer som styrer utseendet på hele eller en del av nettet. Et materiale bruker i sin tur delkomponenter, såkalte teksturkart, og det er den samlede effekten av disse som skaper materialets utseende. Selve teksturkartet er en 2D-bildefil som angir ulike egenskaper, som farge, mønster, blankhet eller dybdeforskjeller. Et Photoshop-materiale kan bruke opptil ni forskjellige typer teksturkart som definerer det overordnede utseendet. Se Innstillinger for 3D-materialer.

Lys

De forskjellige typene inkluderer Uendelig, Spot og Punktlys samt bildebaserte lys som omgir en scene. Du kan flytte og justere fargen og intensiteten for eksisterende lys og legge til nye lys i en 3D-scene. Se Innstillinger for 3D-lys.

Åpne en 3D-fil

Photoshop kan åpne følgende 3D-formater: DAE (Collada), OBJ, 3DS, U3D og KMZ (Google Earth).

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil åpne en 3D-fil, går du til Fil > Åpne og velger filen du vil åpne.

  • Hvis du vil legge til en 3D-fil som et lag i en åpen fil, går du til 3D > Nytt lag fra 3D-fil og velger 3D-filen du vil bruke. Det nye laget har samme dimensjoner som den åpne filen, og viser 3D-modellen på en gjennomsiktig bakgrunn.

3D-innstillinger for ytelse og visning

 1. Velg Rediger > Innstillinger > 3D (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > 3D (Mac OS).

 2. Du får mer informasjon om et alternativ ved å holde musepekeren over det. Se beskrivelsesområdet nederst i dialogboksen.

Verktøy for 3D-objekter og 3D-kamera

Verktøyene for 3D-objekter og 3D-kamera er aktive når et 3D-lag er valgt. Bruk 3D-objektverktøyene til å endre plasseringen eller skaleringen til en 3D-modell. Bruk 3D-kameraverktøyene til å endre scenevisningen. Hvis systemet støtter OpenGL, kan du også bruke 3D-aksen til å behandle 3D-modeller og 3D-kameraer. Se Bruke 3D-aksen.

Flytte, rotere eller skalere en modell med 3D-objektverktøy

Du kan bruke 3D-objektverktøyene til å rotere, flytte eller skalere en modell. Kameravisningen beholdes mens du behandler 3D-modellen.

Merk:

Hvis du vil ha tips om hvert av 3D-verktøyene, velger du Panelvalg fra infopanelmenyen , og velger så Vis verktøytips. Klikk et verktøy, og flytt deretter markøren inn i bildevinduet for å vise verktøydetaljer i infopanelet.

Verktøy og alternativer for 3D-objekter i Photoshop
Verktøy og alternativer for 3D-objekter

A. Gå til standard objektposisjon B. Roter C. Rull D. Panorer E. Skyv F. Skala G. Posisjon-meny H. Lagre gjeldende posisjon I. Slett gjeldende posisjon J. Posisjonskoordinater 
 1. Klikk et 3D-objektverktøy i verktøypanelet, og hold nede museknappen for å velge en av følgende typer:

  Merk:

  Hold nede Skift mens du drar, for å begrense roterings-, panorerings-, skyve- eller skaleringsverktøyet til én enkelt bevegelsesretning.

  Roter

  Dra opp eller ned for å rotere modellen rundt x-aksen, eller fra side til side for å rotere den rundt y-aksen. Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar for å rulle modellen.

  Rull

  Dra fra side til side for å rotere modellen rundt z-aksen.

  Panorer

  Dra fra side til side for å flytte modellen vannrett, eller opp og ned for å flytte den loddrett. Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar for å flytte i x-/z-retningen.

  Skyv

  Dra fra side til side for å flytte modellen vannrett, eller opp og ned for å flytte den nærmere eller lenger bort. Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar for å flytte i x-/y-retningen.

  Skala

  Dra opp eller ned for å skalere modellen større eller mindre. Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar for å skalere i z-retningen.

Klikk ikonet Gå tilbake til standardposisjon  på alternativlinjen for å bytte tilbake til den opprinnelige modellvisningen.

Hvis du vil justere posisjonen, rotasjonen eller skaleringen numerisk, skriver du inn verdier på høyre side av alternativlinjen.

Flytte 3D-kameraet

Bruk 3D-kameraverktøyene til å flytte kameravisningen uten å endre plasseringen av 3D-objektet.

Merk:

Du finner tips for hvert 3D-verktøy ved å velge Panelvalg på infopanelmenyen  og velge Vis verktøytips. Klikk et verktøy, og flytt deretter markøren inn i bildevinduet for å vise verktøydetaljer i infopanelet.

Verktøy og alternativer for 3D-kamera i Photoshop
Verktøy og alternativer for 3D-kamera

A. Gå til standard kameraposisjon B. Roter C. Rull D. Panorer E. Gå F. Zoom G. Visning-menyen H. Lagre gjeldende kameravisning I. Slett gjeldende kameravisning J. Koordinater for kameraposisjon 
 1. Klikk et 3D-kameraverktøy i verktøypanelet, og hold nede museknappen for å velge en av følgende typer:

  Merk:

  Hold nede Skift mens du drar for å begrense verktøyet Roter, Panorer eller Gå til én enkelt bevegelsesretning.

  Roter

  Dra for å sende kameraet i bane i x- eller y-retningen. Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar for å rulle kameraet.

  Rull

  Dra for å rulle kameraet.

  Panorer

  Dra for å panorere kameraet i x- eller y-retningen. Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar for å panorere i x- eller z-retningen.

  Dra får å gå med kameraet (z-oversetting og y-rotasjon). Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar for å gå i z-/x-retningen (z-oversetting og x-rotasjon).

  Zoom

  Dra for å endre synsfeltet for 3D-kameraet. Maksimalt synsfelt er 180.

  Perspektivkamera (bare zoom)

  Viser parallelle linjer som løper sammen i forsvinningspunkter.

  Ortografisk kamera (bare zoom)

  Beholder parallelle linjer uten at disse løper sammen. Viser modellen i nøyaktig skalavisning uten perspektivforvrengning.

  Dybdeskarphet (kun zoom)

  Angir dybdeskarphet. Avstand avgjør hvor langt unna kameraet fokuset skal ligge. Gjør uskarpt gjør resten av bildet utydelig.

  Merk:

  Du kan animere dybdeskarpheten for å simulere fokuseringseffekten fra kameraet.

På alternativlinjen angir numeriske verdier x-, y- og z-posisjonen til 3D-kameraet. Du kan også redigere disse verdiene manuelt for å justere kameravisningen.

Endre eller opprette visninger for 3D-kamera

 1. Gjør ett av følgende:

  • Velg en forhåndsinnstilt kameravisning av modellen på Vis-menyen.

  Merk:

  Alle forhåndsinnstilte kameravisninger bruker ortografisk projeksjon.

  • Hvis du vil legge til en egendefinert visning, plasserer du 3D-kameraet i ønsket posisjon ved hjelp av 3D-kameraverktøyene, og deretter klikker du Lagre på alternativlinjen.

  Merk:

  Du går tilbake til standard kameravisning ved å velge et 3D-kameraverktøy og klikke ikonet Gå til standard kameraposisjon  på alternativlinjen.

3D-akse

3D-aksen viser gjeldende x-, y- og z-akseretning for 3D-modeller, kameraer, lys og nett i 3D-rom. Den vises når du velger et 3D-verktøy, og du får dermed en alternativ måte å endre det valgte elementet på.

Photoshop 3D Axis
3D-akse med verktøyet for nettrotering valgt

A. Valgt verktøy B. Minimer og maksimer 3D-aksen C. Flytt elementer langs aksen D. Roter element E. Komprimer eller forleng element F. Endre størrelse på element 

Merk:

OpenGL må være aktivert for at 3D-aksen skal kunne vises. 

Vise eller skjule 3D-aksen

 • Velg Vis > Vis > 3D-akse.

Minimere, gjenopprette, flytte eller endre størrelse på 3D-aksen

 1. Flytt pekeren over 3D-aksen for å vise kontrollinjen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte 3D-aksen, drar du kontrollinjen.

  • Hvis du vil minimere, klikker du minimeringsikonet.

  • Hvis du vil gjenopprette til normal størrelse, klikker du den minimerte 3D-aksen.

  • Hvis du vil endre størrelse, drar du zoomikonet.

Flytte, rotere eller skalere valgte elementer med 3D-aksen

Du bruker 3D-aksen ved å flytte musepekeren over en aksekontroll for å merke den, og deretter drar du slik:

Merk:

Tilgjengelige aksekontroller varierer avhengig av hvilken redigeringsmodus som er aktiv (objekt, kamera, nett eller lys).

 • Hvis du vil flytte det valgte elementet langs x-, y- eller z-aksen, merker du den koniske spissen på en av aksene. Dra i ønsket retning langs aksen.

 • Hvis du vil rotere elementet, klikker du det buede rotasjonssegmentet rett innenfor en aksespiss. En gul sirkel angir rotasjonsplanet. Dra i en sirkel med eller mot klokken rundt 3D-aksesenteret. Hvis du vil rotere mer gradvis, flytter du musen lenger unna midten av 3D-aksen.

 • Hvis du vil endre størrelsen på elementet, drar du senterkuben i 3D-aksen opp eller ned.

 • Hvis du vil presse sammen eller strekke ut elementet langs en akse, drar du en av de fargede transformeringskubene mot eller bort fra senterkuben.

 • Hvis du vil begrense bevegelsen til et objektplan, flytter du musepekeren inn i området der to akser krysser hverandre, i nærheten av senterkuben. Et gult planikon vises mellom to akser. Dra i ønsket retning. Du kan også flytte pekeren over den nederste delen av senterkuben for å aktivere planikonet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet