Brak dostępności paska narzędzi modułu PDFMaker

Pasek narzędzi modułu Acrobat PDFMaker jest niedostępny w aplikacji pakietu Office 2010, 2013, lub 2016 po zainstalowaniu programu Acrobat DC lub Acrobat 2017 w systemie Windows.

Uwaga:

Jeśli posiadasz program Acrobat 9, X lub XI, zobacz problemy z PDFMaker w aplikacji Microsoft Office 2007/2010/2013 | Acrobat XI lub wcześniejszy.

Wypróbuj co najmniej jedno z następujących rozwiązań.

Rozwiązanie 1: Włącz dodatek PDFMaker na liście Wyłączonych Elementów w aplikacji pakietu Office

Aplikacja pakietu Microsoft Office czasami automatycznie wyłącza dodatki w ramach zabezpieczenia przed awarią, jeżeli dojdzie do niespodziewanego zamknięcia aplikacji. Aby sprawdzić, czy moduł PDFMaker jest wyłączony, wykonaj następujące czynności:

Office 2010, 2013, lub 2016

 1. Uruchom aplikację pakietu Microsoft Office.

 2. Kliknij niebieskie menu Plik (w lewym górnym rogu). Kliknij przycisk Opcje [Nazwa aplikacji]. Wybierz Dodatki z listy po lewej stronie okna Opcje. Wybierz Wyłączone elementy w wyskakującym menu Zarządzaj u dołu okna Opcje. Kliknij przycisk Przejdź.

 3. Na liście Wyłączone elementy znajdź dodatek Acrobat PDFMaker Office COM.

  • Jeżeli dodatek Acrobat PDFMaker Office COM znajduje się na liście, wybierz go, kliknij przycisk Włącz, a następnie Zamknij. Następnie zamknij i uruchom ponownie aplikację pakietu Office
  • Jeśli dodatku Acrobat PDFMaker Office COM nie ma na liście, skorzystaj z Eksploratora Windows i wyszukaj plik PDFMOfficeAddin.dll w ścieżce C:\Program Files\Adobe\Acrobat [DC, 2015, lub 2017]\PDFMaker\Office. Jeżeli pliku nie ma, przejdź do Rozwiązania 5, aby uzyskać instrukcje, jak naprawić instalację programu Acrobat.

   Uwaga:
   Jeśli program Acrobat zainstalowano w lokalizacji innej niż domyślna, czyli C:\Pliki programu\Adobe, należy zmodyfikować ścieżkę folderu powyżej w zakresie lokalizacji instalacji.

Rozwiązanie 2: Zmodyfikuj wpis do rejestru dla klucza PDFMaker OfficeAddin lub klucza PDFMOutlook

 1. Zamknij wszystkoAplikacjeOffice.

 2. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno polecenia Uruchom.

 3. W otwartym polu wprowadź regedit, a następnie kliknij OK.

 4. W Edytorze rejestru przejdź do następującej lokalizacji:

  W przypadku programu Outlook: "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\PDFMOutlook.PDFMOutlook"

  W przypadku programu Word: "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\PDFMaker.OfficeAddin"

  W przypadku programu Excel: "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Excel\Addins\PDFMaker.OfficeAddin"

  W przypadku programu PowerPoint: "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins\PDFMaker.OfficeAddin"

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Loadbehavior i wybierz opcję Modifikuj. W oknie dialogowym edycji wartości parametru DWORD zmień wartość z 0 na 3, a następnie kliknij OK.

  Zmień wartość parametru LoadBehavior z 0 na 3
 6. Zamknij Edytor rejestru systemu i uruchom ponownie aplikację Office.

Jeśli dodatek PDFMaker nadal nie jest dostępny w aplikacji Office, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Edytor rejestru i przejdź do "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\<Word/Excel/PowerPoint/Outlook>\Resiliency".
 2. Utwórz nowy klucz "DoNotDisableAddinList", a następnie dodaj nowy DWORD "PDFMaker.OfficeAddin" i ustaw jego wartość na "1".
 3. Zamknij Edytor rejestru systemu i uruchom ponownie aplikację Office.

Rozwiązanie 3: Ręcznie zarejestruj plik dodatku COM

Uwaga:

Ta procedura obejmuje edycję rejestru systemu Windows. Firma Adobe nie oferuje pomocy technicznej związanej z edycją rejestru, w którym przechowywane są informacje mające znaczenie do prawidłowej pracy komputera i aplikacji. Przed edycją rejestru utwórz jego kopię zapasową. Więcej informacji o rejestrze można znaleźć w dokumentacji systemu Windows. Można je też uzyskać, kontaktując się z firmą Microsoft.

 1. Zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office.
 2. W Eksploratorze Windows znajdź PDFMOfficeAddin.dll i zanotuj dokładną ścieżkę, która może zawierać spacje. Domyślna ścieżka to:

  Acrobat DC: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat DC Classic (2015): C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat 2017: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W Windows 7: Wybierz Start > Wszystkie programy > Akcesoria. Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia, wybierz opcję Uruchom jako administrator i uwierzytelnij.
  • W systemie Windows 8/10: Wyszukaj wiersz polecenia za pomocą przycisku wyszukiwania znajdującego się obok przycisku Start. Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia, wybierz Uruchom jako administrator i następnie uwierzytelnij.
 4. W oknie Wiersza polecenia wpisz regsvr32, spację oraz ścieżkę zapisaną w Kroku 1. Wstaw ścieżkę w cudzysłów. Na przykład jeśli PDFMOfficeAddin.dll znajduje się w domyślnej lokalizacji, wpisz następujące polecenie:

  W Acrobat DC: regsvr32 "C:\Program Files\Adobe\Acrobat DC\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll" 

  W Acrobat DC Classic (2015): regsvr32 "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll"

  W Acrobat 2017: regsvr32 "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll"

 5. Naciśnij klawisz Enter.
 6. Zostanie wyświetlone okno dialogowe informujące, że rejestracja powiodła się. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe.
 7. Zamknij okno dialogowe Wiersza polecenia.
 8. Uruchom ponownie aplikację pakietu Office.

Rozwiązanie 4: Sprawdź, czy wybrano dodatek Acrobat PDFMaker Office COM z listy dostępnych dodatków aplikacji pakietu Office

Office 2010, 2013, lub 2016

 1. Uruchom aplikację pakietu Microsoft Office 2010.

 2. Kliknij niebieskie menu Plik (w lewym górnym rogu). Kliknij przycisk Opcje [Nazwa aplikacji]. Wybierz Dodatki z listy po lewej stronie okna Opcje. 

 3. Wybierz dodatki COM w wyskakującym menu Zarządzaj u dołu okna Opcje lub okna Centrum zaufania.
 4. Kliknij przycisk Przejdź.
 5. Znajdź dodatek Acrobat PDFMaker Office COM na liście.

  • Jeśli dodatek Acrobat PDFMaker Office COM znajduje się na liście, alepole wyboruobok niego nie jest zaznaczone,zaznacz je. Kliknij przycisk OK. Następnie zamknij i uruchom ponownie aplikację pakietu Office (Jeśli nie da się zaznaczyćpola, a Rozwiązanie 1 również nie przyniosło pożądanego skutku, wybierz dodatek Acrobat PDFMaker Office COM. Kliknij Usuń i przejdź do kolejnego akapitu.)
  • Jeżeli dodatku Adobe PDFMaker COM nie ma na liście dostępnych dodatków, kliknij Dodaj i przejdź do ścieżki C:\Program Files\Adobe\Acrobat [DC, 2015, lub 2017]\PDFMaker\Office. Wybierz PDFMOfficeAddin.dll. Kliknij przycisk OK. Następnie zamknij i uruchom ponownie aplikację pakietu Office

   Uwaga: Jeśli program Acrobat zainstalowano w lokalizacji innej niż domyślna, czyli C:\Pliki programu\Adobe, należy zmodyfikować ścieżkę folderu powyżej w zakresie lokalizacji instalacji.

Rozwiązanie 5: Uruchom opcję Napraw instalację programu Acrobat, upewniwszy się, że wszystkie inne aplikacje są wyłączone

 1. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
 2. Ponownie uruchom komputer.
 3. Uruchom program Acrobat.
 4. Wybierz Pomoc > Napraw instalację programu Acrobat i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 5. Po zakończeniu procesu naprawy uruchom ponownie komputer.

Rozwiązanie 6: Usuń i ponownie zainstaluj program Acrobat w systemie Windows w trybie uproszczonym

Sterowniki urządzeń i programy, które są uruchamiane automatycznie przy starcie komputera mogą wchodzić w konflikt z instalatorem programu Acrobat i powodować problemy. Aby zapobiec konfliktom podczas instalacji, ponownie zainstaluj program Acrobat, kiedy system Windows działa w trybie uproszczonym. W trybie uproszczonym sterowniki i programy, które nie są niezbędne dla działania systemu są wyłączone.

 1. Usuń wszystkie osobiste pliki z folderu aplikacji Acrobat i jego podfolderów. Domyślna lokalizacja folderu aplikacji to C:\Pliki programu\Adobe\Acrobat [DC, 2015 lub 2017].

 2. Wykonaj następujące czynności:

  • W systemie Windows 7/8/10: Kliknij prawym przyciskiem przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Panel sterowania> Programy i funkcje.
 3. Z listy programów wybierz pozycję Adobe Acrobat DC lub Adobe Acrobat 2017.

 4. Kliknij przycisk Odinstaluj/ Zmień.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować aplikację.

 1. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
 2. Uruchom ponownie komputer wyłączywszy wszystkie usługi i elementy startowe, które nie są niezbędne dla działania systemu. Instrukcje znajdują się w poniższych dokumentach:

 3. Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny programu Acrobat DC lub 2017. Wykonuj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zakończyć instalację.

 4. Uruchom program Acrobat i wybierz Pomoc > Sprawdź dostępność aktualizacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i zainstaluj dostępne aktualizacje.
 5. Włącz ponownie elementy i usługi startowe. Instrukcje znajdują się w odpowiednim dokumencie polecenia Pomoc w kroku 2 powyżej.

 6. Ponownie uruchom komputer.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online