Osadzanie czcionek w celu zapewnienia jednolitego wyglądu tekstu

Gdy opublikowany plik SWF jest odtwarzany na komputerach użytkowników Internetu, nie ma gwarancji, że czcionki użyte przez jego autora będą dostępne na tych komputerach. Aby mieć pewność, że tekst zachowa zamierzony wygląd, można osadzać całe czcionki lub podzbiory ich znaków. Osadzenie znaków w opublikowanym pliku SWF powoduje, że czcionka staje się dostępna dla tego pliku niezależnie od komputera, na którym jest on odtwarzany. Raz osadzonej czcionki można używać w dowolnych miejscach opublikowanego pliku SWF.

Program Animate automatycznie osadza wszystkie znaki używane w obiektach tekstowych zawierających tekst. Samodzielne utworzenie symbolu osadzonej czcionki umożliwia użycie dodatkowych znaków w obiektach tekstowych, na przykład znaków wprowadzanych przez użytkownika lub tekstu edytowanego przy użyciu kodu ActionScript. Osadzone czcionki nie są potrzebne dla obiektów tekstowych, których właściwość Wygładzanie jest ustawiona na Użyj czcionek urządzenia. Autor pliku FLA określa czcionki, które powinny być osadzone, a program Animate osadza czcionki podczas publikowania pliku SWF.

Istnieją cztery typowe sytuacje, w których wskazane jest osadzenie czcionek w pliku SWF w celu zapewnienia prawidłowego wyglądu tekstu:

 • Gdy obiekty tekstowe tworzone w pliku FLA stanowią element projektu, w którym wymagany jest jednolity wygląd tekstu.
 • Gdy jest stosowana opcja wygładzania inna niż Użyj czcionek urządzenia, konieczne jest osadzenie czcionek, ponieważ w przeciwnym razie tekst może zniknąć lub być wyświetlany niepoprawnie.
 • Gdy tekst jest generowany dynamicznie przez kod ActionScript w pliku FLA.
 • Tworząc tekst dynamiczny za pomocą kodu ActionScript, należy w kodzie ActionScript określić czcionkę, jaka ma być używana.
 • Gdy plik SWF zawiera obiekty tekstowe, które mogą być wczytywane przez inny plik SWF niezawierający wymaganych czcionek osadzonych.

Funkcje okna dialogowego Osadzanie czcionek:

 • Zarządzanie z jednego miejsca wszystkimi czcionkami osadzonymi.

 • Tworzenie symboli dla poszczególnych osadzonych czcionek.

 • Wybieranie własnych oraz predefiniowanych zakresów znaków do osadzenia.

 • Jednoczesne używanie w tym samym pliku tekstu TLF (Text Layout Framework) i tekstu klasycznego oraz stosowanie czcionek osadzonych w obu rodzajach tekstu. Tekst TLF nie jest dostępny w programie Animate. Więcej informacji można znaleźć w artykule Otwieranie plików wersji CS6 w programie Animate .

Aby osadzić znaki czcionki w pliku SWF:

 1. Po otwarciu pliku FLA w programie Animate otwórz okno dialogowe Osadzanie czcionek, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Tekst > Osadzanie czcionek.

  • Z menu opcji panelu Biblioteka wybierz polecenie Dodaj czcionkę.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w pustym miejscu w widoku drzewa panelu Biblioteka i wybierz polecenie Nowa czcionka.

  • W inspektorze Właściwości tekstu kliknij przycisk Osadź.

 2. Jeśli czcionka nie jest jeszcze zaznaczona w oknie dialogowym Osadzanie czcionek, kliknij przycisk Dodaj (+), aby dodać nową czcionkę osadzoną do pliku FLA.

  Jeśli okno dialogowe Osadzanie czcionek zostało otwarte z poziomu panelu Biblioteka lub inspektora Właściwości tekstu, czcionka pojawi się automatycznie w oknie dialogowym.

 3. W zakładce Opcje wybierz rodzinę i styl czcionki, która ma zostać osadzona.

  Jeśli okno dialogowe Osadzanie czcionek zostało otwarte z poziomu inspektora Właściwości tekstu lub panelu Biblioteka, czcionka użyta w bieżącym zaznaczeniu automatycznie pojawi się w oknie dialogowym.

 4. W sekcji Zakresy znaków wybierz zakresy znaków, które mają zostać osadzone. Im więcej znaków zostanie osadzonych, tym większy rozmiar będzie miał opublikowany plik SWF.

 5. Aby osadzić dodatkowo konkretne znaki, wprowadź je w polu „Dołącz te znaki”.

 6. Aby umożliwić dostęp do symbolu osadzonej czcionki z poziomu kodu ActionScript, wybierz opcję Eksportuj dla ActionScript w zakładce ActionScript.

 7. W przypadku wybrania opcji Eksportuj dla ActionScript wybierz także format konturu. W przypadku kontenerów tekstu TLF jako format konturu wybierz TLF (DF4). W przypadku kontenerów tekstu klasycznego wybierz format Klasyczny (DF3).

  Należy utworzyć odrębne symbole czcionek osadzonych przeznaczonych do użycia w kontenerach tekstu TLF i klasycznego. Format konturu TLF (DF4) nie jest dostępny w przypadku czcionek PostScript Type 1. Do obsługi formatu TLF (DF4) wymagany jest program Flash Player 10 lub nowszy.

 8. Aby użyć symbolu czcionki jako zasobu współużytkowanego, wybierz opcje w sekcji Udostępnianie na zakładce ActionScript. Więcej informacji o używaniu zasobów udostępnionych można znaleźć w artykule Współużytkowanie zasobów biblioteki między plikami.

Aby edytować parametry symbolu czcionki osadzonej:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij symbol czcionki w bibliotece prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości.

  • Zaznacz kontener tekstu na stole montażowym i kliknij przycisk Osadź w sekcji Typografia inspektora Właściwości.

  • Zaznacz symbol czcionki w bibliotece i wybierz polecenie Edytuj właściwości z menu opcji panelu.

  • Kliknij dwukrotnie ikonę symbolu czcionki w bibliotece.

  • Wybierz polecenie Tekst > Osadzanie czcionek, a następnie w widoku drzewa po lewej stronie okna dialogowego wybierz symbol czcionki, który chcesz edytować.

 2. Wprowadź zmiany w oknie dialogowym Osadzanie czcionek i kliknij przycisk OK.

Widok drzewa w oknie dialogowym Osadzanie czcionek zawiera wszystkie symbole czcionek w bieżącym pliku FLA pogrupowane według rodzin czcionek. Gdy okno dialogowe jest otwarte, można edytować dowolne czcionki, a zmiany są wprowadzane po użyciu przycisku OK.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto