Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub kodem zakończenia 7 | Creative Cloud

Błąd z kodem zakończenia 6 lub kodem zakończenia 7 podczas instalacji

Podczas instalacji aplikacji Creative Cloud wyświetlany jest jeden z następujących błędów:

Kod zakończenia: 6
Kod zakończenia: 7

Instalujesz program Creative Suite, Photoshop Elements lub Premiere Elements?

Aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu błędu z kodem zakończenia 6 lub kodem zakończenia 7 wyświetlanego podczas instalacji aplikacji Creative Suite, Photoshop Elements lub Premiere Elements, zobacz temat Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub kodem zakończenia 7 | CS.

Rozwiązanie 1: Zmień nazwę folderów Adobe w folderze Applications lub Program Files

Uwaga: przed przystąpieniem do wykonywania tego rozwiązania najpierw odinstaluj programy, które mają być ponownie zainstalowane.

Często pliki pozostałe po poprzednich próbach instalacji mogą prowadzić do błędów odczytu lub zapisu w systemie plików. Sprawdź, czy w folderach Applications (Mac OS) lub Program Files (Windows) nie ma folderów pozostałych z poprzednich prób instalacji lub aktualizacji.

 1. Przejdź do folderu:

  System Mac OS: /Applications

  Windows: C:\Program Files\Adobe\

 2. Poszukaj folderów o nazwach zbliżonych do aplikacji, które mają być zainstalowane, a następnie zmień ich nazwę. Na przykład: zmień nazwę folderu Adobe Photoshop CC na Adobe Photoshop CC stary.

 3. Sprawdź, czy istnieje folder o nazwie AdobePatchFiles i zmień jego nazwę.

 4. (Tylko system Mac OS) Zmień nazwę folderu Adobe w folderze Applications na Adobe stary.

 5. Ponowne zainstaluj oprogramowanie.

 6. Jeżeli instalacja się powiedzie, upewnij się, że inne aplikacje Adobe działają prawidłowo, a następnie usuń foldery, których nazwy zostały zmienione wcześniej.

Rozwiązanie 2: zweryfikuj uprawnienia do plików

Te błędy mogą wskazywać na problem związany z uprawnieniami do plików. Aby je usunąć, sprawdź, czy masz dostęp do odpowiednich plików i folderów umożliwiający odczyt i zapis.

 1. Sprawdź główny dziennik instalacji Creative Cloud pod kątem kodów błędów i zapisz wszelkie ścieżki do plików powiązane z komunikatami o błędach.

  Uwaga:

  Informacje na temat otwierania i odczytywania pliku dziennika można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów dotyczących instalacji przy użyciu plików dziennika | Creative Cloud.

 2. Określ folder (lub katalog) nadrzędny w ścieżce każdego komunikatu o błędzie. Folder nadrzędny jest folderem bezpośrednio poprzedzającym folder końcowy w komunikacie o błędzie.

  Określ folder nadrzędny dla każdego komunikatu o błędzie.

 3. Zamknij wszystkie aplikacje firmy Adobe.
 4. W zależności od posiadanego systemu operacyjnego wykonaj poniższe czynności, aby zmodyfikować uprawnienia.
  Uwaga:

  To rozwiązanie wymaga uprawnień administratora. Zaloguj się na konto z uprawnieniami administratora.

 1. Wybierz kolejno polecenia Start > Eksplorator plików > Ten komputer.

 2. Przejdź do folderu nadrzędnego. Na przykład: Windows (C:) > Program Files > Common Files > Adobe.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wybierz polecenie Właściwości.

 4. W obszarze Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu i kliknij przycisk Zastosuj.

 5. Kliknij kartę Zabezpieczenia.

 6. W obszarze Nazwy grupy lub użytkownika kliknij przycisk System i upewnij się, że opcja Pełna kontrola jest zaznaczona w obszarze Uprawnienia. Jeśli nie jest zaznaczona, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Edytuj.
  2. W wyświetlonym oknie dialogowym Uprawnienia kliknij przycisk System.
  3. W obszarze Uprawnienia dla systemu kliknij pole wyboru w kolumnie Zezwól obok opcji Pełna kontrola.
  4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Powtórz krok 6, wybierając opcję Administratorzy w obszarze Nazwy grupy lub użytkownika.

 8. Powtórz proces dla wszystkich dodatkowych ścieżek z dzienników komunikatów o błędzie.

 9. Zainstaluj ponownie aplikację Adobe.

 1. Otwórz Eksplorator plików: kliknij prawy górny róg ekranu, kliknij pozycję Wyszukaj, wpisz Eksplorator plików, a następnie kliknij pozycję Eksplorator plików.

 2. Przejdź do folderu nadrzędnego. Na przykład: Windows (C:) > Program Files > Common Files > Adobe.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wybierz polecenie Właściwości.

 4. W obszarze Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu i kliknij przycisk Zastosuj.

 5. W oknie dialogowym Potwierdzanie zmiany atrybutów kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany w tym folderze, podfolderach i plikach.

 6. Kliknij kartę Zabezpieczenia.

 7. W obszarze Nazwy grupy lub użytkownika kliknij przycisk System i upewnij się, że opcja Pełna kontrola jest zaznaczona w obszarze Uprawnienia. Jeśli nie jest zaznaczona, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Edytuj.
  2. W wyświetlonym oknie dialogowym Uprawnienia kliknij przycisk System.
  3. W obszarze Uprawnienia dla systemu kliknij pole wyboru w kolumnie Zezwól obok opcji Pełna kontrola.
  4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.
 8. Powtórz krok 7, wybierając opcję Administratorzy w obszarze Nazwy grupy lub użytkownika.

 9. Powtórz proces dla wszystkich dodatkowych ścieżek z dzienników komunikatów o błędzie.

 10. Zainstaluj ponownie aplikację Adobe.

 1. Wybierz polecenia Start > Komputer > Organizuj > Opcje folderów i wyszukiwania, a następnie kliknij kartę Widok.

 2. W obszarze Ustawienia zaawansowane usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj kreatora udostępniania (zalecane) i kliknij przycisk OK.

 3. Przejdź do folderu nadrzędnego.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wybierz polecenie Właściwości.

 5. W obszarze Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu i kliknij przycisk Zastosuj.

 6. W oknie dialogowym Potwierdzanie zmiany atrybutów kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany w tym folderze, podfolderach i plikach.

 7. Na karcie Zabezpieczenia upewnij się, że uprawnienia są ustawione na Pełna kontrola zarówno dla opcji Administratorzy, jak i opcji System. Jeśli nie, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Edytuj.
  2. Jeśli wyświetlony zostanie monit dotyczący opcji Kontrola konta użytkownika, wykonaj podane instrukcje, aby go zaakceptować.
  3. Zmień odpowiednio ustawienia, aby zezwolić na pełną kontrolę zarówno dla systemu, jak i dla administratorów.
  4. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować zmiany.
 8. Kliknij opcję Zaawansowane, wybierz kartę Właściciel, a następnie kliknij opcję Edytuj. Jeśli wyświetlony zostanie monit dotyczący Kontroli konta użytkownika, zaakceptuj go.

 9. W obszarze Zmień właściciela na kliknij pozycję Administratorzy i zaznacz opcję Zmień właściciela dla podkontenerów i obiektów. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.

 10. Na karcie Uprawnienia kliknij opcję Zmień uprawnienia. Jeśli wyświetlony zostanie monit dotyczący Kontroli konta użytkownika, zaakceptuj go.

 11. Zaznacz opcję Zastąp wszystkie uprawnienia obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu.

 12. Kliknij przycisk OKTak, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości.

 13. Powtórz proces na pozostałych ścieżkach plików.
 14. Zainstaluj ponownie aplikację Adobe.

 1. Przejdź do folderu nadrzędnego.
 2. Naciskając klawisz Control, kliknij folder i wybierz opcję Pobierz informacje.

 3. W obszarze Udostępnianie i uprawnienia kliknij opcję Szczegóły, jeśli to konieczne, aby wyświetlić opcje właściciela i grupy.

 4. Kliknij ikonę blokady w prawym dolnym rogu. Wpisz nazwę użytkownika administratora i hasło po wyświetleniu monitu.

 5. Nadaj uprawnienia odczytu i zapisu swojej nazwie użytkownika, systemowi, administratorowi i wszystkim.

 6. Kliknij ikonę koła zębatego, wybierz polecenie Zastosuj dla zawartych rzeczy, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Zamknij okno Pobierz informacje.

 8. Powtórz proces dla pozostałych ścieżek.
 9. Zainstaluj ponownie aplikację Adobe.

Rozwiązanie 3: (Tylko dla systemu Windows) Napraw program Microsoft Visual C++ Redistributable Packages

 1. Przejdź kolejno do opcji Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.

 2. Sprawdź, czy program Visual C++ Redistributable Packages jest zainstalowany.

  Uwaga:

  W pliku dziennika instalacji Adobe można znaleźć dokładną wersję programu Microsoft Visual C++ Redistributable Package, która spowodowała błąd. Następnie napraw lub ponownie zainstaluj wyłącznie tę wersję.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdą z wersji, wybierz Zmień i kliknij Napraw w następnym oknie.

  Uwaga:

  Jeśli opcja Zmień nie jest dostępna dla wersji, można odinstalować, a następnie ponownie zainstalować pliki. Odwiedź Centrum pobierania Microsoft, aby pobrać nową wersję plików instalacyjnych programu Redistributable Package.

 4. Ponownie uruchom komputer.

 5. Zainstaluj ponownie aplikację Adobe.

Rozwiązanie 4: Ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym

 1. Ponownie uruchom komputer, postępując według instrukcji podanych w jednym z tych dokumentów:

 2. Zainstaluj ponownie aplikację Adobe.

Rozwiązanie 5: (tylko dla systemu Windows) Napraw instalator Microsoft Windows

 1. (Windows 7) Wybierz Start > Wszystkie programy > Akcesoria.

  -lub-

  (Windows 8.1/10) Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę menu Start.

 2. (Windows 7) Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

  -lub-

  (Windows 8.1/10) Wybierz Wiersz polecenia (Admin).

 3. W oknie Wiersza polecenia, wpisz sfc /SCANNOW i naciśnij Enter.

 4. Po zakończeniu skanowania systemu, wpisz msiexec /unreg w oknie Wiersza polecenia i naciśnij Enter.

 5. Wpisz msiexec /regserver w oknie Wiersza polecenia i naciśnij Enter.

 6. Zainstaluj ponownie aplikację Adobe.

Rozwiązanie 6: przejrzyj plik dziennika instalacji

Kod zakończenia 6 i kod zakończenia 7 są ogólnymi kodami błędów. Skorzystaj z dziennika instalacji jako pomocy do określenia dokładnej przyczyny błędu, w punkcie „Wystąpiły problemy z instalacją”. Pod kodem zakończenia pojawia się komunikat o błędzie z opisem problemu.

Więcej informacji na temat miejsca, w którym można znaleźć pliki dziennika, i sposobu ich przeglądania zawiera temat Rozwiązywanie problemów z instalacją przy użyciu dzienników | Creative Cloud.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto