Rozwiązywanie problemów z narzędziem Folio Builder

Błąd logowania Folio Builder: „ID oraz hasło są niezgodne”

Najbardziej prawdopodobną przyczyną tego błędu jest wprowadzenie nieprawidłowego identyfikatora lub hasła. Jeśli nie możesz zalogować do panelu Adobe Digital Publishing Suite dashboard za pomocą tych samych danych i masz pewność, że nie wprowadzono żadnych literówek na ekranie logowania narzędzia Folio Builder, spróbuj zastosować poniższe rozwiązanie:

 1. Zaloguj się do witryny Acrobat.com za pomocą tych danych logowania.
 2. Po wyświetleniu okna dialogowego z Regulaminem użytkowania przeczytaj go, a jeśli wyrażasz zgodę na jego treść — zaakceptuj go. Jeśli okno dialogowe z Regulaminem nie zostanie wyświetlone, najprawdopodobniejszą przyczyną problemu jest literówka w danych logowania. W takim przypadku sprawdź, czy ID i hasło są poprawne, a następnie kliknij łącze Forgot Passwords (Nie pamiętam hasła), aby wyzerować hasło.
 3. Spróbuj ponownie zalogować się do panelu Folio Builder.

Błąd narzędzia Folio Builder: „Nieprawidłowe położenie zasobu“

Ten błąd jest wyświetlany, gdy zasoby źródłowe nakładek zostały przeniesione lub usunięte. W panelu Kreator nakładek należy sprawdzić, czy obiekty interaktywne prowadzą do odpowiedniego pliku lub folderu źródłowego. Nakładki sekwencji obrazu i zawartości stron internetowych korzystają ze ścieżek bezwzględnych, więc przeniesienie zasobów z jednego komputera lub położenia do innego może skutkować wystąpieniem tego błędu. W takich przypadkach należy zmienić ręcznie położenie tej zawartości w panelu Kreator nakładek.

W przypadku nakładek widoku internetowego należy sprawdzić, czy użyto prawidłowego adresu URL strony internetowej.

Narzędzie Folio Builder nie tworzy folio

Jeśli klikasz pozycję Nowa w panelu Folio Builder, ale narzędzie nie tworzy nowego folio, najprawdopodobniej w komputerze nie zainstalowano niezbędnych aplikacji. (Komunikat o błędzie nr 3016 również informuje o braku niezbędnych aplikacji.)

 1. Zainstaluj ponownie komponenty pakietu Adobe Digital Publishing Suite i spróbuj ponownie utworzyć pakiet. Zobacz temat Instalowanie narzędzi pakietu DPS.

 2. Wyzeruj preferencje programu InDesign i ponownie uruchom proces budowania. Zapoznaj się z artykułem Przywracanie wszystkich preferencji i ustawień domyślnych w pomocy programu InDesign.

Błąd narzędzia Folio Builder: „Generowanie zawartości: nieprawidłowy folder importowania”

Ten błąd występuje podczas importowania, gdy nazwy plików InDesign lub HTML nie są zakończone „_v” (dla plików z orientacją pionową) lub „_h” (dla plików z orientacją poziomą).Patrz temat Tworzenie struktury folderów.

Przyczyną tego błędu może być również znak odstępu na końcu nazwy pliku w przypadku importowania kilku artykułów. Sprawdź, czy na końcach nazw plików nie ma znaków odstępu. Usuń znak odstępu lub zaimportuj plik za znakiem odstępu osobno.

Błąd narzędzia Folio Builder: „Ostrzeżenie: nie znaleziono poprawnego katalogu artykułów”

Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy użyjesz funkcji importowania, a narzędzie Folio Builder nie znajdzie prawidłowego folderu artykułu w folderze folio.Podczas określania folderu w narzędziu Folio Builder, wybierz folder z folio, a nie folder artykułów, które ono zawiera.

Patrz temat Konfigurowanie struktury folderu.

Błąd narzędzia Folio Builder: „Podczas generowania podglądu folio wystąpił błąd. [Nazwa artykułu] nie jest zgodne z planowaną orientacją folio.”

Wszystkie artykuły w folio muszą być dopasowane do ustawienia orientacji folio. Jeśli folio zawiera dwie orientacje, każdy artykuł musi zawierać zarówno układ pionowy, jak i układ poziomy.

Jeśli folio zawiera pojedynczą orientację, błędy nieprawidłowej orientacji występują najczęściej podczas importowania artykułu HTML. Jeśli nazwa pliku artykułu HTML nie ma przyrostka _v lub _h (na przykład index_v.html), zostanie on zaimportowany jako artykuł o podwójnej orientacji.

Błąd narzędzia Folio Builder: „Podczas próby publikowania folio wystąpił błąd. Jeden z artykułów nie jest zgodny z planowaną orientacją folio. Układy w artykułach muszą być zgodne z planowaną orientacją folio.”

Ten błąd występuje, gdy dodasz artykuł o pojedynczej orientacji do folio o podwójnej orientacji, bądź gdy dodasz artykuł o podwójnej orientacji do folio o pojedynczej orientacji. Upewnij się, że wszystkie artykuły w folio zawierają:

 • tylko pionowe dokumenty
 • tylko poziome dokumenty
 • zarówno poziome, jak i pionowe dokumenty

Jeśli folio zawiera pojedynczą orientację, błędy nieprawidłowej orientacji występują najczęściej podczas importowania artykułu HTML. Jeśli nazwa pliku artykułu HTML nie ma przyrostka _v lub _h (na przykład index_v.html), zostanie on zaimportowany jako artykuł o podwójnej orientacji.

Błąd narzędzia Folio Builder: „Nie można zalogować się za pomocą wprowadzonych danych logowania” 

Ten komunikat będzie widoczny też wtedy, gdy utworzono Adobe ID, ale jeszcze go nie zweryfikowano. Aby zweryfikować Adobe ID, otwórz wiadomość e-mail przesłaną przez firmą Adobe w momencie utworzenia tego Adobe ID, a następnie kliknij łącze zawarte w tej wiadomości, aby zakończyć weryfikację. Następnie spróbuj zalogować się ponownie.

Problem z logowaniem do panelu Folio Builder

Jeśli podczas logowania do panelu narzędzia Folio Builder wystąpi błąd, prawdopodobnie może być on związany z nieprawidłowo zapisanymi danymi konta CS Live. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności.

 1. Zamknij program InDesign oraz inne aplikacje pakietu CS.

 2. Usuń plik opm.db znajdujący się w katalogu /Users/„twoja nazwa użytkownika”/Library/Application Support/Adobe/OOBE/opm.db, a następnie uruchom program InDesign i spróbuj zalogować się do panelu.

  Jeśli nadal nie można się zalogować, wykonaj dalsze czynności.

 3. Za pomocą monitora aktywności zamknij usługi CS"N"ServiceMansager lub CEPServiceManager.

 4. Następnie usuń ten plik w zależności od posiadanej wersji: (Utwórz kopię zapasową pliku na wszelki wypadek.)

  Uwaga:

  Na przykład:

  /Users/„twoja nazwa użytkownika”/Library/Application Support/Adobe/CS"N"ServiceManager/preference/csxs2.pref
  /Users/„twoja nazwa użytkownika”/Library/Application Support/Adobe/CEPServiceManager/preference/csxs2.pref

 5. Następnie usuń tę pozycję z okna Dostęp do pęku kluczy, w zależności od posiadanej wersji: : Adobe CS"N" renga lub Adobe CC renga.

 6. Aby usunąć element z pęku kluczy, przejdź do katalogu /Applications/Utilities i uruchom program Keychain Access.app

 7. Jeśli ikona kłódki w lewym górnym rogu jest zamknięta, kliknij ją i wprowadź hasło, aby ją odblokować.

 8. Wybierz pozycję „Zaloguj” na liście pęku kluczy w lewym górnym rogu.

 9. Wybierz pozycję „Hasła“ z listy kategorii.

 10. W polu wyszukiwania widocznym w prawym górnym rogu wpisz hasło „renga”.

 11. Wybierz każdą z odnalezionych pozycji i naciśnij klawisz Delete.

Błąd narzędzia Folio Builder: „Wysyłanie nie powiodło się.”

Najpierw przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z wysyłaniem plików w panelu Folio builder | Pakiet Digital Publishing Suite.

Ten błąd może występować z wielu powodów. Jednym z powodów, jaki odkryto podczas tworzenia programu, było zastosowanie wielkich liter z tabeli znaków ASCII w polach tekstowych dotyczących dokumentu lub jego zawartości. Na przykład – błąd może wystąpić w nazwie obiektu wielostanowego, który jest częścią pokazu slajdów. Spróbuj odnaleźć przyczynę problemu w elementach strony lub zastosuj metodę izolacji binarnej, którą opisano w następnym akapicie.

Błąd może również występować z innych przyczyn. Podziel zawartość na dwoje i sprawdź, czy tylko jedna połowa zwraca błąd. Jeśli tak, kontynuuj wykonywanie metody izolacji binarnej. Gdy odnajdziesz konkretny element, który skutkuje powstawaniem błędu, spróbuj utworzyć podobny element w nowym dokumencie i sprawdź, czy działa on poprawnie. W takim przypadku porównaj różnice między nimi i zmodyfikuj element wywołujący błąd, dostosowując go do poprawnie działającej zawartości. W przypadku wykrycia defektu prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej Adobe. Defekt można również zgłosić za pomocą Formularza zgłaszania błędów w produktach Adobe (jeśli pakiet Adobe Digital Publishing Suite jest niedostępny, należy zdefiniować go jako błąd pakietu InDesign). 

Błąd narzędzia Folio Builder: „Wystąpił błąd [Błąd nr 3115]"

Ten błąd jest wyświetlany, gdy występuje problem z tymczasowymi plikami .folio zapisanymi w komputerze. Aby rozwiązać problem, należy usunąć tymczasowe foldery zawierające te pliki. Należy pamiętać, że usunięcie tych folderów spowoduje usunięcie wszelkich lokalnych folio, które zostały utworzone. Folio przesłane do narzędzia Folio Producer zostaną odtworzone do folderów tymczasowych w momencie utworzenia podglądu lub publikacji folio.

Mac OS

1. Zamknij program InDesign.

2. W oknie Finder przejdź do następującego położenia:

/Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/StageManager.[###]/Local Store/

3. Usuń foldery #SharedObjects i DMP.

4. Uruchom ponownie program InDesign.

W przypadku używania systemu Mac OS X 10.7.x lub nowszej jego wersji, pliki systemowe mogą być ukryte. Przytrzymaj klawisz Option i wybierz pozycje Idź > Biblioteki, a następnie przejdź do folderu Preferencje > Stage Manager > Local Store.

Windows

1. Zamknij program InDesign.

2. Za pomocą Eksploratora Windows otwórz dysk C:. Kliknij przycisk Organizuj znajdujący się po lewej stronie górnego panelu. Kliknij opcję wyszukiwania w folderze. Kliknij kartę Widok i wybierz pozycję Pokaż ukryte elementy. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.

3. Następnie otwórz katalog C:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\StageManager.[###]\Local Store.

4. Usuń foldery o nazwach DMP i Shared object.

5. Uruchom program InDesign.

Błąd: „svr.VirusScanExecutionError”

Ten problem wywołuje powstający co jakiś czas problem z elementem skanowania antywirusowego na stronie acrobat.com. Ten problem występuje okresowo w niewielkiej liczbie instancji serwerów.

Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj artykuł ponownie. Ponowienie próby będzie zwykle skutkować przekierowaniem użytkownika do innego hosta w macierzy serwerów.

Błąd: „svr.InvalidParameter”

Błąd svr.InvalidParameter występuje w przypadkach, gdy w polach metadanych folio, takich jak Nazwa wydawnictwa lub Nazwa folio zastosowano znaki specjalne. Należy unikać stosowania znaków specjalnych z tablicy ASCII, takich jak znaki diakrytyczne.

„Wysyłanie nie powiodło się… nieznany błąd serwera”

Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy zostanie utracone połączenie z usługą publikowania.

Odwiedź fora DPS lub stronę Panelu DPS Dashboard i sprawdź, czy nie zamieszczono w nich informacji dotyczących awarii. Jeśli podano informację o awarii usługi, poczekaj do jej rozwiązania. Po przywróceniu pracy serwera najprawdopodobniej trzeba będzie usunąć artykuł, a następnie utworzyć go ponownie. W takim przypadku usuń plik z panelu Folio Builder lub z edytora Folio Producer na stronie internetowej.

Inną możliwą przyczyną utraty połączenia jest brak możliwości reagowania przez program InDesign na zapytania z usługi z powodu wymagań procesowych dotyczących generowania formatu folio z plików źródłowych. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Wysyłanie nie powiodło się… nieznany błąd serwera w panelu Folio Builder.

 

Błąd logowania do panelu Folio Builder. „Wymagane hasło. 6–12 znaków”

Panel Folio Builder wymaga utworzenia hasła o określonej liczbie znaków. Wymagana liczba znaków to 6–12. Jeśli użytkownik otrzyma ten błąd, oznacza to, że konieczne jest zresetowanie hasła i utworzenie nowego, zawierającego od 6 do 12 znaków. Użyj opcji „Nie pamiętam hasła”, aby zresetować hasło.

W panelu Folio Builder Panel wyświetla się komunikat „Trwa tworzenie folio... Gotowe!”, jednak widoczny jest tylko obracający się pasek postępu, a zawartość nie zostaje przesłana.

Taki problem może wystąpić w rzadkim przypadku, gdy na komputerze z systemem Mac jest zamontowany wolumin o nazwie „Użytkownicy”. Aby rozwiązać problem, należy wymontować wolumin, a następnie ponowić próbę dodania zawartości.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online