Tworzenie struktury folderów przy importowaniu artykułów

Artykuły można zaimportować do folio za pomocą polecenia Importuj artykuł w panelu Folio Builder.

Okno dialogowe Importuj artykuł zawiera kilka opcji importowania.

Istnieją dwie podstawowe metody importowania artykułów:

Importowanie artykułów z folderu: ta metoda polega na wybraniu opcji „Importuj pojedynczy artykuł” lub „Importuj wiele artykułów” i wskazaniu folderu zawierającego odpowiednie pliki do zaimportowania. Aby można było skorzystać z tej metody, pliki i foldery muszą być odpowiednio zorganizowane. Przy importowaniu wielu artykułów użycie pliku sidecar.xml z metadanymi jest opcjonalne.

Importowanie artykułów podanych w pliku sidecar.xml: ta metoda polega na utworzeniu pliku sidecar.xml, który zawiera ścieżki do konkretnych plików. Jest to opcja szczególnie przydatna w przypadku importowania dokumentów programu InDesign z alternatywnymi układami albo importowania artykułów z różnych lokalizacji. Należy pamiętać, że przy importowaniu dokumentów tą metodą nie można używać „klasycznego” pliku sidecar.xml. Musi to być plik sidecar.xml oparty na ścieżkach, wprowadzony w wersji 31. Więcej informacji: Importowanie artykułów za pomocą pliku sidecar.xml opartego na ścieżkach.

Konwencje nazewnictwa plików i folderów używane przy importowaniu artykułów

Podane tu konwencje dotyczą opcji „Importuj pojedynczy artykuł” oraz „Importuj wiele artykułów”, nie mają natomiast zastosowania do opcji „Importuj za pomocą pliku sidecar.xml”.

 • Aby jednocześnie zaimportować wiele artykułów, utwórz folder folio zawierający wiele folderów artykułów. W przypadku wybrania opcji Importuj wiele artykułów należy przejść do folderu folio zawierającego podfoldery artykułu.
 • Foldery artykułów dla folio o podwójnej orientacji muszą zawierać dwa dokumenty programu InDesign. Utwórz jeden dokument z przyrostkiem _h (np. „article1_h.indd”) i jeden z przyrostkiem _v (np. „article1_v.indd”).
 • Pliki źródłowe HTML w folio o podwójnej orientacji mogą obejmować jeden plik (np. index.html) albo dwa pliki (index_v.html oraz index_h.html). Dwóch plików należy używać tylko wtedy, gdy zawartość HTML dla orientacji poziomej i pionowej ma być różna.
 • Jeśli foldery artykułów w folio o pojedynczej orientacji zawierają dwa pliki InDesign z przyrostkami _h oraz _v, to użyty zostanie tylko jeden, odpowiedni układ.
 • W przypadku artykułów HTML w folio o pojedynczej orientacji należy do nazwy pliku HTML dodać odpowiedni przyrostek (np. index_v.html lub index_h.html).
 • Każdy folder artykułów może zawierać plik PNG dla miniatur spisu treści. Jeśli nie ma takiego pliku, obraz spisu treści generowany jest automatycznie. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przechowuj zasoby obrazów w podfolderze Links (Łącza), a nie w folderze artykułu, aby uniknąć wykorzystania obrazu PNG jako obrazu spisu treści.

Tworzenie struktury folderów do importowania wielu artykułów

Podczas konfigurowania struktury folderów można użyć wielu metod, aby zorganizować pliki artykułów. Pliki, które połączysz z programem InDesign nie muszą znajdować się w folderze artykułu—mogą znajdować się w dowolnym folderze, w którym może je znaleźć program InDesign.

Zachowaj proste nazewnictwo plików i folderów. Unikaj używania znaków specjalnych. Należy zauważyć, że nazwy folderów z artykułami będą później stanowić nazwy artykułów, do których odwołują się polecenia navto.

Przykładowa struktura dla plików

A. Folder folio B. Foldery artykułów 

Jeśli importujesz wiele artykułów do folio o pojedynczej orientacji, upewnij się, że każdy folder artykułu zawiera tylko jeden dokument. W folio o pojedynczej orientacji pliki programu InDesign wymagają rozszerzenia _h lub _v. W folio nie można umieścić artykułów o pojedynczej i podwójnej orientacji.

Folio zawierające tylko artykuły pionowe

Tworzenie pliku pomocniczego metadanych do importowania artykułów

Plik metadanych sidecar.xml jest opcjonalną metodą do porządkowania artykułów i stosowania metadanych podczas importowania plików. Aby utworzyć pomocniczy plik .xml z metadanymi dla każdego artykułu, użyj edytora tekstowego lub XML. Zapisz plik pomocniczy .xml w głównym folderze folio.

Zwracamy uwagę, że obecnie format sidecar.xml nie obejmuje wszystkich właściwości artykułów.

Uwaga:

Istnieją dwa formaty pliku sidecar.xml. Plik sidecar.xml o formacie „klasycznym” służy do importowania wielu artykułów z folderu folio. Plik sidecar.xml o formacie ścieżkowym służy do importowania dokumentów programu InDesign zawierających alternatywne układy. (Zobacz Importowanie artykułów za pomocą pliku sidecar.xml opartego na ścieżkach). Tych dwóch formatów pliku sidecar.xml nie można stosować zamiennie.

Zmiana kolejności artykułów przy pomocy generatora pliku sidecar.xml

Do edytora tekstu możesz skopiować i wkleić następujący tekst, a następnie go edytować:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<sidecar>

<entry>

<folderName>Artykuł Jeden</folderName>

<articleTitle>tytuł</articleTitle>

<byline>nazwisko autora</byline>

<kicker>kicker</kicker>

<description>opis</description>

<tags>znacznik1, znacznik2</tags>

<isAd>fałsz</isAd>

<hideFromTOC>prawda</hideFromTOC>

<smoothScrolling>nigdy</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>fałsz</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>prawda</isTrustedContent>

<articleAccess>bezpłatny</articleAccess>

<section>nazwa sekcji</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Artykuł Dwa</folderName>

<articleTitle>artykuł 2</articleTitle>

<byline>nazwisko autora</byline>

<kicker>kicker</kicker>

<description>opis</description>

<tags>znacznik1, znacznik2</tags>

<isAd>fałsz</isAd>

<hideFromTOC>prawda</hideFromTOC>

<smoothScrolling>nigdy</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>fałsz</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>prawda</isTrustedContent>

<articleAccess>mierzony</articleAccess>

<section>nazwa sekcji</section>

</entry>

</sidecar>

Prawidłowymi wartościami atrybutów <isAd>, <isFlattenedStack> oraz <isTrustedContent> są „true” (prawda) i „false” (nieprawda). W przypadku artykułu HTML wartość <isFlattenedStack> określa, czy jest włączona funkcja Tylko przesuwanie w poziomie, a wartość <isTrustedContent> określa, czy jest zaznaczona opcja „Zezwalaj na dostęp do informacji o uprawnieniach”.

Poprawne wartości <smoothScrolling> to „always” (zawsze), „portrait” (pionowo), „landscape” (poziomo) i „never” (nigdy). Wartość domyślna to „never”, co oznacza, że przewijanie przyciągane jest do stron.

Prawidłowe wartości <articleAccess> to: „free” (bezpłatny), „metered” (mierzony) i „protected” (chroniony).

Metadane nazwiska autora można zawrzeć w pozycji <byline> lub <author>.

W pozycjach <section> należy wprowadzić ciąg znaków, na przykład „Styl życia”. Wartości sekcji są poprawne tylko dla folio w wersji 23 lub nowszych.

Kolejność części <entry> określa kolejność artykułów w projekcie podczas tworzenia lub aktualizowania danego projektu. Jeśli nazwa folderu nie występuje w pliku pomocniczym, przesuwana jest poniżej tych, które są na liście. Kolejność elementów w poszczególnych pozycjach <entry> nie jest istotna.

Wykorzystanie pliku pomocniczego .xml do importowania wielu artykułów

 1. Aby utworzyć pomocniczy plik .xml z metadanymi dla każdego artykułu, użyj edytora tekstowego lub XML.

 2. Zapisz plik pomocniczy .xml w głównym folderze folio.

 3. W panelu Folio Builder zaznacz folio, a w menu panelu wybierz polecenie Importuj artykuł. W oknie dialogowym Importuj artykuł wybierz polecenie Importuj wiele artykułów, wskaż folder zawierający plik pomocniczy .xml i kliknij przycisk OK.

Wykorzystanie pliku pomocniczego .xml do aktualizowania właściwości artykułu

Jeśli chcesz użyć pliku sidecar.xml do aktualizacji metadanych lub zmiany kolejności artykułów, możesz użyć panelu Folio Builder do zaimportowania tego pliku.

Metoda ta działa tylko dla folio wysłanych na serwer, nie dla folio lokalnych.

 1. Utwórz lub dokonaj edycji pliku sidecar.xml dla swojego folio. Zobacz Tworzenie pliku pomocniczego metadanych do importowania artykułów.

  Uwaga:

  Obecnie występuje błąd, który uniemożliwia prawidłową modyfikację pliku sidecar.xml. Problem ten można obejść, dodając element <metadataUpdateOnly/> za elementem <sidecar>. Pozwala to uniknąć wygenerowania komunikatu o błędzie.

 2. Skopiuj lub przenieś plik sidecar.xml do jego własnego folderu.

 3. Otwórz folio, które chcesz edytować w panelu Folio Builder i wybierz polecenie Importuj Artykuł z menu panelu.

 4. Wybierz polecenie Importuj wiele artykułów, określ folder, w którym znajduje się plik sidecar.xml i kliknij przycisk OK.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?