Podręcznik użytkownika Anuluj

Importowanie multimediów z aparatów fotograficznych i czytników kart

 1. Elements Organizer User Guide
 2. Introduction
  1. What is Elements Organizer?
  2. What's new in Elements Organizer
  3. System requirements | Elements Organizer
  4. Workspace basics
  5. Importing media in bulk
  6. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
 3. Workspace and workflow
  1. Workspace basics
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Use Media view to manage photos and videos
  4. Keys for editing photos
  5. Keys for finding photos
  6. Keys for viewing photos
  7. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
  8. Selecting country or region
 4. Importing media files
  1. Importing media from cameras and card readers
  2. Importing media in bulk
  3. Importing media from iPhoto library (Mac OS only)
  4. Importing photos from scanners (Windows only)
  5. Importing media from files and folders
 5. Viewing and fixing media files
  1. Use Media view to manage photos and videos
  2. View video and full-screen images
  3. Grouping photos in version sets
  4. Fixing photos in Elements Organizer
  5. Fixing photos and videos using other applications
  6. Auto-curate your best photos
 6. Marking places, faces, and events
  1. Adding and managing place (location) data
  2. Marking faces and organizing media in People view
  3. Adding and managing event data
  4. Creating event stacks using Smart Events
 7. Managing catalogs, folders, and albums
  1. Creating albums and album categories
  2. Editing albums and album categories
  3. Create and edit catalogs in Elements Organizer
  4. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 2018
  5. Tag your media
  6. Using Smart Tags
  7. Creating and editing Saved Searches
  8. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 15 and earlier versions
  9. Troubleshooting catalog issues
 8. Searching photos and videos
  1. Using Enhanced Search
  2. Using the Find menu
  3. Finding media files by keyword tags
  4. Search options to find media
  5. Searching for media files
  6. Finding media files using Timeline
 9. Creating photo projects
  1. Elements Organizer projects overview
  2. Slideshows
  3. Creating photo calendar
  4. Creating slide shows (Windows only) | Elements 12
 10. Creating video projects
  1. Create instant movies and video stories
  2. Viewing video projects
 11. Printing, sharing, and exporting
  1. Printing photos
  2. Sending photos and media files by email
  3. Email photos as PDF file
  4. Share videos
  5. Export photos
  6. Share photos using online services
  7. Set e-mail preferences

Informacje o aparatach fotograficznych i czytnikach kart

Istnieje kilka sposobów pobierania (kopiowania) plików multimedialnych z aparatu fotograficznego lub czytnika kart:

 • Pliki multimedialne można skopiować z aparatu fotograficznego lub czytnika kart i zaimportować bezpośrednio do modułu Elements Organizer przy użyciu opcji dostępnych w oknie dialogowym modułu pobierania zdjęć. Jest to metoda zalecana, ponieważ jest szybka, łatwa i umożliwia organizowanie plików multimedialnych podczas importowania.

 • Aby pobrać zdjęcia z aparatu do komputera, skorzystaj z oprogramowania dołączonego do aparatu fotograficznego. Następnie możesz ja zaimportować do modułu Elements Organizer, wybierając polecenie Import > Z aparatu lub czytnika kart.

 • Jeśli aparat lub czytnik kart jest wyświetlany w oknie Mój komputer jako dysk, można przeciągać z niego pliki do widoku multimediów w programie. Można też przeciągnąć zdjęcia do folderu na dysku twardym, a następnie zaimportować je do modułu Elements Organizer, wybierając polecenie Importuj > Z plików i folderów.

  W razie konieczności przed pobraniem plików na komputer należy zainstalować sterownik oprogramowania dołączony do aparatu fotograficznego. Ponadto należy ustawić preferencje aparatu fotograficznego lub czytnika kart w module Elements Organizer.

Pobieranie plików multimedialnych z aparatu cyfrowego lub czytnika kart

Uwaga:

Aby obejrzeć film poświęcony temu procesowi, odwiedź stronę www.adobe.com/go/lrvid2311_pse10_pl.

 1. Podłącz aparat fotograficzny lub czytnik kart do komputera. (W razie potrzeby zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do urządzenia).

  (Windows) Zostanie wyświetlone okno Autoodtwarzanie systemu Windows z listą opcji pobierania zdjęć.

  Uwaga:

  (Windows) Jeśli włączono autoodtwarzanie, zostanie otwarte okno dialogowe Autoodtwarzanie systemu Windows wraz z listą opcji dotyczących zdjęć. W oknie dialogowym Autoodtwarzanie systemu Windows wybierz opcję Organizuj i edytuj, używając modułu Adobe Elements 11 Organizer. Jeśli moduł Elements Organizer nie jest jeszcze otwarty, zostanie otwarte okno pobierania zdjęć. Kliknij przycisk Pobierz multimedia. Moduł Elements Organizer zostanie otwarty i zostaną do niego zaimportowane pliki multimedialne.

 2. W oknie Autoodtwarzanie systemu Windows wybierz opcję Elements Organizer 11.

  Jeśli moduł Elements Organizer 11 jest uruchomiony, otworzy się okno dialogowe modułu pobierania zdjęć. Można również kliknąć polecenie Importuj > Z aparatu fotograficznego lub czytnika kart lub wybrać Plik > Pobierz zdjęcia i wideo >Z aparatu fotograficznego lub czytnika kart, aby otworzyć moduł pobierania zdjęć.

 3. W oknie dialogowym Pobieranie zdjęć w Źródło wybierz, skąd skopiować/importować, korzystając z listy wysuwanej Pobierz zdjęcia z.

  Uwaga:

  Wybierz opcję Odśwież listę z listy rozwijanej, aby odświeżyć listę dostępnych aparatów fotograficznych i czytników kart.

 4. W obszarze Ustawienia importu ustaw następujące opcje:

  Położenie

  Określa folder, do którego pobierane są pliki multimedialne. Aby zmienić domyślną lokalizację, kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż nową.

  Utwórz podfolder(y)

  Tworzy podfolder, korzystając z formatu nazw wybranego menu podręcznym. Wybranie opcji Nazwa własna pozwala wpisać własną nazwę podfolderu w polu tekstowym.

  Wskazówka: (tylko system Windows) W przypadku korzystania ze skrótów klawiaturowych do tworzenia podfolderów (Alt+C) lub zmiany nazwy plików (Alt+R) naciśnij klawisz spacji, aby rozwinąć menu. Następnie użyj klawiszy strzałek w celu wybrania opcji.

  Zmień nazwy plików

  Zmienia nazwy plików przy użyciu schematu nazw wybranego z menu podręcznego. Jeśli chcesz określić nazwę niestandardową, wpisz podstawową nazwę pliku i numer początkowy w celu przypisania do plików multimedialnych nazw plików zawierających kolejne numery.

  Uwaga: Jeśli wprowadzona nazwa już istnieje, zostanie do niej dodana końcówka „-1” lub odpowiednia inna liczba.

  Zachowaj bieżącą nazwę pliku w XMP

  Wybranie tej opcji spowoduje użycie bieżącej nazwy pliku jako nazwy przechowywanej w metadanych pliku multimedialnego.

  Opcje usuwania

  Umożliwia określenie, czy po skopiowaniu plików multimedialnych program ma pozostawić je w pamięci aparatu lub na karcie, sprawdzić je i usunąć, czy też od razu usunąć. W przypadku wybrania opcji automatycznego usuwania plików multimedialnych nie trzeba już usuwać ich ręcznie z aparatu. Pliki multimedialne, które nie zostały zaimportowane do modułu Elements Organizer, nie są usuwane z urządzenia.

  Automatyczne pobieranie (tylko system Windows)

  Importuje pliki multimedialne po kolejnym wybraniu modułu Elements Organizer 11 w oknie dialogowym Autoodtwarzanie systemu Windows. Ta opcja korzysta z wartości Automatyczne pobieranie określonych w preferencjach aparatu lub czytnika kart.

 5. W celu wyświetlenia dodatkowych opcji pobierania kliknij przycisk Zaawansowane.

 6. Kliknij przycisk Pobierz multimedia.

  Materiały zostaną skopiowane na dysk twardy. Jeśli skopiowane pliki multimedialne zawierają metadane słów kluczowych, pojawi się okno dialogowe Importuj dołączone znaczniki, w którym można określić, czy znaczniki mają również zostać skopiowane.

 7. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Pliki zostały pomyślnie skopiowane. W Przeglądarce elementów multimedialnych można wybrać wyświetlanie tylko nowych plików.
Uwaga:

Ustawienia domyślne określone w tym oknie można później zmienić. W module Elements Organizer, w systemie Windows, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Kamera lub czytnik kart. W systemie Mac OS wybierz Adobe Elements Organizer 11 > Preferencje > Kamera lub czytnik kart.

Ustawianie zaawansowanych opcji pobierania zdjęć

Okno dialogowe Zaawansowane programu Adobe Photo Downloader udostępnia najważniejsze opcje w oknie dialogowym Standardowe, a także kilka opcji dodatkowych. Przykład: W programie można wyświetlić wszystkie pliki multimedialne zapisane w urządzeniu lub wyświetlić podgląd plików wideo przed ich zaimportowaniem. Podczas importowania zdjęć istnieje również możliwość dodawania metadanych praw autorskich, wybierania albumów dla importowanych zdjęć, a także automatycznego usuwania efektu czerwonych oczu. Ustawienia określone w tym miejscu zachowują swoje wartości do momentu zresetowania ich przez użytkownika.

 1. W standardowym oknie dialogowym modułu pobierania zdjęć kliknij przycisk Okno dialogowe Zaawansowane.

  Zostaną wyświetlone obrazy miniaturek wszystkich plików znajdujących się na urządzeniu.

 2. Aby wyświetlić lub ukryć pliki poszczególnych typów, kliknij przycisk Obraz  , Wideo lub Audio  . Jeśli urządzenie zawiera powielone pliki, jest także dostępny przycisk Powiel .
  Uwaga:

  Duplikaty plików to pliki, które znajdują się już w module Elements Organizer lub zostały skopiowane na dysk twardy. Po pobraniu są one kopiowane na dysk twardy, ale nie są dodawane do modułu Elements Organizer.

 3. Wybierz pliki multimedialne (zdjęcia lub wideo) do pobrania, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Aby zaznaczyć poszczególne pliki multimedialne, kliknij pola wyboru znajdujące się poniżej każdej miniaturki.
  • Aby wybrać wiele plików multimedialnych, przeciągnij prostokąt wokół miniaturek. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy/kliknij z naciśniętym klawiszem Control i wybierz polecenie Zaznacz wybrane lub kliknij pole poniżej jednego z wybranych plików multimedialnych, aby zaznaczyć je wszystkie.
  • Aby zaznaczyć wszystkie pliki multimedialne, kliknij pole wyboru Zaznacz wszystkie. Aby usunąć zaznaczenie wszystkich zdjęć, kliknij pole wyboru Usuń zaznaczenie wszystkich.
 4. Aby obrócić jeden lub większą liczbę plików multimedialnych, zaznacz je, klikając pliki multimedialne (a nie pola wyboru). Następnie kliknij przycisk Obróć w lewo lub przycisk Obróć w prawo  .
 5. W sekcji Opcje zapisu wykonaj dowolne z poniższych czynności:
  • Określ miejsce docelowe, do którego zostaną skopiowane pliki multimedialne. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do wybranej lokalizacji.
  Uwaga:

  Przełączenie się do okna dialogowego Standardowe powoduje utratę ustawień własnych grup.

  • Wybierz opcję nazywania podfolderów z podmenu Utwórz podfoldery. Opcja Własne grupy (zaawansowane) tworzy podfolder o nazwie grupy w formacie wybranym w polu Nazwa grupy. Nazwa znacznika grupy jest pomocna przy znajdowaniu i rozróżnianiu zdjęć w danej kategorii.
  • Wybierz format nazw z menu Zmień nazwy plików, jeśli chcesz zmienić nazwy plików multimedialnych w czasie importowania. Opcja Zaawansowana zmiana nazw pozwala zmieniać nazwy plików w oparciu o dane kryterium. Jeśli chcesz określić nazwę niestandardową, wpisz podstawową nazwę pliku i numer początkowy w celu przypisania do plików multimedialnych nazw plików zawierających kolejne numery.
  Uwaga:

  Jeśli wprowadzona nazwa już istnieje, zostanie do niej dodana końcówka „-1” lub odpowiednia inna liczba.

 6. W sekcji Opcje zaawansowane zaznacz dowolne z następujących pól wyboru:

  Automatycznie usuń efekt czerwonych oczu

  Stosuje polecenie Usuwanie efektu czerwonych oczu do wszystkich zaznaczonych zdjęć.

  Uwaga: Automatyczne usuwanie efektu czerwonych oczu na dużej liczbie obrazów wydłuża czas potrzebny na zaimportowanie zdjęć.

  Automatycznie sugeruj stosy zdjęć

  Łączy zaznaczone zdjęcia w sugerowane stosy zdjęć na podstawie podobieństwa wizualnego.

  Uwaga:

  Podczas pobierania plików multimedialnych z aparatu, czytnika kart lub telefonu komórkowego zaleca się ich organizowanie w stosy.

  Utwórz znacznik na podstawie własnej nazwy grupy

  Stosuje własną nazwę znacznika określonej grupy do zaznaczonych zdjęć. Z opcji tej należy korzystać tylko wtedy, gdy własnym grupom nadano własne nazwy. Stosowanie znaczników podczas pobierania ułatwia odnajdywanie zdjęć w module Elements Organizer.

  Importuj do albumu

  Ta opcja umożliwia wybranie lub utworzenie albumu do zaimportowania zdjęć. Kliknij opcję Ustawienia, aby wybrać lub utworzyć album, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  W danej sesji programu Photo Downloader można dokonać importu tylko do jednego albumu.

 7. Z menu u dołu sekcji Opcje zaawansowane wybierz opcję, aby określić, co moduł Elements Organizer powinien zrobić po skopiowaniu zdjęć: pozostawić pliki oryginalne; sprawdzić, czy import zakończył się pomyślnie, a następnie usunąć pliki oryginalne; lub natychmiast usunąć pliki oryginalne.

 8. Aby dodać metadane, wybierz szablon i wypełnij następujące pola tekstowe:

  Kreator

  Określa osobę, która utworzyła plik. Informacje wpisane w tym polu są dołączane do metadanych twórcy w pliku.

  Copyright

  Określa datę i inne ważne informacje na potrzeby ochrony zdjęć użytkownika. Informacje wpisane w tym polu zastępują wszystkie inne metadane zawierające informacje o prawach autorskich w pliku.

 9. (Opcjonalnie) (tylko system Windows) Aby po podłączeniu urządzenia automatycznie pobrać pliki multimedialne do modułu Elements Organizer, wybierz polecenie Automatyczne pobieranie. Opcje pobierania automatycznego można konfigurować w obszarze preferencji Aparat lub czytnik kart.

 10. Kliknij przycisk Pobierz multimedia.

Ustawianie preferencji aparatu fotograficznego i czytnika kart

Moduł Elements Organizer pozwala określić preferencje dla danego urządzenia. Te preferencje mają zastosowanie po wybraniu opcji Elements Organizer 11 w oknie dialogowym automatycznego odtwarzania Windows, które pojawi się po podłączeniu urządzenia. Preferencje pozostaną niezmienione do czasu ich zmiany przez użytkownika. W przypadku użycia innego aparatu lub czytnika kart należy ustawić osobne preferencje dla tego urządzenia.

 1. W module Elements Organizer (Windows) wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Kamera lub czytnik kart. W systemie Mac OS wybierz Adobe Elements Organizer 11 > Preferencje > Kamera lub czytnik kart.

 2. Ustaw opcje importowania specyficzne dla plików:

  Zapisz pliki w

  Określa lokalizację na dysku twardym, do której są kopiowane pliki. Aby określić nową lokalizację, kliknij przycisk Przeglądaj.

  Automatycznie usuń efekt czerwonych oczu

  Usuwa efekt czerwonych oczu w czasie pobierania plików.

  Automatycznie sugeruj stosy zdjęć

  Sugeruje stosy zdjęć według dat i podobieństwa wizualnego.

  Utwórz znacznik słowa kluczowego na podstawie własnej nazwy grupy

  Stosuje własną nazwę znacznika określonej grupy do zaznaczonych zdjęć. Z opcji tej należy korzystać tylko wtedy, gdy własnym grupom nadano własne nazwy. Stosowanie znaczników podczas pobierania ułatwia odnajdywanie zdjęć w module Elements Organizer.

 3. Aby edytować opcje określonego urządzenia, zaznacz profil urządzenia i kliknij przycisk Edytuj. Z wyświetlonego menu wybierz pozycję Opcje pobierania i kliknij przycisk OK. Aby usunąć urządzenie z listy, zaznacz je i kliknij przycisk Usuń.
 4. (Tylko system Windows) Aby określić ustawienia domyślne automatycznego pobierania, ustaw dowolne z następujących opcji:

  Rozpocznij pobieranie

  Określa czas rozpoczęcia pobierania po podłączeniu urządzenia.

  Utwórz podfolder(y) przy użyciu

  Określa, czy i jak rozdzielać oraz nazywać foldery zawierające pliki multimedialne zrobione w różnym czasie.

  Opcje usuwania

  Określa, czy i jak usuwać oryginalne pliki multimedialne z aparatu po skopiowaniu ich na dysk twardy.

  Kopiuj tylko nowe pliki (ignoruj pliki już zaimportowane)

  Powoduje ignorowanie w trakcie pobierania tych plików, które zostały już wcześniej zaimportowane.

  Uwaga:

  Jeśli po zmianie tych opcji występują problemy z pobieraniem plików multimedialnych, należy kliknąć przycisk Przywróć ustawienia domyślne, aby przywrócić oryginalne preferencje.

Importowanie z telefonów komórkowych

W przypadku stosowania telefonu komórkowego z wbudowanym aparatem fotograficznym można przenieść pliki multimedialne do bazy katalogowej. Należy upewnić się, czy telefon zapisuje pliki multimedialne w formacie, który można zaimportować do bazy katalogowej. Informacje na temat formatu pliku używanego przez telefon znajdują się w instrukcji dołączonej do telefonu.

W przypadku telefonów komórkowych, które zapisują pliki multimedialne na przenośnych kartach pamięci lub flash, do zaimportowania plików multimedialnych do programu Elements Organizer 11 użyj programu Adobe Photo Downloader. Informacje na temat określania sposobu przechowywania zdjęć przez telefon znajdują się w instrukcji dołączonej do telefonu.

W celu pobrania zdjęć do bazy katalogowej można użyć jednej z następujących metod:

Transfer bezpośredni Jeśli telefon przechowuje pliki multimedialne na przenośnej karcie pamięci lub flash, możesz je pobrać bezpośrednio z telefonu do programu Elements Organizer 11, korzystając z programu Adobe Photo Downloader. Informacje na temat określania sposobu przechowywania zdjęć przez telefon znajdują się w instrukcji dołączonej do telefonu.

Transfer kablowy lub bezprzewodowy Przenieś obrazy na dysk, korzystając z połączenia kablowego lub bezprzewodowego. Dodatkowe informacje można uzyskać od producenta telefonu lub w instrukcji dołączonej do urządzenia. Po przesłaniu zdjęć do komputera kliknij opcję Plik > Pobierz zdjęcia i wideo, aby importować pliki multimedialne do swojego katalogu. W przypadku niektórych aparatów w telefonach komórkowych program Adobe Photo Downloader pojawia się automatycznie nawiązania połączenia przy użyciu kabla lub bezprzewodowo.

Uwaga: W systemie Mac OS program do pobierania plików nie jest uruchamiany automatycznie.

Uwaga: Nie wszystkie telefony i nie wszyscy operatorzy umożliwiają pobieranie plików multimedialnych do komputera za pomocą powyższych metod. W celu uzyskania informacji na temat dostępnych opcji należy skontaktować się z operatorem lub producentem telefonu. Strona internetowa firmy Adobe także zawiera najnowsze informacje.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online