Adobe Value Incentive Plan (VIP) to program subskrypcji licencji, który oferuje proste i bezpieczne funkcje zarządzania, elastyczne warunki udostępniające instytucjom edukacyjnym wiele opcji do wyboru, a także poziomy rabatów rosnące wraz z kolejnymi zakupami.

Przewodnik po programie VIP dla sektora edukacji zawiera osiem sekcji: (1) Przegląd; (2) VIP Select; (3) Okres subskrypcji i jego opcje; (4) Rejestracja; (5) Dodawanie i wdrażanie licencji; (6) Daty; (7) Odnawianie; (8) Pomoc techniczna i zasoby. Korzystając z listy tematów, można łatwo przechodzić między tymi ośmioma sekcjami.

Przegląd programu dla sektora edukacji

Uwaga:

Kwalifikujące się organizacje non-profit mogą skorzystać z programu VIP z zastosowaniem cennika dla instytucji edukacyjnych. Informacje o kwalifikacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji organizacji nonprofit w serwisie Adobe.com.

Łatwy dostęp do aplikacji i usług Adobe dostępnych w subskrypcji

Program VIP ułatwia instytucjom edukacyjnym każdej wielkości zarządzanie licencjami na najlepsze w branży aplikacje oferowane przez Adobe, takie jak Creative Cloud, Acrobat DC, Adobe Stock (niedostępne w sprzedaży w Chińskiej Republice Ludowej), Captivate itd. Pełny ich wykaz podano w porównaniu planów zakupowych.

Bardzo elastyczne opcje okresu subskrypcji

Klient może wybrać długość okresu subskrypcji — 1 rok, 18 miesięcy lub maksymalnie 4 lata.

VIP to doskonały sposób na obsługę klas, pracowni, kampusu uniwersyteckiego i innych powiązanych środowisk

Zaspokajanie potrzeb całej instytucji

W ramach programu VIP można nabywać licencje urządzeń współużytkowanych† do zastosowania na urządzeniach będących własnością instytucji (np. w pracowni komputerowej) oraz licencje imienne Creative Cloud dla nauczycieli i uczniów zarówno w instytucji, jak i przy pracy z domu — na dowolnym urządzeniu, w tym także na urządzeniach niebędących własnością instytucji.

Oszczędność dzięki rabatom przy większych zakupach

Rabaty oparte na liczbie nabytych licencji odciążają budżet instytucji edukacyjnych, zapewniając uczniom, studentom i personelowi niezbędne narzędzia kreatywne i administracyjne. Instytucje edukacyjne, które zakupią 10 lub więcej licencji, mogą kwalifikować się do specjalnych poziomów rabatu VIP Select.

Centralny nadzór

Centralny mechanizm wdrażania zapewnia nauczycielom, uczniom i administratorom dostęp do produktów natychmiast po ich wydaniu*. Serwis Admin Console pozwala zawsze łatwo sprawdzić, ile licencji wdrożono i kto z nich korzysta. Wraz ze zmianą potrzeb można przypisywać licencje użytkownikom albo je im odbierać.

Uwaga:

* Wersja Creative Cloud 2018 (wydana w październiku 2017 r.) to ostatnia edycja produktów Creative Cloud oferowana z licencjami dla urządzeń. Aby uzyskać najnowszą wersję Creative Cloud, uczestnik może przejść na model licencji urządzeń współużytkowanych.

† Licencje dla urządzeń nie są dostępne do zakupu w ChRL.

Rozwiązania dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Firma Adobe oferuje wiele opcji licencjonowania, które umożliwiają zapewnienie uczniom i nauczycielom dostępu do oprogramowania w pracy, w domu lub w pracowni komputerowej. Dostępne są dwa typy licencji: licencje imienne i licencje urządzeń współużytkowanych.*

Licencje imienne

Instytucje (np. szkoły, zespoły szkół, osoby prawne) mogą nabywać licencje imienne dla osób fizycznych do wykorzystania na określonych komputerach, będących własnością instytucji lub przez nią dzierżawionych. Licencje imienne są doskonałym rozwiązaniem w środowiskach typu BYOD (bring-your-own-device), w których użytkownicy przynoszą własne urządzenia i na nich korzystają z produktów. Uczniowie korzystający z takich licencji otrzymują dostęp do wszystkich możliwości Adobe Creative Cloud, w tym zintegrowanych aplikacji oraz usług przechowywania danych w sieci. Instytucje muszą wyrazić zgodę na korzystanie przez uczniów z ich własnych urządzeń.

Licencje imienne umożliwiają również nauczycielom i pracownikom korzystanie z oprogramowania Adobe podczas pracy w domu. W takim przypadku instytucja zachowuje prawa użytkowania licencji. Jeśli konto nauczyciela lub pracownika jest już nieaktywne, trzeba wycofać jego licencję. Szkoła lub instytucja korzystająca z licencji imiennych musi je wdrażać z użyciem identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID oraz nadawanego przez siebie hasła. Licencje imienne można nabywać, korzystając z opcji szkolnej licencji miejscowej albo szkolnych licencji zbiorczych.

Licencje urządzeń współużytkowanych

Instytucje mogą nabywać licencje urządzeń współużytkowanych, aby zapewnić uczniom i nauczycielom elastyczny dostęp do produktów Adobe we wspólnych środowiskach, takich jak pracownie, biblioteki i sale lekcyjne. Dzięki temu uprawnieni użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do najnowszych wersji aplikacji i usług Creative Cloud na komputerach, na których zainstalowano licencję urządzenia współużytkowanego. Na urządzeniach z taką licencją mogą się również logować użytkownicy, którzy mają indywidualne subskrypcje płatne — będą oni mieć dostęp do swojego profilu oraz zapisanych prac.

Aby skorzystać z licencji urządzenia współużytkowanego, uczeń lub nauczyciel musi się po prostu zalogować przy użyciu identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID i hasła udostępnianego przez szkołę. W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych obowiązuje korzystanie z identyfikatorów Enterprise ID lub Federated ID. Więcej informacji o typach identyfikatorów podano na stronie https://helpx.adobe.com/enterprise/using/identity.html. Licencje urządzeń współużytkowanych można nabywać, korzystając z opcji szkolnej licencji miejscowej albo szkolnych licencji zbiorczych.

Licencje dla urządzeń

W niektórych, indywidualnie ocenianych przypadkach uczestnicy korzystający obecnie ze starszego typu licencji dla urządzeń mogą odnowić takie licencje. Wersja Creative Cloud 2018 (wydana w październiku 2017 r.) to ostatnia edycja produktów Creative Cloud oferowana z licencjami dla urządzeń.

Opcje zakupu pozwalające najlepiej wykorzystać budżet

Adobe oferuje licencje Creative Cloud dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w dwóch formatach: licencji miejscowej (School Site License) oraz licencji zbiorczej (District License). Obie te oferty są dostępne dla kwalifikujących się szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zespołów szkół tylko za pośrednictwem programu Value Incentive Plan (VIP). Warunki kwalifikacyjne dotyczące szkół podstawowych i ponadpodstawowych podano tutaj. Skontaktuj się z opiekunem konta, aby uzyskać informacje o ofercie i zakupie.

Szkolna licencja miejscowa jest dostępna w przypadku spełniających warunki, akredytowanych, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych lub organów zarządzających szkołami, które mieszczą się pod jednym adresem. W przypadku takiej licencji obowiązuje limit minimalny zakupu: 100 licencji urządzeń współużytkowanych lub 500 licencji imiennych.

Szkolna licencja zbiorcza jest dostępna w przypadku spełniających warunki, akredytowanych instytucji zrzeszających szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (okręgowych zespołów szkolnych). Taka instytucja* może nabywać i wykorzystywać licencje zbiorcze w zrzeszonych w niej i spełniających warunki kwalifikacyjne placówkach podstawowych i ponadpodstawowych, w swoim biurze administracyjnym, a także w stanowiącym jej wyłączną własność ośrodku szkoleniowym służącym do kształcenia aktywnych zawodowo nauczycieli i pracowników oraz zarejestrowanych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W przypadku takiej licencji obowiązuje następujący limit minimalny zakupu: 500 licencji urządzeń współużytkowanych lub 2500 licencji imiennych. Uwaga: Minimalne limity zakupu mogą się różnić w zależności od regionu.

Rodzaje identyfikatorów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz warunki dodatkowe

W celu korzystania z produktów Adobe w szkołach podstawowych i podstawowych każdy użytkownik musi mieć identyfikator Federated ID lub Enterprise ID (dotyczy to również korzystania z licencji urządzeń współużytkowanych) oraz jest zobowiązany przestrzegać wszystkich zobowiązań określonych w Warunkach dodatkowych dotyczących licencji imiennych dla użytkowników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe nie mogą wdrażać produktów i usług przy użyciu identyfikatorów Adobe ID. Więcej informacji o typach identyfikatorów podano na stronie https://helpx.adobe.com/enterprise/using/identity.html.

Uwaga:

W Chińskiej Republice Ludowej (ChRL) niektóre oferty edukacyjne nie są dostępne. Są to m.in. licencje dla urządzeń. Licencje imienne zakupione do użytku w Chinach nie obejmują prawa do korzystania z uczniów z własnych urządzeń / pracy z domu przez nauczycieli. Szczegółowe informacje można uzyskać od opiekuna konta ze strony Adobe.

Rozwiązania dla szkół wyższych

Adobe oferuje wiele opcji licencjonowania, pozwalających instytucjom szkolnictwa wyższego na zaspokojenie potrzeb studentów i wykładowców. Dostępne są dwa typy licencji: licencje imienne i licencje urządzeń współużytkowanych.**

Licencje imienne

Instytucje mogą nabywać licencje imienne dla poszczególnych wykładowców, pracowników lub studentów. Licencje imienne umożliwiają użytkownikom pracę w domu i na terenie kampusu, przy czym obowiązuje limit maksymalnie dwóch wdrożeń na licencję. Instytucje nabywające dla swoich studentów co najmniej 100 licencji na plan Wszystkie aplikacje usługi Creative Cloud mogą zdecydować się na zakup pakietu licencji studenckich (SLP). Pozwala on studentom na pracę na terenie kampusu i poza nim. Pakiet SLP obejmuje aplikacje komputerowe i mobilne, a także usługi.

Licencje urządzeń współużytkowanych

Instytucje mogą nabywać licencje urządzeń współużytkowanych, aby zapewnić studentom i wykładowcom elastyczny dostęp do produktów Adobe we wspólnych środowiskach, takich jak pracownie, biblioteki i sale lekcyjne. Dzięki temu użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do najnowszych wersji aplikacji i usług Creative Cloud na komputerach, na których aktywowano uprawnienie licencyjne. Na urządzeniach z taką licencją mogą się również logować użytkownicy, którzy mają indywidualne subskrypcje płatne — będą oni mieć dostęp do swojego profilu oraz zapisanych prac.

Aby skorzystać z licencji urządzenia współużytkowanego, student lub wykładowca musi się po prostu zalogować przy użyciu identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID i hasła udostępnianego przez uczelnię albo bezpłatnego konta Adobe ID utworzonego samodzielnie w serwisie Adobe.com. Licencje urządzeń współużytkowanych są dostępne w ramach programu zakupowego Value Incentive Plan.

Licencje dla urządzeń

Starsze modele licencjonowania urządzeń są dostępne tylko w ramach odnowienia przez uczestnika korzystającego obecnie z takiej licencji. Wersja Creative Cloud 2018 (wydana w październiku 2017 r.) to ostatnia edycja produktów Creative Cloud oferowana z licencjami dla urządzeń. Licencje dla urządzeń doskonale nadają się do stosowania w klasach i pracowniach. Są one aktywowane na określonych urządzeniach przeznaczonych do użytku przez wielu użytkowników.

Uwaga:

* Termin „instytucja” oznacza tu osobę prawną odpowiedzialną za składanie zamówień i zarządzanie kontraktami wielu szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, na przykład w skali powiatu, okręgu, województwa lub administracji centralnej. Jeśli instytucja zawrze umowę VIP dla sektora edukacji w celu zakupu szkolnych licencji zbiorczych, Adobe uzna ją za „instytucję z sektora edukacji” w rozumieniu umowy VIP oraz „szkołę” w rozumieniu Warunków dodatkowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (jeśli ma to zastosowanie).

** Licencje dla urządzeń są dostępne tylko w ramach odnowienia przez uczestnika korzystającego obecnie z takiej licencji. Wersja Creative Cloud 2018 (wydana w październiku 2017 r.) to ostatnia edycja produktów Creative Cloud oferowana z licencjami dla urządzeń. Uczestnicy posiadający licencje dla urządzeń mogą samodzielnie przeprowadzić migrację na model licencji urządzeń współużytkowanych. Można to zrobić w dowolnym momencie w trakcie okresu subskrypcji VIP i bez dodatkowych opłat licencyjnych. Licencje urządzeń współużytkowanych obsługują najnowsze wersje produktów Creative Cloud.

Wybór opcji VIP odpowiedniej dla instytucji

Subskrypcja roczna

 

Subskrypcja przedłużona

1 rok Długość subskrypcji Do 4 lat
Płatność z góry Opłaty Płatność z góry

VIP Select: >10 licencji

 

VIP Select: >10 licencji

Rabat na wszystkie zakupy Rabat Rabat na wszystkie zakupy
Powiązanie umów VIP jednostek stowarzyszonych Opcje płatności i długości okresu subskrypcji

Cena stała* przez 3 lata przy zobowiązaniu do utrzymania określonego poziomu licencji (płatność w okresach rocznych‡)

Powiązanie umów VIP jednostek stowarzyszonych

Uwaga:

* Konkretne ceny są zawsze negocjowane przez opiekuna konta i uczestnika programu VIP. Wahania kursów mogą mieć wpływ na ceny w niektórych walutach.

‡ 3-letnia umowa partnerska z ceną stałą nie jest dostępna w przypadku klientów z subskrypcją przedłużoną płatną z góry.

Przykłady różnych potrzeb i rozwiązań VIP

Rabat na wszystkie zakupy z VIP Select

Potrzeba: Duża instytucja ma rosnące i zmieniające się potrzeby w zakresie oprogramowania i poszukuje dodatkowych rabatów.

Rozwiązanie VIP: W ramach programu VIP Select taka instytucja może zakupić co najmniej 10 licencji w ramach jednej transakcji, aby uzyskać rabat na określonym poziomie na wszystkie kolejne zakupy w danym okresie. Jeśli instytucja kupi co najmniej 50 lub co najmniej 100 licencji, może zakwalifikować się do jeszcze wyższych poziomów rabatu.

Przewidywalność budżetu dzięki programowi VIP Select

Potrzeba: Zespół szkół ma niewielki, ale gwarantowany budżet z funduszami wpływającymi co roku o tej samej porze.

Rozwiązanie VIP: Oprócz poziomu rabatu dostępnego na wszystkie zakupy w ramach oferty VIP Select jest dostępna opcja przedłużonej subskrypcji. Umożliwia ona płacenie corocznie niezmiennej ceny* za liczbę licencji określoną na początku umowy. Instytucja może dodawać kolejne licencje za tę samą cenę przez maksymalnie trzy lata.

Połączenie planów w całej instytucji lub okręgu w celu uzyskania wyższych rabatów

Potrzeba: Wydziały lub jednostki skupione w dużej instytucji mają bardzo różne potrzeby w zakresie oprogramowania, ale chciałyby korzystać z rabatów za zakupy zbiorcze.

Rozwiązanie VIP: Powiązanie subskrypcji umożliwia poszczególnym wydziałom lub szkołom nabywanie licencji na własne potrzeby w ramach ich umów VIP i samodzielne zarządzanie nimi, a jednocześnie korzystanie z rabatu określonego przez łączny poziom zakupów wszystkich tych jednostek. Zakup co najmniej 10 licencji uprawnia do rabatów na poziomie VIP Select.