Optymalizacja rozmiarów plików natywnych i PDF

Ten dokument może pomóc w optymalizacji dokumentów programu Adobe Illustrator zapisywanych jako pliki natywne programu Illustrator (AI) lub pliki PDF. W zależności od wybranych opcji można znacznie zmienić rozmiar pliku dokumentu. Należy poświęcić tym opcjom szczególną uwagę, by zoptymalizować rozmiar plików i wydajność.

Zapisywanie dokumentów programu Illustrator jako pliki natywne programu Illustrator

Po zapisaniu dokumentu programu Illustrator jako plik AI można użyć następujących opcji programu Illustrator, by zoptymalizować rozmiar pliku.

Opcja Czcionki

Opcja Czcionki określa, kiedy osadzić całą czcionkę (nie tylko używane znaki) na podstawie liczby znaków czcionki użytych w dokumencie. Osadzanie czcionek zwiększa rozmiar pliku, ponieważ plik zawiera więcej symboli czcionek, niż używa ich dokument. Rozmiar może znacznie wzrosnąć, jeśli na przykład czcionka zawierająca 1000 znaków zostanie osadzona w dokumencie używającym tylko 10 z nich. Program Illustrator używa podzbioru dla każdej czcionki, która występuje w stopniu mniejszym niż 100%. Rozważ użycie domyślnych ustawień, by kontrolować rozmiar pliku. Jeśli chcesz osadzić całą czcionkę, ustaw wartość procentową na 0%.

Opcja Utwórz plik zgodny z PDF

Pliki AI używają formatów PDF i PGF. Po wybraniu opcji Utwórz plik zgodny z PDF, program Illustrator utworzy plik z towarzyszącą składnią PDF, który będzie kompatybilny z aplikacjami rozpoznającymi pliki PDF. Jeśli wybierzesz tę opcję, rozmiar pliku Illustrator zwiększy się, ponieważ zostaną w nim zapisane dwa formaty.

Opcja Uwzględnij pliki połączone

Opcja Uwzględnij pliki połączone odnosi się tylko do części PGF pliku. Program Illustrator automatycznie osadza pliki połączone po wybraniu opcji Utwórz plik zgodny z PDF, bez względu na status opcji Uwzględnij pliki połączone. Jeśli nie chcesz tworzyć pliku kompatybilnego z PDF, usuń zaznaczenie opcji Utwórz plik zgodny z PDF, aby zmniejszyć rozmiar pliku.

Uwaga: Ponieważ program Illustrator CS domyślnie załącza wszystkie pliki połączone, rozmiar pliku zwiększa się o rozmiar dołączonych plików. Dlatego plik z małą ilością grafiki i dużymi plikami połączonymi może znacznie zwiększyć swój rozmiar.

Używanie opcji Kompresja

Upewnij się, że wybrano opcje kompresji, ponieważ zmniejsza ona rozmiar pliku.

Zapisywanie dokumentów programu Illustrator jako pliki PDF

Po zapisaniu dokumentu programu Illustrator jako plik PDF można użyć następujących opcji programu Illustrator, by zoptymalizować rozmiar pliku.

Opcja Zachowaj możliwości edycji programu Illustrator

Opcja Zachowaj możliwości edycji programu Illustrator powoduje, że program Illustrator dodaje dane PGF do pliku PDF. Jeśli nie wybierzesz opcji Zachowaj możliwości edycji programu Illustrator podczas zapisywania pliku PDF i otworzysz plik w programie Illustrator, przezroczystość w pliku zostanie spłaszczona. Wybierz tę opcję, jeśli plik PDF będzie w przyszłości otwierany i edytowany w programie Illustrator. Opcja ta przeciwdziała jednak agresywnej kompresji i próbkowaniu oraz zwiększa rozmiar pliku.

Opcja Optymalizuj do szybkiego podglądu w Internecie

Opcja Optymalizuj do szybkiego podglądu w Internecie zmniejsza rozmiar pliku, umożliwia ładowanie strona po stronie i zastępuje powtarzające się obrazy odnośnikami do ich pierwszego wystąpienia. Nawet, jeśli plik PDF nie ma być wyświetlany w Internecie, dobrze jest użyć opcji Optymalizuj do szybkiego podglądu w Internecie, by zmniejszyć rozmiar pliku.

Opcja Twórz warstwy programu Acrobat z warstw najwyższego poziomu

Ta opcja zapisuje warstwy najwyższego poziomu programu Illustrator jako warstwy programu Acrobat w pliku PDF. Umożliwia użytkownikom programu Adobe Acrobat w wersji 6.x lub nowszej generowanie wielu wersji dokumentu z jednego pliku. Jeśli na przykład dokument ma być opublikowany w różnych językach, możesz umieścić tekst w każdym języku w osobnej warstwie. Drukarka lub narzędzie poligraficzne może następnie wyświetlać i ukrywać warstwy w programie Acrobat 6.x lub nowszym, by tworzyć różne wersje dokumentu.

Uwaga: Opcja jest dostępna tylko po ustawieniu Zgodności z wersją Acrobat 6.0 (1.5), Acrobat 7.0 (1.6), Acrobat 8.0 (1.7) lub Acrobat 9.0 (1.7).

Opcje Kompresji

Po zapisaniu pliku programu Illustrator jako pliku w formacie PDF można skompresować tekst i rysunki liniowe oraz zmniejszyć próbkowanie obrazów bitmapowych. W zależności od wybranych ustawień kompresja i ponowne próbkowanie mogą znacznie zmniejszyć rozmiar pliku Adobe PDF, przy niewielkiej lub żadnej utracie szczegółów i dokładności.

Panel Kompresja w oknie dialogowym Opcje Adobe PDF zawiera trzy sekcje. Każda sekcja zawiera następujące opcje kompresji i ponownego próbkowania obrazków w kolorze, skali szarości i monochromatycznych.

Kompresja (Próbkowanie): Jeśli plik PDF ma być wykorzystywany w Internecie, można zastosować próbkowanie, które stanowi pewną metodę kompresji. Jeżeli plik PDF ma być drukowany w wysokiej rozdzielczości, nie należy stosować próbkowania. Wyłączenie tej opcji powoduje wyłączenie wszystkich funkcji próbkowania.

Próbkowanie w dół oznacza redukcję liczby pikseli w obrazie. Aby przeprowadzić próbkowanie obrazów kolorowych, w skali szarości lub monochromatycznych, wybierz metodę interpolacji oraz podaj pożądaną rozdzielczość (w pikselach na cal). Następnie należy wprowadzić rozdzielczość w polu Dla obrazów powyżej. Program Illustrator obniży próbkowanie wszystkich obrazów o rozdzielczości powyżej tego progu.

O sposobie usuwania pikseli decyduje wybrana metoda interpolacji:

  • Uśredniające próbkowanie w dół oblicza średnią z pikseli w obszarze próbki, a następnie zastępuje cały obszar pikselem w uśrednionym kolorze i o określonej rozdzielczości.
  • Próbkowanie dwusześcienne określa kolor piksela na podstawie średniej ważonej i na ogół daje lepsze rezultaty niż prosta metoda próbkowania uśrednianego. Metoda ta jest wolniejsza, ale zapewnia większą precyzję i łagodniejsze przejścia między kolorami.
  • Podróbkowanie wybiera piksel na środku obszaru próbki i zastępuje cały obszar kolorem tego piksela. Podpróbkowanie znacznie skraca czas przetwarzania w porównaniu z próbkowaniem uśrednianym, ale jego rezultaty są mniej płynne.

Kompresja (kompresja): Określa rodzaj używanej kompresji. Wybór ustawienia Automatyczna powoduje, że do kompozycji zawartej w pliku będzie stosowany najlepszy możliwy rodzaj i stopień kompresji. W przypadku większości plików Adobe PDF, opcja ta daje zadowalające rezultaty. Ustawienie Automatyczna (JPEG) zapewnia najwyższy stopień zgodności. Ustawienie Automatyczna (JPEG2000) zapewnia najwyższy stopień kompresji.

Kompresja ZIP dobrze nadaje się do obrazów zawierających duże obszary jednolitego koloru albo powtarzające się wzory, a także do obrazów czarno-białych zawierających powtarzające się wzory. W zależności od ustawienia jakości kompresja ZIP może mieć charakter stratny lub bezstratny.

Kompresja JPEG nadaje się do obrazów kolorowych i w skali szarości. Kompresja JPEG usuwa dane obrazu i może obniżyć jakość obrazu. Próbuje jednak zmniejszyć rozmiar pliku przy minimalnej utracie informacji. Ponieważ kompresja JPEG dopuszcza usuwanie danych, uzyskane w jej wyniku rozmiary plików mogą być dużo mniejsze niż w przypadku kompresji ZIP.

JPEG2000 to nowy, międzynarodowy standard kompresji danych obrazów. Podobnie jak kompresja typu JPEG metoda JPEG2000 jest użyteczna w przypadku obrazów kolorowych i w skali szarości. Standard ten ma także dodatkowe zalety, takie jak wyświetlanie postępowe.

Kompresja CCITT and Run Length jest dostępna tylko dla monochromatycznych obrazów bitmapowych. Kompresja CCITT (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) nadaje się najlepiej do kompresji obrazów czarno-białych utworzonych w programach graficznych oraz obrazów skanowanych z głębią 1 bita. Group 4 to metoda do zastosowań ogólnych, która zapewnia dobrą kompresję większości obrazków monochromatycznych. Metoda Group 3, używana przez większość faksów, kompresuje obrazy monochromatyczne po jednym wierszu na raz. Kompresja Run Length daje najlepsze rezultaty w przypadku obrazów, które zawierają duże obszary jednolitej czerni lub bieli.

Kompresja (Jakość obrazu): Określa stopień zastosowanej kompresji. Dostępne opcje zależą od metody kompresji. W przypadku kompresji JPEG w programie Illustrator dostępne są ustawienia Minimalna, Niska, Średnia, Wysoka i Maksymalna. W przypadku kompresji ZIP w programie Illustrator dostępne są ustawienia jakości 4-bitowej i 8-bitowej. Przy użyciu kompresji 4-bitowej ZIP dla 4-bitowych obrazów lub kompresji 8-bitowej ZIP dla 4- lub 8-bitowych obrazów, metoda kompresji ma charakter bezstratny. Oznacza to, że z obrazu nie są usuwane żadne dane, aby zmniejszyć rozmiar pliku. Jakość obrazu nie ulega więc zmianie. Jednak użycie 4-bitowej kompresji ZIP do 8-bitowych danych może wpłynąć na jakość, ponieważ dochodzi do utraty danych.

Opcja Rozmiar kafelków: Opcja Rozmiar kafelków jest włączona tylko, jeśli ustawienie kompresji to JPEG2000. Ta opcja określa rozmiar elementów obrazu przy wyświetlaniu postępowym.

Opcja Kompresja tekstu i grafiki liniowej: Opcja Kompresja tekstu i grafiki liniowej stosuje kompresję ZIP do całego tekstu i grafiki liniowej w pliku. Ta opcja nie powoduje utraty szczegółów ani jakości.

Opcja Czcionki: Podzbiór osadzonych czcionek, gdy procent użytych znaków jest mniejszy niż [x]określa, kiedy osadzić całą czcionkę (nie tylko używane znaki) na podstawie liczby znaków czcionki użytych w dokumencie. Na przykład, jeśli czcionka zawiera 1000 znaków, a w dokumencie występuje tylko 10 z nich, użytkownik może zdecydować, że osadzenie czcionki nie jest warte zwiększenia rozmiaru pliku.

Dodatkowe informacje

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?