Dopasowywanie układu tekstu

Dopasowywanie układu tekstu

Program InCopy gromadzi pewne dane statystyczne dotyczące tekstu i udostępnia je na pasku narzędziowym Informacje dopasowania układu. Podczas redagowania wątku na pasku tym są wyświetlane takie informacje, jak liczba wierszy, wyrazów i znaków oraz pionowa rozpiętość wątku. Są one dostępne u dołu obszaru roboczego, w przypadku wątków połączonych i autonomicznych, w widokach Korekta szpaltowa i Układ.

Uwaga:

Pasek narzędziowy Informacje dopasowania tekstu można uczynić ruchomą paletą. (Zobacz Korzystanie z pasków narzędziowych).

Zarówno w przypadku połączonych, jak i autonomicznych, dokumentów programu InCopy z włączoną opcją Głębokość, program wyświetla pole Info o postępach dopasowania układu, za pomocą którego sygnalizuje, czy wątek nie jest zbyt krótki lub zbyt długi. Jeśli wątek nie wypełnia przypisanych do niego ramek, pole to jest niebieskie i zawiera liczbę. Długość niebieskiego paska obrazuje (w przybliżeniu) procent aktualnego wypełnienia ramki tekstem. Im pasek ten jest krótszy, tym więcej tekstu potrzeba do wypełnienia wolnego miejsca w ramce.

Informacje dopasowania układu, pasek narzędziowy

Jeśli tekst wątku wychodzi poza odpowiednią ramkę, jest widoczna linia sygnalizująca miejsce przepełnienia, a pole Info o postępach dopasowania układu jest czerwone i zawiera dane o ilości tekstu, który trzeba by usunąć. (Zobacz Edycja tekstu nie mieszczącego się).

Uwaga:

Czerwony pasek ma zawsze tę samą długość. Długość ta nie obrazuje ilości wolnego miejsca.

Pasek narzędziowy Informacje dopasowania układu można skonfigurować, tak aby były wyświetlane na nim różne użyteczne informacje, na przykład: liczba wierszy, słów i znaków czy pionowa rozpiętość zaznaczenia (liczone od początku bieżącego wątku do bieżącego punktu wstawiania lub od bieżącego punktu wstawiania do końca wątku). (Zobacz Dostosowywanie ustawień paska Informacje dopasowania układu).

Jeśli są pokazywane znaki ukryte (Tekst > Pokaż znaki ukryte), program InCopy wyświetla przy ostatnim znaku krzyżyk (#), który sygnalizuje koniec tekstu w wątku. (Zobacz Wyświetlanie ukrytych znaków).

Dostosowywanie ustawień paska Informacje dopasowania układu

  • Aby dodać kontrolki do paska Informacje dopasowania układu, kliknij trójkąt po prawej stronie paska, wybierz polecenie Dostosuj, zaznacz elementy, które mają być wyświetlane na pasku, po czym kliknij przycisk OK.
  • Aby w statystyce tekstu były uwzględniane przypisy dolne (stopka), z menu paska narzędziowego informacje dopasowania układu wybierz opcję Uwzględnij przypisy dolne w statystyce tekstu.
  • Aby licznik słów zliczał sekwencje znaków o określonej liczności, a nie rzeczywiste słowa, z menu paska narzędziowego informacje dopasowania układu wybierz opcję Definiuj licznik słów, zaznacz opcję Policz co, określ liczbę znaków i kliknij przycisk OK.
  • Aby podczas wpisywania słów zatrzymać aktualizowanie statystyki tekstu, z menu paska narzędziowego informacje dopasowania układu wybierz opcję Automatycznie uaktualnij informacje.
  • Aby wyświetlić dodatkowe statystyki, np. dotyczące znaków kanji, kana i romanji, wybierz opcję Pokaż szczegóły w menu Informacje dopasowania układu na pasku narzędziowym.

Edycja tekstu niemieszczącego się

Jeśli wątek jest połączony z układem programu InDesign, wątek obejmuje ograniczoną liczbę ramek (określoną przez projektanta). Jeśli podczas tworzenia autonomicznego dokumentu programu InCopy określono ustawienie głębokości, wątek będzie miał ograniczoną głębokość. Tekst o większej długości niż długość dozwolona jest określany jako tekst nie mieszczący się. Wątek, w którym jest jeszcze miejsce na wpisanie tekstu, nazywa się nie wypełnionym. W trakcie wpisywania i edycji tekstu można sprawdzać, czy wątek jest dopasowany do układu programu InDesign. Tekst nie mieszczący się w wątku można edytować.

W widokach Korekta szpaltowa i Wątek tekst nie mieszczący się w wątku jest oddzielany od reszty wątku za pomocą linii dopasowania. Niezależnie od tego, czy tekst znajduje się nad tą linią, czy pod nią, edytuje się go i wpisuje w taki sam sposób.

W widoku Układ tekst nie mieszczący się nie jest widoczny, jest jednak dostępne pole Inf. o postępach dopasowania układu, w którym widać liczbę nadmiarowych wierszy.

Podczas wpisywania i edycji tekstu w widoku Układ osiągnięcie końca bieżącej ramki nie wymaga podejmowania jakichś specjalnych działań. Punkt wstawiania jest przenoszony automatycznie do kolejnej ramki.

Wyświetlanie i ukrywanie miarki głębokości

  1. W widoku Korekta szpaltowa lub widoku Wątek wybierz polecenie Widok > Pokaż miarkę głębokości lub Ukryj miarkę głębokości.

Aby zmienić jednostkę miary, zmień ustawienie Pionowa w preferencjach jednostek i skoków.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto