Edycja tekstu

Zaznacz tekst

 1. Wybierz narzędzie Tekst i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij kursor w kształcie „I” nad znakiem, słowem lub całym blokiem tekstu, aby go zaznaczyć.

  • Dwukrotnie kliknij słowo, aby je zaznaczyć. Spacje otaczające to słowo nie zostaną zaznaczone.

  • Kliknij dwukrotnie znak, aby wybrać ciągłe znaki tego samego typu. Przykładowo, jeśli w danym tekście w jednym akapicie znajduje się tekst łaciński, kanji i hiragana, dwukrotne kliknięcie znaku kanji spowoduje zaznaczenie sąsiednich znaków kanji w tym samym ciągu.

  • Trzykrotnie kliknij gdziekolwiek w wierszu, aby zaznaczyć wiersz. Jeżeli opcja preferencji Potrójne kliknięcie zaznacza wiersz jest wyłączona, potrójne kliknięcie zaznacza cały akapit.

  • Jeżeli opcja Potrójne kliknięcie zaznacza wiersz jest włączona, czterokrotne kliknięcie w dowolnym miejscu akapitu zaznacza cały akapit.

  • Kliknij pięciokrotnie, aby zaznaczyć cały wątek. Możesz też kliknąć poza wątkiem i wybrać polecenie Edycja > Zaznacz wszystko.

Uwaga:

Zaznaczenie tekstu z zakotwiczeniem notatki przy pomocy jednego z opisanych wyżej sposobów powoduje zaznaczenie samej notatki i jej zawartości.

Jeżeli tekstu w ramce nie można zaznaczyć, taka ramka tekstowa może się znajdować na zablokowanej warstwie lub na stronie wzorcowej. Spróbuj odblokować warstwę lub przejść na stronę wzorcową. Pod ramką tekstową może również znajdować się kolejna ramka tekstowa lub obiekt przeźroczysty. Zobacz Zaznaczanie tekstu w ramce zasłoniętej.

Zmiany wprowadzane przez potrójne kliknięcia

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) albo InCopy > Preferencje > Tekst (Mac OS).
 2. Zaznaczyć opcję Potrójne kliknięcie zaznacza wiersz, aby włączyć zaznaczanie wiersza potrójnym kliknięciem (ustawienie domyślne). Usuń zaznaczenie z tej opcji, jeżeli potrójne kliknięcie ma zaznaczać akapit.

Zaznaczanie tekstu w ramce zasłoniętej

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczenie , a następnie naciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknij, aby zaznaczyć ramkę tekstową.
 2. Wybierz narzędzie Tekst, a następnie kliknij wewnątrz ramki tekstowej lub zaznacz tekst.

Wklejanie tekstu

Tekst może być wklejany z innej aplikacji lub z Adobe InCopy.

Jeśli kursor nie jest umieszczony w ramce tekstowej w trakcie wklejania tekstu do programu InDesign, to program utworzy nową ramkę tekstową. Jeśli punkt wstawienia jest umieszczony w ramce tekstowej, to tekst zostanie wklejony do tej ramki. Jeśli w trakcie wklejania istnieje jakiś zaznaczony tekst, to wklejany tekst zastąpi tekst zaznaczony.

W przypadku użycia opcji Edycja > Wklej bez formatowania siatki do wklejania tekstu do siatki ramki dla skopiowanego tekstu zostanie zachowana czcionka, rozmiar czcionki i odstępy między znakami. Możesz zaznaczyć tekst i wybrać opcję Edycja > Nadaj format siatki, aby sformatować skopiowany tekst zgodnie z atrybutami znaków siatki ramki.

Wklejanie tekstu z innej aplikacji

 1. Aby zachować formatowanie tekstu i informacje dotyczące stylów i znaczników indeksowania, otwórz panel Obsługa schowka w oknie dialogowym Preferencje i zaznacz opcję Wszystkie informacje w sekcji Wklejanie. Aby usunąć te elementy i inne atrybuty formatowania podczas wklejania, zaznacz opcję Tylko tekst.
 2. Wytnij lub skopiuj tekst w innej aplikacji lub w dokumencie programu InCopy.
 3. Można zaznaczyć tekst lub kliknąć w ramce tekstowej. W przeciwnym wypadku nowy tekst zostanie wklejony we własną ramkę.
 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wybierz polecenie Edycja > Wklej. Jeżeli wklejony tekst nie zawiera całego formatowania, to można spróbować zmienić ustawienia w oknie dialogowym Opcje importu dla plików RTF.

  • Wybierz polecenie Edycja > Wklej bez formatowania (opcja Wklej bez formatowania jest niedostępna, jeżeli tekst z innej aplikacji jest wklejany po zaznaczeniu opcji Tylko tekst, dostępnej w preferencjach Obsługi schowka).

  • Wybierz opcję Edycja > Wklej bez formatowania siatki.

Uwaga:

Można także przeciągnąć tekst z innej aplikacji do dokumentu InDesign, a także wstawić plik tekstowy lub plik edytora tekstu do dokumentu programu InDesign bezpośrednio z Eksploratora systemu Windows aplikacji Finder systemu Mac OS. Tekst zostanie dodany w nowej ramce. Przeciąganie z wciśniętym klawiszem Shift usuwa formatowanie. Opcja wybrana w sekcji Obsługa schowka okna dialogowego Preferencje decyduje o tym, czy zachowywane są informacje dotyczące znaczników i próbek.

Automatyczne dostosowywanie odstępów podczas wklejania tekstu

Podczas wklejania tekstu program InDesign może automatycznie dodać lub usunąć spacje, zależnie od kontekstu. Na przykład, jeżeli wytnie się słowo i wklei między dwoma innymi słowami, program InDesign doda spację przed i za tym słowem. Jeżeli natomiast wklei się to słowo na końcu zdania, przed kropką, to program InDesign nie doda tam spacji.

Uwaga:

Ta funkcja służy przede wszystkim do pracy z tekstem łacińskim. Ponadto funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dla tekstu łacińskiego, który ma być wklejony, został ustawiony język łaciński w panelu Typografia.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) albo InCopy > Preferencje > Tekst (Mac OS).
 2. Zaznacz opcję Automatycznie dostosuj odstępy przy wycinaniu i wklejaniu słów, a następnie kliknij przycisk OK.

Wklejanie tekstu do siatki ramki

Możesz wkleić tekst, który zachowa źródłowe atrybuty formatowania. Jeśli skopiujesz tekst ze zmodyfikowanymi atrybutami z jednej siatki ramki i wkleisz go do innej siatki ramki, tekst zostanie wklejony z zachowaniem tylko tych zmienionych atrybutów. Możesz również wkleić tekst bez formatowania siatki.

 1. Wytnij lub skopiuj tekst w innej aplikacji lub w dokumencie programu InCopy.
 2. W siatce ramki wyświetl punkt wstawiania tekstu lub wybierz blok tekstu.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby wkleić tekst zgodny z formatem siatki, wybierz polecenie Edycja > Wklej.

  • Aby wkleić tekst bez formatowania siatki, wybierz polecenie Edycja > Wklej bez formatowania siatki.

Możesz też zastosować formatowanie siatki później, wybierając polecenie Edycja > Nadaj format siatki. Do tekstu zostaną zastosowane atrybuty formatu siatki określone w panelu Siatki z nazwą.

Stosowanie formatu siatki do tekstu

Możesz zastosować format siatki do dowolnego tekstu, który nie jest zgodny z formatem siatki.

 1. Zaznacz tekst.
 2. Wybierz opcję Edycja > Nadaj format siatki.

Zmiana kierunku tekstu

 1. Wybierz ramkę tekstową.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wybierz opcję Tekst > Kierunek pisania > Poziomy lub pionowy.

  • Wybierz opcję Tekst > Wątek, aby pokazać panel Wątek. Wybierz kierunek poziomy lub pionowy w pozycji Kierunek wątku.

W widokach Korekta szpaltowa i Wątek tekst jest wyświetlany w poziomie nawet w przypadku wybrania kierunku pionowego. W widoku Układ tekst jest wyświetlany jako pionowy w przypadku wybrania tej opcji.

Pionowa ramka tekstowa lub siatka ramki zostaje skonwertowana na poziomą albo pozioma ramka tekstowa lub siatka ramki zostaje skonwertowana na pionową. Zmiana tej opcji spowoduje zmianę całego wątku. Będzie to miało wpływ na wszystkie ramki złączone z wybranymi ramkami.

Uwaga:

Aby zmienić kierunek poszczególnych znaków w ramce, użyj funkcji Tate-chu-yoko lub skorzystaj z funkcji Obrót znaku w panelu Typografia.

Przeciąganie tekstu

Pracując w edytorze wątków lub w widoku Układ, można przeciągnąć tekst myszą i upuścić w innym miejscu. Można nawet przeciągać tekst z edytora wątków do okna układu (i na odwrót), a także do niektórych okien dialogowych, np. Znajdź/Zastąp. Przeciągnięcie tekstu z wątku zablokowanego lub pobranego do edycji powoduje, że tekst ten jest kopiowany, a nie przenoszony. Podczas przeciągania można również skopiować tekst lub utworzyć nową ramkę tekstową.

Tekst można przeciągać i upuszczać w widokach Galeria, Wątek i Układ. Tekst można przeciągać nawet do niektórych okien dialogowych, np. Znajdź/Zmień. Przeciągnięcie tekstu z wątku zablokowanego lub pobranego do edycji powoduje, że tekst ten jest kopiowany, a nie przenoszony. Metodą przeciągania można również kopiować tekst.

Jeff Witchel udostępnił samouczek wideo demonstrujący działanie przeciągania i upuszczania - Korzystanie z przeciągania i upuszczania tekstu w programie InDesign.

 1. Aby włączyć funkcję przeciągania i upuszczania, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) albo InCopy > Preferencje > Tekst (Mac OS), a następnie zaznacz opcję Włącz w widoku układu, opcję Włącz w edytorze wątków (InDesign) lub opcję Włącz w widoku Galeria/Wątek (InCopy). Na koniec kliknij przycisk OK.
 2. Zaznacz tekst, który ma zostać przeniesiony lub skopiowany.
 3. Umieść kursor nad zaznaczonym tekstem, aż zmieni się w ikonę przeciągania , a potem przeciągnij tekst.

  Podczas przeciągania zaznaczony tekst pozostaje na miejscu, ale pojawia się pionowy pasek wskazujący, gdzie tekst ten znajdzie się po zwolnieniu przycisku myszy. Pionowy pasek pojawi się w każdej ramce tekstową, nad którą przeciągnie się kursor myszy.

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby upuścić tekst w nowym miejscu, umieść pionowy pasek tam, gdzie ma się znaleźć tekst, a następnie zwolnij przycisk myszy.

  • Aby przeciągnąć tekst do nowej ramki, po rozpoczęciu przeciągania przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), a następnie zwolnij przycisk myszy przed zwolnieniem klawisza.

  • Aby przeciągnąć tekst bez formatowania, wciśnij klawisz Shift po rozpoczęciu przeciągania, a następnie zwolnij przycisk myszy przed zwolnieniem klawisza.

  • Aby skopiować tekst, po rozpoczęciu przeciągania przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), a następnie zwolnij przycisk myszy przed zwolnieniem klawisza.

Uwaga:

W trakcie operacji można stosować także kombinacje tych klawiszy. Na przykład, aby skopiować niesformatowany tekst do nowej ramki, wciśnij klawisze Alt+Shift+Ctrl (Windows) lub Option+Shift+Command (Mac OS) po rozpoczęciu przeciągania.

Jeżeli wokół upuszczonego tekstu nie ma właściwych odstępów, zaznacz opcję Automatycznie dostosuj odstępy przy wycinaniu i wklejaniu słów, która znajduje się w oknie dialogowym preferencji tekstu.

Transpozycja znaków

Jeśli podczas wpisywania znaków pomylono kolejność dwóch znaków sąsiadujących ze sobą, można poprawić ten błąd za pomocą polecenia Transpozycja. Na przykład, jeśli wpisano ciąg 1243 zamiast poprawnego ciągu 1234, polecenie Transpozycja pozwala zamienić ze sobą znaki 4 i 3.

 1. Ustaw kursor między dwoma znakami, które chcesz zamienić miejscami.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Transpozycja.
Uwaga:

Polecenie Transpozycja jest stosowane tylko do znaków i liczb w wątkach. Nie stosuje się ono do zakotwiczeń notatek programu InCopy, do tabel, spacji i innych znaków niedrukowalnych. Polecenia Transpozycja nie można używać w wątkach zablokowanych.

Wyświetlanie ukrytych znaków

Często podczas edycji tekstu zachodzi potrzeba wyświetlenia znaków niedrukowalnych, takich jak spacje, tabulatory i symbole akapitów. Znaki te są widoczne tylko w oknie dokumentu; nie są one umieszczane ani na wydrukach, ani w dokumentach końcowych.

Znaki niedrukowalne ukryte (u góry) i widoczne (u dołu)

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Tekst > Pokaż ukryte znaki. Obok tego polecenia menu pojawi się symbol zaznaczenia.

  • Kliknij przycisk Pokaż znaki ukryte  na poziomym pasku narzędziowym.

Edycja tekstu na stronie wzorcowej

Strona wzorcowa dokumentu programu InDesign to rodzaj szablonu stosowanego do wielu stron. Za pomocą stron wzorcowych określa się zwykle typowe elementy układu strony, występujące na wszystkich stronach dokumentu, takie jak marginesy, numery stron, nagłówki i stopki. Program InCopy można wykorzystać do edycji tekstu na stronie wzorcowej programu InDesign pod warunkiem że tekst znajduje się w pliku połączonym. Za jego pomocą nie można jednak zmieniać żadnych atrybutów ramek określonych przez wzorzec; tekstu na stronach wzorcowych nie można też edytować z poziomu zwykłych stron dokumentu.

Uwaga:

Jeśli na zwykłej stronie nie można umieścić punktu wstawiania w niezablokowanej ramce tekstowej, znaczy to, że odpowiedni tekst pochodzi ze strony wzorcowej. Należy upewnić się co do tego u osoby, która skonfigurowała ramki.

 1. Jeśli dokument nie jest wyświetlany w widoku układu, wybierz polecenie Widok > Widok układu.
 2. Wybierz stronę wzorcową z pola w dolnej lewej części okna dokumentu.
  Wybór strony wzorcowej programu InDesign

 3. Zaznacz odpowiedni tekst na stronie wzorcowej i wprowadź zmiany.

Aby można było edytować tekst na stronie wzorcowej, taka strona wzorcowa musi zawierać wątki zarządzane, które zostały pobrane do edycji.

Cofanie operacji

Program pozwala cofać i ponawiać do kilkuset operacji. Dokładna liczba operacji możliwych do cofnięcia jest ograniczona przez ilość dostępnej pamięci RAM oraz rodzaj operacji. Przy zapisywaniu lub zamykaniu pliku lista ostatnio wykonywanych operacji jest kasowana, w związku z czym operacji z tej listy nie będzie można już cofnąć. Program pozwala też anulować operację, która nie została wykonana do końca, oraz powrócić do ostatnio zapisanej wersji pliku.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby cofnąć ostatnią zmianę, wybierz polecenie Edycja > Cofnij [operacja]. (niektórych czynności, np. przewijania, nie można cofnąć).

  • Aby ponowić operację, która została przed chwilą cofnięta, wybierz polecenie Edycja > Ponów [operacja].

  • Aby cofnąć wszystkie zmiany dokonane od czasu ostatniego zapisania projektu, wybierz polecenie Plik > Przywróć zawartość.

  • Aby zatrzymać zmianę, której program InCopy nie skończył jeszcze przetwarzać (np. widać pasek postępu), naciśnij klawisz Esc.

  • Aby zamknąć okno dialogowe bez zastosowania zmian, kliknij przycisk Anuluj.

Przeskok do znacznika pozycji

Znacznik pozycji służy do oznaczania miejsc w dokumencie, w czym przypomina zakładkę. Znacznik pozwala szybko powrócić do związanego z nim miejsca. Dokument może zawierać tylko jeden znacznik pozycji.

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu przewidzianym na znacznik.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Znacznik pozycji > Wstaw znacznik. Jeśli znacznik został już wstawiony, wybierz polecenie Zastąp znacznik.

Aby przejść do miejsca wskazywanego przez znacznik z dowolnego innego miejsca dokumentu, wybierz polecenie Edycja > Znacznik pozycji > Przejdź do znacznika.

Aby wykasować znacznik, wybierz polecenie Edycja > Znacznik pozycji > Usuń znacznik. Znacznik jest usuwany automatycznie po każdym zamknięciu i ponownym otwarciu dokumentu.

Dodawanie kolumn, ramek i miejsc zakończenia strony

Łamaniem kolumn, ramek i stron można sterować, wstawiając w tekście specjalne znaki końca.

 1. Wybierz narzędzie Tekst i kliknij, aby umieścić punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma nastąpić łamanie.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak łamania, a następnie wybierz znak końca z podmenu.
Uwaga:

Znaki końca można również wprowadzać za pomocą klawisza Enter na klawiaturze numerycznej. Aby wprowadzić koniec łamu, naciśnij Enter; dla końca ramki — Shift+Enter; dla końca strony — Ctrl+Enter (Windows) lub Command+Enter (Mac OS).

Aby usunąć znak łamania, wybierz polecenie Tekst > Pokaż znaki ukryte, aby znaki niedrukowalne stały się widoczne. Następnie zaznacz i usuń znak łamania.

Uwaga:

Jeżeli wprowadzi się łamanie, zmieniając ustawienia akapitu (np. w oknie dialogowym Opcje przenoszenia), to zostanie ono zastosowane na początku akapitu zawierającego to ustawienie. Jeżeli wprowadzi się łamanie wstawiając znak specjalny, to przenoszenie następuje bezpośrednio po znaku specjalnym.

Opcje łamania

W menu Tekst > Wstaw znak łamania dostępne są następujące opcje:

Podział kolumny

Przenosi tekst do następnej kolumny w bieżącej ramce tekstowej. Jeżeli ramka ma tylko jedną kolumnę, tekst przechodzi do następnej ramki powiązanej.

Podział ramki

Przenosi tekst do następnej powiązanej ramki tekstowej, niezależnie od ustawień łamów bieżącej ramki.

Podział strony

Przenosi tekst na następną stronę, zawierającą ramkę powiązaną z bieżącą ramką tekstową.

Koniec strony nieparzystej

Przenosi tekst na następną stronę nieparzystą, zawierającą ramkę powiązaną z bieżącą ramką tekstową.

Koniec strony parzystej

Przenosi tekst na następną stronę parzystą, zawierającą ramkę powiązaną z bieżącą ramką tekstową.

Koniec akapitu

Wstawia znak końca akapitu (tak samo jak naciśnięcie klawisza Enter lub Return).

Wymuszone łamanie wiersza

Wymusza łamanie wiersza w miejscu wstawienia znaku, co powoduje rozpoczęcie nowej linii bez rozpoczynania nowego akapitu (to samo można uzyskać, naciskając Shift+Enter lub Shift+Return). Wymuszone łamanie wiersza zwane jest również miękkim końcem wiersza.

Miękki koniec wiersza

Wskazuje miejsce, gdzie wiersz ma zostać przełamany, jeśli zajdzie potrzeba złamania wiersza. Miękki koniec wiersza jest podobny do dywizu miękkiego, z tą jednak różnicą, iż w miejscu łamania wiersza dywiz nie jest dodawany.

Podobne opcje łamania są dostępne w oknie dialogowym Opcje przenoszenia i Opcje stylu akapitowego.

Korzystanie z tekstu warunkowego

Dzięki tekstowi warunkowemu możesz tworzyć różne wersje tego samego dokumentu. Po stworzeniu warunków należy je zastosować do danego przedziału tekstu. Pokazując i ukrywając warunki możesz tworzyć różne wersje swoich dokumentów. Na przykład tworząc instrukcję komputerową możesz stworzyć osobne warunki dla systemów Mac OS oraz Windows. Przed wydrukowaniem wersji podręcznika dla systemu Mac OS możesz pokazać cały tekst z zastosowanym warunkiem „Mac” i ukryć tekst z zastosowanym warunkiem „Windows”. Następnie możesz wykonać odwrotną operację, aby wydrukować podręcznik dla systemu Windows.

Tekst warunkowy pokazany

A. Wszystkie warunki są pokazane B. Wskaźniki warunkowe 

Tekst warunkowy ukryty

A. Warunek „Mac” ukryty B. Symbole warunku ukrytego 

Warunki mogą być stosowane wyłącznie do tekstu. Można stworzyć warunek dla zakotwiczonego obiektu, ale tylko poprzez zaznaczenie znacznika zakotwiczonego obiektu. Można stworzyć warunek dla tekstu w komórkach tabeli, ale nie można go stworzyć dla kolumn, wierszy czy samych komórek tabeli. Można stosować warunki dla tekstu w zablokowanych wątkach programu InCopy.

Samouczek wideo poświęcony wykorzystaniu tekstu warunkowego można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/lrvid4026_id.

Planowanie dokumentów warunkowych

Podczas planowania projektu warunkowego należy zastanowić się nad tym, jakiego rodzaju ma to być materiał oraz jak inni ludzie mogą kolejno nad nim pracować, jeśli dokument zostanie przekazany dalej. Należy odpowiednio zaplanować tekst pod względem spójności, aby był on łatwiejszy w użyciu. W tym celu można skorzystać z następujących wskazówek.

Liczba wersji

Określ ile wersji będzie zawierał finalny projekt. Na przykład, jeśli opracowujesz podręcznik opisujący program działający zarówno na platformie Windows jak i Mac OS, możesz potrzebować co najmniej dwóch wersji: dla systemu Windows oraz dla Mac OS. Jeśli chcesz opracować każdą wersję z dodatkowymi komentarzami rozmieszczonymi w tekście dla procesu recenzyjnego, możesz potrzebować nawet więcej wersji: dla Mac OS z komentarzami, dla Mac OS bez komentarzy, dla Windows z komentarzami i dla Windows bez komentarzy.

W przypadku dokumentów z wieloma warunkami możesz określić zestawy warunków, które w szybki sposób mogą zostać zastosowane do dokumentu.

Liczba potrzebnych znaczników warunkowych

Określ ile znaczników warunkowych będzie potrzebnych do utworzenia wszystkich wersji. Wersja dokumentu określana jest przez indywidualny zestaw znaczników warunkowych. Na przykład ukończona wersja podręcznika dla systemu Windows zawierać może pokazany znacznik warunkowy Windows, ukryty znacznik warunkowy Mac OS oraz ukryty znacznik warunkowy Komentarze. W tym przypadku należałoby zdecydować, czy użyć osobnego znacznika warunkowego dla komentarzy dla systemu Windows i osobnego dla komentarzy dla systemu Mac OS, czy jednego znacznika dla komentarzy dla obydwu systemów.

Organizacja zawartości

Oceń w jakim stopniu dokument ma być warunkowy i jak najlepiej ułożyć materiał, aby ułatwić i usprawnić jego uzupełnianie oraz utrzymanie. Na przykład możesz zorganizować księgę tak, aby tekst warunkowy ograniczał się tylko do kilku dokumentów. Możesz też zachować różne wersje danego rozdziału w osobnych plikach, a nie jako tekst warunkowy, a następnie korzystać z tych plików dla każdej z wersji księgi.

W niektórych przypadkach, jak na przykład podczas pracy nad różnymi wersjami językowymi, łatwiej jest stworzyć osobne warstwy dla każdego z języków zamiast korzystać z warunków.

Sposób oznakowania

Określ najmniejszą jednostkę tekstu warunkowego. Na przykład, jeśli dokument ma być tłumaczony na inny język, najmniejszą ilością tekstu warunkowego powinno być jedno zdanie. Jako, że podczas tłumaczenia często zmienia się porządek wyrazów, użycie fragmentu zdania jako tekstu warunkowego skomplikowałoby proces.

Niekonsekwencja w stosowaniu warunków wobec odstępów i znaków interpunkcyjnych możesz prowadzić do powstania dodatkowych odstępów lub błędów w słowach. Zdecyduj, czy odstępy i znaki interpunkcyjne również mają być warunkowe. W przypadku, gdy tekst warunkowy zaczyna się i kończy znakiem interpunkcyjnym, znak ten również powinien być warunkowy. Ułatwi to odczytanie tekstu podczas wyświetlania więcej niż jednej wersji.

Aby zapobiec problemom z odstępami, takim jak przypadki, gdy odstęp warunkowy poprzedzony jest odstępem bez warunków, ustaw standardy obsługi odstępów następujących po tekście warunkowym (zawsze warunkowe lub zawsze bez warunków).

Aby ułatwić pogląd tekstu, określ kolejność, w jakiej tekst warunkowy będzie wyświetlany i korzystaj z tej kolejności w całym dokumencie.

Indeksy i odsyłacze

Podczas indeksowania dokumentu zwróć uwagę, czy znaczniki indeksu umieszczane są wewnątrz, czy na zewnątrz tekstu warunkowego. Należy pamiętać, że znaczniki indeksu znajdujące się w ukrytym tekście warunkowym nie są brane pod uwagę podczas generowania indeksu.

Podczas tworzenia odsyłacza do tekstu warunkowego, upewnij się czy tekst źródłowy posiada ten sam warunek. Na przykład jeśli dodasz odsyłacz do akapitu warunku „Windows”, a zakotwiczenie tekstu znajduje się w warunku „Mac”, to odsyłacz nie będzie działać po ukryciu warunku „Mac”. Oznaczenie „HT” pojawi się obok odsyłacza w panelu Hiperłącza.

Po stworzeniu odsyłacza do akapitu, w którym część tekstu jest warunkowa i zmianie ustawień widoczności dla tego warunku należy uaktualnić odsyłacz.

Tworzenie warunków

Utworzone warunki są zapisywane w aktualnym dokumencie. Jeśli podczas tworzenia warunku żaden dokument nie jest otwarty, warunek ten pojawi się we wszystkich nowych dokumentach, które zostaną utworzone.

Można ułatwić identyfikację tekstu warunkowego stosując różne wskaźniki warunku, np. czerwone faliste podkreślenie.

W zarządzanych plikach programu InCopy można stosować istniejące warunki, ale nie można ich kasować ani tworzyć nowych. Można ukrywać i pokazywać tekst warunkowy w programie InCopy, ale zmiany nie będą widoczne w programie InDesign w czasie, gdy zarządzany plik jest odłożony. W samodzielnych dokumentach programu InCopy można tworzyć, stosować oraz zmieniać widoczność warunków, podobnie jak w programie InDesign.

 1. Wybierz polecenie Okno > Tekst i tabele > Tekst warunkowy, aby wyświetlić panel Tekst warunkowy.
 2. Wybierz polecenie Nowy warunek z menu panelu Tekst warunkowy i wpisz nazwę warunku.
 3. W grupie Wskaźnik określ wygląd wskaźnika, do którego zastosowany jest warunek.

  Domyślnie wskaźniki (np. czerwone faliste podkreślenia) są wyświetlane w dokumencie, ale nie zostają drukowane. Można wybrać specjalne opcje z menu Wskaźniki w panelu Tekst warunkowy, aby ukryć wskaźniki lub zezwolić na ich drukowanie, co może przydać się do celów recenzyjnych.

 4. Kliknij przycisk OK.

Stosowanie warunków do tekstu

Można stosować wiele warunków do tego samego tekstu. Domyślnie do identyfikacji tekstu warunkowego używane są wskaźniki warunku. Jeśli jednak wskaźniki są ukryte, możesz wykorzystać panel Tekst warunkowy do określenia, które warunki zostały zastosowane w aktualnym tekście. Ciemniejszy znaczek wskazuje, że warunek zastosowany jest do aktualnego tekstu. Jaśniejszy znaczek wskazuje, że warunek zastosowany jest tylko do części zaznaczenia.

 1. Zaznacz tekst, do którego ma być zastosowany warunek.
 2. W panelu Tekst warunkowy (Okno > Tekst i tabele > Tekst warunkowy) wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować warunek, kliknij warunek lub pole obok nazwy warunku.

  • Aby zastosować warunek i usunąć inne warunki zastosowane do tekstu, kliknij odpowiedni warunek z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Option (Mac OS).

  • Aby usunąć warunek, kliknij pole obok nazwy warunku. Możesz też kliknąć opcję [Bez warunków], aby usunąć wszystkie warunki z zaznaczonego tekstu.

Uwaga:

Nie można stosować skrótów klawiaturowych dla określonych warunków. Można jednak stosować warunki za pomocą funkcji Szybkie stosowanie.

Wyświetlanie lub ukrywanie warunków

Po ukryciu warunku cały tekst, dla którego warunek ten był zastosowany zostaje ukryty. Ukrycie warunków często powoduje zmianę numeracji stron w dokumencie lub księdze. Można skorzystać z funkcji Inteligentne ponowne wlanie tekstu, aby automatycznie dodawać i usuwać strony podczas ukrywania oraz pokazywania warunków.

Ukryty tekst warunkowy nie jest brany pod uwagę w dokumencie. Na przykład ukryty tekst nie jest drukowany ani eksportowany, znaczniki indeksu w ukrytym tekście warunkowym nie są brane pod uwagę podczas generowania indeksu oraz tekst ten jest ignorowany podczas korzystania z funkcji szukania i sprawdzania pisowni.

Ukrycie warunku powoduje, że ukryty tekst przechowywany jest w symbolu ukrytego warunku . Jeśli zaznaczysz tekst zawierający symbol ukrytego warunku i spróbujesz go usunąć, program zapyta, czy chcesz usunąć ukryty tekst warunkowy. Do ukrytego tekstu warunkowego nie można stosować innych warunków, stylów ani formatowania.

Jeśli do tekstu zastosowanych jest kilka warunków i co najmniej jeden z nich jest pokazany, tekst nie jest traktowany jako ukryty.

 • Aby pokazać lub ukryć poszczególne warunki, kliknij pole widoczności obok nazwy warunku. Ikona oka wskazuje, że warunek jest widoczny.
 • Aby pokazać lub ukryć wszystkie warunki, wybierz polecenie Pokaż wszystkie lub Ukryj wszystkie z menu panelu Tekst warunkowy.

Korzystanie z zestawów warunków

Zestaw warunków zawiera ustawienia widoczności dla wszystkich warunków, ułatwiając przedstawianie różnych wersji dokumentu. Na przykład możesz mieć skomplikowany dokument z zastosowanymi warunkami dotyczącymi platformy (Mac OS, Windows XP, Vista, UNIX), języka (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański) oraz redakcji tekstu (Recenzja i Komentarze wewnętrzne). Do celów recenzowania francuskiej wersji dla systemu Vista, możesz stworzyć zestaw pokazujący tylko warunki Vista, francuski i Recenzja, a ukrywający wszystkie pozostałe.

Zestawy nie są niezbędne, ale znacznie ułatwiają zmienianie ustawień widoczności warunków.

 1. Zastosuj odpowiednie warunki do tekstu.
 2. Jeśli menu Zestaw nie jest widoczne w panelu Tekst warunkowy, wybierz polecenie Pokaż opcje z menu panelu Tekst warunkowy.
 3. W panelu Tekst warunkowy możesz pokazywać lub ukrywać warunki zgodnie z aktualną potrzebą.
 4. Wybierz polecenie Utwórz nowy zestaw z menu panelu Zestaw, określ nazwę zestawu i kliknij OK.

  Nowy zestaw staje się aktywnym zestawem.

 5. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby zastosować zestaw warunków do dokumentu, wybierz nazwę zestawu z menu Zestaw.

  • Aby zakryć ustawienia zestawu warunków, zaznacz zestaw, a następnie zmień ustawienia widoczności dla dowolnego warunku. Obok zestawu warunków pojawi się znak plus (+). Ponownie wybierz zestaw warunków, aby wrócić do poprzednich ustawień. Wybierz polecenie Zmień definicję „[Zestawu warunków]”, aby wprowadzić nowe ustawienia widoczności dla zestawu.

  • Aby usunąć zestaw warunków, zaznacz go, a następnie wybierz polecenie Usuń „[Zestaw warunków]”. Usunięcie zestawu warunków nie usuwa warunków zestawu, ani nie usuwa warunków z miejsc, gdzie zostały zastosowane.

Zarządzanie warunkami

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Usuń warunek

  Zaznacz warunek i kliknij ikonę Usuń warunek u dołu panelu Tekst warunkowy. Określ, który warunek ma zastąpić warunek wykasowany, a następnie kliknij OK. Wybrany warunek zostanie zastosowany do całego tekstu, do którego zastosowany był wykasowany warunek.

  Aby usunąć kilka warunków, kliknij z wciśniętym klawiszem Shift zaznaczając kolejne warunki z listy lub kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Command (Mac OS), zaznaczając warunki z różnych miejsc listy, a następnie kliknij ikonę Usuń warunek.

  Usuń warunek z tekstu

  Usuwanie znacznika warunku z tekstu różni się od kasowania znacznika z dokumentu. Po usunięciu znacznika z tekstu, pozostaje on wciąż w dokumencie do ponownego zastosowania.

  Aby usunąć warunek z tekstu, zaznacz tekst i kliknij pole obok warunku lub kliknij opcję [Bez warunków], usuwając wszystkie warunki z zaznaczonego tekstu.

  Załaduj (importuj) warunki

  Wybierz polecenie Załaduj warunki (aby załadować wyłącznie warunki) lub Załaduj warunki i zestawy z menu panelu Tekst warunkowy. Zaznacz dokument programu InDesign, z którego mają być zaimportowane warunki, a następnie kliknij Otwórz. Załadowane warunki i zestawy zastąpią swoje odpowiedniki o identycznych nazwach.

  Nie można załadować warunków z pliku programu InCopy do programu InDesign, ale można je załadować z pliku programu InDesign zarówno do programu InDesign, jak i InCopy.

  Załadowane zestawy ignorują ustawienia widoczności warunków znajdujących się w panelu Tekst warunkowy.

  Synchronizuj warunki w księdze

  Aby się upewnić, że we wszystkich dokumentach księgi stosowane są te same warunki, utwórz żądane warunki w dokumencie źródła stylu, wybierz Ustawienia tekstu warunkowego w oknie dialogowym Opcje synchronizacji, a następnie zsynchronizuj księgę.

  Pokaż lub ukryj wskaźniki warunku

  Wybierz polecenie Pokaż lub Ukryj z menu Wskaźniki w panelu Tekst warunkowy, aby pokazać lub ukryć wskaźniki. Jeśli chcesz zobaczyć, które obszary są warunkowe w danej wersji, pokaż znaczniki warunku. Jeśli wskaźniki warunku przeszkadzają w przeglądaniu układu, ukryj wskaźniki warunku. Wybierz Pokaż i Drukuj, jeśli chcesz, aby wskaźniki warunku zostały wydrukowane.

  Zmień nazwę warunku

  W panelu Tekst warunkowy kliknij warunek, odczekaj chwilę, a następnie kliknij nazwę warunku. Wpisz inną nazwę.

  Edytuj wskaźniki warunku

  W panelu Tekst warunkowy kliknij podwójnie warunek lub zaznacz warunek i wybierz polecenie Opcje warunku z menu panelu. Określ ustawienia wskaźnika i kliknij OK.

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu warunkowego

Użyj okna dialogowego Znajdź/Zastąp, aby znaleźć tekst z co najmniej jednym zastosowanym warunkiem i zastąp go co najmniej jednym innym warunkiem.

 1. Uwzględnij dowolny tekst warunkowy podczas szukania.

  Ukryty tekst nie jest jednak brany pod uwagę podczas szukania.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp.
 3. Jeśli na dole okna dialogowego nie pokazały się pola Znajdź format i Zamień format, kliknij Więcej opcji.
 4. Kliknij pole Znajdź format, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia wyszukiwania formatu. W części Warunki zaznacz opcję [Dowolny warunek] (aby odszukać tekst z zastosowanym dowolnym warunkiem), [Bez warunków] (aby odszukać tekst bez zastosowanego warunku) lub konkretny warunek bądź warunki, które chcesz odszukać. Kliknij OK.

  Funkcja ta znajduje tekst spełniający wszystkie wybrane warunki wyszukiwania. Na przykład po zaznaczeniu Warunku 1 i Warunku 2 tekst, do którego jest zastosowany tylko jeden z tych warunków nie zostanie znaleziony, podobnie jak tekst, do którego zastosowany jest jeszcze inny warunek oprócz tych dwóch.

 5. Kliknij pole Zmień format, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia zmiany formatu. Określ inną opcję formatowania, jak na przykład warunek lub styl znakowy, a następnie kliknij OK.

  Jeśli zaznaczysz sekcję Warunki w oknie dialogowym Ustawienia zmiany formatu, opcja [Dowolny warunek] nie wprowadzi żadnych zmian do znalezionego tekstu warunkowego. Opcja ta przydaje się do zastosowania innego formatowania (na przykład stylu znakowego). Zaznacz opcję [Bez warunków], aby usunąć wszystkie warunki ze znalezionego tekstu. Po zaznaczeniu określonego warunku możesz zdecydować, czy ma on zastąpić warunek zastosowany do znalezionego tekstu, czy też ma być do niego dodany.

 6. Kliknij Znajdź, a następnie przycisk Zmień, Zmień/Znajdź albo Zmień wszystkie, aby zastąpić warunek.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online