Formatowanie akapitów

Samouczek wideo poświęcony formatowaniu akapitów można obejrzeć stronie internetowej www.adobe.com/go/lrvid4276_id.

Dostosowywanie odstępów w akapicie

Wielkość odstępu między akapitami można zmieniać. Jeżeli akapit zaczyna się na górze kolumny lub ramki, program InCopy nie uwzględnia wartości Odstęp przed. W takim przypadku można zwiększyć interlinię pierwszego wiersza akapitu lub górny margines wewnętrzny ramki tekstowej w programie InDesign.

 1. Zaznacz tekst.
 2. W panelu Akapit lub panelu sterowania zmień wartości opcji Odstęp przed , Odstęp po  i Przestrzeń pomiędzy akapitami o tym samym stylu .

Uwaga:
 • Wartość opcji Przestrzeń pomiędzy akapitami o tym samym stylu będzie używana tylko wtedy, gdy dwa kolejne akapity będą miały ten sam styl. Jeśli styl akapitowy będzie inny, użyta zostanie istniejąca wartość opcji Odstęp przed i Odstęp po.
 • Aby zapewnić jednolite formatowanie, zmień odstępy w definiowanych stylach akapitowych.

Używanie inicjałów wpuszczonych

Inicjały można dodawać do jednego lub kilku akapitów jednocześnie. Linia bazowa inicjału wpuszczonego znajduje się o kilka linii niżej od linii bazowej pierwszego wiersza akapitu.

Rozmiar tekstu inicjału wpuszczonego różni się w zależności od tego, czy znaki inicjału wpuszczonego w pierwszej linii są znakami łacińskimi o połówkowej szerokości, czy znakami azjatyckimi o pełnej szerokości. Jeśli znaki inicjału wpuszczonego w pierwszej linii są znakami łacińskimi o połówkowej szerokości, wysokość inicjału wpuszczonego będzie dopasowana do wysokości inicjału w pierwszej linii tekstu w akapicie, a łacińska linia bazowa inicjału wpuszczonego będzie dopasowana do linii bazowej ostatniej linii inicjału wpuszczonego w akapicie. Górna część pola znaku inicjału wpuszczonego będzie dopasowana do górnej części pola znaku pierwszej linii akapitu, a dolna część pola znaku inicjału wpuszczonego będzie dopasowana do dolnej części pola znaku ostatniej linii inicjału wpuszczonego w akapicie.

Można także tworzyć style znakowe nadawane znakom inicjału. Na przykład, można utworzyć inicjał wysoki (zwany również podniesionym), definiując jednoznakowy i jednowierszowy inicjał i nadając mu styl znakowy, który zwiększy rozmiar pierwszej litery.

Inicjał jednoznakowy o wysokości trzech wierszy (po lewej) oraz inicjał pięcioznakowy o wysokości dwóch wierszy (po prawej)

Tworzenie inicjału

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i kliknij w akapicie, w którym ma się znaleźć inicjał.
 2. Wpisz wartość opcji Liczba wierszy inicjału  w panelu Akapit lub panelu sterowania, aby określić, ile wierszy ma zajmować inicjał.
 3. W polu Jeden lub więcej znaków inicjału  wpisz liczbę znaków, które mają zostać powiększone.
 4. Aby nadać znakowi inicjału styl znakowy, wybierz polecenie Inicjały i style zagnieżdżone z menu panelu Akapit, a potem wybierz utworzony uprzednio styl znakowy.
  Uwaga:

  Okno dialogowe Inicjały i style zagnieżdżone może służyć do wyrównania inicjału do krawędzi tekstu zamiast bocznego nawisu i dostosowania liter inicjału do takich znaków jak „g” i „y”. Aby zmienić wielkość, pochylić lub zmienić krój litery inicjału, zaznacz wybraną literę lub litery i wprowadź potrzebne zmiany formatowania.

  Uwaga:

  Możesz też użyć okna dialogowego Inicjały i style zagnieżdżone do dostosowania inicjału wpuszczonego w inny sposób. Możesz wyrównać inicjał wpuszczony do krawędzi tekstu, skalować go wobec wydłużenia dolnego, zignorować siatkę ramki, dopełnić do siatki ramki, a także skalować w górę lub w dół do siatki.

Usuwanie inicjału

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i kliknij w akapicie, w którym ma się znaleźć inicjał.
 2. Wpisz 0 w pole Liczba wierszy inicjału lub Liczba znaków inicjału, w panelu Akapit lub Sterowanie.

Dodawanie linii nad lub pod akapitami

Linie stanowią atrybut akapitu. Są one wraz z akapitem skalowane i przesuwane na stronie. Jeżeli w dokumencie używa się tytułów z linią, można wprowadzić tę linię do definicji stylu akapitu. Szerokość linii zależy od szerokości łamu.

Przesunięcie dla linii nad akapitem jest mierzone od linii bazowej górnego wiersza tekstu do dołu linii. Przesunięcie dla linii pod akapitem jest mierzone od linii bazowej dolnego wiersza tekstu do góry linii.

Położenie linii akapitowych

A. Linia nad akapitem B. Linia pod akapitem 

Michael Murphy udostępnił samouczek wideo poświęcony tworzeniu specjalnych efektów przy użyciu linii akapitowych: Linie akapitowe górą.

Creative Curio udostępnia artykuł poświęcony twórczemu wykorzystaniu linii akapitowych: Twórcze wykorzystanie linii akapitowych w programie InDesign, cz. 1.

Dodawanie linii nad lub pod akapitem

 1. Zaznacz tekst.
 2. Wybierz polecenie Linie akapitowe z menu panelu Akapit lub Sterowanie.
 3. W górnej części okna dialogowego Linia akapitowa zaznacz opcję Linia nad lub Linia pod.
 4. Zaznacz opcję Linia włączona.
  Uwaga:

  Jeżeli linie mają się pojawiać zarówno nad, jak i pod akapitem, należy zaznaczyć opcję Linia włączona w obu miejscach dla opcji Linia nad i Linia pod.

 5. Zaznacz opcję Podgląd, aby zobaczyć, jak będą wyglądały linie.
 6. W polu Grubość wybierz grubość lub wpisz wartość określającą rozmiar linii. W przypadku linii nad akapitem zwiększenie grubości rozszerza linię w górę. W przypadku linii pod akapitem zwiększenie grubości rozszerza linię w dół.
 7. Zaznacz opcję Nadruk obrysu, która gwarantuje, że na maszynie drukarskiej obrys nie będzie wycinał leżących pod nim farb.
 8. Wykonaj jedną lub obie następujące czynności:
  • Wybierz kolor. Dostępne są kolory pokazywane w panelu Próbki. Opcja Kolor tekstu sprawia, że linia ma taki sam kolor, jak pierwszy znak tekstu w przypadku linii nad akapitem lub ostatni znak tekstu w przypadku linii pod akapitem.

  • Wybierz tintę lub określ wartość tinty. Tinta jest oparta na wybranym kolorze. Należy zauważyć, że nie można tworzyć tinty z kolorów wbudowanych — Brak, Papier, Kolor pasera lub Kolor tekstu.

  • Jeżeli wybrano niejednolity typ kreski, wybierz również kolor i tintę odstępu. Pozwala to zmienić wygląd obszaru między kreskami lub kropkami.

 9. Wybierz szerokość linii. Można wybrać opcję Tekst (od lewej krawędzi tekstu do końca wiersza) lub Łam (od lewej do prawej krawędzi kolumny). Jeżeli lewa krawędź ramki ma margines wewnętrzny, to linia będzie się zaczynać od tego marginesu.
 10. Aby określić pionową pozycję linii, wpisz wartość w polu Położenie.
 11. Aby linia nad tekstem była rysowana wewnątrz ramki tekstowej, zaznacz opcję Utrzymaj w ramce. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, linia może być rysowana na zewnątrz ramki.
  Uwaga:

  Aby upewnić się, że linia akapitu na górze jednej kolumny równa do tekstu na górze przyległej kolumny, zaznacz opcję Utrzymaj w ramce.

 12. Ustaw wcięcie z lewej lub z prawej dla linii (nie dla tekstu), wpisując odpowiednie wartości w pola Lewe wcięcie i Prawe wcięcie.
 13. Zaznacz opcję Nadruk obrysu, jeżeli linia ma być drukowana na innym kolorze. Opcja ta pozwala uniknąć błędów wynikających z błędnego dopasowania klisz. Następnie kliknij OK.

Usuwanie linii akapitowej

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i kliknij akapit zawierający linię.
 2. Wybierz polecenie Linie akapitowe z menu panelu Akapit lub Sterowanie.
 3. Usuń zaznaczenie z opcji Linie włączone i kliknij przycisk OK.

Sposoby sterowania miejscami zakończenia akapitu

InDesign umożliwia wyeliminowanie wdów i bękartów, czyli słów lub pojedynczych wierszy tekstu, które zostały oddzielone od innych wierszy akapitu. Bękarty pozostają na dole kolumny lub strony, a wdowy na górze. Inny problem typograficzny to problem samotnych nagłówków. Występuje on wtedy, gdy pewien nagłówek jest wyświetlany na jednej stronie, a następujący po nim akapit na drugiej. Program zapewnia szereg opcji usuwania wdów, bękartów, krótkich wierszy i innych problemów z łamaniem akapitów:

Dywizy miękkie

Dywiz miękki (Tekst > Wstaw znak specjalny > Dywizy i kreski > Dywizy miękkie) jest wyświetlany tylko w przypadku podzielenia słowa. Opcja ta zapobiega typowym problemom ze słowami dzielonymi w środku wierszy; zwykle pojawiają się one po ponownym wlaniu tekstu. W podobny sposób można dodawać do tekstu miękkie znaki łamania wierszy.

Bez dzielenia

W menu panelu Typografia można wybrać opcję Bez dzielenia, która zapobiega łamaniu tekstu wiersza.

Spacje twarde

Wstawienie między słowami spacji twardej (Tekst > Wstaw znak odstępu > [spacja twarda]) zapobiega ich rozdzielaniu.

Opcje przenoszenia

W menu panelu Akapit można wybrać polecenie Opcje przenoszenia i określić, jak wiele wierszy z kolejnego akapitu ma pozostać razem z bieżącym akapitem.

Akapit początkowy

Za pomocą opcji Akapit początkowy, dostępnej w oknie dialogowym opcje przenoszenia, można spowodować, aby pewien akapit (zwykle tytuł lub nagłówek) był wyświetlany zawsze na początku strony, kolumny lub sekcji. Opcja ta działa najlepiej w ramach stylu akapitu nagłówka.

Ustawienia dzielenia wyrazów

W menu panelu Akapit można wybrać opcję Dzielenie wyrazów, która pozwala zmienić ustawienia dzielenia wyrazów.

Edycja tekstu

Niektóre dokumenty nie mogą być edytowane. Jeśli użytkownik ma prawo do zmiany tekstu, może wprowadzić niewielkie poprawki udoskonalające sposób łamania wierszy.

Używanie innego układacza typograficznego

Zwykle w program InDesign składa akapity automatycznie, za pomocą Układacza akapitowego Adobe. Jeśli jednak układ akapitu jest niezadowalający, można przejść do menu panelu Akapit lub Sterowanie, wybrać polecenie Układacz jednowierszowy Adobe i dopasować pojedyncze wiersze. Zobacz Składanie tekstu

Zwykle program InDesign składa akapity automatycznie, za pomocą Japońskiego układacza akapitowego Adobe lub Układacza akapitowego Adobe. Jeśli jednak układ akapitu jest niezadowalający, można przejść do menu panelu Akapit lub Sterowanie, wybrać polecenie Japoński układacz jednowierszowy Adobe lub Układacz jednowierszowy Adobe i dopasować pojedyncze wiersze.

Sterowanie miejscami zakończenia akapitu przy pomocy Opcji przenoszenia

Program pozwala określić, ile wierszy poprzedniego akapitu ma pozostać wraz z bieżącym akapitem podczas przenoszenia go między ramkami — jest to wygodna metoda zagwarantowania, że tytuły nie zostaną odseparowane od tekstu podstawowego, którego dotyczą. Program InDesign pozwala wyróżniać akapity, które niekiedy łamane są z naruszeniem zadanych ustawień.

Jeśli kolumny dokumentu nie muszą dzielić tej samej ostatniej linii bazowej, nie trzeba stosować opcji przenoszenia.

Uwaga:

Aby wyróżnić akapity niezgodne z opcjami przenoszenia, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Skład (Windows) lub InCopy > Preferencje > Skład (Mac OS), zaznacz opcję Zachowuj naruszenia i kliknij przycisk OK.

 1. Zaznacz akapit lub akapity do modyfikacji.
 2. Z menu panelu Akapit lub Sterowanie wybierz polecenie Opcje przenoszenia. (Opcje przenoszenia można zmienić także podczas tworzenia lub edytowania stylu akapitowego).
 3. Z menu panelu Akapit wybierz Zachowuj opcje. (Opcje przenoszenia można zmienić także podczas tworzenia lub edytowania stylu akapitowego).
 4. Ustaw poniższe opcje, a następnie kliknij przycisk OK:
  • Wybierz opcję przenoszenia z poprzednim wierszem, aby przenieść pierwszy wiersz aktualnego akapitu z ostatnim wierszem poprzedniego.

  • W polu Razem z następnymi _ wierszami podaj liczbę wierszy (do pięciu) kolejnego akapitu, z którym ma pozostawać ostatni wiersz bieżącego akapitu. Opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku tytułów, które nie powinny być oddzielane od kilku wierszy następnego akapitu.

  • Zaznacz opcję Nie dziel wierszy i wybierz ustawienie Wszystkie wiersze w akapicie, aby zapobiec łamaniu akapitu.

  • Zaznacz opcję Nie dziel i wybierz ustawienie Na początku/końcu akapitu, a następnie podaj liczbę wierszy, która musi znaleźć się na końcu lub początku akapitu, aby zapobiec pojawieniu się wdów i bękartów.

  • Wybierz jedną z opcji z menu Początek akapitu, aby wymuszać rozpoczynanie akapitu w następnym łamie, w następnej ramce lub na następnej stronie. Jeżeli wybierze się opcję Gdziekolwiek, to położenie początku akapitu będzie wyznaczane przez opcje przenoszenia wierszy. Jeżeli wybierze się jedną z pozostałych opcji, to początek akapitu będzie musiał znaleźć się w zadanym położeniu.

Uwaga:

Tworząc style akapitowe dla nagłówków warto wykorzystać ustawienia z panelu Opcje przenoszenia, tak aby nagłówki nie zostały oddzielone od tekstu, którego dotyczą.

Tworzenie wiszących znaków interpunkcyjnych

Funkcja Optyczne wyrównanie marginesów przeznaczona jest dla tekstów łacińskich. Aby uzyskać więcej informacji o wysuwaniu znaków przestankowych w tekstach azjatyckich, zobacz Stosowanie wysunięcia kinsoku.

Znaki przestankowe oraz takie litery, jak „W”, umieszczone na lewej lub prawej krawędzi kolumny tekstu mogą sprawiać wrażenie, że tekst ten jest nierówny. Opcja optycznego wyrównania marginesów określa, czy znaki przestankowe (takie jak kropki, przecinki, pytajniki i dywizy) oraz krawędzie liter (takich jak W i A) powinny wystawać poza marginesy tekstu, stwarzając pozory lepszego wyrównania tekstu.

Przed (po lewej) i po (po prawej) zastosowaniu opcji Optyczne wyrównanie marginesu

 1. Zaznacz ramkę tekstową lub kliknij w dowolnym miejscu wątku.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Wątek.
 3. Zaznacz opcję Optyczne wyrównanie marginesu.
 4. Wybierz rozmiar czcionki, aby ustawić odpowiednią ilość wystawania dla tekstu wątku. Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy wybrać taki sam rozmiar, jak rozmiar tekstu.
Uwaga:

Aby wyłączyć Optyczne wyrównanie marginesów dla poszczególnych akapitów, przejdź do menu panelu Akapit lub Sterowanie i wybierz opcję Ignoruj margines optyczny.

Tworzenie obramowania akapitu

Opcja Obramowania akapitu umożliwia utworzenie obramowania jednego lub więcej akapitów. Można dostosować styl narożników, aby ozdobić akapit pięknymi efektami.

 1. Aby zastosować obramowanie akapitu w tekście lub ramce tekstowej, należy zaznaczyć ramkę tekstową lub umieścić wskaźnik na tekście w ramce tekstowej.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W menu panelu Styl akapitowy (Okno > Style > Style akapitowe) należy wybrać Opcje stylu, a następnie Obramowanie akapitu.
  • W menu panelu Akapit (Okno > Typy i tabele > Akapit) wybierz Obramowanie i tło akapitu.
 3. W oknie dialogowym Obramowanie akapitu wybierz następujące opcje:

  Góra:

  określ wartość dla górnej krawędzi obramowania konkretnego akapitu.

  Lewy:

  określ wartość dla lewej krawędzi obramowania konkretnego akapitu.

  Dół:

  określ wartości dla dolnej krawędzi obramowania konkretnego akapitu.

  Prawy:

  określ wartość dla prawej krawędzi obramowania konkretnego akapitu.

  Typ:

  wybierz typ obrysu dla obramowania akapitu.

  Kolor:

  wybierz kolor obramowania akapitu.

  Tinta:

  określ wartość tinty obrysu dla obramowania akapitu.

  Nadruk:

  wybierz tę opcję, aby zastosować nadruk.

  Kolor odstępu:

  wybierz kolor, który będzie się pojawiał między kreskami, kropkami albo paskami obrysu z wzorkiem.

  Tinta odstępu:

  wybierz tintę (jeżeli wybrany został kolor odstępu).

  Zakończenie:

  wybierz styl zakończenia, aby określić wygląd obu końców ścieżki otwartej:
      Koniec na styk
  tworzy kwadratowe zakończenia sięgające punktów końcowych.
      Koniec zaokrąglony tworzy półokrągłe zakończenia, które wystają o połowę grubości obrysu poza punkty końcowe.
      Wierzchołek wystający tworzy kwadratowe zakończenia, które wystają o połowę grubości obrysu poza punkty końcowe. Opcja ta sprawia, że grubość obrysu rozkłada się równomiernie we wszystkich kierunkach na ścieżce.

  Złączenie:

  określ wygląd obrysu w punktach narożnych:
      Złączenie ostre tworzy ostro zakończone narożniki, które wystają poza punkt końcowy.    
      Złączenie zaokrąglone
  tworzy zaokrąglone narożniki, które wystają o połowę grubości obrysu poza punkty końcowe.
      Złączenie ukośne tworzy kwadratowe narożniki, które kończą się w punktach końcowych.

  Rozmiar i kształt narożnika:

  wybierz rozmiar i kształt narożników. Można określić indywidualny rozmiar i kształt każdego z czterech narożników.

  Górny (przesunięcie):

  określ wartość wysunięcia obramowania poza górny margines.

  Lewy (przesunięcie):

  określ wartość wysunięcia obramowania poza lewy margines.

  Dolny (przesunięcie):

  określ wartość wysunięcia obramowania poza dolny margines.

  Prawy (przesunięcie):

  określ wartość wysunięcia obramowania poza prawy margines.

  Górna krawędź:

  wybierz pozycję górnej krawędzi obramowania konkretnego akapitu.

  Dolna krawędź:

  określ pozycję dolnej krawędzi obramowania konkretnego akapitu.

  Szerokość:

  określ szerokość obramowania. Wybranie opcji Kolumna przerzuca obramowanie w ramce tekstowej, a wybranie opcji Tekst rozciąga obramowanie po całym tekście.

  Wyświetl obramowanie, jeśli akapit został podzielony na ramki/kolumny:

  wybierz tę opcję, aby wyświetlić obramowanie, gdy tekst w akapicie płynie między kolumnami lub z jednej ramki powiązanej do drugiej.

  Połącz kolejno obramowania i tło według tych samych ustawień:

  Wybierz tę opcję, aby scalić obramowanie i tło dwóch następujących po sobie akapitów, jeśli mają takie same właściwości obramowania i tła.

 4. Zaznacz przycisk łańcucha, aby mieć pewność, że wszystkie wartości przesunięcia pozostaną niezmienione. W przypadku zmiany wartości jednego przesunięcia wszystkie inne wartości są aktualizowane.

  Aby utworzyć różne wartości przesunięcia, upewnij się, że przycisk łańcucha nie jest zaznaczony.

 5. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie cieni (lub kolorów) w tle akapitu

Funkcja Tło akapitu zapewnia możliwość tworzenia cienia (lub koloru) w tle akapitu.

Jeśli zostanie zastosowane tło akapitu, program InCopy odpowiednio rozciągnie lub skróci tło, dostosowując je do długości akapitu. Oprócz tego, cień również porusza się wraz z akapitem.

 1. Aby zastosować obramowanie akapitu w tekście lub ramce tekstowej, należy zaznaczyć ramkę tekstową lub umieścić wskaźnik na tekście w ramce tekstowej.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W menu panelu Styl akapitowy (Okno > Style > Style akapitowe) wybierz pozycję Opcje stylu, a następnie Tło akapitu.
  • W menu panelu Akapit (Okno > Typy i tabele > Akapit) wybierz Obramowanie i tło akapitu.
 3. W oknie dialogowym Tło wybierz następujące opcje:

  Kolor:

  wybierz kolor tła.

  Tinta:

  określ wartość tinty.

  Nadruk:

  wybierz tę opcję, aby zastosować nadruk.

  Rozmiar i kształt narożnika:

  wybierz rozmiar i kształt narożników. Można określić indywidualny rozmiar i kształt każdego z czterech narożników.

  Górny (przesunięcie):

  określ wartość wysunięcia cienia poza górny margines.

  Lewy (przesunięcie):

  określ wartość wysunięcia cienia poza lewy margines.

  Dolny (przesunięcie):

  określ wartość wysunięcia cienia poza dolny margines.

  Prawy (przesunięcie):

  określ wartość wysunięcia cienia poza prawy margines.

  Górna krawędź:

  wybierz pozycję górnej krawędzi tła konkretnego akapitu.

  Dolna krawędź:

  określ pozycję dolnej krawędzi tła konkretnego akapitu.

  Szerokość:

  określ szerokość tła. Wybranie opcji Kolumna przerzuca cień w ramce tekstowej, a wybranie opcji Tekst rozciąga cień po całym tekście.

  Przypnij do ramki:

  wybierz tę opcję, aby przypiąć tło do krawędzi ramki.

  Nie drukuj i nie eksportuj:

  wybierz tę opcję, aby ignorować tło, jeżeli dokument zostanie wydrukowany lub wyeksportowany do formatów takich jak PDF, EPUB, JPEG i PNG.

 4. Zaznacz przycisk łańcucha, aby mieć pewność, że wszystkie wartości przesunięcia pozostaną niezmienione. W przypadku zmiany wartości jednego przesunięcia wszystkie inne wartości są aktualizowane.

  Aby utworzyć różne wartości przesunięcia, upewnij się, że przycisk łańcucha nie jest zaznaczony.

 5. Kliknij przycisk OK.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?