Korzystanie z czcionek w programie InCopy

Ważne przypomnienie:

W styczniu 2023 r. firma Adobe zakończy obsługę czcionek Type 1. Więcej informacji podano w artykule pomocy Zakończenie obsługi czcionek PostScript Type 1.

Informacje o czcionkach

Czcionka to pełny zestaw znaków — liter, cyfr i symboli — które mają tę samą grubość, szerokość i styl, np. 10‑punktowa pogrubiona czcionka Adobe Garamond Bold.

Kroje pisma (eng. Typefaces zwane też rodzinami czcionek) to zestawy czcionek o podobnym wyglądzie i przeznaczonych do użytku obok siebie. Przykładem jest Adobe Garamond.

Styl czcionki to wariant jednej z czcionek w rodzinie. Na ogół podstawową czcionką jest czcionka Łacińska lub Zwykła (nazwy te są różne w różnych rodzinach czcionek). Oprócz tego rodzina może zawierać takie style, jak zwykła, pogrubiona, półgruba, kursywa i pogrubiona kursywa.

Typy czcionki

Podgląd czcionki można obejrzeć w menu Rodzina czcionek i Styl czcionki na panelu Typografia (oraz w innych obszarach aplikacji udostępniających wybór czcionek). Ponadto różne rodzaje czcionek są oznaczane przez specjalne ikony:

 

 • OpenType 
 • SVG OpenType
 • Type 1 
 • TrueType 
 • Adobe Fonts 
 • Multiple Master
 • Kompozytowa 

Można wyłączyć funkcję podglądu lub zmienić rozmiar czcionki dla nazw lub przykładów czcionek w preferencjach Tekst.

 

Instalowanie czcionek

Informacje na temat instalowania i uaktywniania czcionek do użytku we wszystkich aplikacjach można znaleźć w dokumentacji systemu lub oprogramowania do zarządzania czcionkami.

Czcionki można udostępnić w programie InCopy, kopiując ich pliki do folderu Czcionki (Fonts) w folderze programu InCopy na dysku twardym. Czcionki z tego folderu są jednak dostępne tylko w programie InCopy.

Jeśli dwie lub więcej czcionek aktywnych w programie InCopy używa tej samej nazwy rodziny, ale ma różne nazwy PostScript, czcionki te będą dostępne w programie InCopy. Powielone czcionki są wymieniane w odpowiednich menu ze skróconą nazwą technologii czcionki w nawiasach. Na przykład, czcionka Helvetica TrueType ma postać „Helvetica (TT)”, czcionka Helvetica PostScript Type 1 ma postać „Helvetica (T1)”, a czcionka Helvetica OpenType ma postać „Helvetica (OTF)”. Jeżeli dwie czcionki mają taką samą nazwę postscriptową, ale jedna z nich zawiera w nazwie ciąg .dfont, to używana będzie ta druga czcionka.

Czcionki OpenType

Każda z czcionek OpenType jest zdefiniowana w pliku zgodnym zarówno z systemem Windows®, jak i Macintosh®, dzięki czemu pliki takich czcionek mogą być przenoszone między różnymi platformami systemowymi bez obaw o niepożądane podstawienia czcionek. Mogą one zawierać wiele różnych elementów, takich jak znaki kaligraficzne i ligatury ozdobne, które nie są dostępne w tworzonych obecnie czcionkach PostScript i TrueType.

Uwaga:

Przy czcionkach OpenType wyświetlana jest ikona .

Korzystając z czcionek OpenType, można automatycznie podstawiać w tekście glify alternatywne, takie jak ligatury, kapitaliki, ułamki i antykwy.

Czcionki zwykłe (po lewej) i czcionki OpenType (po prawej)

A. Liczebniki porządkowe B. Ligatury ozdobne C. Znaki kaligraficzne 

Czcionki OpenType mogą obejmować znaki z zestawu rozszerzonego, mogą też obsługiwać pewne funkcje układu — funkcje zapewniające większą kontrolę lingwistyczną i typograficzną nad tekstem. Czcionki OpenType od firmy Adobe, które obsługują języki Europy środkowej (CE), do nazwy wyświetlanej w menu czcionek aplikacji mają dołączony wyraz „Pro”. Czcionki OpenType, które nie obsługują języków europejskich, są oznaczone etykietą „Standard,” i posiadają przyrostek „Std”. Wszystkie czcionki OpenType mogą być instalowane i używane razem z czcionkami PostScript Type 1 i TrueType.

Więcej informacji o czcionkach OpenType można uzyskać pod adresem www.adobe.com/go/opentype_pl.

Stosowanie atrybutów czcionek OpenType

Stosowanie atrybutów czcionek OpenType za pomocą panelu Typografia lub w panelu sterowania

Atrybuty czcionek OpenType, takie jak ułamki czy znaki kaligraficzne, można stosować za pomocą paneli Typografia i Sterowanie.

Więcej informacji o czcionkach OpenType można uzyskać pod adresem www.adobe.com/go/opentype_pl.

 1. Zaznacz tekst.
 2. Sprawdź, czy na panelu Typografia lub na panelu Sterowanie jest wybrana czcionka OpenType.
 3. Z menu panelu Typografia wybierz polecenie OpenType, a następnie wybierz atrybut OpenType, np. Ligatury ozdobne lub Ułamki.

Funkcje nieobsługiwane przez wybraną czcionkę są ujmowane w nawiasy kwadratowe, np. [Kaligraficzne].

Uwaga:

Atrybuty czcionek OpenType można wybierać także podczas definiowania stylu akapitowego lub znakowego. Służy do tego sekcja Cechy OpenType w oknie dialogowym Opcje stylu.

Stosowanie atrybutów czcionek OpenType za pomocą menu kontekstowego

Użyj menu kontekstowego, aby zastosować atrybuty czcionek OpenType mające zastosowanie do zaznaczonego tekstu.

 1. Zaznacz tekst.

 2. W oknie podręcznym wybierz atrybut OpenType, np. Liczby porządkowe lub Ułamki.

Uwaga:

Jeśli po zaznaczeniu tekstu lub ramki tekstowej na ekranie pojawi się odznaka, kliknij ją, aby wyświetlić listę atrybutów OpenType.

Atrybuty czcionek OpenType

Jeżeli w tekście są używane czcionki OpenType, to przy formatowaniu lub definiowaniu stylów można wybierać z menu panelów Sterowanie i Typografia atrybuty OpenType.

Uwaga:

Należy pamiętać, że czcionki OpenType różnią się ogromnie między sobą pod względem oferowanych stylów i funkcji. Jeżeli dana funkcja OpenType nie jest dostępna, jej nazwa pojawia się na panelu Sterowanie w nawiasach kwadratowych (np. [Kaligraficzny]).

Ligatury ozdobne

Producenci czcionki mogą dołączyć do niej dodatkowe ligatury, które nie powinny być używane we wszystkich okolicznościach. Wybranie tej opcji pozwoli na używanie ligatur niestandardowych, o ile są one obecne. Więcej informacji: Stosowanie ligatur do par liter.

Za pomocą funkcji ligatur ozdobnych można uzyskać dostęp do wielu złożonych glifów tworzących wyrazy zapisane japońską katakaną, takich jak „me-toru” i złożenia znaków kanji, na przykład „yuugenkaisha”.

Ułamki

Liczby oddzielone ukośnikiem (np. 1/2) są konwertowane na znak ułamka, o ile funkcja ułamków jest dostępna.

Liczebniki porządkowe

Gdy opcja ta jest dostępna, angielskie liczebniki porządkowe, takie jak 1st i 2nd, są formatowane z literami w indeksie górnym (1st i 2nd). Odpowiednio formatowane są także takie litery, jak a i o w hiszpańskich słowach segunda (2a) i segundo (2o).

Znak kaligraficzny

Gdy opcja ta jest dostępna, można korzystać z kaligraficznych znaków zwykłych i kontekstowych, które mogą obejmować alternatywne wersaliki i alternatywne znaki na końcu wyrazu.

Znaki tytułowe

Gdy opcja ta jest dostępna, uaktywniane są znaki używane w tytułach pisanych wielkimi literami. W przypadku niektórych czcionek wybranie tej opcji w tekście zawierającym zarówno wielkie, jak i małe litery może spowodować niepożądane efekty.

Warianty kontekstowe

Gdy opcja ta jest dostępna, uaktywniane są ligatury kontekstowe i alternatywne znaki łącznikowe. Są to znaki alternatywne, używane w niektórych tylko krojach czcionek, a zapewniające lepszy wygląd niektórych połączeń znakowych. Na przykład, połączenie liter „bl” w słowie „blask” sprawia, że przypominają one litery pisane odręcznie. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona.

Tylko kapitaliki

Jeżeli czcionka zawiera prawdziwe kapitaliki, to włączenie tej opcji spowoduje przekształcenie znaków na kapitaliki. Więcej informacji: Zmiana wielkości liter w tekście.

Przekreślone zero

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że na cyfrze 0 jest wyświetlana ukośna kreska. W przypadku niektórych czcionek (zwłaszcza zagęszczonych) trudno jest odróżnić cyfrę 0 od dużej litery O.

Zestawy stylistyczne

Niektóre czcionki OpenType zawierają alternatywne zestawy glifów, dające efekt estetyczny. Zestaw stylistyczny to grupa wariantów glifów, które można zastosować do pojedynczych znaków albo do zakresu tekstu. Jeżeli wybierze się inny zestaw stylistyczny, to użyte zostaną glify z tego zestawu, a nie domyślne glify czcionki. Jeśli glif w zestawie stylistycznym używany jest w połączeniu z innym ustawieniem OpenType, glif z indywidualnego ustawienia zastąpi glif z zestawu znaków. Glify z każdego zestawu można oglądać za pomocą panelu Glify.

Kształty pozycyjne

W niektórych językach, np. arabskich, wygląd znaku zależy od jego położenia wewnątrz słowa. Dany znak może wyglądać inaczej, gdy stoi na początku słowa (pozycja początkowa), w środku słowa (pozycja środkowa), na końcu słowa (pozycja końcowa) lub w ogóle poza słowem (pozycja izolowana). Należy zaznaczyć znak i wybrać odpowiednią, tj. określającą format znaku, opcję Kształty pozycyjne. Zaznaczenie opcji Kształt ogólny powoduje wstawienie typowego znaku, natomiast zaznaczenie opcji Kształt automatyczny powoduje dostosowanie kształtu znaku do jego położenia wewnątrz słowa lub tekstu.

Indeks górny/dolny i opuszczenie

Niektóre czcionki OpenType zawierają podniesione i opuszczone glify, które są odpowiednio przeskalowane w stosunku do otaczających znaków. Jeżeli czcionka OpenType nie zawiera takich glifów niestandardowych ułamków, można skorzystać z atrybutów Liczebnik i Mianownik.

Liczebnik i mianownik

Niektóre czcionki OpenType konwertują na glify specjalne tylko podstawowe ułamki (np. 1/2 lub 1/4), nie konwertują natomiast na glify ułamkowe ułamków niestandardowych (np. 4/13 lub 99/100). W takich przypadkach można użyć do niestandardowych ułamków atrybutów Liczebnik i Mianownik.

Cyfry o stałej szerokości

Cyfry o pełnej wysokości mają te same szerokości. Opcja ta jest przydatna w sytuacjach, gdzie liczby muszą być równo ustawione w kolejnych wierszach, tak jak np. w tabelach.

Cyfry nautyczne proporcjonalne

Oferuje cyfry o różnej wysokości i szerokości. Opcja ta jest zalecana w przypadku klasycznego, eleganckiego stylu tekstu, który nie używa samych wersalików.

Cyfry proporcjonalne

Oferuje cyfry o pełnej wysokości i różnych szerokościach. Opcja ta jest zalecana w przypadku tekstu, który używa samych wersalików.

Cyfry nautyczne o stałej szerokości

Oferuje cyfry o różnej wysokości, ale takiej samej, stałej szerokości. Opcja ta jest zalecana w sytuacjach, gdy pożądany jest klasyczny wygląd cyfr typu antykwa, ale muszą się one układać w kolumny, jak np. w raporcie rocznym.

Cyfry domyślne

Glify cyfr używają domyślnego stylu cyfry bieżącej czcionki.

Użyj proporcjonalnych metryk

Znaki zostają zapisane zgodnie z metryką proporcjonalną czcionki.

Użyj poziomych lub pionowych znaków Kana

Czcionki zawierające znaki kana zostały wyposażone w glify najodpowiedniejsze do wprowadzania tekstu w układzie poziomym i pionowym.

Łacińskie (kursywa)

Jeśli czcionka zawiera styl kursywy, proporcjonalne glify łacińskie zostają zastąpione kursywą.

Stosowanie wyłącznie glifów typu OpenType

Panel Glify zawiera szereg opcji, takich jak kształty eksperckie czy formularze JIS 90, które można zastosować w zaznaczonym tekście.

 1. Wybierz polecenie Tekst > Glify, aby otworzyć panel Glify.
 2. Wybierz znak lub znaki, wobec których mają zostać zastosowane formy glifów.
 3. Na panelu Glify wybierz opcję Kształty eksperckie lub Formularze JIS 90.

Czcionki SVG OpenType

Program InCopy obsługuje czcionki SVG OpenType, takie jak czcionki kolorowe i czcionki emotikonów. Czcionki SVG OpenType zawierają wiele kolorów i gradientów w pojedynczym glifie.

Czcionki SVG OpenType: wiele kolorów i gradientów

Czcionki emotikonów pozwalają używać w dokumentach różnych kolorowych i graficznych znaków, zawierających na przykład emotikony, flagi, znaki uliczne, zwierzęta, osoby, jedzenie i atrakcje turystyczne. Czcionki emotikonów SVG OpenType, na przykład czcionka EmojiOne, umożliwiają tworzenie niektórych glifów kompozytowych na podstawie glifu lub kilku glifów. Program pozwala na przykład tworzyć flagi państw lub zmieniać kolory skóry w przypadku glifów przedstawiających osoby lub części ciała — takie jak dłonie czy nos.

Panel Glify przedstawiający znaki czcionki SVG EmojiOne

Aby użyć czcionek SVG OpenType, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz obiekt tekstowy za pomocą narzędzia Tekst.

 2. Ustaw czcionkę SVG OpenType. Takie czcionki są oznaczone przy użyciu ikony  na liście czcionek.

 3. Wybierz określone glify za pomocą panelu Glify. Aby wyświetlić panel Glify, wybierz opcję Tekst > Glify. Możesz również otworzyć panel Glify, wybierając opcje Okno > Tekst i tabele > Glify.

Tworzenie glifów kompozytowych

Na potrzeby tej ilustracji rozważamy czcionkę SVG OpenType emotikonów EmojiOne. Łącząc szereg znaków z czcionki SVG OpenType EmojiOne, można tworzyć glify.

Program pozwala na przykład tworzyć nowe flagi państw lub zmieniać kolory skóry pojedynczych postaci domyślnych, zwykle w kolorze , lub .

Uwaga:

Glify w czcionce emotikonów, takiej jak EmojiOne, różnią się od liter na klawiaturze. Glify te są traktowane jako oddzielne znaki i są dostępne tylko w panelu Glify (bez dostępu na klawiaturze).

Tworzenie flag państw

„Litery” (A, B, C, D itd.) w przypadku czcionki EmojiOne nie odpowiadają klawiszom klawiatury. Po połączeniu znaków w panelu Glify w celu utworzenia kodu ISO kraju dwa znaki tworzą flagę tego kraju. Na przykład kombinacja US tworzy flagę Stanów Zjednoczonych, GB tworzy flagę Wielkiej Brytanii, AR tworzy flagę Argentyny, a IN tworzy flagę Indii.

Łącząc glify, można tworzyć flagi państw.

Tworzenie wariantów znaków

 

Domyślne znaki pojedynczych postaci, zwykle w kolorach , lub , oraz części ciała można łączyć z jednym z pięciu dostępnych kolorów skóry. Kolor skóry pierwotnej postaci domyślnej zostaje zmieniony na wybrany kolor. Takie kompozyty nie współpracują zwykle z glifami składającymi się z więcej niż jednej postaci.

Postaci z ustalonym kolorem skóry

Łączenie znaków pojedynczych postaci z kolorami skóry

Uwaga:
 • Emotikony pojedynczych postaci lub części ciała można tylko raz dopasować do dowolnej postaci z ustalonym kolorem skóry.
 • Glify kompozytowe są funkcją czcionki. Nie wszystkie czcionki SVG OpenType umożliwiają łączenie postaci w celu tworzenia glifów kompozytowych.
 • Niektóre kompozytowe znaki EmojiOne można rozdzielić na ich elementy składowe.

Aktywny podgląd czcionki

Możesz wybrać tekst w dokumencie, aby wyświetlić podgląd czcionek w czasie rzeczywistym. Aby zobaczyć podgląd wybranego tekstu, należy najechać wskaźnikiem na nazwę na liście czcionek dostępną w panelu sterowania lub Typografia.

Podgląd ustawień stylu czcionki w czasie rzeczywistym

Aby wyświetlić podgląd stylu czcionki w czasie rzeczywistym, należy rozwinąć rodzinę czcionek w menu czcionki i najechać wskaźnikiem na styl czcionki.

Aby wyłączyć opcje podglądu, należy wykonać następujące czynności:

 • Wybierz polecenie Edycja > Preferencje.
 • W preferencjach tekstu usuń zaznaczenie opcji Włącz podgląd czcionek w menu.

Aby zmienić rozmiar czcionki tekstu zaznaczonego lub przykładowego i wyświetlić podgląd w czasie rzeczywistym, należy kliknąć opcję Pokaż mniejszy rozmiar tekstu przykładowego, Pokaż domyślny rozmiar tekstu przykładowego i Pokaż większy rozmiar tekstu przykładowego.

Porządkowanie, wyszukiwanie i filtrowanie czcionek

Możesz w szybki sposób wyszukiwać czcionki, których często używasz, oznaczając rodziny czcionek gwiazdką jako ulubione lub wybierając z listy ostatnio używanych czcionek, znajdującej się na szczycie listy czcionek. Ostatnio używane czcionki i czcionki oznaczone gwiazdką są zachowywane pomiędzy sesjami programu InCopy.

A. Niedawno używane czcionki B. Czcionki oznaczone gwiazdką jako ulubione 

Podczas wyszukiwania czcionek można ograniczyć wyniki, filtrując według klasyfikacji, na przykład czcionek szeryfowych, bezszeryfowych lub odręcznych. Można też wybrać, czy wyszukiwanie ma dotyczyć czcionek zainstalowanych na komputerze czy aktywowanych czcionek z biblioteki Adobe Fonts.

Można także wyszukiwać czcionki na podstawie podobieństwa wizualnego (). Czcionki przypominające wyglądem wyszukiwaną czcionkę umieszczane są na górze listy wyników wyszukiwania. Na pasku stanu w menu czcionek wyświetlane są informacje na temat zastosowanych filtrów.

Narzędzia do wyszukiwania czcionek

A. Pokaż czcionki według klasyfikacji B. Pokaż ulubione czcionki C. Pokaż ostatnio dodane D. Pokaż aktywne czcionki 

Pokaż czcionki według klasyfikacji

Listę czcionek można filtrować według klasyfikacji, na przykład szeryfowe, skryptowe i odręczne.

Pokaż ulubione czcionki

Wyświetla tylko czcionki oznaczone gwiazdkami jako ulubione.

Pokaż ostatnio dodane

Pokaż czcionki ostatnio dodane do listy czcionek.

Pokaż aktywne czcionki

Pokaż na liście czcionek tylko aktywowane czcionki z biblioteki Adobe Fonts.

Aktywacja większej liczby czcionek

Wewnątrz programu InCopy możesz przeglądać tysiące czcionek od setek dostawców, błyskawicznie je aktywować i używać ich w dokumencie. Aktywowane czcionki są dostępne do użytku we wszystkich aplikacjach Creative Cloud.

 1. W panelu Typografia kliknij kartę Znajdź więcej.

 2. Przeglądaj listę czcionek i wybierz czcionkę.

  Uwaga: aby wyświetlić podgląd w czasie rzeczywistym na zaznaczonym tekście, należy najechać wskaźnikiem na nazwę czcionki.

 3. Kliknij ikonę Aktywuj  wyświetlaną obok czcionki. Na ikonie Aktywuj wyświetlany jest symbol zaznaczenia , jeśli czcionka jest aktywna i dostępna do użycia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Adobe Fonts, odwiedź witrynę fonts.adobe.com.

Stosowanie czcionek do tekstu

Określając czcionkę, można wybrać niezależnie rodzinę czcionek i styl czcionki. Po zmianie jednej rodziny czcionki na inną program InCopy stara się dopasować bieżący styl do stylu dostępnego w nowej rodzinie czcionek. Na przykład, przy zmianie rodziny z Arial na Times, styl Arial Bold zostałby zamieniony na Times Bold.

Gdy nadaje się tekstowi styl pogrubienia lub kursywy, program InCopy stosuje krój podany przez czcionkę. W większości przypadków zgodnie z oczekiwaniami stosowana jest konkretna wersja pogrubienia lub kursywy. Niektóre czcionki mogą jednak stosować warianty pogrubione lub w kursywie, które nie są wyraźnie opisane jako pogrubienie lub kursywa. Niektórzy producenci czcionek określają na przykład, że przy nadawaniu czcionce atrybutu pogrubienia stosowany jest wariant półgruby.

 1. Zaznacz obiekt lub tekst, który ma zostać zmieniony.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Przejdź do panelu Typografia lub Sterowanie i wybierz czcionkę z menu Rodzina czcionek lub styl z menu Styl czcionek. (W systemie Mac OS menu Czcionka zawiera podmenu umożliwiające wybranie stylów tekstu).

  • Kliknij początek nazwy rodziny czcionek lub nazwy stylu (albo dwukrotnie kliknij pierwszy człon nazwy) na panelu Typografia lub Sterowanie i wpisz kilka pierwszych liter wybranej nazwy. Podczas wprowadzania tekstu program InCopy wyświetla nazwę rodziny lub stylu czcionki, które odpowiadają wpisanym znakom.

  • Wybierz czcionkę w menu Tekst > Czcionka. Należy zauważyć, że za pomocą tego menu można wybrać zarówno rodzinę, jak i styl czcionki.

Określanie rozmiaru kroju pisma

Domyślnie rozmiar kroju pisma mierzony jest w punktach (1 punkt wynosi 1/72 cala). Można podać dowolny rozmiar czcionki od 0,1 do 1296 punktów, w skokach co 0,001 punktu.

Uwaga:

W programie Fireworks rozmiar tekstu jest domyślnie mierzony w pikselach.

 1. Zaznacz znaki lub obiekty tekstowe, które mają zostać zmienione. Jeśli nie zostanie zaznaczony żaden tekst, rozmiar kroju pisma będzie stosowany do każdego nowego tekstu.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Określ opcję Rozmiar czcionki w panelu sterowania lub w panelu Typografia.

  • Wybierz rozmiar z menu Tekst > Rozmiar. Wybranie opcji Inne pozwala wpisać nową wartość rozmiaru w panelu Typografia.

  Uwaga:

  W oknie dialogowym Preferencje można zmienić jednostki miary dla tekstu. Opcja ta nie jest dostępna w programie Fireworks.

Więcej informacji o czcionkach OpenType można uzyskać pod adresem www.adobe.com/go/opentype_pl.

Jednostki

Wybiera jednostki dla ustawień atrybutów czcionki.

Korzystanie z ochrony brakujących glifów

Domyślnie program InCopy zapobiega wpisywaniu znaków nieobsługiwanych przez bieżącą czcionkę lub stosowaniu czcionki do zaznaczonego tekstu, jeśli czcionka ta nie zawiera jednego lub kilku z wybranych glifów. Można jednak zrezygnować z tej opcji, wyłączając ustawienia preferencji.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Typografia zaawansowana (Windows) albo InCopy > Preferencje > Typografia zaawansowana (Mac OS).

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności, a następnie kliknij przycisk OK.

  Chroń podczas pisania

  Opcja ta uniemożliwia wpisywanie glifów nieobsługiwanych przez bieżącą czcionkę.

  Chroń podczas stosowania czcionek

  Opcja ta zabezpiecza przed wprowadzaniem nieobsługiwanych glifów podczas stosowania w tekście azjatyckim różnych czcionek, jak na przykład czcionki łacińskiej.

Praca z brakującymi czcionkami

Po otwarciu lub umieszczeniu dokumentów zawierających czcionki niezainstalowane w danym systemie pojawia się komunikat ostrzegawczy, wymieniający brakujące czcionki. Po zaznaczeniu tekstu używającego brakującej czcionki panel Typografia lub panel Sterowanie wskazuje, że czcionki tej nie znaleziono, wyświetlając ją w nawiasach w menu stylu czcionki.

Program InCopy zastępuje brakujące czcionki innymi czcionkami, które są dostępne. W takiej sytuacji można zaznaczyć tekst i zastosować dowolną inną dostępną czcionkę. Brakujące czcionki, które zostały zastąpione substytutami, będą się pojawiały na górze menu Tekst > Czcionka w sekcji oznaczonej jako „Brakujące czcionki”. Domyślnie tekst sformatowany z użyciem brakującej czcionki zostanie wyróżniony na różowo.

Jeżeli zainstalowana jest czcionka TrueType, a dokument zawiera czcionkę Type 1 (T1) (czyli pewną wersję czcionki TrueType), to program oznacza tę czcionkę jako brakującą.

Aby odnaleźć i zmienić brakujące czcionki, można wybrać polecenie Tekst > Znajdź czcionkę. Jeśli brakująca czcionka jest częścią stylu, to można zmienić definicję stylu, a tym samym uaktualnić czcionkę w danym stylu.

Wyświetlane w programie InCopy okno dialogowe brakujących czcionek informuje, czy usługa Adobe Fonts w aplikacji Creative Cloud jest włączona. Jeśli funkcja ta jest wyłączona, użytkownik może także wybrać opcję włączenia Adobe Fonts, która jest dostępna w oknie dialogowym brakujących czcionek.

Udostępnianie brakujących czcionek

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aktywacja brakujących czcionek z usługi Adobe Fonts. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Dodawanie czcionek z usługi Adobe Fonts.
  • Zainstaluj brakujące czcionki w systemie.
  • Umieść brakujące czcionki w folderze Czcionki znajdującym się w folderze aplikacji InCopy. Czcionki z tego folderu są dostępne tylko w programie InCopy. Zobacz Instalacja czcionek.
  • Uaktywnij brakujące czcionki za pomocą aplikacji do zarządzania czcionkami.
Uwaga:

Jeżeli nie posiadasz dostępu do brakujących czcionek, możesz użyć polecenia Znajdź czcionkę, aby wyszukać i zastąpić te czcionki.

Wyróżnianie podstawionych czcionek w dokumencie

Gdy w preferencjach zaznaczona jest opcja Podmienione czcionki, tekst sformatowany z użyciem brakującej czcionki jest wyróżniony na różowo. Pozwala to szybko odszukać taki tekst.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Skład (Windows®) lub InCopy > Preferencje > Skład (Mac OS®).

 2. Zaznacz opcję Czcionka podmieniona, a następnie kliknij przycisk OK.

Czcionki zainstalowane w dokumentach

Czcionki w folderze Czcionki dokumentu, które znajdują się w tym samym miejscu co dokument programu InCopy, są tymczasowo instalowane po jego otworzeniu. Polecenie Pakiet może wygenerować folder Czcionki dokumentu, jeśli użytkownik chce udostępnić swój dokument lub przenieść go do innego komputera.

Czcionki w folderze Document Fonts różnią się od czcionek dostępnych z poziomu standardowej lokalizacji czcionek systemu operacyjnego. Są one instalowane w momencie otwierania dokumentu i zastępują każdą czcionkę o tej samej nazwie postscriptowej. Zastępują one jednak tylko czcionki w danym dokumencie. Czcionki zainstalowane przez jeden dokument nie są dostępne dla innych dokumentów. Gdy zamykasz dany dokument, zainstalowane dla niego czcionki zostają odinstalowane. Czcionki zainstalowane w dokumentach wymienione są w podmenu menu Czcionka.

Niektóre czcionki Type1 nie są dostępne w dokumencie. Ponadto czcionki systemu Mac OS nie są dostępne, gdy program InCopy pracuje w systemie Windows.

Film przedstawiający użycie czcionek zainstalowanych w dokumentach można obejrzeć na stronie http://tv.adobe.com/go/4955_pl/.

Czcionki Multiple Master

Czcionki Multiple Master  to czcionki Type 1, które można dostosowywać. Ich cechy kroju są opisywane za pomocą zmiennych osi projektowych, takich jak grubość, szerokość, styl i wielkość optyczna.

Niektóre czcionki Multiple Master zawierają oś rozmiaru optycznego, która pozwala na zastosowanie czcionki specjalnie zaprojektowanej pod kątem optymalnej czytelności przy danym rozmiarze. Na ogół rozmiar optyczny mniejszych czcionek, np. 10-punktowych, projektowany jest z grubszymi szeryfami i kreskami, szerszymi znakami, mniejszym kontrastem między liniami cienkimi a grubymi, większą wysokością pola znaku i luźniejszymi odstępami między literami niż w przypadku rozmiaru optycznego większych czcionek, np. 72-punktowych.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) albo InCopy > Preferencje > Tekst (Mac OS).
 2. Zaznacz opcję Automatycznie użyj poprawnej wielkości optycznej i kliknij przycisk OK.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?