Inicjały i style zagnieżdżone

Istnieją trzy podstawowe sposoby korzystania z funkcji inicjałów wpuszczonych i stylów zagnieżdżonych: zastosowanie stylu znakowego do inicjału wpuszczonego, zastosowanie stylu zagnieżdżonego do tekstu na początku akapitu oraz zastosowanie zagnieżdżonego stylu linii do jednego lub wielu wierszy akapitu.

Stosowanie stylu znakowego do inicjału

Do znaku lub znaków inicjału w akapicie można zastosować styl znakowy. Na przykład, jeżeli znak inicjału wpuszczonego ma być pisany inną czcionką i innym kolorem niż reszta akapitu, to można zdefiniować styl znakowy zawierający te atrybuty. Następnie można nadać ten styl bezpośrednio akapitowi albo zagnieździć styl znakowy w stylu akapitowym.

Uwaga:

W zawartości InCopy połączonej z układem InDesign nie można tworzyć nowych stylów.

Inicjał sformatowany automatycznie za pomocą zagnieżdżonego stylu znakowego

 1. Utwórz styl znakowy zawierający opcje formatowania, które mają zostać zastosowane do inicjału.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować inicjały wpuszczone w poszczególnych akapitach, z menu panelu Akapit wybierz polecenie Inicjały wpuszczone i style zagnieżdżone.

  • Aby zagnieździć styl znakowy w stylu akapitowym, dwukrotnie kliknij styl akapitowy, a następnie kliknij opcję Inicjały i style zagnieżdżone.

 3. Określ liczbę wierszy i znaków inicjału, a następnie wybierz odpowiedni styl znakowy.
 4. Jeśli inicjał wpuszczony jest wyrównany zbyt daleko od lewej krawędzi, wybierz opcję Wyrównaj lewą krawędź.

  Powoduje to zastosowanie oryginalnego lewego marginesu znaku inicjału wpuszczonego zamiast większej wartości. Ta opcja jest szczególnie przydatna do formatowania inicjałów wpuszczonych czcionek bezszeryfowych.

 5. Jeśli inicjały wpuszczone nachodzą na tekst poniżej, wybierz opcję Skalowanie wydłużeń dolnych.
 6. Aby kontrolować sposób zawijania tekstu wokół inicjału wpuszczonego z dostosowaniem względem siatki ramki, wybierz opcję z menu.

  Ignoruj siatkę ramki

  Inicjał wpuszczony i tekst nie są dostosowywane, więc tekst może nie być wyrównany do siatki ramki.

  Dopełniaj do siatki ramki

  Inicjał wpuszczony nie jest skalowany, a tekst jest wyrównywany do siatki. Może powstać dodatkowe puste miejsce między inicjałem wpuszczonym a tekstem, który go otacza.

  Zwiększaj do siatki

  Ta opcja skaluje inicjał wpuszczony, zwiększając jego szerokość względem tekstu poziomego lub jego wysokość względem tekstu pionowego, aby tekst był wyrównany do siatki.

  Zmniejszaj do siatki

  Ta opcja skaluje inicjał wpuszczony, zmniejszając jego szerokość względem tekstu poziomego lub jego wysokość względem tekstu pionowego, aby tekst był wyrównany do siatki.

 7. Kliknij przycisk OK.

Aby zastosować inny styl zagnieżdżony dla pozostałych znaków za inicjałem, użyj opcji Nowy styl zagnieżdżony. (Zobacz Utwórz zagnieżdżone style).

Tworzenie stylów zagnieżdżonych

Program InDesign umożliwia wybór formatowania znakowego poszczególnych zakresów tekstu w akapicie lub wierszu. Można także konfigurować style zagnieżdżone, które współpracują ze sobą — po zakończeniu obowiązywania jednego kontrolę przejmuje drugi. W przypadku akapitów z powtarzalnym i przewidywalnym formatowaniem można nawet utworzyć pętlę powracającą do pierwszego stylu w sekwencji.

Style zagnieżdżone są szczególnie przydatne do tworzenia nagłówków w wierszu. Można na przykład nadać jeden styl znakowy pierwszej literze akapitu, a inny styl znakowy literom aż do pierwszego wystąpienia znaku dwukropka (:). Dla każdego zagnieżdżonego stylu można zdefiniować znak kończący ten styl, np. znak tabulacji albo koniec słowa.

Uwaga:

Nowe style można tworzyć w samodzielnym dokumencie InCopy, ale nie w zawartości połączonej z układem InDesign.

W tym przykładzie styl znakowy Numer formatuje pierwsze słowo, a styl znakowy Run-in formatuje tekst aż do pierwszego dwukropka.

Michael Murphy udostępnił artykuł poświęcony stylom zagnieżdżonym: Zagnieżdżone style programu InDesign — automatyczne formatowanie wielu akapitów.

Tworzenie stylów zagnieżdżonych

 1. Utwórz przynajmniej jeden styl znakowy, który będzie służyć do formatowania tekstu.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby dodać style zagnieżdżone do stylu akapitowego, dwukrotnie kliknij styl akapitowy, a następnie kliknij opcję Inicjały i style zagnieżdżone.

  • Aby dodać style zagnieżdżone do pojedynczego akapitu, z menu panelu Akapit wybierz polecenie Inicjały wpuszczone i style zagnieżdżone.

  Uwaga:

  Najlepsze rezultaty daje stosowanie stylów zagnieżdżonych stanowiących element stylu akapitowego. Jeżeli style zagnieżdżone nada się akapitowi w formie przesłonięć lokalnych, to późniejsza edycja lub zmiany formatowania w stylu zagnieżdżonym mogą doprowadzić do nieoczekiwanego wyglądu tekstu z tym stylem.

 3. Kliknij odpowiednią liczbę razy przycisk Nowy styl zagnieżdżony.
 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności dla każdego stylu, a następnie kliknij OK:
  • Kliknij obszar stylu znakowego. Wybierz styl znakowy określający wygląd danej sekcji akapitu. Jeśli nie utworzono stylu znakowego, wybierz opcję Nowy styl znakowy i określ formatowanie, które ma zostać zastosowane.

  • Wybierz element, który ma kończyć formatowanie danym stylem znakowym. Można także wpisać ten znak, np. dwukropek (:) albo konkretną literę lub liczbę. Nie można natomiast wpisać słowa.

  • Podaj, ile ma być wystąpień wybranego elementu (np. ile znaków, słów lub zdań).

  • Wybierz opcję Przez albo Do. Opcja Przez powoduje, że znak kończący styl zagnieżdżony jest również obejmowany tym stylem. Natomiast opcja Do powoduje, że stylem obejmowane są tylko znaki przed znakiem kończącym.

  • Zaznacz styl i naciśnij przycisk Góra  lub Dół , aby zmienić kolejność stylów na liście. Uporządkowanie stylów wyznacza kolejność, w jakiej nadawane są atrybuty formatowania. Formatowanie definiowane przez drugi styl zaczyna się w miejscu zakończenia pierwszego stylu. Jeżeli zastosuje się styl znakowy do inicjału, to styl ten pełni rolę pierwszego stylu zagnieżdżonego.

Tworzenie zagnieżdżonych stylów linii

Styl znakowy można zastosować do określonej liczby wierszy akapitu. Podobnie jak w przypadku stylów zagnieżdżonych, można ustawić wspólne działanie dwóch lub więcej zagnieżdżonych stylów linii oraz utworzyć powtarzającą się sekwencję.

Atrybuty zastosowane przez zagnieżdżone style linii mogą współistnieć z atrybutami zastosowanymi przez style zagnieżdżone. Zagnieżdżony styl linii może na przykład stosować kolor, zaś styl zagnieżdżony — pochylenie. Jeśli style stosują kolidujące ze sobą ustawienia tego samego atrybutu, na przykład kolor niebieski i czerwony, priorytet uzyskuje styl zagnieżdżony.

 1. Utwórz przynajmniej jeden styl znakowy, który będzie służyć do formatowania tekstu.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać zagnieżdżone style linii do stylu akapitowego, dwukrotnie kliknij styl akapitowy, a następnie wybierz opcję Inicjały i style zagnieżdżone.

  • Aby dodać zagnieżdżone style linii do pojedynczego akapitu, z menu panelu Akapit wybierz polecenie Inicjały wpuszczone i style zagnieżdżone.

 3. Kliknij przycisk „Nowy zagnieżdżony styl linii” odpowiednią liczbę razy.
 4. Kliknij obszar stylu znakowego. Wybierz styl znakowy określający wygląd danej sekcji. Jeśli nie utworzono stylu znakowego, wybierz opcję Nowy styl znakowy i określ formatowanie, które ma zostać zastosowane.
 5. Określ liczbę wierszy akapitu, na które ma mieć wpływ styl znakowy.

  Zaznacz styl i naciśnij przycisk Góra  lub Dół , aby zmienić kolejność stylów na liście. Uporządkowanie stylów wyznacza kolejność, w jakiej nadawane są atrybuty formatowania.

 6. Kliknij OK.

Pętla przez style zagnieżdżone

Serię dwóch lub więcej zagnieżdżonych stylów można powtarzać w całym akapicie. Prostym przykładem może być przeplatanie się czerwonych i zielonych wyrazów w akapicie. Używając zagnieżdżonych stylów linii, można także sformatować wiersze w akapicie na przemian w kolorze czerwonym i zielonym. Powtarzający się wzorzec pozostaje niezmieniony nawet wtedy, gdy doda się lub usunie wyrazy z akapitu.

 1. Utwórz style znakowe, których chcesz użyć.
 2. Edytuj lub utwórz styl akapitowy, albo umieść punkt wstawiania w akapicie, który chcesz sformatować.
 3. W sekcji lub oknie dialogowym „Inicjały wpuszczone i style zagnieżdżone” kliknij przynajmniej dwa razy opcję Nowy styl zagnieżdżony (lub Nowy zagnieżdżony styl linii) i wybierz ustawienia każdego z tych stylów.
 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W przypadku stylów zagnieżdżonych kliknij ponownie opcję Nowy styl zagnieżdżony, wybierz opcję [Powtórz] w obszarze stylu znakowego oraz określ liczbę powtarzanych stylów zagnieżdżonych.

  • W przypadku zagnieżdżonych stylów linii kliknij ponownie opcję Nowy zagnieżdżony styl linii, wybierz opcję [Powtórz] w obszarze stylu znakowego oraz określ liczbę powtarzanych wierszy.

  W niektórych przypadkach konieczne może być pominięcie pierwszego stylu lub stylów. Na przykład akapit kalendarza wydarzeń może zawierać sekcję „Wydarzenia tego tygodnia” a pod nim dni tygodnia i wydarzenia. W tym przypadku można utworzyć pięć zagnieżdżonych stylów: jeden na nagłówek „Wydarzenia tego tygodnia”; po jednym w odniesieniu do każdego dnia, wydarzenia, godziny; a także styl końcowy z wartością [Powtórz] równą 3; skutkiem tego jest wykluczenie pierwszego stylu zagnieżdżonego z pętli.

  Element [Powtórz] powinien być ostatni na liście. Każdy styl zagnieżdżony poniżej elementu [Powtórz] zostanie zignorowany.

  Pętla przez style zagnieżdżone

 5. Kliknij przycisk OK.

Opcje zagnieżdżonego stylu znakowego

Aby określić sposób zakończenia zagnieżdżonego stylu znakowego, ustaw następujące opcje:

Uwaga:

Jeżeli znak kończący nie ma być obejmowany formatowaniem stylu zagnieżdżonego, należy przy definiowaniu stylu wybrać opcję „Do” zamiast opcji „Przez”.

Zdania

Koniec zdania wyznaczają kropki, znaki zapytania i wykrzykniki. Jeżeli za takim znakiem interpunkcyjnym znajduje się cudzysłów, to on także jest uważany za część danego zdania.

Wyrazy

Koniec wyrazu wyznacza spacja lub znak odstępu.

Alfabet

Punkt końcowy cyfr arabskich jest definiowany przez spację. W przypadku znaków dwubajtowych obowiązują te same zasady, co w przypadku liter.

Znaki

Zakresem stylu objęty jest dowolny znak inny niż znaczniki o szerokości zerowej (definiujące zakotwiczenia, znaczniki skorowidza, znaczniki języka XML itd.).

Uwaga:

Wybierając opcję Znaki, należy również wpisać znak, np. dwukropek lub kropkę, który będzie kończył styl zagnieżdżony. Jeżeli wpisze się wiele znaków, to dowolny z tych znaków zakończy styl. Na przykład, jeśli nagłówki w wierszu mają kończyć się dywizem, dwukropkiem lub znakiem zapytania możesz wpisać -:? Aby zakończyć styl zagnieżdżony, wstaw którykolwiek z tych znaków.

Litery

Zakresem stylu objęty jest dowolny znak poza znakami przestankowymi, odstępami, cyframi i symbolami.

Cyfry

Zakresem stylu objęte są cyfry arabskie z przedziału 0–9.

Znak końca stylu zagnieżdżonego

Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do miejsca wystąpienia znaku „Zakończ styl zagnieżdżony” lub obejmuje stylem także ten znak. Aby wstawić ten znak, wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny > Inny > Tutaj zakończ zagnieżdżony styl.

Znaki tabulatora

Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do miejsca wystąpienia znaku tabulacji lub obejmując także ten znak (nie dotyczy to ustawienia tabulatorów).

Wymuszone łamanie wiersza

Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do miejsca wystąpienia znaku wymuszonego końca wiersza lub obejmuje także ten znak. Aby wstawić ten znak, wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak łamania > Wymuszone łamanie wiersza.

Znak Wcięcie dotąd

Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do miejsca wystąpienia znaku Wcięcie dotąd lub obejmuje także ten znak. (Aby wstawić ten znak, wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny > Inny > Wcięcie dotąd).

Spacja firetowa, spacja półfiretowa lub spacja twarda

Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do miejsca wystąpienia znaku odstępu lub obejmuje także ten znak. (Aby wstawić ten znak wybierz polecenie Tekst > Wstaw odstęp > [znak spacji]).

Znacznik zakotwiczonego obiektu

Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do wystąpienia znacznika grafiki w wierszu lub obejmuje także ten znacznik. Znacznik taki pojawia się w miejscu, w którym wstawiono grafikę w wierszu.

Automatyczny numer strony / Znacznik podrozdziału

Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do wystąpienia znacznika numeru strony lub znacznika nazwy sekcji albo obejmuje stylem także ten znacznik.

Zakończenie stylu zagnieżdżonego

W większości przypadków styl zagnieżdżony kończy się w miejscu, w którym spełniony zostanie warunek zdefiniowany w stylu — np. po trzech słowach albo po kropce. Można jednak zakończyć styl zagnieżdżony przed wystąpieniem takiego warunku, wstawiając znak Tutaj zakończ zagnieżdżony styl.

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się kończyć styl zagnieżdżony.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny > Inny > Tutaj zakończ styl zagnieżdżony.

Wstawienie tego znaku spowoduje zakończenie stylu zagnieżdżonego w tym właśnie punkcie, niezależnie od definicji stylu.

Usuwanie formatowania stylu zagnieżdżonego

 • Otwórz okno dialogowe Inicjały i style zagnieżdżone lub sekcję Inicjały i style zagnieżdżone okna dialogowego Opcje stylu akapitowego. Zaznacz odpowiedni styl zagnieżdżony i kliknij przycisk Usuń.
 • Zastosuj inny styl akapitowy.

Tworzenie stylów GREP

GREP to zaawansowana technika wyszukiwania oparta na wzorcach. Style GREP pozwalają zastosować styl znakowy do tekstu, który odpowiada określonemu wyrażeniu GREP. Można na przykład zastosować styl znakowy do wszystkich numerów telefonów w tekście. Podczas tworzenia stylu GREP należy wybrać styl znakowy i podać wyrażenie GREP. Cały tekst akapitu pasujący do wyrażenia GREP zostanie sformatowany stylem znakowym.

Używanie stylu GREP do formatowania numerów telefonów stylem znakowym

A. styl znaku B. Wyrażenie GREP 

Samouczek wideo przedstawiający tworzenie stylów GREP można obejrzeć na stronie www.adobe.com/go/lrvid4028_id_pl.

David Blatner udostępnił stosowane w praktyce przykłady stylów GREP – 5 odjazdowych rzeczy, które można zrobić ze stylami GREP. Cari Jansen udostępnił czteroczęściową serię o stylach GREP zaczynającą się od Wprowadzenie do stylów GREP.

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby zastosować style GREP do pojedynczych akapitów, wskaż akapity i wybierz polecenie Style Grep z menu panelu Sterowanie lub Akapit.

  • Aby zastosować style GREP do pojedynczych akapitów, wskaż akapity i wybierz polecenie Style Grep z menu panelu Akapit.

  • Aby użyć stylów GREP w ramach stylu akapitu, utwórz lub edytuj styl akapitu, a następnie kliknij zakładkę Style GREP po lewej stronie okna dialogowego Opcje stylu akapitowego.

 2. Kliknij opcję Nowy styl GREP.

 3. Kliknij na prawo od polecenia Zastosuj styl, a następnie zdefiniuj styl znakowy. Jeśli nie utworzono stylu znakowego, który ma być użyty, wybierz polecenie Nowy styl znakowy i określ formatowanie.

 4. Kliknij na prawo od pola Do tekstu i wykonaj jedną z następujących czynności, aby zbudować wyrażenie GREP.

  • Wpisz całe wyrażenie. (Zobacz Metaznaki do wyszukiwania).

  • Kliknij ikonę Znaki specjalne do wyszukania po prawej stronie pola Do tekstu. Zdefiniuj wyrażenie GREP, wybierając odpowiednie opcje z podmenu Położenia, Powtórz, Dopasuj, Modyfikatory i Posix.

 5. Kliknij przycisk OK.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?