Problem: Operacje znikają podczas aktualizowania programu Photoshop lub podczas instalacji programu Photoshop na nowym komputerze.

Rozwiązanie 1. Zapisanie i wczytanie operacji

Poniższe rozwiązania umożliwiają migrację operacji między wersjami programu Photoshop oraz między jego wystąpieniami zainstalowanymi na różnych komputerach.

Instalacja źródłowa — zapisanie operacji jako pliku ATN

 1. Uruchom program Photoshop i wybierz opcję Okno > Operacje.

 2. W menu podręcznego panelu Operacje kliknij Nowy zestaw. Wprowadź nazwę nowego zestawu operacji.

 3. Upewnij się, że zaznaczono nowy zestaw operacji. Następnie przeciągnij do niego operacje, które chcesz umieścić w tym zestawie.

 4. Zaznacz utworzony właśnie zestaw operacji i z menu podręcznego panelu Operacje wybierz opcję Zapisz operacje. Program Photoshop tworzy plik .atn. Plik ATN jest domyślnie zapisywany w następujących lokalizacjach:

  • (Windows) C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <wersja>\Presets\Actions
  • (macOS) Programy\Adobe Photoshop <wersja>\Presets\Actions

Instalacja docelowa — wczytanie operacji

Wykonując poniższe kroki, można zaimportować operacje na innym komputerze lub w innej wersji programu Photoshop.

 1. Uruchom program Photoshop i wybierz opcję Okno > Operacje.

 2. Z menu podręcznego panelu Operacje wybierz opcję Wczytaj operacje. Wybierz plik ATN, który chcesz zaimportować. 

Rozwiązanie 2. Ręczna migracja operacji i ustawień predefiniowanych

Wykonaj poniższe kroki, aby przenieść operacje na nowo zainstalowanej wersji programu Photoshop.

 1. Przejdź do jednego z następujących folderów instalacji źródłowej: 

  • (Windows) C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe
   Photoshop <version>\Adobe Photoshop <wersja_źródłowa> Settings
  • (macOS) Użytkownicy/<nazwa_użytkownika>/Biblioteki/Preferences/Adobe Photoshop <wersja_źródłowa> Settings

  Uwaga:

  W ścieżce folderu lub nazwach na liście procedur zastąp nazwy w nawiasach ostrokątnych „<>” wymaganymi informacjami. Tekst <nazwa_użytkownika> zastąp nazwą konta.Tekst <wersja> zastąp używaną wersją programu Photoshop.

 2. Skopiuj plik Actions Palette.psp plik  

 3. Wklej skopiowany plik w następującej lokalizacji instalacji docelowej programu Photoshop:

  • (Windows) C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <version>\Adobe Photoshop <wersja_docelowa> Settings
  • (macOS) Użytkownicy/<nazwa_użytkownika>/Biblioteki/Preferences/Adobe Photoshop <wersja_docelowa> Settings

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online