Uwaga:

W przypadku programu Photoshop CS6 funkcje związane z grafiką 3D były dostępne tylko w wersji Photoshop Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended są dostępne w programie Photoshop. Program Photoshop nie ma osobnej wersji Extended.

Informacje o pomiarach

Funkcja Pomiar programu Photoshop umożliwia mierzenie dowolnych obszarów zdefiniowanych za pomocą narzędzia Miarka lub narzędzi do zaznaczania (również obszarów nieregularnych zaznaczanych za pomocą narzędzi Lasso, Szybkie zaznaczanie czy Różdżka). Pomiary mogą dotyczyć wysokości, szerokości, pól i obwodów — zarówno na jednym, jak i na wielu obrazach. Wyniki pomiarów są przechowywane na panelu Dziennik pomiarów. Program pozwala dostosowywać do potrzeb użytkownika kolumny dziennika pomiarów, sortować dane w kolumnach, a także eksportować dane z dziennika do pliku tekstowego z kodowaniem Unicode rozdzielanego znakami tabulacji.

Skala pomiaru

Ustawienie skali pomiaru polega na utożsamieniu określonej liczby pikseli z wybraną jednostką, np. calem, milimetrem lub mikronem. Po utworzeniu skali można przystąpić do pomiarów; wyniki obliczeń, również przechowywane w dzienniku, będą wyrażane w wybranej jednostce. Istnieje możliwość utworzenia wielu predefiniowanych ustawień skal pomiarowych, ale w danej chwili można używać w danym dokumencie tylko jednej skali.

Znaczniki skali

Na obrazie można umieścić specjalne znaczniki wskazujące położenie skali pomiaru. Znacznikom mogą towarzyszyć, ale nie muszą, podpisy identyfikujące jednostkę skali.

Ustawianie skali pomiaru

Do ustawienia skali pomiarowej dokumentu służy narzędzie Miarka. Najczęściej używane ustawienia skal można zapisać w postaci ustawień predefiniowanych. Ustawienia predefiniowane są dodawane do podmenu Obraz > Analiza > Ustaw skalę pomiaru. Bieżąca skala pomiaru dokumentu jest wyświetlana w podmenu, a także na panelu Informacje.

Uwaga:

Dla plików DICOM jest automatycznie ustawiana skala pomiaru. Zobacz Informacje o plikach DICOM.

Aby powrócić do domyślnej skali pomiaru (1 piksel = 1 piksel), należy wybrać polecenie Obraz > Analiza > Ustaw skalę pomiaru > Domyślna.

Ustawianie skali pomiaru

 1. Otwórz dokument.
 2. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Ustaw skalę pomiaru > Własna. Zostanie automatycznie uaktywnione narzędzie Miarka. Przeciągnij kursor narzędzia, aby zmierzyć odległość w pikselach, albo wprowadź wartość w polu tekstowym Długość w pikselach. Po zamknięciu okna dialogowego Skala pomiaru zostanie przywrócone bieżące ustawienie narzędzia.

 3. Wybierz odpowiednie wielkości w polach Długość logiczna i Jednostki logiczne—wielkości, które chcesz uzgodnić z określoną długością w pikselach.

  Na przykład, jeśli długość w pikselach wynosi 50, a na skali ma przypadać 50 pikseli na 1 mikron, wybierz 1 w polu Długość logiczna i mikrony w polu Jednostki logiczne.

 4. Kliknij przycisk OK (przycisk w oknie Skala pomiaru), aby określić skalę pomiarową dokumentu.
 5. Wybierz polecenie Plik > Zapisz, aby razem z dokumentem zapisać bieżące ustawienie skali.

  Aby skala była wyświetlana w panelu Informacje, wybierz z menu panelu  polecenie Opcje panelu, przejdź do obszaru informacji o stanie i zaznacz opcję Skala pomiaru.

  Uwaga:

  Aby skala pomiarowa była wyświetlana u dołu okna dokumentu, przejdź do menu okna dokumentu i wybierz polecenie Pokaż > Skala pomiaru.

Tworzenie predefiniowanej skali pomiarowej

 1. Otwórz dokument.
 2. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Ustaw skalę pomiaru > Własna.

 3. Utwórz skalę pomiaru.
 4. Kliknij przycisk Zapisz predefiniowane ustawienie i wybierz nazwę ustawienia.
 5. Kliknij przycisk OK. Utworzone ustawienie predefiniowane zostanie dodane do podmenu Obraz > Analiza > Ustaw skalę pomiaru.

Usuwanie predefiniowanej skali pomiarowej

 1. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Ustaw skalę pomiaru > Własna.

 2. Zaznacz predefiniowane ustawienie, które chcesz usunąć.
 3. Kliknij przycisk Usuń predefiniowane ustawienie, a następnie przycisk OK.

Używanie znaczników skali

Znaczniki skali wskazują położenie skali pomiarowej w dokumencie. Przed utworzeniem znacznika skali należy utworzyć skalę pomiaru i skojarzyć ją z dokumentem. Użytkownik może określić długość znacznika skali (w jednostkach logicznych), skojarzyć ze znacznikiem opis tekstowy, a także wybrać czarno-biały wygląd znacznika i opisu.

Tworzenie znacznika skali

 1. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Umieść znacznik skali pomiaru.

 2. W oknie dialogowym Znacznik skali pomiaru ustaw następujące opcje:

  Długość

  Długość znacznika skali. Długość znacznika w pikselach zależy od skali pomiaru obecnie wybranej dla dokumentu.

  Czcionka

  Umożliwia wybranie czcionki dla wyświetlanego tekstu.

  Rozmiar czcionki

  Umożliwia wybranie rozmiaru czcionki dla wyświetlanego tekstu.

  Wyświetl tekst

  Powoduje wyświetlanie logicznej długości oraz jednostek skojarzonych ze znacznikiem skali.

  Położenie tekstu

  Pozwala wyświetlić opis pod lub nad znacznikiem skali.

  Kolor

  Pozwala określić wygląd znacznika i jego opisu jako czarno-biały.

 3. Kliknij przycisk OK.

Znacznik skali zostanie umieszczony w lewym dolnym rogu obrazu. Umieszczenie znacznika powoduje dodanie do dokumentu grupy warstw złożonej z warstwy tekstowej (jeśli jest zaznaczona opcja Wyświetl tekst) oraz warstwy graficznej. Znacznik skali można przesunąć za pomocą narzędzia Przesuwanie; narzędzie Tekst umożliwia natomiast edycję opisu oraz zmianę rozmiaru, czcionki i koloru tekstu.

Dodawanie i zastępowanie znaczników skali

W dokumencie można umieścić wiele znaczników skali; istniejące znaczniki można też zastępować.

Uwaga:

Dodatkowe znaczniki skali są umieszczane w tym samym miejscu na obrazie i mogą się wzajemnie zasłaniać (zależnie od ich długości). Aby wyświetlić zasłonięty znacznik, wyłącz zestaw warstw znacznika.

 1. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Umieść znacznik skali pomiaru.

 2. Kliknij przycisk Usuń lub Zachowaj.
 3. Wprowadź ustawienia nowego znacznika i kliknij przycisk OK.

Usuwanie znacznika skali

 1. Na panelu Warstwy zaznacz grupę warstw Znacznik skali pomiaru, do której należy znacznik przeznaczony do usunięcia.
 2. Kliknij grupę warstw prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego polecenie Usuń grupę. Możesz też użyć przycisku Usuń warstwę.
 3. Kliknij przycisk Grupa i jej zawartość.

Mierzenie

W programie Photoshop do pomiarów służą: narzędzia do zaznaczania, narzędzie Miarka oraz narzędzie Zliczanie. Wybierz narzędzie pomiarowe odpowiednie do typu danych, które będą rejestrowane w dzienniku pomiarów.

 • Zaznacz obszar, w którym będzie dokonywany pomiar, np. pomiar wysokości, szerokości, obwodu, pola powierzchni czy stopnia szarości pikseli. Pomiar może dotyczyć zarówno jednego zaznaczenia, jak i wielu zaznaczeń.

 • Aby zmierzyć odległość lub kąt, narysuj linię za pomocą narzędzia Miarka.

 • Aby policzyć elementy obrazu i zapisać tę liczbę, użyj narzędzia Zliczanie. Zobacz Zliczanie obiektów na obrazie.

  Każdy pomiar dotyczy co najmniej jednego punktu danych. Zaznaczone punkty danych określają rodzaj informacji rejestrowanych w dzienniku pomiaru. Rodzaj punktów danych zależy od typu wybranego narzędzia pomiarowego. W przypadku mierzenia zaznaczeń dostępnymi punktami pomiaru są: pole powierzchni, obwód, wysokość i szerokość. W przypadku pomiarów dokonywanych za pomocą narzędzia Miarka dostępnymi punktami są długość i kąt. Przyszłe pomiary można przyspieszyć, tworząc i zapisując odpowiednie zestawy punktów danych.

 1. Otwórz istniejący dokument.
 2. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Ustaw skalę pomiaru i skojarz z dokumentem predefiniowaną skalę pomiaru (zobacz Ustawianie skali pomiaru). Można też wybrać polecenie Własna i utworzyć własną skalę pomiaru.

  Wyniki pomiarów są rejestrowane w dzienniku pomiarów (z wykorzystaniem bieżących jednostek skali). Jeśli nie określono żadnej skali pomiaru, obowiązuje skala domyślna (1 piksel = 1 piksel).

 3. (Opcjonalnie) Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Wybierz punkty danych i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać własne punkty danych, użyj opcji Własne.

  • Wybierz z podmenu predefiniowany zestaw punktów danych.

  W oknie dialogowym Wybierz punkty danych punkty danych są pogrupowane według narzędzi. Typowe punkty danych są dostępne niezależnie od narzędzia. Zawierają one pewne użyteczne informacje, które również są rejestrowane w dzienniku pomiarów, np. nazwę pliku, którego dotyczy pomiar, typ skali pomiaru i datę/godzinę pomiaru.

  Domyślnie są zaznaczone wszystkie punkty danych. Można wybrać podzbiór punktów danych dla określonego typu pomiaru i zapisać to połączenie jako ustawienie predefiniowane punktu danych.

  Uwaga:

  Jeśli pomiar będzie wykonywany określonym narzędziem, w dzienniku pojawią się tylko punkty danych skojarzone z tym narzędziem — nawet w przypadku zaznaczenia innych punktów danych. Jeśli na przykład pomiar będzie wykonywany za pomocą narzędzia Miarka, w dzienniku pomiarów będą widoczne tylko punkty dozwolone dla narzędzia Miarka (oraz zaznaczone wspólne punkty danych).

 4. Wybierz funkcję i narzędzie pomiarowe odpowiednie do zaznaczonych punktów danych: Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Utwórz jedno lub więcej zaznaczeń.

  • Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Miarka albo kliknij narzędzie Miarka w przyborniku, a następnie zmierz długość zaznaczonego obszaru.

  • Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Zliczanie albo kliknij narzędzie Zliczanie w przyborniku, a następnie zlicz elementy obrazu.

 5. Wybierz polecenie Okno > Dziennik pomiarów, aby otworzyć panel Dziennik pomiarów.
 6. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Nagraj pomiary lub kliknij przycisk Nagraj pomiary na panelu Dziennik pomiarów.

  Uwaga:

  Jeśli zaznaczone punkty danych nie odpowiadają bieżącemu narzędziu pomiarowemu, program wyświetli monit o wybranie punktów danych odpowiednich dla narzędzia.

  Kolumny dziennika pomiarów odpowiadają poszczególnym punktom zaznaczonym w oknie dialogowym Punkty danych pomiaru. Kolejne wiersze dziennika pomiarów odpowiadają kolejnym pomiarom.

  Jeśli na obrazie zaznaczono wiele obszarów, w dzienniku jest tworzony wiersz z podsumowaniem pomiarów we wszystkich obszarach, a po nim są tworzone wiersze dotyczące poszczególnych obszarów. Każdemu z zaznaczonych obszarów odpowiada osobny element w kolumnie Etykieta; każdy obszar ma też osobny numer.

  Kroki od 2 do 6 możesz powtórzyć dla różnych zaznaczeń (w tym samym dokumencie lub w różnych dokumentach). Kolumna dziennika pomiarów o nazwie Dokument zawiera informacje o źródłach danych pomiarowych.

Punkty danych pomiarów

Kąt

Kąt (±0‑180) określający orientację narzędzia Miarka.

Obszar

Pole powierzchni zaznaczenia — wyrażone w pikselach kwadratowych lub jednostkach wynikających z bieżącej skali (np. milimetrach kwadratowych).

Kolistość

4pi(pole/obwód2). Wartość 1,0 odpowiada okręgowi. Wartości coraz bliższe 0 odpowiadają coraz bardziej wydłużonym prostokątom. Opcja może nie działać w przypadku bardzo małych zaznaczeń.

Liczba

Interpretacja zależna od używanego narzędzia pomiarowego. Narzędzie Zaznaczanie: liczba rozłącznych obszarów wewnątrz zaznaczenia. Narzędzie Zliczanie: liczba wykrytych elementów obrazu. Narzędzie Miarka: liczba widocznych linii miarki (1 lub 2).

Data i godzina

Pozwala dodać znacznik daty/godziny wykonania pomiaru.

Dokument

Identyfikuje dokument (plik), którego dotyczy pomiar.

Wartość szarości

Pomiar jasności. Wyniki mieszczą się w zakresie od 0 do 255 (obrazy 8-bitowe), od 0 do 32,768 (obrazy 16‑bitowe) lub od 0,0 do 10 (obrazy 32-bitowe). W przypadku wszelkich pomiarów szarości obrazy są tymczasowo (wewnętrznie) konwertowane na skalę szarości (co odpowiada użyciu polecenia Obraz > Tryb > Skala szarości) przy użyciu domyślnego profilu tego trybu. Niezbędne obliczenia (średnia, mediana, minimum, maksimum) są przeprowadzane po dokonaniu konwersji.

Wysokość

Wysokość zaznaczenia (max y – min y), wyrażona w jednostkach zgodnych z bieżącą skalą.

Histogram

Dla każdego z kanałów obrazu (trzy kanały dla obrazów RGB, cztery dla obrazów CMYK) są generowane dane histogramu, czyli liczby pikseli odpowiadające kolejnym wartościom z zakresu od 0 do 255 (obrazy 16-bitowe i 32-bitowe są konwertowane na 8-bitowe). Podczas eksportowania danych z dziennika pomiarów dane liczbowe histogramu są zapisywane w pliku rozdzielanym przecinkami (CSV, comma separated value). Plik jest umieszczany w osobny folderze, w tym samym miejscu, w którym jest zapisywany plik dziennika pomiarów rozdzielany znakami tabulacji. Pliki histogramów uzyskują kolejne, niepowtarzalne numery, począwszy od 0. W przypadku zaznaczenia wielu obszarów jest generowany jeden plik histogramu dla całego zaznaczenia i dodatkowe pliki dla poszczególnych zaznaczeń.

Całkowita gęstość

Suma wartości pikseli w zaznaczeniu. Wynik jest równoważny iloczynowi pola powierzchni (w pikselach) i średniej wartości szarości.

Etykieta

Określa nazwy kolejnych pomiarów, np. Pomiar 1, Pomiar 2 itd. W przypadku jednoczesnego pomiaru wielu zaznaczeń każde zaznaczenie ma przypisaną dodatkową etykietę elementu wraz z numerem.

Długość

Odległość zmierzona za pomocą narzędzia Miarka (w jednostkach zgodnych z bieżącą skalą).

Obwód

Obwód zaznaczenia W przypadku pomiaru wielu zaznaczeń są generowane: jeden pomiar obwodu wszystkich zaznaczeń i dodatkowe pomiary obwodów poszczególnych zaznaczeń.

Skalowanie

Skala pomiarowa w dokumencie źródłowym (np. 100 piks = 3 mile).

Jednostki skali

Logiczne jednostki skali pomiarowej.

Czynnik skali

Liczba pikseli przypadających na jednostkę skali.

Źródło

Źródło pomiaru: narzędzie Miarka, narzędzie Zliczanie lub narzędzie Zaznaczanie.

Szerokość

Wysokość zaznaczenia (max x – min x) wyrażona w jednostkach zgodnych z bieżącą skalą.

Tworzenie predefiniowanego ustawienia punktów danych

 1. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Wybierz punkty danych > Własne.

 2. Zaznacz punkty danych definiujących ustawienie.
 3. Kliknij przycisk Zapisz predefiniowane ustawienie i wybierz nazwę ustawienia.
 4. Kliknij przycisk OK. Predefiniowane ustawienie zostanie zapisane i będzie dostępne w podmenu Analiza > Wybierz punkty danych.

Edycja predefiniowanego ustawienia punktów danych

 1. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Wybierz punkty danych > Własne.

 2. Z menu Predefiniowane ustawienie wybierz ustawienie, które chcesz zmienić.
 3. Zaznacz punkty danych lub usuń ich zaznaczenia. Nazwa ustawienia zmieni się na Własne.
 4. Kliknij przycisk Zapisz ustawienie predefiniowane. Wprowadź oryginalną nazwę ustawienia, aby zastąpić istniejące ustawienie, albo nową nazwę, aby utworzyć nowe ustawienie.

Usuwanie predefiniowanego ustawienia punktów danych

 1. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Wybierz punkty danych > Własne.

 2. Z menu Predefiniowane ustawienie wybierz ustawienie, które chcesz usunąć.
 3. Kliknij przycisk Usuń predefiniowane ustawienie, a następnie przycisk Tak, aby potwierdzić decyzję o usunięciu.
 4. Kliknij przycisk OK.

Korzystanie z dziennika pomiarów

Podczas mierzenia obiektów na panelu Dziennik pomiarów są zachowywane uzyskiwane wartości. Każdy wiersz dziennika reprezentuje inny zestaw pomiarów; kolumny zawierają punkty danych pomiarowych.

Rozpoczęcie pomiaru obiektu powoduje dodanie do dziennika nowego wiersza. Program pozwala zmieniać układ kolumn dziennika, sortować dane w kolumnach, usuwać wiersze i kolumny, a także eksportować dane z dziennika do pliku .csv.

Wyświetlanie dziennika pomiarów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Nagraj pomiary.

  • Wybierz polecenie Okno > Dziennik pomiarów.

Zaznaczanie wierszy dziennika

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaznaczyć pojedynczy wiersz dziennika, kliknij go.

  • Aby zaznaczyć wiele kolejnych wierszy, kliknij pierwszy z nich i przeciągnij przez pozostałe albo kliknij pierwszy z nich, wciśnij klawisz Shift i przytrzymując go, kliknij ostatni wiersz.

  • Aby zaznaczyć wiersze niesąsiadujące ze sobą, kliknij pierwszy wiersz, a następnie kliknij pozostałe z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (macOS).

  • Aby zaznaczyć wszystkie wiersze, kliknij przycisk Zaznacz wszystkie.

  • Aby usunąć zaznaczenie wszystkich wierszy, kliknij przycisk Nie zaznaczaj nic.

Zaznaczanie kolumn dziennika

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij nagłówek kolumny.

  • Aby zaznaczyć wiele kolejnych kolumn, kliknij nagłówek pierwszej z nich i przeciągnij przez pozostałe albo kliknij nagłówek pierwszej kolumny, wciśnij klawisz Shift i przytrzymując go, kliknij nagłówek ostatniej kolumny.

  • Aby zaznaczyć kolumny niesąsiadujące ze sobą, kliknij nagłówek jednej z kolumn, a następnie klikaj pozostałe z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (macOS).

Zmienianie kolejności, zmienianie rozmiaru lub sortowanie kolumn dziennika

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij wybrane kolumny w nowe miejsca. Położenie kolumny jest wskazywane podwójną, czarną linią.

  • Aby zmienić rozmiar kolumny, kliknij nagłówek kolumny i przeciągnij separator.

  • Aby posortować dane w kolumnie, kliknij nagłówek kolumny w celu zmiany kolejności sortowania. Można też kliknąć nagłówek prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco. (Kolejności wierszy nie można zmienić zmienić ręcznie).

Usuwanie wierszy lub kolumn dziennika

 1. Zaznacz wybrane wiersze lub kolumny dziennika.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z menu opcji dziennika pomiarów wybierz polecenie Usuń.

  • Kliknij ikonę Usuń w górnej części panelu.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz lub nagłówek kolumny, a następnie wybierz z menu podręcznego polecenie Usuń.

Eksport danych z dziennika pomiarów

Dane zawarte w dzienniku pomiarów można wyeksportować do tekstowego pliku .csv. Plik taki można następnie otworzyć w odpowiedniej aplikacji i dokonać odpowiedniej analizy, statystycznej lub numerycznej, wyników pomiarów.

 1. Zaznacz w dzienniku wybrane wiersze danych.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z menu opcji dziennika pomiarów wybierz polecenie Eksportuj.

  • Kliknij ikonę Eksportuj w górnej części panelu.

  • Kliknij wiersz prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz z menu podręcznego polecenie Eksportuj.

 3. Wpisz nazwę i miejsce zapisania pliku, po czym kliknij przycisk Zapisz.

  Pomiary zostaną wyeksportowane do tekstowego pliku UTF‑8.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online