Pliki DICOM

  Wycofanie funkcji 3D z programu Photoshop

Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe. Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

Uwaga:

W przypadku programu Photoshop CS6 funkcje związane z grafiką 3D były dostępne tylko w wersji Photoshop Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended są dostępne w programie Photoshop. Program Photoshop nie ma osobnej wersji Extended.

Informacje o plikach DICOM

Uwaga:

W przypadku odbierania skanów medycznych najczęściej stosowany format to DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Program Photoshop pozwala otwierać i przetwarzać pliki DICOM (z rozszerzeniami DC3, DCM, DIC lub bez rozszerzenia). Pliki DICOM mogą składać się z wielu kawałków lub ramek, które zawierają kolejne fragmenty (warstwy) skanu.

Program Photoshop czyta wszystkie ramki pliku DICOM i konwertuje je na własne warstwy. Program Photoshop umożliwia umieszczenie wszystkich ramek DICOM w siatce na jednej warstwie, a także otwarcie ramek jako objętości 3D, którą można obracać w przestrzeni 3D. Program Photoshop odczytuje 8‑, 10‑, 12‑ i 16‑bitowe pliki DICOM. (Pliki 10-bitowe i 12-bitowe są konwertowane na pliki 16‑bitowe.)

Po otwarciu pliku DICOM w programie Photoshop można uaktywnić jedno z narzędzi tego programu, aby plik dostosować, oznakować lub opatrzyć adnotacją. Korzystając z narzędzia Uwagi, można na przykład dodać do pliku komentarz. Za pomocą narzędzia Ołówek można zaznaczyć wybrany obszar skanu, a przy użyciu filtra Kurz i rysy można usunąć ze skanu niepotrzebne artefakty. Miarka i narzędzia do zaznaczania pozwalają mierzyć zawartość obrazu.

Uwaga:

Skala pomiaru zawarta w pliku DICOM jest automatycznie importowana razem z takim plikiem. W przypadku braku skali jako własna skala pomiaru zostanie dodana skala domyślna, w której 1 piksel przypada na 1 milimetr. Zobacz Ustawianie skali pomiaru.

8-bitowe pliki DICOM można zapisać w dowolnym z formatów obsługiwanych przez program Photoshop (pliki 16‑bitowe można zapisać tylko w formatach DICOM, Large Document Format, Photoshop, Photoshop PDF, Photoshop Raw, PNG oraz TIFF).

Uwaga:

Zapisanie pliku w formacie DICOM powoduje pominięcie wszelkich stylów warstw, dopasowania, trybów mieszania i masek.

Metadane plików DICOM można przeglądać i edytować w programie Bridge lub w oknie Informacje o pliku programu Photoshop. Pliki DICOM mogą zawierać zewnętrzne skrypty, automatyzujące pewne operacje (zobacz Korzystanie ze skryptów).

Otwieranie pliku DICOM

Przed otwarciem pliku DICOM można określić sposób otwierania ramek DICOM (w postaci warstw, siatki lub objętości 3D) oraz ustawić opcje (w oknie dialogowym Import pliku DICOM) odpowiedzialne za utajnianie metadanych pacjentów i wyświetlanie nakładek. W trakcie importowania można przesuwać, powiększać i wyrównywać okno.

W oknie dialogowym importowania pliku DICOM są wyświetlane informacje z nagłówka pliku DICOM — informacje tekstowe dotyczące pliku, na przykład jego wymiary, rozdzielczość danych i oznaczenie kompresji.

Uwaga:

Sekwencję wielu plików DICOM o pojedynczych ramkach można zaimportować do jednego, wielowarstwowego pliku programu Photoshop. Służy do tego polecenie Nowa warstwa wideo z menu Plik. Zobacz Importowanie sekwencji obrazów.

 

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz, zaznacz plik DICOM i kliknij przycisk Otwórz.
 2. Zaznacz ramki, które będą otwierane. Aby zaznaczyć serię kolejnych ramek, kliknij pierwszą i ostatnią, przytrzymując klawisz Shift. Aby zaznaczyć ramki nie leżące obok siebie, klikaj je z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Aby zaznaczyć wszystkie ramki, kliknij przycisk Zaznacz wszystkie.
  Uwaga:

  Do przechodzenia między ramkami służą kółko myszy (Windows) oraz przyciski oznaczone strzałkami (lewą i prawą), wyświetlane pod dużym obszarem podglądu.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji i kliknij przycisk Otwórz.

  Importowanie ramek

  Opcja Importuj ramki jako warstwy powoduje, że ramki DICOM są umieszczane na warstwach. Opcja Konfiguracja widoku N powoduje, że ramki są wyświetlane w siatce (aby określić wysokość i szerokość siatki, należy wpisać odpowiednie wartości w polach Wiersze i Kolumny). Funkcja importowania jako objętości powoduje otwarcie ramek DICOM jako objętości, dla której odległość z jest określana na podstawie ustawień DICOM, a dane są interpolowane między ramkami. Objętość można oglądać pod dowolnymi kątami, podświetlając dane za pomocą różnych trybów renderowania.

  Zestaw danych DICOM

  Opcja Ukryj tożsamość powoduje, że metadane pacjentów stają się anonimowe. Opcja Pokaż nakładki powoduje, że są wyświetlane nakładki w postaci adnotacji, krzywych lub opisów tekstowych.

  Okna

  Wybierz opcję Pokaż opcje definiowania okna, aby dopasować kontrast (Szerokość okna) i jasność (Poziom okna) ramki. Poziom można dostosować, przeciągając narzędzie Poziom okna w górę lub w dół, a szerokość — przeciągając to narzędzie w lewo lub w prawo. W menu Predefiniowane ustawienia okna można wybrać typowe ustawienia zdjęć rentgenowskich (Domyślne, Płuco, Kość, Brzuch). Zaznaczenie opcji Odwróć obraz powoduje odwrócenie wartości jasności ramki.

  Uwaga:

  Aby powiększyć lub zmniejszyć obraz, wybierz odpowiedni poziom z menu Wybierz poziom powiększenia (albo użyj znaków plus i minus). Aby przesunąć obraz, kliknij ikonę rączki u góry okna dialogowego i przeciągnij przez ramkę.  

Tworzenie objętości 3D z klatek plików DICOM

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz, zaznacz plik DICOM i kliknij przycisk Otwórz.
 2. Zaznacz ramki, które chcesz przekonwertować na objętość 3D. Aby zaznaczyć serię kolejnych ramek, kliknij pierwszą i ostatnią, przytrzymując klawisz Shift. Aby zaznaczyć ramki nie leżące obok siebie, klikaj je z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Aby zaznaczyć wszystkie ramki, kliknij przycisk Zaznacz wszystkie.
 3. W opcjach importu ramki wybierz opcję Importuj jako objętość. Następnie kliknij przycisk Otwórz.

Program Photoshop utworzy objętość 3D z ramek DICOM i umieści ją na warstwie 3D na panelu Warstwy. Narzędzia do zmieniania położenia 3D programu Photoshop umożliwiają wyświetlanie objętości 3D pod dowolnym kątem. Zmieniając ustawienia renderowania, można lepiej wizualizować dane.

 • Oryginalny plik DICOM jest zachowywany jako warstwa tekstury Zmiękczanie skojarzona z warstwą objętości 3D. Informacje o teksturach 3D można znaleźć w artykule Edytowanie tekstur 3D.

 • Kliknij dwukrotnie warstwę tekstury, aby otworzyć plik DICOM jako obiekt inteligentny w oddzielnym oknie dokumentu. Ramki DICOM zostaną umieszczone jako odrębne warstwy na panelu Warstwy.

 • Zmiany wprowadzone na poszczególnych warstwach zostaną zastosowane do objętości 3D po zamknięciu i zapisaniu obiektu inteligentnego.

Aby zapisać objętość 3D, można wyeksportować warstwę 3D lub zapisać plik w formacie PSD. Zobacz Zapisywanie i eksportowanie plików 3D.

Wyświetlanie objętości 3D pod różnymi kątami

 1. Wybierz warstwę 3D zawierającą objętość DICOM na panelu Warstwy.
 2. Wybierz narzędzie Położenie 3D  lub narzędzie do sterowania kamerą 3D  na panelu Narzędzia.
 3. Narzędzia do obsługi położenia i kamery (dostępne na pasku opcji) pozwalają obrócić, przesunąć lub przeskalować objętość 3D. Zobacz Narzędzia do obsługi obiektów i kamer 3D.

  Uwaga:

  Jeśli w systemie jest włączona obsługa technologii OpenGL, można także obracać, przesuwać i skalować objętość 3D za pomocą osi 3D. Zobacz Oś 3D.

Wyświetlanie objętości 3D w różnych trybach renderowania

 1. Wybierz warstwę 3D zawierającą objętość DICOM na panelu Warstwy.
 2. Wybierz polecenie Okno > 3D, aby otworzyć panel 3D.
 3. Wybierz tryb renderowania z menu Ustawienia predefiniowane (w dolnej części panelu 3D).
  Uwaga:

  W przypadku trybów renderowania z transmitancją renderowanie wartości w objętości odbywa się przy użyciu gradientu programu Photoshop. Wartości koloru i krycia gradientu są łączone z wartościami w skali szarości dostępnymi w objętości w taki sposób, aby zoptymalizować lub podświetlić różne typy zawartości. Tryby renderowania z transmitancją są dostępne tylko dla obrazów DICOM w skali szarości.

  Uwydatnione obwiednie

  Ta opcja zmniejsza krycie jednorodnych obszarów, nie zmieniając krycia obwiedni. Może także zmniejszyć poziom szumów objętości.

  Pełna skala zakresu kolorów

  Jest to transmitancja używająca pełnego zakresu (tęczy) gradientu kolorów programu Photoshop.

  Podświetlenia wysokiego zakresu

  Jest to transmitancja używająca białego koloru dla całego zakresu wartości, zerowego krycia dla wartości z niskiego zakresu i wysokiego krycia dla wartości z wysokiego zakresu.

  Podświetlenia niskiego zakresu

  Jest to transmitancja używająca białego koloru dla całego zakresu wartości, zerowego krycia dla wartości z wysokiego zakresu i wysokiego krycia dla wartości z niskiego zakresu.

  Rzutowanie o maksymalnej intensywności

  Pozwala wyświetlić maksymalne wartości objętości i tym sposobem uzyskać szybki podgląd jej struktury. Nie udostępnia informacji o głębi.

  Skala kolorów czerwony-niebieski

  Jest to transmitancja używająca pełnego gradientu kolorów od czerwonego do niebieskiego.

  Cienkie izolinie

  Jest to transmitancja używająca stałego koloru oraz funkcji krycia z wieloma wyraźnymi punktami ekstremalnymi. Służy do wyświetlania wartości izolinii.

  Rentgen

  Pozwala uzyskać przybliżenie przejścia promieni Rentgena przez materiał przepuszczający te promienie. Ten efekt umożliwia utworzenie ze skanu tomograficznego obrazu, który będzie przypominał zdjęcie Rentgena tego samego obiektu.

  Skala kolorów biały-czarny

  Jest to transmitancja używająca czarno-białego składnika koloru.

 4. (Opcjonalnie) Aby utworzyć własny tryb renderowania, kliknij przycisk Ustawienia renderowania na panelu 3D w celu otworzenia okna dialogowego Ustawienia renderowania. Wybierz opcje w sekcji Style objętości okna dialogowego.

Eksportowanie ramek DICOM jako plików JPEG

 1. Otwórz plik DICOM i ustaw opcje w oknie dialogowym Import pliku DICOM (zobacz Otwieranie pliku DICOM).

 2. Zaznacz ramki w oknie dialogowym Import pliku DICOM: aby zaznaczyć wiele ramek sąsiadujących ze sobą, kliknij pierwszą i ostatnią z nich z wciśniętym klawiszem Shift; aby zaznaczyć ramki nie leżące obok siebie, klikaj je, przytrzymując klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS); aby zaznaczyć wszystkie ramki kliknij przycisk Zaznacz wszystkie.
 3. Wprowadź prefiks w polu Prefiks w obszarze Opcje eksportu.
 4. Kliknij przycisk Eksportuj prezentację (JPEG), zaznacz folder i kliknij przycisk Wybierz.

  Pliki JPEG będą zapisywane w podanym miejscu; do ich nazw zostanie dodany określony prefiks. Jeśli zaznaczono wiele ramek, do nazw kolejnych ramek program Photoshop będzie dołączał kolejne numery (np. RamkaDICOM1, RamkaDICOM2, RamkaDICOM3).

Metadane DICOM

Metadane plików DICOM można przeglądać i edytować w oknie Informacje o pliku programu Photoshop.

Dane pacjenta

Obejmują imię i nazwisko pacjenta, identyfikator, płeć oraz datę urodzenia.

Dane badania

Obejmują identyfikator badania, lekarza, datę i godzinę badania oraz opis badania.

Dane serii

Obejmuje numer serii, rodzaj, datę i godzinę zarejestrowania serii oraz opis serii

Dane sprzętu

Obejmują nazwę instytucji korzystającej ze sprzętu oraz jego producenta.

Dane obrazu

Obejmują składnię transferu, interpretację fotometryczną, szerokość i wysokość obrazu, liczbę bitów na piksel oraz dane ramek. (Pól tych nie można edytować.)

Animowanie plików DICOM

Aby utworzyć animację złożoną z ramek DICOM, zaznacz wszystkie warstwy DICOM, a następnie z menu panelu Animacja (Oś czasu) wybierz polecenie Utwórz klatki z warstw.

Po utworzeniu klatek na panelu Oś czasu (Animacja) można zapisać pliki DICOM jako filmy QuickTime (pliki DICOM w skali szarości należy przekonwertować do trybu RGB, a następnie przekształcić w film wideo). Klatki można także zapisać jako animowane pliki GIF (wybierz polecenie Plik > Zapisz dla Internetu i urządzeń).

Panel Oś czasu umożliwia również animowanie objętości 3D utworzonej z pliku DICOM. Zobacz Tworzenie obiektów i animacji 3D.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online