Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF    |    Wypełnianie formularzy PDF    |

W tym dokumencie wyjaśniono, jak wypełniać i podpisywać formularze PDF. (Jeśli szukasz informacji o tym, jak utworzyć formularz od podstaw, a także jak rozpowszechniać, śledzić lub wypełniać formularze, kliknij odpowiednie łącze powyżej. Aby zapoznać się z często zadawanymi pytaniami na temat formularzy, kliknij łącze Często zadawane pytania dotyczące formularzy).

 

Formularze PDF

W łatwy i szybki sposób wypełniaj, podpisuj i przesyłaj formularze przy użyciu przeglądarki komputera lub urządzenia typu tablet.

Formularz interaktywny lub przeznaczony do wypełnienia zawiera pola, które można zaznaczyć i wypełnić. W przypadku takich formularzy narzędzie Wypełnij i podpisz wyświetla tylko opcję Podpisz. Więcej informacji na temat wypełniania formularza interaktywnego znajduje się w części Wypełnianie formularzy interaktywnych.

Płaski formularz nie zawiera pól interaktywnych. Może to być formularz papierowy lub plik PDF, który nie został zoptymalizowany pod kątem wypełniania formularzy. Narzędzie Wypełnij i podpisz automatycznie wykrywa pola formularza, takie jak pola tekstowe, pola kombinowane, pola wyboru i przycisk opcji. W razie potrzeby można również ręcznie dodawać tekst i inne symbole w dowolnym miejscu formularza za pomocą narzędzia Wypełnij i podpisz.

Podpisz formularz, wpisując lub rysując swój podpis albo dodając obraz. Wysyłaj uzupełnione formularze do innych osób i w bezpieczny sposób przechowuj formularze w usłudze Adobe Document Cloud.

Uwaga:

Ten dokument zawiera instrukcje dotyczące wypełniania i elektronicznego podpisywania formularzy za pomocą komputera, korzystając z programu Acrobat lub Acrobat Reader. Sprawdź sekcję łączy pokrewnych znajdującą się na dole bieżącej strony, aby uzyskać informacje na temat wykonywania tych samych czynności przy użyciu przeglądarki lub aplikacji na tablet.

Wypełnianie formularza PDF

 1. Otwórz formularz PDF w programie Acrobat lub Reader.

 2. Kliknij ikonę Podpisz na pasku narzędzi. Możesz również wybrać polecenie Narzędzia > Wypełnij i podpisz lub pozycję Wypełnij i podpisz z panelu po prawej stronie.

  Narzędzie Global Sign
 3.  Zostanie wyświetlone narzędzie Wypełnij i podpisz. Kliknij opcję Ja.

  Wypełnij i podpisz — strona główna
 4. Pola formularza są wykrywane automatycznie. Przesuń kursor myszy na pole, aby wyświetlić niebieską ramkę. Kliknij w dowolnym miejscu w niebieskiej ramce, a kursor zostanie automatycznie umieszczony w odpowiednim położeniu. Wpisz tekst, aby wypełnić pole.

  Przesuń kursor myszy na pole, aby wyświetlić pole wykrytych formularzy.
  Przesuń kursor myszy, aby wyświetlić wykryte pole tekstowe.
  Automatycznie wykryto pole wyboru
  Automatycznie wykryto pole wyboru

  Jeśli na ekranie nie jest wyświetlana żadna niebieska ramka, można ręcznie wpisać lub dodać tekst. Kliknij przycisk Dodaj tekst  na pasku narzędzi. Kliknij miejsce w dokumencie, w którym chcesz dodać tekst, a następnie zacznij pisać.

  Wypełnij lub dodaj tekst

  Skorzystaj z paska narzędzi pola, aby wprowadzić odpowiednie zmiany:

  • Aby zmienić rozmiar pola, na pasku narzędzi użyj przycisków czcionki w górę lub w dół – pierwsze dwa przyciski z lewej strony.
  • Aby przenieść pole, przesuwaj wskaźnik myszy bliżej granicy pola, aż zobaczysz uchwyt przeciągania, a następnie złap pole i przesuń je zgodnie z potrzebą.
  • Aby usunąć pole lub wpisany tekst, kliknij przycisk kosza.
  • Aby przekształcić zwykłe pole tekstowe w kombinowane lub odwrotnie, kliknij przycisk pola kombinowanego — drugi przycisk od prawej.
  • Aby użyć adnotacji lub symboli, kliknij opcję menu  i wybierz adnotację.

  Użyj pól kombinowanych, aby wypełnić lub dodać tekst w kolejnych polach w linii lub wierszu. Pole kombinowane rozmieszcza wprowadzony przez użytkownika tekst równo na całej szerokości pola tekstowego, jak pokazano poniżej.

  Pole kombinowane i zwykłe pole tekstowe

  Podczas wpisywania, jeżeli znaki nie są dopasowywane do poszczególnych pól, dopasuj odstępy przy pomocy uchwytu obok punktów skalowania przedstawionych na obrazie powyżej.

 5. Dodaj adnotacje lub symbole: narzędzia adnotacji są wyświetlane na pasku narzędziowym – Krzyżyk, Symbol zaznaczenia, Kółko, Linia, i Kropka. Można wykorzystać te narzędzia adnotacji, aby wypełnić pola zaznaczenia lub przyciski opcji oraz użyć przycisku z kółkiem do zaznaczenia tekstu lub linii do jego przekreślenia.

  Narzędzia adnotacji

  Kliknij adnotację na pasku narzędziowym, by ją wybrać, a następnie na formularzu kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić adnotację. (Każde kliknięcie dodaje zaznaczoną adnotację w odpowiednim miejscu w formularzu).

  Uwaga:

  Zmień rozmiar pierwszej umieszczonej adnotacji, aby dodać do dokumentu pole wyboru lub przycisk opcji, a kolejne dodawane adnotacje będą miały ten sam rozmiar i będą zawierać pozostałe pola.

Dodawanie podpisu lub inicjałów do formularza

Aby podpisać formularz PDF, można pisać na klawiaturze, rysować lub wstawić obraz odręcznego podpisu lub inicjałów.

 1. Otwórz dokument PDF lub formularz, który chcesz podpisać.

 2. Kliknij ikonę Sign na pasku narzędzi. Możesz również wybrać polecenie Narzędzia > Wypełnij i podpisz lub pozycję Wypełnij i podpisz z panelu po prawej stronie.

  Narzędzie Global Sign
 3.  Zostanie wyświetlone narzędzie Wypełnij i podpisz. Kliknij opcję Ja.

  Wypełnij i podpisz — strona główna
 4. Pola formularza są wykrywane automatycznie. Przesuń kursor myszy na pole, aby wyświetlić niebieską ramkę. Kliknij w dowolnym miejscu w niebieskiej ramce, a kursor zostanie automatycznie umieszczony w odpowiednim położeniu. Wpisz tekst, aby wypełnić pole.

  Przesuń kursor myszy na pole, aby wyświetlić pole wykrytych formularzy.
  Przesuń kursor myszy, aby wyświetlić wykryte pole tekstowe.

  Uwaga:

  Aby uzyskać więcej informacji na temat wypełniania formularza, zobacz temat Wypełnianie formularzy PDF.

 5. Na pasku narzędzi kliknij ikonę Podpisz , a następnie wybierz, czy chcesz dodać swój podpis lub tylko inicjały.

  Dodawanie podpisu lub inicjałów

  Jeżeli dodano już podpisy lub inicjały, będą one wyświetlane jako dostępne opcje.

 6. Jeżeli podpis lub inicjały zostały już dodane, wystarczy wybrać je z opcji funkcji Podpisz, a następnie kliknąć w miejscu w dokumencie PDF, gdzie chcesz dodać podpis. Przejdź do następnego etapu.

  Jeżeli po raz pierwszy korzystasz z podpisywania, zostanie wyświetlony panel Podpis lub Inicjały. Poniżej znajduje się przykład panelu Podpis.

  Wpisywanie, rysowanie lub import podpisu w postaci obrazu
  Podpis można wpisać, narysować lub zaimportować w postaci obrazu. Dodane podpisy i inicjały zostają zapisane do przyszłego użycia.
  • Wpisz:  wpisz swoje nazwisko w polu. Wybierz jeden z kilku stylów podpisu, a następnie kliknij opcję Zmień styl, aby wyświetlić inny styl.
  • Rysuj: narysuj podpis w wyznaczonym miejscu.
  • Obraz: przeglądaj i wybierz obraz podpisu.
  • Zapisz podpis: zaznaczenie tego pola i zalogowanie się do programu Acrobat Reader lub Acrobat spowoduje bezpieczne zapisanie dodanego podpisu w usłudze Adobe Document Cloud do przyszłego użytku.

  Kliknij opcję Zastosuj, a następnie w dokumencie PDF kliknij miejsce, w którym chcesz dodać podpis lub inicjał.

 7. Aby przesunąć podpis lub inicjał, kliknij pole, zaznaczając je, a następnie skorzystaj z klawiszy strzałek. Aby zmienić rozmiar pola lub usunąć je, skorzystaj z opcji w pasku narzędzi pola.

Uwaga:

Jeśli chcesz użyć obrazu jako podpisu:

 • Podpisz się czarnym tuszem na czystym, pustym arkuszu białego papieru. Podpis należy umieścić na środku arkusza papieru, aby na skanie lub fotografii tego podpisu nie były widoczne krawędzie.
 • Zrób zdjęcie arkusza z podpisem lub zeskanuj go. Jeśli robisz zdjęcie podpisu, upewnij się, że arkusz jest odpowiednio oświetlony, a na podpis nie pada cień.
 • Przenieś zdjęcie lub skan na dysk komputera. Program Acrobat/Reader obsługuje formaty JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF i BMP. Nie musisz kadrować obrazu. Jeśli zdjęcie lub skan są względnie czyste, program Acrobat/Reader importuje sam podpis.

Wysyłanie formularzy

Po wypełnieniu formularza można udostępnić plik PDF innym. Aby udostępnić formularz, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi Wypełnij i podpisz kliknij przycisk Dalej.

  Kliknij Dalej
 2. Wyślij plik przy użyciu jednej z następujących metod:

Wyślij łącze do nieedytowalnej kopii wypełnionego i podpisanego formularza. Kopia jest poświadczona za pomocą Adobe Sign. Odbiorcy nie mogą łatwo modyfikować kopii. Każda modyfikacja sprawia, że certyfikat staje się nieważny.

 1. Kliknij opcję Uzyskaj łącze, a następnie kliknij opcję Utwórz łącze.

  Utwórz łącze do swojego pliku, aby udostępnić go innym
 2. Kliknij Kopiuj łącze, a następnie udostępnij je innym w wiadomości e-mail. Każda osoba z dostępem do łącza może wyświetlić dokument, ale nie może wprowadzać w nim zmian.

  Kopiuj łącze

Wyślij pocztą e-mail kopię sfinalizowanego dokumentu tylko do odczytu. Odbiorcy mogą wyświetlić plik, ale nie mogą wprowadzać żadnych zmian w dokumencie.

 1. Kliknij opcję Wyślij kopię.

  Wysyłanie kopii wypełnionego i podpisanego formularza
 2. Wprowadź adres e-mail osoby, której chcesz wysłać dokument. Możesz również użyć odnośnika do książki adresowej, aby wybrać adresy e-mail.

 3. Pola Temat i Wiadomość działają w ten sam sposób co pola wiadomości e-mail i w taki sam sposób będą wyświetlane u odbiorcy. Wprowadź żądane informacje. Kliknij przycisk Wyślij.

 1. Kliknij opcję Poproś o podpisy, a następnie kliknij polecenie Rozpocznij.

  Wysyłanie dokumentu, aby uzyskać podpisy od innych osób
 2. Zostanie wyświetlone okno Adobe Sign. Pola Nazwa i Wiadomość działają w ten sam sposób co pola wiadomości e-mail i w taki sam sposób będą wyświetlane u odbiorcy. Wprowadź żądane informacje i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • (Opcjonalnie) Aby zapoznać się z zaawansowanymi opcjami, takimi jak uwierzytelnianie sygnatariusza, przypomnienia itp., kliknij przycisk Więcej opcji.
  • Aby dodać pola formularza i określić, gdzie należy go podpisać, kliknij przycisk Określ miejsce podpisu.

  Po wyświetleniu monitu wprowadź informacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wysyłanie dokumentów do podpisania.

  Dodaj sygnatariuszy

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online