Omówienie

Usługa Adobe Sign for ServiceNow umożliwia wysyłanie żądań podpisania dokumentu za pośrednictwem platformy ServiceNow, korzystając z natywnej funkcji.  Żądanie złożenia podpisu jest wysyłane za pomocą obiegu pracy do usługi Adobe Sign.

Zależności aplikacji

Poniżej znajdują się zależności aplikacji Adobe Sign for ServiceNow.

 • Usługa Adobe Sign na poziomie korporacyjnym

          ○ Ustanowienie połączenia OAuth wymaga poziomu konta administratora w aplikacji Adobe Sign

 • Wymagane wtyczki

○ Orchestration

 • Wymagane uprawnienia tabeli systemu

○ Powiadomienie e-mail (sys_event_email_action)

○ Szablony e-mail (sys_email_client_template)

○ Układy e-mail (sys_email_layout)

 

Instrukcje dotyczące konfiguracji

Zainstaluj aplikację Adobe Sign for ServiceNow

Po zarejestrowaniu się i/lub kupieniu łącznika aplikacja zostanie wyświetlona w menu „Aplikacje systemowe” w Twojej instancji platformy ServiceNow.

app menu

Po zakończeniu instalacji na panelu nawigacyjnym po lewej stronie pojawią się menu dwóch nowych aplikacji – „Adobe Sign” i „Adobe Sign Administration”.

Po lewej stronie znajduje się menu/widok użytkownika, natomiast po prawej – widok administratora.

user menu
Admin Menu


Zaplanowane zadanie automatycznego odświeżania

Utworzono zaplanowane zadanie pod nazwą Adobe Sign – Automatyczne odświeżanie dokumentów, które aktualizuje dokumenty w tabeli Dokumenty Adobe Sign.  Domyślnie odświeżanie jest ustawione na uruchamianie się co noc o 1:00.  Ustawienie to można skonfigurować według potrzeby.


Serwer Mid i plik Jar

W celu ułatwienia podpisywania załączników wymagane są serwer Mid oraz dwa niestandardowe pliki Jar (poniżej).  Jeśli jeszcze nie masz serwera Mid, wykonaj instrukcje dotyczące konfiguracji, dostępne za pośrednictwem platformy ServiceNow tutaj.

Po zainstalowaniu serwera Mid, upewnij się, że jest on ustawiony jako domyślny serwer dla aplikacji Orchestration.  W menu aplikacji Orchestration przejdź do opcji Mid Server Properties (Właściwości serwera Mid) i wprowadź nazwę swojego serwera Mid w polu Default Mid Server to use for Orchestration activities (Domyślny serwer Mid do czynności aplikacji Orchestration).

Mid Server

Konieczne jest wdrożenie dwóch niestandardowych plików Jar do serwera Mid:

 • JSON Simple
 • MultiPartFileUpload

Pobierz

Można je zainstalować, postępując zgodnie z procedurą opisaną tutaj.

Upewnij się, że serwer Mid zostanie uruchomiony ponownie (powinno się to wykonać automatycznie).

Uwaga:

Oba materiały referencyjne Wiki powyżej odnoszą się do wersji Istambul.  Twój proces instalacji może się nieco różnić, w zależności od uruchomionej wersji aplikacji ServiceNow.


Użytkownicy/role

Aplikacja obejmuje dwie role – „x_desci_adobesign_admin” i „x_desci_adobesign_user”.  Każdy użytkownik z przypisaną rolą „x_desci_adobesign_admin” ma pełny dostęp do wszystkich funkcji oraz obu menu użytkownika i administratora.  

Użytkownicy z przypisaną rolą „x_desci_adobesign_user” mają dostęp jedynie do menu użytkownika „Adobe Sign” i przykładowych elementów katalogu.


Warunki powodzenia/niepowodzenia niestandardowych czynności obiegu pracy

Wszystkie niestandardowe czynności obiegu pracy zostały zbudowane z parametrem wyjściowym „result” (wynik).  Domyślnie ten parametr wyjściowy jest ustawiony na wartość wynikową czynności:

 • W przypadku braku błędu (activityOutput.result==null), czynność przechodzi dalej jako zakończona pomyślnie. 
 • Stan błędu (activityOutput.result!= null) skutkuje zarejestrowaniem w dzienniku konkretnego błędu oraz zmianą statusu obiegu pracy na zamknięty nieukończony. 

Sposób obsługi stanu „niepowodzenia” można skonfigurować, tak więc możliwe jest wysłanie powiadomień, dodanie zadania dla zasobów pomocy technicznej do oceny itp.  


Niestandardowe pola zadań

Do tabeli zadań dodano trzy niestandardowe pola, które w razie potrzeby można dodać do niestandardowego widoku listy Adobe Sign, aby wyświetlać status dokumentu i informacje w bardziej czytelny sposób.  Są to następujące pola:

 • Status dokumentu (x_desci_adobesign_document_status) – status dokumentu na podstawie statusu w usłudze Adobe Sign.  Takie same wartości znajdują się w polu „Status dokumentu” i odpowiadają statusom używanym w usłudze Adobe Sign.
 • Adres URL dokumentu (x_desci_adobesign_document_url) – adres URL umowy dokumentu z usługi Adobe Sign
 • Identyfikator umowy (x_desci_adobesign_agreement_id) – unikalny identyfikator umowy

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia niestandardowego widoku listy, kliknij tutaj.

Można również utworzyć regułę wyświetlania, która wymusza na użytkowniku wyświetlenie niestandardowego widoku.  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Uwaga:

Wszystkie nazwy pól są używane w aplikacji, aby umożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie.  Jeśli nazwy zostaną zmienione, zastąpione itp., niektóre funkcje mogą nie działać tak jak powinny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia niestandardowego widoku listy, kliknij tutaj.

Można również utworzyć regułę wyświetlania, która wymusza na użytkowniku wyświetlenie niestandardowego widoku.  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Zrzut ekranu przykładowego widoku znajduje się poniżej:

Task Fields

Połączenia z zewnętrznymi systemami

Aplikacja Adobe Sign for ServiceNow wymaga konta Adobe Sign w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy łącznikiem a aplikacją ServiceNow.


Łączenie konta Adobe Sign z platformą ServiceNow

Konto Adobe Sign jest potrzebne w celu umożliwienia platformie ServiceNow komunikowania się z usługą podpisu elektronicznego.  Jeśli nie masz konta, załóż je tutaj – Adobe Sign.

Po założeniu konta utwórz połączenie między platformą ServiceNow a usługą Adobe Sign, klikając łącze Połącz z Adobe w menu Administracja Adobe Sign.

Connect1

Nastąpi przekierowanie na stronę połączenia:

7Connect2-rebranded

 

 • Kliknij przycisk Połącz, aby nawiązać zaufane połączenie z usługą Adobe Sign.
  • Nastąpi przekierowanie do strony logowania usługi Adobe Sign, na której należy się zalogować i zezwolić na stały dostęp
8login-rebrand
 • Uwierzytelnij swoją tożsamość w usłudze Adobe Sign, używając konta administratora Adobe Sign
  • Panel zostanie odświeżony, aby sprawdzić, czy chcesz nawiązać zaufane połączenie
9Trust-rebrand
 • Potwierdź dostęp, klikając przycisk Zezwól na dostęp

Po wykonaniu powyższych czynności w przypadku użycia łącza Połączenie z Adobe Sign zostanie wyświetlony komunikat Połączenie z Adobe Sign ukończone pomyślnie (pokazany poniżej).

 

10Connect 4-rebrand

Nawiązano teraz połączenie między usługą Adobe Sign a platformą ServiceNow. 


Testowanie konfiguracji

Testowanie można przeprowadzić, wykonując kroki opisane w powyższej sekcji.  Po zalogowaniu, jeśli zalogowany użytkownik ma przypisaną poprawną rolę, konfiguracja powinna być prawidłowa.

Demonstracyjne elementy katalogu/obiegi pracy

Utworzono demonstracyjne elementy katalogu i obiegi pracy, które ilustrują użycie niestandardowych czynności obiegu pracy.  Zapewniają one kompleksowe przykłady konfiguracji elementów i obiegów pracy, tak aby umożliwić korzystanie z aplikacji Adobe Sign for ServiceNow.


Elementy katalogu

Dla aplikacji utworzono dwa demonstracyjne elementy katalogu.  Pomiędzy tymi dwoma elementami zaprezentowano wszystkie obsługiwane scenariusze uzyskiwania podpisu.  

Uwaga:

Wpisywane adresy e-mail należy oddzielać przecinkami (email1@email.com, email2@email.com, itd.). Żądania podpisu są wysyłane w kolejności wprowadzenia.

 • Adobe Sign – Prośba o podpisanie – umożliwia osobie wysyłającej żądanie wybór istniejącego dokumentu – z lokalnego dysku twardego lub istniejącego dokumentu biblioteki w usłudze Adobe Sign – i wysłanie go do jednej lub więcej osób do podpisania. Proces można skonfigurować tak, aby dokument został wysłany w gotowej formie/natychmiast lub najpierw wyświetlony w podglądzie w funkcji wysyłania usługi Adobe Sign
 • Adobe Sign – Prośba o podpisanie W9 – wysyła określony dokument do podpisu (w tym przypadku formularz W9), przy czym użytkownik nie musi nigdy go określać.  Niniejszy przykład ilustruje sposób korzystania z łącznika do wysłania określonego dokumentu bez konieczności pytania użytkownika o jego wyszukanie w celu załączenia do żądania.  Dane dokumentu są dodawane do niestandardowych czynności obiegu pracy w obiegu pracy.


Obiegi pracy

Wraz z aplikacją zainstalowano dwa demonstracyjne obiegi pracy.  Niniejsze obiegi pracy mają również niestandardowe wartości etapów, które odpowiadają statusowi dokumentu w usłudze Adobe Sign.  W tym momencie używane są tylko niektóre z tych wartości, jednak przyszłe wersje aplikacji mogą korzystać z innych wartości. 

Adobe Sign – Prośba o podpis – opcja związana z elementem katalogu „Adobe Sign – Prośba o podpis”, ilustruje cztery różne scenariusze dotyczące możliwości użycia łącznika do wysłania dokumentu do podpisu:

 • Użyj istniejącego dokumentu z podglądem – wysyła dokument wybrany z listy rozwijanej po wyświetleniu jego podglądu przez osobę wysyłającą żądanie.  Przy składaniu osoba wysyłająca żądanie otrzymuje wiadomość e-mail z łączem do utworzonej umowy (patrz Powiadomienia e-mail).  Po zweryfikowaniu przez użytkownika dokumentu jest on sekwencyjnie wysyłany (w kolejności wprowadzenia) na wszystkie adresy e-mail wprowadzone do podpisania dokumentu.  Po podpisaniu umowy jest ona załączana do ukończonego żądanego elementu.
 • Użyj istniejącego dokumentu bez podglądu – po złożeniu wysyła dokument wybrany z listy rozwijanej na wszystkie wprowadzone adresy e-mail, w kolejności wprowadzenia.  W przypadku tego dokumentu nie ma podglądu. Po podpisaniu umowy jest ona załączana do ukończonego żądanego elementu.
 • Załącz dokument z podglądem – wysyła załączony dokument po wyświetleniu jego podglądu przez osobę wysyłającą żądanie.  Przy składaniu osoba wysyłająca żądanie otrzymuje wiadomość e-mail z łączem do utworzonej umowy (patrz Powiadomienia e-mail).  Po zweryfikowaniu przez użytkownika dokumentu jest on sekwencyjnie wysyłany (w kolejności wprowadzenia) na wszystkie adresy e-mail wprowadzone do podpisania dokumentu.  Po podpisaniu umowy jest ona załączana do ukończonego żądanego elementu.
 • Załącz dokument bez podglądu – po złożeniu wysyła dokument wybrany z listy rozwijanej na wszystkie wprowadzone adresy e-mail, w kolejności wprowadzenia.  W przypadku tego dokumentu nie ma podglądu. Po podpisaniu umowy jest ona załączana do ukończonego żądanego elementu.

 

Adobe Sign – Prośba o podpisanie określonego dokumentu – opcja związana z elementem katalogu „Adobe Sign – Prośba o podpisanie dokumentu W9”, ilustruje możliwości użycia łącznika do wysłania dokumentu do podpisania przez obieg pracy oraz prezentuje osobie wysyłającej żądanie określony dokument do żądania.  Poniższe dwa scenariusz zostały zilustrowane w tym obiegu pracy:

 • Wyślij dokument określony w obiegu pracy z podglądem wysyła dokument określony w obiegu pracy po wyświetleniu go w podglądzie przez osobę wysyłającą żądanie.  Przy składaniu osoba wysyłająca żądanie otrzymuje wiadomość e-mail z łączem do utworzonej umowy.  Po zweryfikowaniu przez użytkownika dokumentu jest on sekwencyjnie wysyłany (w kolejności wprowadzenia) na wszystkie adresy e-mail wprowadzone do podpisania dokumentu.  Po podpisaniu umowy jest ona załączana do ukończonego żądanego elementu.
 • Wyślij dokument określony w obiegu pracy bez podglądu – przy złożeniu wysyła dokument określony w obiegu pracy na wszystkie wprowadzone adresy e-mail.  W przypadku tego dokumentu nie ma podglądu. Po podpisaniu umowy jest ona załączana do ukończonego żądanego elementu.


Niestandardowe czynności obiegu pracy

Niestandardowe czynności obiegu pracy zostały utworzone w celu ułatwienia procesu podpisywania.  Na podstawie wybranej operacji (załącz dokument, użyj istniejącego, podgląd lub brak podglądu itp.), operacja dla tej czynności musi się zmienić w celu przetworzenia żądania.  Każda niestandardowa czynność została wymieniona poniżej i użyta co najmniej raz na dwóch załączonych przykładach obiegu pracy.

Uwaga:

Jeśli nie widzisz operacji niestandardowych wymienionych na poniższej liście, odpowiednie informacje znajdziesz w sekcji dotyczącej rozwiązywania problemów.

 • Adobe Sign – Wyślij wybór, Podgląd – opcja używana, gdy wartość zmiennej „adobe_preview” = tak, a zmiennej „adobe_attach_or_existing” = nie.  Wysyła wybrany dokument („adobe_lib_doc”) na adres e-mail ze zmiennej „adobe_email_address” do podpisania, po tym jak osoba żądająca wyświetliła jego podgląd i wysłała go do podpisania.
 • Adobe Sign – Wyślij wybór, Brak podglądu – opcja używana, gdy wartość zmiennej „adobe_preview” = nie, a zmiennej „adobe_attach_or_existing” = nie.  Wysyła wybrany dokument („adobe_lib_doc”) na adresy e-mail ze zmiennej „adobe_email_address” do podpisania po przesyłaniu żądania, bez oczekiwania na podgląd.
 • Adobe Sign – Wyślij załącznik, Podgląd – opcja używana, gdy wartość zmiennej „adobe_preview” = tak, a zmiennej „adobe_attach_or_existing” = tak. Wysyła załączony dokument na adres e-mail ze zmiennej „adobe_email_address” do podpisania, po tym jak osoba żądająca wyświetliła jego podgląd i wysłała go do podpisania.
 • Adobe Sign – Wyślij załącznik, Brak podglądu – opcja używana, gdy wartość zmiennej „adobe_preview” = nie, a zmiennej „adobe_attach_or_existing” = tak.  Wysyła wybrany dokument („adobe_lib_doc”) na adresy e-mail ze zmiennej „adobe_email_address” do podpisania po przesyłaniu żądania, bez oczekiwania na podgląd.
 • Adobe Sign – Uzyskaj załączone dane – opcja używana, gdy wartość zmiennej „adobe_attach_or_existing” = tak.  Zbiera dane umowy i obsługuje niestandardowy plik jar oraz serwer Mid w celu przekonwertowania do formatu wieloczęściowego/formularza.
 • Adobe Sign – Wyślij dokument X, Brak podglądu – opcja używana, gdy dokument został wstępnie określony, a wartość zmiennej „adobe_preview” = nie.  Parametr wejściowy „adobe_lib_doc” zawiera nazwę wysyłanej umowy.  Wartość nazwy można znaleźć w tabeli „Dokumenty Adobe Sign”.  Na naszym przykładzie wysyłamy dokument W-9 oraz ustawiamy domyślną wartość parametru „adobe_agreement_name” na „W9 Form Signature Request” (Żądanie podpisania formularza W9).
 • Adobe Sign – Wyślij dokument X, Podgląd – opcja używana, gdy dokument został wstępnie określony, a wartość zmiennej „adobe_preview” = tak.  Parametr wejściowy „adobe_lib_doc” zawiera nazwę wysyłanej umowy.  Wartość nazwy można znaleźć w tabeli „Dokumenty Adobe Sign”.  Na naszym przykładzie elementu/obiegu pracy wysyłamy dokument W-9 oraz ustawiamy domyślną wartość parametru „adobe_agreement_name” na „W9 Form Signature Request” (Żądanie podpisania formularza W9)
 • Adobe Sign – Załącz podpisaną umowę – ta czynność zwraca podpisany dokument z usługi Adobe Sign i załącza go do bieżącego rejestru.  Tej czynności należy użyć, gdy dokument został wybrany lub załączony przez osobę żądającą, a NIE jeśli dany dokument został zapisany na sztywno.  W takich przypadkach użyj opcji „Adobe Sign – Załącz podpisaną umowę X.
 • Adobe Sign – Załącz podpisaną umowę – ta czynność zwraca podpisany dokument z usługi Adobe Sign i załącza go do bieżącego rejestru.  Tej czynności należy użyć, gdy dokument został wybrany lub załączony przez osobę żądającą, a NIE jeśli dany dokument został zapisany na sztywno.
 • Adobe Sign – Załącz podpisaną umowę X – ta czynność zwraca podpisany dokument z usługi Adobe Sign i załącza go do bieżącego rejestru, w instancji wstępnie zdefiniowanego dokumentu.


Powiadomienia e-mail

Przygotowano trzy niestandardowe powiadomienia e-mail, przedstawiające niestandardowe szablony i układy, które zawierają również przykład adresu URL podglądu/weryfikacji.

 • Adobe Sign – Żądanie otworzone – używane w przypadku żądania podglądu (wartość „adobe_preview” ustawiona na tak) i gdy element jest jednym z elementów demonstracyjnych.  Zawiera łącze umowy oczekującej na zweryfikowanie.

UWAGA – w przypadku utworzenia innych powiadomień należy zawrzeć adres URL dokumentu, tak aby umożliwić osobie żądającej weryfikację.  To łącze znajduje się również na formularzu RITM i może zostać dodane do innych poprzez dodanie pola „adres URL dokumentu” do widoku formularza.

 • Adobe Sign – Żądanie anulowane – używane, gdy element jest jednym z dwóch elementów katalogu demonstracyjnego, status to „Zamknięte nieukończone”, a etap to „Przerwano”.
 • Adobe Sign – Żądanie zamknięte – używane, gdy element jest jednym z dwóch elementów katalogu demonstracyjnego, status to „Zamknięte ukończone”, a etap to „Podpisano”.

Przejście do dowolnej z tych pozycji umożliwia wyświetlenie przykładowych szablonów oraz przykładowego układu.

Skonfiguruj zaplanowane zadanie automatycznego odświeżania

Zaplanowane zadanie, które automatycznie odświeża tabelę Dokumenty Adobe Sign zostało wstępnie skonfigurowane tak, aby wykonywane było o godzinie 1:00 według czasu w systemie lokalnym. To zadanie może zostać ponownie skonfigurowane tak, aby było wykonywane w dowolnym momencie, może być także uruchamiane codziennie, co tydzień lub na bieżąco.

Aby edytować zadanie, przejdź do menu Administracja Adobe Sign > rozwiń element Konfiguracja odświeżania dokumentów > kliknij przycisk Zadanie automatycznego odświeżania dokumentów

Skonfiguruj panel do wybranych ustawień i kliknij opcję Zaktualizuj, aby zapisać zmiany.

Kliknięcie opcji Wykonaj teraz spowoduje natychmiastowe jednorazowe uruchomienie zadania.

AutoRefresh panel

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Informacje kontaktowe działu pomocy technicznej

Dokumentacja i łącza pomocy znajdują się w menu użytkownika oraz administratora.  Poniższa strona internetowa zawiera także informacje kontaktowe działu pomocy technicznej


Rozwiązywanie problemów

Poniżej znajduje się kilka powszechnie występujących problemów, które mogą wystąpić podczas konfiguracji i użytkowania aplikacji Adobe Sign for ServiceNow.

Nazwy zmiennych elementów katalogu – nazwy zmiennych używanych w dwóch elementach katalogu przykładowego są bardzo ważne dla działania łącznika.  Są one kompleksowo używane w niestandardowych czynnościach obiegu pracy i wszelkie wprowadzone w nich zmiany powodują problemy w obiegu pracy.  W przypadku zmian w nazwie dowolnej zmiennej należy wprowadzić odpowiednie zmiany w czynności usługi Adobe Sign używanej w obiegu pracy.

Błąd połączenia w przypadku odwiedzania łącza „Połączenie z Adobe Sign” (tylko administratorzy) – jeśli widzisz ekran błędu połączenia (przedstawiony poniżej), musisz połączyć się ponownie, wykonując procedury opisane w sekcji Łączenie konta Adobe Sign z platformą ServiceNow .  Ponadto sprawdź, czy informacje o koncie Adobe Sign są poprawne.

Error Gump-rebrand

 

Czynności związane z załącznikami nie działają poprawnie – czynności związane z załącznikami zależą od poprawnego działania połączenia z serwerem Mid.  Upewnij się, że serwer Mid działa i jest uruchomiony oraz że plik Jar jest zainstalowany prawidłowo.  Jeśli nadal nie działają poprawnie, upewnij się, że wszystkie nazwy zmiennych są prawidłowe, zgodnie z powyższym opisem.

Błędy identyfikatora umowy podczas przesyłania żądania – błędy identyfikatora umowy mogą być powodowane przez dokumenty wymienione w tabeli „Dokumenty Adobe Sign”/opcję menu Moje dokumenty należącą do innego konta Adobe Sign.  Mimo że nazwy dokumentów demonstracyjnych dostarczonych przez firmę Adobe mogą być takie same, mają one inny identyfikator umowy na koncie. Jeśli przypisane konto Adobe ulegnie zmianie, odśwież dokument za pomocą opcji „Odśwież listę dokumentów” w menu usługi Adobe Sign.

Opcje menu są/nie są widoczne dla użytkowników – upewnij się, że wszyscy użytkownicy, którzy potrzebują dostępu do aplikacji, mają przypisane prawidłowe role.  Jeśli używasz grup, upewnij się, że one również mają przypisane potrzebne role.

Brak błędów, ale odbiorcy wiadomości e-mail nie otrzymują żądania podpisu – upewnij się, że wpisywane adresy są oddzielone przecinkami. Prawidłowy format to email1@email.com, email2@email.com, email3@email.com, itd.

Niestandardowe czynności obiegu pracy nie są prawidłowo wyświetlane w edytorze obiegu pracy – Aktualnie występuje błąd, który wpływa na widoczność niestandardowych czynności obiegu pracy.  Problem zwykle występuje po aktualizacji lub uaktualnieniu do AdobeSign dla aplikacji ServiceNow.  Jeśli czynności nie są wyświetlane, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby rozwiązać problem.

 • Przejdź do tabeli czynności „wf_element”, wpisując frazę wf_element_activity.list w pasku wyszukiwania po lewej stronie
1_navigate_to_wfelement

Zostaną wyświetlone wszystkie czynności obiegu pracy, w tym globalne.

 • Przefiltruj listę, aby wyświetlała wyłącznie czynności Adobe Sign, używając filtru aplikacja = AdobeSign
2_filter_using_adobesign

Po przefiltrowaniu listy tak, aby wyświetlała wyłącznie czynności AdobeSign, na liście pojawi się każda wersja czynności. O ile nie dodano własnych, niestandardowych czynności, ich liczba powinna wynosić około 320, tak jak na poniższym zrzucie ekranu

 • Kliknij dowolną pozycję, aby otworzyć określoną czynność, a następnie kliknij „hamburgera” w nagłówku pozycji i wybierz opcję Wersje
3_select_versions

 

Spowoduje to przejście do listy wersji:

4_versions_list

 

 • Uporządkuj listę według wersji i otwórz najnowszą wersję rekordu.  W tym przykładzie najnowsza jest wersja 10, dlatego też konieczna jest edycja tego konkretnego rekordu 

Zauważ, że nawet jeśli wyświetlana jest wersja 10, jej opcja ma wartość Opublikowano = fałsz.  Jest to przyczyna omawianego problemu.  Nawet jeśli czynności znajdują się na tej liście, dla rekordu najnowszej wersji opcja nie ma wartości Opublikowano = prawda, dlatego nie są one wyświetlane jako dostępne w edytorze obiegu pracy.

5_version_10
 • Ustaw wartość „prawda” dla najnowszej wersji, klikając pole stanu opublikowania i zmieniając jego wartość z „fałsz” na „prawda”
 • Powtórz ten proces dla każdej czynności niestandardowej
  • Pomocne może być odfiltrowanie skorygowanych czynności z głównej listy w miarę przechodzenia do kolejnych pozycji.

Uwaga:

Powiązana lista nie jest domyślnie widoczna.  Jeśli jej nie widzisz, dodaj tę listę do widoku rekordów, postępując zgodnie z poniższą instrukcją.

Dodawanie powiązanej listy do widoku

Aby dodać powiązane listy do danego widoku:

 • Kliknij ikonę hamburgera (tak jak powyżej, aby przejść do opcji wersji) i wybierz kolejno opcje Konfiguruj > Powiązane listy.
1_choose_relatedlist
 • Przenieś powiązaną listę Wersja > Definicja elementu do pola Wybrane
 • Kliknij przycisk Zapisz
2_add_version_-_elementdefinition

Ta czynność spowoduje dodanie powiązanych list do formularza i wystarczy ją wykonać tylko raz dla wszystkich rekordów.

Powinno teraz być możliwe dwukrotne kliknięcie aktywnego pola i ustawienie jego wartości na „prawda”.

3_related_list_exposed


Odniesienia


Wersja do pobrania

Pobierz

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online