Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi Adobe Acrobat Sign for ServiceNow (2.2)

Omówienie

Aplikacja Adobe Acrobat Sign for ServiceNow umożliwia wysyłanie dokumentów do podpisania przy użyciu natywnej funkcjonalności platformy ServiceNow. Integracja Acrobat Sign z ServiceNow zapewnia dostęp do następujących funkcji i funkcjonalności:

 • Wysyłanie dokumentów do podpisania do wielu odbiorców. 
 • Śledzenie procesu podpisywania przez cały okres jego trwania oraz określanie oczekiwanych sygnatariuszy na każdym etapie.
 • Pobieranie podpisanego dokumentu z osadzonym lub oddzielnym dokumentem rejestru kontrolnego.
 • Pobieranie wszelkich danych formularza wprowadzonych do dokumentu przed procesem podpisywania lub w trakcie.
 • Tworzenie wersji roboczych procesów podpisywania w celu wstępnego przeglądu i późniejszego przesłania. Wszelkie zmiany wprowadzone w podpisach przed przesłaniem są synchronizowane z platformą ServiceNow.
 • Generowanie i wysyłanie powiadomień e-mail do osób podczas procesu podpisywania.
 • Dokumenty do podpisania mogą pochodzić z plików lokalnych w ServiceNow lub ze źródła zewnętrznego.
 • Używanie szablonów dokumentów z polami, które można wypełnić danymi z rekordów ServiceNow przed ich przesłaniem. Umożliwia to użycie pojedynczego szablonu do generowania dokumentów specyficznych dla użytkownika na podstawie wybranego rekordu tematu, takiego jak incydent lub zgłoszenie serwisowe.
 • Używanie szablonów biblioteki konta Acrobat Sign, które są zsynchronizowane z ServiceNow i dostępne do wyboru podczas procesu przesyłania.

Adobe Acrobat Sign dla ServiceNow: podręcznik instalacji i personalizacji zawiera instrukcje dotyczące następujących zagadnień:

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu programu Acrobat Sign dla aplikacji ServiceNow można go używać do wysyłania, podpisywania, śledzenia i zarządzania umowami. Zapoznaj się z dokumentem Adobe Acrobat Sign dla ServiceNow: podręcznik użytkownika.

Instalowanie aplikacji Acrobat Sign dla ServiceNow

Musisz być administratorem Adobe Acrobat Sign i administratorem systemu ServiceNow, aby móc zainstalować aplikację w ServiceNow.  

 1. Przejdź do strony ServiceNow Store i wyszukaj Adobe Acrobat Sign.  

  servicenow-store-search

 2. Z wyników wyszukiwania wybierz Adobe Acrobat Sign, a następnie wybierz opcję Pobierz.

  Uwaga:

  Wyłącz blokowanie wyskakujących okienek podczas instalacji aplikacji.

  get-sign-app

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się przy użyciu poświadczeń administratora ServiceNow i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

 4. Aby zweryfikować instalację, z górnego menu instancji ServiceNow wybierz pozycje Wszystkie > Aplikacje systemowe > Aplikacje mojej firmy, a następnie wybierz kartę Zainstalowane. Wyświetla listę najnowszej wersji programu Adobe Acrobat Sign.

  installed-apps

  Uwaga:

  Wtyczka Adobe Acrobat Sign dla ServiceNow jest skonfigurowana do pracy z następującymi domenami:

  • service-now.com
  • servicenowservices.com

  Domena servicenowservices.com jest przeznaczona dla klientów chmury rządowej i wymaga dodatkowego ustawienia właściwości systemu. Jeśli Twoja domena znajduje się w domenie servicenowservices.com, musisz utworzyć/ustawić właściwość systemową x_adosy_as.oauth_redirect_host z pełną subdomeną  Twojej instancji (taką jakmydomain.servicenowservices.com).

  Menu „Samoobsługa” wyświetla nową opcję Adobe Acrobat Sign z następującymi dwoma modułami:

  • Moje podpisane dokumenty — zawiera listę umów w stanie zakończonym, w których zalogowany użytkownik jest osobą wysyłającą żądanie lub sygnatariuszem.
  • Do podpisu — zawiera listę umów oczekujących na podpisanie przez zalogowanego użytkownika. Umowy mają status „Do podpisu” lub „Do zatwierdzenia”.

  Uwaga: menu samoobsługowe są widoczne tylko dla użytkowników z rolą Sygnatariusz (x_adosy_as.adobe_sign_signer).  

  menu-acrobat-sign

  Menu Wszystkie aplikacji zawiera opcję Adobe Acrobat Sign, która zawiera następujące moduły:

  • Wyślij do podpisania — otwiera producenta rekordów, z którego ma zostać utworzona i przesłana umowa.
  • Moje umowy — lista wszystkich umów, w których zalogowany użytkownik jest osobą wysyłającą żądanie lub sygnatariuszem.
  • Moje podpisy — szczegóły rekordów, w których zalogowany użytkownik jest uczestnikiem (sygnatariuszem) umowy.

  Operacyjny

  • Umowy — szczegółowe informacje o procesie podpisywania.  Obejmuje format JSON oraz wszystkie zdarzenia Adobe Acrobat Sign, które są odbierane i wykonywane
  • Dokumenty źródłowe — reprezentuje dokument, który można dodać do umowy. Może być lokalny lub biblioteczny.
  • Uczestnicy — sygnatariusze i szczegóły ich procesu podpisywania.
  • Zdarzenia — informacje o tym, co jest wysyłane i odbierane w każdym zdarzeniu Adobe Acrobat Sign.
  • Dane formularza — tabela zawierająca dane zwróconego formularza po podpisaniu umowy. Można jej używać do raportowania dokumentów i danych pól.

  Administracja

  • Połącz z Acrobat Sign — ekran połączenia, na którym można połączyć prawidłowe konto Adobe Acrobat Sign z platformą ServiceNow.
  • Grupy Acrobat Sign — zawiera listę nazw i identyfikatorów grup Acrobat Sign.
  • Użytkownicy Acrobat Sign — zawiera szczegółowe informacje o użytkownikach Acrobat Sign.
  • Pieczęcie elektroniczne
  • Szablony dokumentów — dokumenty szablonowe, które można dodać do umowy. Mogą być lokalne lub biblioteczne.
  • Pola dokumentuszczegóły pól formularza osadzonych w dokumencie szablonu.
  • Reguły scalania — kojarzy szablon dokumentu z określonym typem rekordu tematu na platformie ServiceNow.
  • Pola scalania — rekordy łączące pole z rekordem tematu z polem zawartym w odpowiednim szablonie dokumentu.
  • Właściwości — domyślne ustawienia przekierowywania identyfikatora URI po podpisaniu, powiadomień i rejestru kontrolnego w usłudze Adobe Acrobat Sign.

  Pomoc i wsparcie — łącza do pomocy Adobe Acrobat Sign.

  Uwaga:
  • Moduły „Wyślij do podpisania”, „Moje umowy” i „Moje podpisy” są widoczne dla użytkowników o roli nadawcy (x_adosy_as.adobe_sign_sender). 
  • Menu „Operacje” i „Administracja” są widoczne tylko dla użytkowników o roli administratora (x_adosy_as.adobe_sign_admin) lub menedżera (x_adosy_as.adobe_sign_manager).

  Widżety portalu usług

  Jeśli chcesz dodać usługę Adobe Acrobat Sign do swojego portalu usług, zapoznaj się z prezentacją pod adresem URL/adobe_sign.

  Portal ten ograniczony jest do ról „x_adosy_as.adobe_sign_sender” i „x_adosy_as.adobe_sign_signer”.

  Aby dodać tę funkcję do własnego portalu, powiel widżety i zmodyfikuj odpowiednio role.

  • Lista elementów pulpitu Adobe Acrobat — lista elementów używana przez widżet nagłówka Lista umów.
  • Wysyłanie do podpisania Adobe Acrobat Sign — widżet umożliwiający utworzenie nowej umowy z szablonu lub pliku.
  • Lista umów Adobe Acrobat Sign — widżet do wyświetlania listy umów.

  Strony portalu usług

  • Adobe Acrobat Sign — zawiera widżet okna wyskakującego usługi Adobe Sign. Można go użyć z poziomu rekordów na portalu ServiceNow do szybkiego generowania nowych umów.
  • Strona główna Adobe Acrobat Sign — jest to strona główna demonstracyjnego portalu usług dołączonego do aplikacji.

  Aplikacja obejmuje cztery role:

  • Sygnatariusz (x_adosy_as.adobe_sign_signer)
   • Użytkownicy platformy ServiceNow z rolą „x_adosy_as.adobe_sign_signer” otrzymują dostęp do modułów samoobsługowych usługi Adobe Acrobat Sign
   • Mają również dostęp do widżetu portalu usług
   • Ta rola musi zostać dodana do wszystkich użytkowników/grup, które są wymagane do podpisywania dokumentów/umów
  • Nadawca (x_adosy_as.adobe_sign_sender)
   • Użytkownicy platformy ServiceNow z rolą „x_adosy_as.adobe_sign_sender” otrzymują dostęp do aplikacji na potrzeby jej obsługi
   • Tę rolę należy dodać do wszystkich użytkowników/grup, którzy muszą mieć możliwość śledzenia dokumentów/umów, o które prosili lub które są wymagane do podpisania
  • Menedżer (x_adosy_as.adobe_sign_manager)
   • Użytkownicy platformy ServiceNow z rolą „x_adosy_as.adobe_sign_manager” mają dostęp na poziomie menedżera do funkcji usługi Acrobat Sign
   • Menedżer może zarządzać umowami utworzonymi przez wszystkich nadawców
   • Ta rola udziela uprawnień do anulowania umów utworzonych przez innych użytkowników
  • Administrator (x_adosy_as.adobe_sign_admin)
   • Użytkownicy platformy ServiceNow z rolą „x_adosy_as.adobe_sign_admin” mają pełny dostęp do wszystkich funkcji

  Domyślnie aplikacja zawiera rolę, która powinna być przypisana do użytkowników mogących podpisywać dokumenty. Aby umożliwić wszystkim użytkownikom podpisywanie dokumentów, należy zaktualizować ustawienia.

  Uwaga:

  Zmiany wprowadzone w plikach aplikacji uniemożliwią zastosowanie przyszłych aktualizacji.

  Przechwyć wszelkie zmiany wprowadzone w zestawie aktualizacji, aby można je było ponownie zastosować po aktualizacji aplikacji.

  Przed zastosowaniem w wersji produkcyjnej należy przetestować wszystkie dostosowania w dedykowanym środowisku testowym.

Łączenie z usługą Acrobat Sign

Aplikacja Adobe Acrobat Sign dla ServiceNow jest przeznaczona do pracy zarówno z kontami komercyjnymi, jak i rządowymi (FedRAMP). Jeśli nie masz pewności, jakie masz konto, postępuj zgodnie z instrukcjami dla klientów komercyjnych w chmurze.

W przypadku klientów komercyjnych w chmurze:

Po zainstalowaniu aplikacji Adobe Acrobat Sign w usłudze ServiceNow administratorzy grupy lub konta Adobe Acrobat Sign muszą połączyć usługę ServiceNow z usługą Adobe Acrobat Sign Commercial Cloud, wykonując poniższe czynności:

 1. Przejdź do menu Adobe Acrobat Sign > Administracja > Połącz z Adobe Acrobat Sign.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz opcję Połącz.

  connect-sign-1

 3. Zaloguj się do konta Acrobat Sign przy użyciu poświadczeń administratora. 

  connect-sign-2

 4. W wyświetlonym oknie dialogowym uprawnień wybierz opcję Zezwól na dostęp, aby przyznać uprawnienia i nawiązać połączenie. 

  connect-sign-3

  Uwaga:

  Uwierzytelnianie odbywa się w wyskakującym oknie.  Jeśli panel uwierzytelniania nie jest widoczny, sprawdź, czy funkcja blokowania wyskakujących okienek jest wyłączona.

  Po nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem połączenia z kontem Acrobat Sign i powiązanym z nim kontem ServiceNow.

  Acrobat Sign połączona z chmurą komercyjną

Dla klientów chmury rządowej:

Po zainstalowaniu aplikacji Adobe Acrobat Sign w usłudze ServiceNow administratorzy grupy lub konta chmury rządowej Adobe Acrobat Sign muszą połączyć usługę ServiceNow z usługą chmury komercyjnej Adobe Acrobat Sign, wykonując poniższe czynności:

 1. Z lewego panelu wybierz menu Adobe Acrobat Sign > Administracja > Właściwości.

  Włącz fedramp w Sign dla ServiceNow.

 2. Na stronie właściwości aplikacji, która zostanie otwarta:

  1. Włącz przełącznik Użyj Adobe Acrobat Sign Government Cloud.
  2. Znajdź właściwość o nazwie Podpowiedź dotycząca logowania w celu połączenia i ustaw wartość na adres e-mail, który będzie używany do logowania się do usługi Adobe Acrobat Sign Government Cloud.
  3. Wybierz opcję Zapisz.
 3. Przejdź do menu Adobe Acrobat Sign > Administracja > Połącz z Acrobat Sign.

 4. Na wyświetlonej stronie wybierz opcję Połącz

  fedramp-2

 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się na konto Adobe Acrobat Sign Government Cloud.

  Po nawiązaniu połączenia aplikacja przekierowuje z powrotem do ServiceNow i automatycznie aktualizuje status połączenia.

  fedramp-3

Skonfiguruj aplikację Acrobat Sign dla usługi ServiceNow

Ustawianie właściwości aplikacji

Aby uzyskać dostęp i ustawić właściwości aplikacji, należy przejść do strony Adobe Acrobat Sign > Administracja > Właściwości.

Wyświetlane są następujące ustawienia domyślne:

 • Nazwa hosta [x_adosy_as.redirect_host]jeśli masz niestandardowy adres URL instancji, określ w pełni kwalifikowany host, który ma być używany w identyfikatorze URI przekierowania dla OAuth i wywołań zwrotnych API (np. Elementów webhook).
  Domyślnie wartość ta jest pusta, a hostem jest wartość przechowywana przez właściwość systemową „glide.servlet.uri”.
  Dotyczy to tylko przekierowania instancji ServiceNow. Jeśli chcesz przekierować sygnatariusza po podpisaniu do innego hosta, podaj ten host we właściwości URI przekierowania sygnatariusza (post_sign_uri).
 • Domyślny adres URL po podpisaniu [x_adosy_as.post_sign_uri]domyślne miejsce przekierowania użytkownika po podpisaniu dokumentu w programie Acrobat Sign. Jest on używany, gdy podczas tworzenia umowy nie określono identyfikatora URI po podpisaniu. Ten identyfikator URI jest względny w stosunku do określonej nazwy instancji, ale można go zastąpić, dołączając protokół (taki jak https://www.adobe.com/), który umożliwia przekierowanie po podpisaniu do innego miejsca niż ta instancja ServiceNow. Identyfikator sys_id utworzonej umowy można wstrzyknąć za pomocą „{sys_id}" w adresie URL. Domyślna wartość to „/x_adosy_as_agreement_list.do?sysparm_query=requested_byDYNAMIC90d1921e5f510100a9ad2572f2b477fe%5EORsignersDYNAMIC90d1921e5f510100a9ad2572f2b477fe%5Estate=Complete%5EORDERBYDESCsys_created_on”, która przeniesie użytkownika do listy zakończonych umów.
 • Opóźnienie przekierowania sygnatariusza [x_adosy_as.post_sign_delay]opóźnienie (w sekundach) przed przekierowaniem użytkownika po podpisaniu dokumentu w programie Acrobat Sign. Wartość domyślna to 3.
 • Ochrona przed clickjackingiem[x_adosy_as.clickjacking_domains]Podaj rozdzielaną przecinkami listę adresów URL domen nadrzędnych, w których dokumenty wysyłane do podpisu mogą być zawarte w ramce iframe, np. service-now.com.
  Jest to wymagane w przypadku klientów usługi Government Cloud. Pozostawienie tego pola pustego może spowodować wyświetlanie pustych stron w programie Acrobat Sign w ramce.
 • Zezwalaj na wiadomości e-mail od Acrobat Sign [x_adosy_as.send_adobe_sign_emails]określa, czy wiadomości e-mail z powiadomieniami są wysyłane przez program Acrobat Sign podczas procesu podpisywania. Wartość domyślna to false.
 • Wyskakujące projekty umów [x_adosy_as.popout_draft]domyślnie kliknięcie przycisku Sprawdź szczegóły na umowie spowoduje otwarcie wersji roboczej w programie Acrobat Sign w tym samym oknie przeglądarki.
  Ustaw dla tej opcji wartość true, aby zamiast tego otwierać nowe okno. Wartość domyślna to false.
 • Uwzględnij kontrolę[x_adosy_as.include_audit]kontroluje rejestr kontrolny dołączany do podpisanych dokumentów. Wartość domyślna to true.
 • Użyj usługi Adobe Acrobat Sign Government Cloud [x_adosy_as.fedramp]klienci Adobe Government Cloud muszą włączyć tę właściwość, aby usługa Acrobat Sign dla ServiceNow korzystała z usług Acrobat Sign Government Cloud. Wartość domyślna to false.
 • Podpowiedź dotycząca logowania w celu połączenia[x_adosy_as.login_hint]Wartość login_hint używana przy pierwszym połączeniu z usługą Adobe Acrobat Sign Government Cloud. Zostanie ona automatycznie wypełniona na stronie „Połącz z Acrobat Sign” i zazwyczaj jest to adres e-mail administratora konta. Wartość domyślna jest pusta.
 • Pola formatujące operacje umowy[glide.ui.x_adosy_as_agreement_activity.fields]określa, które pola powinny być wyświetlane w formacie aktywności widocznym w rekordzie umowy.
  Wartość domyślna to „name, state, status,agreement_id,compose_url,post_sign_uri,etag”.
 • Kwerenda „Moje umowy” [x_adosy_as.my_agreements_query]kwerenda używana do wyświetlania moich umów w miejscach takich jak portal. Domyślną wartością jest „requested_byDYNAMIC90d1921e5f510100a9ad2572f2b477fe^ORsignersDYNAMIC90d1921e5f510100a9ad2572f2b477fe”, która zwraca umowy, w których użytkownik jest wnioskodawcą lub sygnatariuszem.
 • Rozszerzenie pliku wieloczęściowego [x_adosy_as.multipart_extension]rozszerzenie nazwy pliku dla tymczasowych załączników pliku wieloczęściowego. Domyślną (zalecaną) wartością jest „mpfd”.
 • Rejestrowanie aplikacji [x_adosy_as.logging.verbosity]rejestrowanie systemu kontroli. Wartość domyślna to „info”.
 • Debuguj połączenie [x_adosy_as.connect_debug]wyświetla alerty diagnostyczne podczas łączenia z Acrobat Sign. Wartość domyślna to false.

Domyślna właściwość URL przekierowania ma zastosowanie do każdej umowy, w której wartość w polu „Identyfikator URI po podpisaniu” nie została ustawiona.

Uwaga:

Niezakodowane znaki specjalne lub spacje nie są obsługiwane w adresach URL przekierowań. Dlatego też, jeśli „Domyślny adres URL po podpisaniu” we właściwości aplikacji zawiera symbol karetki (^), należy zakodować go jako %5E.

Na przykład  /x_adosy_as_agreement_list.do?sysparm_query=requested_byDYNAMIC90d1921e5f510100a9ad2572f2b477fe^ORsignersDYNAMIC90d1921e5f510100a9ad2572f2b477fe^state=Complete^ORDERBYDESCsys_created_on należy zmienić na:

 /x_adosy_as_agreement_list.do?sysparm_query=requested_byDYNAMIC90d1921e5f510100a9ad2572f2b477fe%5EORsignersDYNAMIC90d1921e5f510100a9ad2572f2b477fe%5Estate=Complete%5EORDERBYDESCsys_created_on 

Pozostałe właściwości zarządzają tym, czy powiadomienia są wysyłane przez Acrobat Sign podczas procesu podpisywania (domyślnie = Nie) i czy rejestr kontrolny jest dołączany do podpisanych dokumentów (domyślnie = Tak).

Konfigurowanie składników niestandardowych

Aplikacja Adobe Acrobat Sign zawiera niestandardowe komponenty, które można skonfigurować zgodnie z własnymi wymaganiami. Zapoznaj się z poniższą listą komponentów, aby zobaczyć, jak zmodyfikować każdy z nich.

„Podpisz za pomocą Adobe Acrobat” to przycisk akcji interfejsu użytkownika w tabeli zadań. Jest on dostępny tylko dla użytkowników z rolą nadawcy (x_adosy_as.adobe_sign_sender). Umożliwia nadawcom na dodawanie dokumentów, a sygnatariuszom podpisywanie umów i przesyłanie załączonego dokumentu do Adobe Acrobat Sign w celu podpisania.

ui-action-1

Administratorzy systemu mogą dodać operację „Podpisz za pomocą programu Adobe Acrobat” do innych tabel w następujący sposób:

 1. Otwórz istniejącą operację „Podpisz za pomocą programu Adobe Acrobat”, korzystając z jednego z dwóch poniższych sposobów:
  • Na dowolnym formularzu rozszerzonym z Zadania (takim jak Incidnet) kliknij prawym przyciskiem myszy > Konfiguruj operacje interfejsu użytkownika.
  • Przejdź do opcji Definicja systemu > Operacje interfejsu użytkownika, a następnie wyszukaj opcję Podpisz za pomocą programu Adobe Acrobat
 2. Zmień nazwę tabeli zgodnie z wymaganiami.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wstaw i zostań, aby utworzyć kopię istniejącego rekordu z nową tabelą.

Na liście powiązanej z usługą Adobe Acrobat Sign wyświetlane są umowy powiązane z rekordem, na którym skonfigurowano listę. Tylko użytkownicy z rolą użytkownika (x_adosy_as.adobe_sign_user), czyli ci, którzy są wnioskodawcami lub sygnatariuszami umowy, mogą zobaczyć umowy na powiązanej liście.

Administratorzy systemu lub użytkownicy o roli „personalize_form” mogą skonfigurować formularz i powiązany układ listy.

Aby dodać listę powiązanych do formularzy:

 1. W odpowiednim formularzu kliknij prawym przyciskiem myszy i przejdź do menu Konfiguruj > Powiązane listy.
 2. Z menu Dostępne wybierz Adobe Acrobat Sign
 3. Wybierz strzałkę w prawo, aby dodać ją do listy Wybrane.
 4. Wybierz opcję Zapisz.

Nastąpi przeniesienie do konfigurowanego formularza, a lista powiązana z „Adobe Acrobat Sign” będzie widoczna u dołu formularza.

related-list-3

Konfigurowanie składników portalu usług

Aplikacja Acrobat Sign for ServiceNow zawiera następujące elementy portalu usług, które można wykorzystać lub skopiować z własnymi portalami usług.

Portal usługi Adobe Acrobat Sign dołączony do aplikacji nie jest przeznaczony do używania ani rozszerzania. Obsługuje tylko interfejs Wyślij do podpisania.

Dostęp do portalu można uzyskać pod adresem /adobe_sign.

Aplikacja zawiera dwie strony portalu usług:

 • Adobe Acrobat Sign (x_adosy_as_send)
 • Strona główna Adobe Acrobat Sign (x_adosy_as_home)

Strona Adobe Acrobat Sign (x_adosy_as_send) jest przeznaczona wyłącznie dla interfejsu Wyślij do podpisu i nie powinna być modyfikowana.

Strona główna Adobe Sign (x_adosy_as_home) jest określona jako strona główna portalu usług i służy jako przykładowa prezentacja dołączonych widżetów.

Widżetów dołączonych do aplikacji można używać zgodnie z własnymi wymaganiami. Aby móc śledzić zmiany widżetu i otrzymywać aktualizacje z aplikacji, należy wprowadzać zmiany tylko w klonie widżetu.

 • Adobe Acrobat Sign Wyślij do podpisu: służy do tworzenia umów na podstawie szablonów i/lub przesłanych plików. Dostęp do niej można uzyskać za pomocą pozycji menu Wyślij do podpisu oraz operacji interfejsu użytkownika Podpisz za pomocą Adobe Acrobat i jest ona dostępna dla użytkowników z rolą Nadawca.

Opcje widżetu: widżet został zaprojektowany tak, aby można go było dostosować zgodnie z wymaganiami za pomocą opcji instancji widżetu lub parametrów adresu URL. Używaj szablonów dokumentów i reguł scalania do automatycznego wypełniania danych formularzy. Podczas korzystania z parametrów URL można ustawić opcje logiczne na „true” lub „1”.

Nazwa

Typ

Opis

subject_table

Ciąg

Nazwa tabeli, do której należy umowa.

subject_id

Ciąg

Identyfikator sys_id rekordu, do którego należy umowa.

agreement_name

Ciąg

Nazwa nowej umowy.

attachments

Ciąg

Lista identyfikatorów sys_id załączników do użycia w umowie.

szablony

Ciąg

Lista identyfikatorów sys_id szablonu dokumentu do użycia w umowie.

signers

Ciąg

Lista użytkowników lub adresów e-mail do dodania jako sygnatariusze.

ccs

Ciąg

Lista użytkowników lub adresów e-mail do dodania jako wpisy DW.

password_protect

Wartość logiczna

Wymagaj od użytkownika ustawienia hasła w celu ochrony umowy. Użytkownik będzie musiał ustawić hasło, nawet jeśli parametr hide_options lub lock_options ma wartość true.

send_emails

Wartość logiczna

Firma Adobe będzie wysyłać powiadomienia e-mail podczas procesu podpisywania.

submit_as_draft

Wartość logiczna

Utwórz projekt umowy zamiast od razu przesyłać go do podpisu.

copy_to_subject

Wartość logiczna

Skopiuj podpisany plik umowy do przedmiotowego rekordu. Należy podać prawidłową tabelę subject_table i identyfikator subject_id.

post_sign_uri

Ciąg

Zapewnij niestandardowe przekierowanie dla sygnatariuszy po zakończeniu podpisywania. Domyślne przekierowanie przekieruje użytkownika do rekordu umowy.

hide_options

Ciąg

Rozdzielana przecinkami lista opcji do ukrycia (password_protect, send_emails, submit_as_draft, copy_to_subject). Ustaw wartość true, aby ukryć wszystkie opcje przed użytkownikiem.

lock_options

Ciąg

Rozdzielana przecinkami lista opcji tylko do odczytu (password_protect, send_emails, submit_as_draft, copy_to_subject). Ustaw wartość true, aby zapobiec zmianie wszystkich opcji przez użytkownika.

hide_subject

Wartość logiczna

Zapobieganie wybieraniu załączników w temacie.

skip_documents

Wartość logiczna

Pomiń początkowy panel dokumentów. Będzie to miało zastosowanie tylko wtedy, gdy załączniki lub szablony zostały wstępnie wybrane.

 • Lista pozycji pulpitu Adobe Acrobat: można jej użyć do dodania listy aktualnych umów, które wymagają podpisania, do portalu obsługi pracowników lub klientów. Lista ta jest używana w funkcji zadań do wykonania na stronie głównej usługi Adobe Sign.
  Aby uzyskać dostęp do rekordów widocznych na tej liście, przejdź do menu Samoobsługa >; Adobe Acrobat Sign > Do podpisania.
 • Nagłówek Adobe Acrobat Sign: jest używany na stronie głównej Adobe Sign do prezentacji funkcji do zrobienia.
widżetu ekranowego

Tworzenie szablonów dokumentów

Szablon dokumentu definiuje szablon, który można wybrać do dołączenia do umowy.  Szablon może być wykorzystany do zaoferowania standardowego dokumentu, który może być ponownie wykorzystany w wielu indywidualnych umowach. Rekord „Dokument źródłowy” odwołuje się do szablonu, aby udostępnić funkcje tego szablonu powiązanej umowie.

Szablon może być lokalny dla instancji platformy ServiceNow lub może być szablonem biblioteki, którego szczegóły są synchronizowane z połączonym kontem Adobe Acrobat Sign.

Synchronizacja szablonów biblioteki

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu aplikacji administratorzy mogą zsynchronizować szablony bibliotek. Szablon biblioteki Adobe Acrobat Sign jest zdefiniowany na koncie Acrobat Sign i jego szczegóły są synchronizowane z platformą ServiceNow.  Definiujący dokument szablonu biblioteki jest również przechowywany na połączonym koncie Acrobat Sign, dlatego nie jest wymagane przesyłanie.

Aby zsynchronizować szablony biblioteki z platformą ServiceNow:

 1. Przejdź do menu Adobe Acrobat Sign > Administracja > Szablony dokumentów.
 2. Wybierz polecenie Odśwież bibliotekę.

Spowoduje to aktualizację widoku listy przy użyciu szablonów biblioteki z połączonego konta Acrobat Sign.

refresh-library

Tworzenie szablonów lokalnych

Definiujący dokument szablonu lokalnego przechowywany jest jako rekord załącznika na platformie ServiceNow i musi zostać przesłany do usługi Acrobat Sign w ramach procesu przesyłania.

Dokument szablonu może, ale nie musi zawierać pól formularza, które należy wstępnie wypełnić, wykorzystując dane z rekordu tematu umowy. Jeśli dokument zawiera takie pola formularza, należy użyć szablonu.

 1. Przejdź do menu Acrobat Sign > Administracja > Szablony dokumentów.
 2. Wybierz opcję Nowy
 3. Na stronie szablonu Nowy rekord:
  1. Nadaj szablonowi nazwę.
  2. Ustaw typ lokalny.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zapisz.
 4. Aby powiązać dokument z szablonem, wybierz i przeciągnij plik na rekord szablonu lub wybierz ikonę spinacza w nagłówku i wybierz plik. Po dodaniu pliku kliknij ikonę X, aby zamknąć okno dialogowe.

Dokument jest dołączony do szablonu dokumentu i odwołuje się do niego pole „Dokument”.

create-template-without-field-1

create-template-without-field-2

create-template-without-field-3

Należy wykonać te same kroki co w przypadku tworzenia szablonów bez pól. Jednak po powiązaniu dokumentu należy wykonać następujące dodatkowe kroki konfiguracji zgodnie z wymaganiami:

 • Sprawdź, czy w polu „Wypełnialne” wybrano wartość true. 

Jest on automatycznie zaznaczany, gdy z szablonem powiązany jest dokument zawierający pola do wypełnienia.

 • Utwórz rekordy pola dokumentu.

Należy utworzyć rekordy pól dokumentu dla nadrzędnego szablonu dokumentu i zdefiniować szczegóły pól formularza, które są osadzone w dokumencie szablonu.

W tym celu należy przejść na stronędo rekordu szablonu dokumentu, a następnie wybrać opcję Odśwież pola.

Na liście powiązanej z polami dokumentu umieszczane są rekordy odpowiadające polom formularza do wypełnienia w załączonym dokumencie.

create-template-with-fields

 • Konfiguracja reguł scalania

Reguły scalania kojarzą szablon dokumentu z określonym typem rekordu tematu na platformie ServiceNow.

Z jednym szablonem dokumentu można połączyć wiele reguł scalania (po jednej dla każdego typu rekordu tematu, który został użyty do wstępnego wypełnienia pól szablonu).

Można na przykład wypełnić szablon danymi z incydentu, zgłoszenia serwisowego lub rekordu żądania zmiany (w takim przypadku szablon będzie zawierał trzy reguły scalania, jedną dla każdej tabeli tematów).

Aby skonfigurować regułę scalania:

 1. Przejdź do listy powiązanej Reguł scalania.
 2. Wybierz opcję Nowy.
 3. Wybierz tabelę, na przykład Incydent.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zapisz.
merge-rule

 • Konfiguracja pól scalania

Rekord pola scalania łączy pole z rekordu tematu z polem znajdującym się w odpowiednim szablonie dokumentu.  Podczas konfigurowania reguły scalania należy ręcznie utworzyć pola scalania.

Aby utworzyć rekordy pola scalania:

 1. Przejdź do opcji menu Adobe Acrobat Sign > Administracja > Reguły scalania.
 2. W rekordzie reguły scalania wybierz opcję Odśwież pola.
  Osadzona lista „Pól scalania” wypełniana jest polami dokumentu.
 3. Aby połączyć odpowiednie pola dokumentu z odpowiadającymi im polami rekordu, wybierz łącze do odpowiedniego pola rekordu  pola dokumentu , które chcesz zmapować (np. nazwa).
 4. Wybierz odpowiednie pole rekordu (takie jak wywołujący) z rozwijanego menu. 
 5. Wybierz polecenie Aktualizuj.

Nastąpi przekierowanie z powrotem do rekordu Reguła scalaniaLista powiązana Scal pola zawiera teraz wartość pola rekordu wybranego w poprzednim kroku.

Aby zachować porządek, usuń (i potwierdź) pozostałe elementy Pole scalania, które nie będą mapowane, tak aby osadzone pola scalania zawierały tylko wartości, które są mapowane.

merge-fields-1

Tworzenie element katalogu usług

Acrobat Sign dla ServiceNow umożliwia tworzenie nowych umów, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp za pośrednictwem katalogu usług, tworząc producenta rekordów. Record Producer można skonfigurować tak, aby zbierał wszelkie dane, które mają zostać scalone w dokumencie oraz automatycznie tworzył i wysyłał umowę do użytkownika. 

Użytkownicy z uprawnieniami catalog_admin lub admin mogą tworzyć pozycje katalogu. Poniższe kroki wyjaśniają, jak utworzyć pozycję katalogu o nazwie Producent rekordu. Kroki te można powtórzyć w celu utworzenia innych pozycji katalogu.

Uwaga: upewnij się, że aplikacja Adobe Acrobat Sign nie jest wybrana podczas konfigurowania instancji.

Proces tworzenia każdego Producenta rekordów może się różnić w zależności od konkretnych wymagań dotyczących pól dokumentu, szablonu, zmiennej i innych; jednak obowiązują te same zasady.  Przykład w tym przewodniku ilustruje tworzenie umowy dotyczącej zezwolenia na parkowanie. 

Aby utworzyć Producenta rekordu:

 1. Przejdź do menu Katalog usług > Definicja katalogu > Producenci rekordów, a następnie wybierz Nowy.

 2. Na nowo otwartej stronie Producent rekordów:

  1. Nadaj rekordowi nazwę.
  2. Ustaw nazwę tabeli na „Umowa” [x_adosy_as_agreement].
  3. Wprowadź krótki opis.
  4. Ustaw pole Przekieruj do na Wygenerowany rekord zadania.
  Generowanie rekordu zadania

 3. Wybierz kartę Dostępność i ustaw pola Katalogi, Kategoriai Dostępność zgodnie z wymaganiami. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku nagłówka i wybierz polecenie Zapisz.

  Pola te można ustawić za pomocą list powiązanych „Kategorie” i „Katalogi”. 

  Zakładka Dostępność

 4. Korzystając z listy powiązanych zmiennych, dodaj zmienne zgodnie z wymaganiami, aby pasowały do pól dokumentu. 

  W tym przykładzie dodajemy pola nazwy, pracownika i kierownika.

  Karta Zmienne

  Uwaga:

  Domyślna wartość zmiennej pytającej „Nazwa pozwolenia” to: „javascript:'Zezwolenie na parkowanie dla ' + gs.getUserDisplayName()”

 5. Skonfiguruj skrypt producenta rekordów, który pobierze zmienne i utworzy umowę do wysłania do podpisu. W polu „Skrypt”:

  1. Skopiuj i wklej poniższy skrypt, który odczytuje zmienne pozycji katalogu.
  2. Zaktualizuj definicje zmiennych, aby zebrać informacje od producenta.
  3. Zaktualizuj szablon dokumentu sys_id, którego używasz.
  4. Zaktualizuj post_sign_uri, jeśli chcesz, aby użytkownik przeszedł w inne miejsce po podpisaniu.

   

  // Przykładowy szablon Adobe Acrobat Sign Record Producer for a Parking Permit

  (function() {

    // Zbierz potrzebne informacje ze zmiennych wprowadzonych przez użytkownika

    var employee_id    = producer.employee + '';

    var employee_name  = producer.employee.getDisplayValue() + '';

    var manager_id     = producer.manager + '';

    var manager_name   = producer.manager.getDisplayValue() + '';

    var agreement_name = "Parking permit for " + employee_name;

    // Zakodowany na stałe sys_id używanego szablonu dokumentu

    var document_template = '5a2e0131db4c7c10c39151fcd39619af'; // Pozwolenie na zaparkowanie

    // Skonfiguruj dane do scalenia z powyższym szablonem dokumentu.

    // Każda właściwość jest nazwą pola dokumentu, do którego chcemy mapować.

    var merge_data = {

      name         : agreement_name,

      employeename : employee_name,

      managername  : manager_name,

    };

    // Konfiguracja nowej umowy

    var agreement = new x_adosy_as.Agreement(current);

   

    // Dodaj dokumenty, które chcemy podpisać

    agreement.addDocument(document_template, merge_data);

    // Dodaj sygnatariuszy

    agreement.addSigner(employee_id);

    agreement.addSigner(manager_id);

    // Ustaw nazwę umowy

    current.name = agreement_name;

    // Ustaw adres URL, na który sygnatariusze zostaną przekierowani po podpisaniu

    current.post_sign_uri = '/x_adosy_as_agreement.do?sys_id=' + current.sys_id;

    // Ustaw stan „Gotowy”, aby natychmiast wysłać do podpisu

    current.state = 'Ready';

  })();

Utwórz umowę na podstawie operacji obiegu pracy

Aby dodać dokumenty do podpisu do istniejących elementów katalogu, można dodać zadanie do obiegu pracy, które generuje umowę i zadanie katalogu, które przypisuje ją użytkownikowi do podpisu.

W poniższym przykładzie przedstawiono sposób korzystania z aplikacji Acrobat Sign, jednak szczegóły poszczególnych kroków konfiguracji mogą być inne w zależności od wymagań danego procesu.

Aby utworzyć umowę na podstawie operacji obiegu pracy, należy skonfigurować następujące komponenty:

 • Zadanie katalogu: tworzy umowę, przesyła ją do podpisu i przypisuje zadanie sygnatariuszowi.
 • Operacja skryptu: reaguje na zdarzenie wywołane po podpisaniu umowy, a następnie zamyka zadanie, zapewniając pętlę informacji zwrotnej i umożliwiając przejście do następnego etapu obiegu pracy.

Aby utworzyć zadanie Katalog:

 1. W oknie Edytora obiegu pracy wybierz kartę Rdzeń.
 2. Przejdź do menu Operacje rdzenia > Zadania, a następnie przeciągnij operację Zadanie katalogu do odpowiedniego miejsca w obiegu pracy.
 3. Nadaj zadaniu nazwę i ustaw jego priorytet.
 4. Dla opcji Czekaj na ukończenie ustaw wartość true.
 5. W sekcji Skrypt ustaw dla flagi Zaawansowane wartość true, a następnie w polu Zaawansowany skrypt wpisz swój kod. Przykładowy kod podany jest poniżej.
 6. Wybierz opcję Aktualizuj.
Utwórz umowę z operacji obiegu prac.

// Przykład tworzenia operacji obiegu pracy zadania

(function () {

  // Użytkownik, który musi podpisać Umowę

  var signer_id = current.request.requested_for + '';

  var signer_name = current.request.requested_for.getDisplayValue() + '';

  // Nazwa umowy

  var agreement_name = current.short_description + ' for ' + signer_name;

  // Zakodowany na stałe sys_id szablonu Adobe Sign Document dla tej operacji

  // To tak naprawdę powinna być zmienna obiegu pracy, aby wypełniać ją danymi.

  var document_template = '2a9b1f57db508810257e73278c9619dc'; // Mój szablon

  // ustawienie identyfikatora GUID bez wywoływania funkcji newRecord() — potrzebne dla przedmiotu umowy

  task.setNewGuid(gs.generateGUID(task.getTableName()));

  // Konfiguracja zadania

  task.short_description = current.short_description;

  task.assigned_to = signer_id;

  task.description = 'Agreement: ' + '\'' + agreement_name + '\'' +

    ' has been submitted  for your signature.\n' +

    'To sign, either:\n' +

    '- Navigate to: \'Self-Service > Adobe Sign > For Signature\', or\n' +

    '- Click the link to the Agreement in the \'Adobe Acrobat Sign\' '+

    'related list (below).';

  // Opcje umowy (pola w rekordzie umowy)

  var options = {

    submit_as_draft: true // sprawdź umowę w Adobe przed wysłaniem

  };

  // Utwórz obiekt wspomagający proces podpisywania

  var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

  // Utwórz umowę i podaj rekord zadania jako temat

  adobe.createAgreement(agreement_name, task, options);

  // Dodaj szablon dokumentu.

  adobe.addDocument(document_template);

  // Dodaj sygnatariuszy. Mogą to być identyfikatory sys_id użytkowników lub adresy e-mail.

  adobe.addSigner(signer_id);

  // Prześlij umowę do Adobe.

  adobe.submitAgreement();

})();

Możesz teraz skonfigurować operację skryptu, aby automatycznie ustawić zadanie katalogu w stan Zamknięte zakończone, gdy umowa zostanie zakończona. Akcję skryptu należy skonfigurować tak, aby była wyzwalana przez zdarzenie x_adosy_as.agreement.complete w tabeli Umowa.

Aby utworzyć nową operację skryptu:

 1. Przejdź do opcji menu Zasady systemowe > Zdarzenia > Akcje skryptu i kliknij opcję Nowa.
 2. Na nowej stronie operacji skryptu:
  1. Nadawanie operacji skryptu nazwy.
  2. Ustaw dla nazwy zdarzenia wartość x_adosy_as.agreement.complete.
  3. Zaznacz pole wyboru Aktywne.
  4. W polu Skrypt skopiuj i wklej skrypt z akcji skryptu : przykładowy kod poniżej.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku nagłówka i wybierz polecenie Zapisz.
worflow-actitivty-script-action

Akcja skryptu: przykładowy kod

// Akcja skryptu ustawiająca stan zadania katalogu na Close Complete

(function () {

  var catalog_task = current.subject_id.getRefRecord();

  if (!catalog_task.isValidRecord() || catalog_task.getTableName() != 'sc_task') {

    return;

  }

  catalog_task.state = 3; // Zamknięte zakończone

  catalog_task.update();

})();

Używanie funkcji Acrobat Sign w zarządzaniu umowami

Aplikacji Acrobat Sign można używać z rekordami innymi niż rekordy oparte na zadaniach, jak opisano powyżej w sekcji Komponenty niestandardowe. Poniższe instrukcje przedstawiają sposób korzystania z aplikacji Acrobat Sign do zarządzania umowami. Szczegółowe informacje o poszczególnych etapach konfiguracji mogą być różne w zależności od wymagań danego procesu.

Aby używać programu Acrobat Sign do zarządzania umowami, należy skonfigurować następujące dwa składniki:

 • Akcja interfejsu użytkownika: tworzy umowę i przesyła ją do podpisu.  Po podpisaniu umowy zostaje wywołane zdarzenie.
 • Akcja skryptu: reaguje na zdarzenie i zapewnia pętlę sprzężenia zwrotnego, przesuwając proces i aktualizując Kontrakt.

Uwaga: tylko użytkownicy z rolą „ui_action_admin” lub „admin” mogą definiować akcje interfejsu użytkownika. Użytkownicy z rolą „admin” mogą definiować tylko akcje skryptu.

Tworzenie operacji interfejsu użytkownika

Aby utworzyć akcję interfejsu użytkownika na formularzu umowy [ast_contract]

 1. Przejdź do menu Definicja systemu > Akcje interfejsu użytkownika i wybierz opcję Nowa.

  Możesz też w formularzu Kontraktu [ast_contract] kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać menu Konfiguruj > Akcje interfejsu użytkownika > Nowa.

 2. Na stronie Nowy rekord akcji interfejsu użytkownika wprowadź następujące dane:

  1. Upewnij się, że tabela to „Kontrakt [ast_contract]”. 
  2. W polu Nazwa wprowadź nazwę dla rekordu.
  3. Z rozwijanego menu Tabela wybierz opcję Tabela.
  4. Wprowadź Kolejność.
  5. Zaznacz pole wyboru Aktywne.
  6. Zaznacz pole wyboru Pokaż wstawkę.
  7. Zaznacz pole wyboru Pokaż aktualizację.
  8. Zaznacz pole wyboru Przycisk formularza.
  9. Po zakończeniu kliknij prawym przyciskiem myszy na górnym pasku, a następnie wybierz polecenie Zapisz

  Zapisuje formularz i ładuje go ponownie.

  ui-action-new-record

 3. W polu Warunek wprowadź warunek wyświetlania akcji interfejsu użytkownika.

  Bieżący przykład wybiera warunek jako: 'current.state == 'draft' andand current.substate == 'under_review' andand !current.approver.nil()'.

  Warunek

 4. W polu Skrypt wprowadź kod (patrz przykładowy kod poniżej), aby utworzyć rekord umowy, ustawić określone wartości pól i przesłać go do Adobe Acrobat Sign.

  Dostarczony kod może się różnić w zależności odnaszych konkretnych wymagań, ale ogólna zasada ma zastosowanie.

  Uwaga:

  Skrypt sys_id szablonu dokumentu zapisany na sztywno odnosi się do szablonu używanego w naszym przykładzie. 

  Twój będzie szablonem, który utworzysz (szczegóły tworzenia szablonu można znaleźć w sekcji Tworzenie szablonów lokalnych).

  // Przykładowa akcja interfejsu użytkownika umożliwiająca utworzenie nowej umowy Adobe Acrobat Sign Agreement

  (function() {

    // Nazwa umowy

    var agreement_name = 'Contract: ' + current.short_description;

    // Zakodowany na stałe sys_id szablonu dokumentu dla tej akcji

    var document_template = '6d0cdc26db708c50257e73278c9619c4'; // Contract

    // Utwórz obiekt wspomagający proces podpisywania

    var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

    // Utwórz umowę i podaj bieżący rekord jako temat

    adobe.createAgreement(agreement_name, current);

    // Dodaj szablon dokumentu. Może to być również identyfikator sys_id załącznika.

    adobe.addDocument(document_template);

    // Dodaj sygnatariuszy. Mogą to być identyfikatory sys_id użytkowników lub adresy e-mail.

    adobe.addSigner(current.approver);

    // Prześlij umowę do Adobe.

    adobe.submitAgreement();

    // Przekieruj użytkownika z powrotem do tego rekordu.

    action.setRedirectURL(current);

  })();

Tworzenie operacji skryptu

Akcje skryptów możemy uruchamiać tylko przez zdarzeniaOperacja skryptu jest skonfigurowana tak, aby była uruchamiana przez jedno ze zdarzeń w tabeli umowy dostarczonej z usługą Adobe Acrobat Sign: x_adosy_as.agreement.complete

Aby utworzyć nową operację skryptu:

 1. Przejdź do opcji menu Zasady systemowe > Zdarzenia > Akcje skryptu.

 2. Wybierz opcję Nowe.

 3. Na stronie akcji skryptu Nowy rekord:

  1. Wprowadź nazwę skryptu.
  2. Wybierz opcję Nazwę zdarzenia wyzwalającego operację skryptu.
  3. Zaznacz pole wyboru Aktywne.
  4. Napisz kod. Zapoznaj się z poniższym przykładowym kodem.
  Nadawanie operacji skryptu nazwy

  (function () { 
    
   var contract = current.subject_id.getRefRecord(); 
   
   if (!contract.isValidRecord() || contract.getTableName() != 'ast_contract') { 
    return; 
   } 
   
   contract.state = 'active'; 
   contract.update(); 
  })();

  W tym kodzie umowa pobierana jest z pola subject_id bieżącej umowy i sprawdzana w tabeli Umowa. Jeśli tak, stan zostanie zmieniony na aktywny i zaktualizowany.

 4. Wybierz opcję Prześlij.

Korzystanie ze skryptowych interfejsów API

Aplikację Adobe Acrobat Sign można łatwo rozszerzyć, aby współpracowała z dowolnymi procesami przy użyciu wewnętrznych interfejsów API. Interfejs API jest dostępny za pośrednictwem przestrzeni nazw x_adosy_as.

AdobeSign()

Tworzy instancję AdobeSign.

Przykład:

// Utwórz nową instancję AdobeSign

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

 #addCcUser(String user_id)

Dodanie wpisu DW do bieżącej umowy w celu udostępnienia nieuczestniczącym użytkownikom. Użytkownicy niezarejestrowani jako użytkownicy ServiceNow mogą zostać dodani poprzez podanie adresu e-mail.

Parametry:

Nazwa

Typ

Stan

Opis

user_id

Ciąg

Wymagane

Identyfikator sys_id użytkownika lub adres e-mail.

Zwroty:

Typ

Opis

próżnia

Metoda nie zwraca wartości

Przykład:

// Dodawanie użytkownika DW do umowy

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.createAgreement('My Agreement');

adobe.addCcUser(current.requested_by);

adobe.addCcUser('abel.tuter@example.com');

#addDocument(String doc_selector, Object merge_data)

Dodawanie dokumentu lub szablonu do bieżącej umowy.

Parametry:

Nazwa

Typ

Stan

Opis

doc_selector

Ciąg

Wymagane

Nazwa szablonu lub identyfikator sys_id szablonu lub załącznika.

merge_data

Obiekt

Opcjonalne

Obiekt klucz-wartość nazw pól dokumentu do wartości pól dokumentu.

Zwroty:

Typ

Opis

Ciąg

Jeśli się powiedzie, sys_id utworzonego rekordu dokumentu źródłowego.

Przykład:

// Utwórz umowę za pomocą szablonu

var template_id = '2a9b1f57db508810257e73278c9619dc';

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.createAgreement('My Agreement');
adobe.addDocument(template_id);

#addElectronicSeal(String seal_id)

Dodaj pieczęć elektroniczną do aktualnej umowy.

Parametry:

Nazwa

Typ

Stan

Opis

seal_id

Ciąg

Wymagane

Identyfikator sys_id, nazwa lub identyfikator pieczęci elektronicznej do dodania.

Zwroty:

Typ

Opis

String|Boolean

Identyfikator sys_id nowego rekordu uczestnika lub fałsz, jeśli pieczęć nie została znaleziona.

Przykład:

// Dodaj pieczęć elektroniczną do umowy

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.createAgreement('My Agreement');

adobe.addElectronicSeal('<SEAL>');

 #addParticipant(String user_id, String participant_role)

Alternatywna metoda do addSigner() umożliwia dodawanie uczestników do umowy z określoną rolą. Uczestnicy niezarejestrowani jako użytkownicy ServiceNow mogą zostać dodani poprzez podanie adresu e-mail.

Uwaga: ta metoda powinna być używana tylko z istniejącymi rekordami umowy, które zostały zapisane w bazie danych.

Parametry:

Nazwa

Typ

Stan

Opis

user_id

Ciąg

Wymagane

Identyfikator sys_id użytkownika lub adres e-mail.

role

Ciąg

Opcjonalne

Rola uczestnika w ramach umowy. Domyślnie jest to SIGNER. Inne wartości to APPROVER, ACCEPTOR, CERTIFIED_RECIPIENT, FORM_FILLER.

Zwroty:

Typ

Opis

String|Boolean

Identyfikator sys_id nowego rekordu uczestnika lub false, jeśli rekord użytkownika nie został znaleziony lub nie miał adresu e-mail.

Przykład:

// Dodawanie uczestnika do umowy

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.createAgreement('My Agreement');

adobe.addParticipant('abel.tuter@example.com', 'APPROVER');

#addSigner(String user_id)

Dodawanie sygnatariusza do bieżącej umowy Sygnatariuszy niezarejestrowanych jako użytkownicy ServiceNow można dodać poprzez podanie adresu e-mail.

Parametry:

Nazwa

Typ

Stan

Opis

user_id

Ciąg

Wymagane

Identyfikator sys_id użytkownika lub adres e-mail.

Zwroty:

Typ

Opis

próżnia

Metoda nie zwraca wartości.

Przykład:

// Dodawanie uczestnika do umowy

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.createAgreement('My Agreement');

adobe.addSigner('abel.tuter@example.com');

#copySignedDocumentToRecord(GlideRecord record)

Skopiuj podpisany dokument umowy do innego rekordu.

Parametry:

Nazwa

Typ

Stan

Opis

rekord

GlideRecord

Wymagane

Rekord docelowy, do którego ma zostać skopiowany podpisany dokument.

Zwroty:

Typ

Opis

String|Boolean

Identyfikator sys_id nowego załącznika lub false, jeśli operacja się nie powiodła.

Przykład:

// Pobierz rekord docelowy

var target = new GlideRecord('...');

// Skopiuj podpisany dokument z umowy do pliku docelowego
var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.setAgreementRecord(agreement);

adobe.copySignedDocumentToRecord(target);

#copySignedDocumentToSubject()

Skopiuj podpisany dokument umowy do rekordu podmiotu.

Zwroty:

Typ

Opis

String|Boolean

Identyfikator sys_id nowego załącznika lub false, jeśli operacja się nie powiodła.

Przykład:

// Skopiuj podpisany dokument z umowy do rekordu podmiotu
var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.setAgreementRecord(agreement);

adobe.copySignedDocumentToSubject();

#createAgreement(String name, GlideRecord subject, Object option

Tworzy umowę. Może być używany przez skrypty, które muszą skonfigurować nową umowę.

Parametry:

Nazwa

Typ

Stan

Opis

nazwa

Ciąg

Wymagane

Nazwa umowy.

obiekt

GlideRecord

Opcjonalne

Rekord przedmiotu, np. umowa lub wniosek

opcje

Obiekt

Opcjonalne

Obiekt klucz-wartość z nazwami pól rekordu umowy do wartości.

Zwroty:

Typ

Opis

String|null

Identyfikator sys_id nowej umowy lub null.

Przykład:

// Utwórz nowy projekt umowy

var options = {

  submit_as_draft: true

};

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.createAgreement("My Agreement", current, options);

#getAgreement()

Pobiera instancję umowy znajdującą się aktualnie w zakresie.

Zwroty:

Typ

Opis

Agreement|null

Instancja umowy lub null.

Przykład:

// Uzyskaj instancję umowy

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();
adobe.createAgreement("My Agreement", current, options);
var agreement = adobe.getAgreement();

#getAgreementRecord()

Zwraca aktualny rekord umowy.

Zwroty:

Typ

Opis

GlideRecord|null

Bieżący rekord umowy lub null.

Przykład:

// Uzyskaj rekord umowy

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();
adobe.createAgreement("My Agreement", current, options);
var agreement = adobe.getAgreementRecord();

#saveAgreement(String state)

Zapisz bieżący rekord umowy. Stan umowy może być opcjonalnie przekazany. Nie spowoduje to przesłania do Adobe Acrobat Sign, chyba że parametr stanu jest ustawiony na „Gotowy”.

Parametry:

Nazwa

Typ

Stan

Opis

stan

Ciąg

Opcjonalne

Stan umowy.

Zwroty:

Typ

Opis

Ciąg

Identyfikator sys_id zapisanego rekordu umowy lub null.

Przykład:

// Utwórz umowę

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.createAgreement('My Agreement');

adobe.addSigner('abel.tuter@example.com');

adobe.saveAgreement();

#setAgreementRecord(String|GlideRecord agreement)

Ustawia kontekst umowy dla danego rekordu.

Parametry:

Nazwa

Typ

Stan

Opis

umowa

GlideRecord|String

Wymagane

Rekord umowy.

Zwroty:

Typ

Opis

próżnia

Metoda nie zwraca wartości.

Przykład:

// Praca nad umową

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.setAgreementRecord(agreement);

#setSubject(GlideRecord subject

Ustaw rekord przedmiotu umowy.

Parametry:

Nazwa

Typ

Stan

Opis

obiekt

GlideRecord

Wymagane

Rekord przedmiotu.

Zwroty:

Typ

Opis

próżnia

Metoda nie zwraca wartości.

Przykład:

// Uzyskaj rekord przedmiotu
var subject = new GlideRecord('...')

// Aktualizacja przedmiotu umowy

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.setAgreementRecord(agreement);
adobe.setSubject(subject);
adobe.saveAgreement();

#submitAgreement()

Zapisz bieżącą umowę i prześlij ją do Adobe Acrobat Sign, ustawiając stan „Gotowy”.

Zwroty:

Typ

Opis

Ciąg

Identyfikator sys_id zapisanego rekordu umowy lub null.

Przykład:

// Prześlij umowę

var adobe = new x_adosy_as.AdobeSign();

adobe.setAgreementRecord(agreement);
adobe.submitAgreement();

.canSend()

Określa, czy bieżący użytkownik może korzystać z akcji interfejsu użytkownika „Podpisz za pomocą Adobe Acrobat”. Wysyłanie jest dozwolone, gdy instancja nie jest FedRAMP lub jeśli bieżący użytkownik ma rolę Nadawcy.

Zwroty:

Typ

Opis

Wartość logiczna

Prawda, jeśli użytkownik może wysyłać.

Przykład:

// Sprawdź, czy bieżący użytkownik może wysłać podpis

if(AdobeSign.canSend()) {

  gs.addInfoMessage('This user can use the sign process.');

} else {

  gs.addErrorMessage('This user does not have permission to use the sign process.');

}

.getAgreements(String subject_table, String subject_id)

Pobiera instancję GlideRecord umów odnoszących się do przedmiotu.

Parametry:

Nazwa

Typ

Stan

Opis

subject_table

String|GlideRecord

Wymagane

Nazwa tabeli podmiotu lub sam rekord przedmiotu.

subject_id

Ciąg

Opcjonalne

Identyfikator sys_id przedmiotu, gdy przekazywana jest również nazwa tabeli.

Zwroty:

Typ

Opis

GlideRecord

Instancja GlideRecord umów odnoszących się do przedmiotu.

Przykład:

// Uzyskaj umowy przy użyciu nazwy tabeli i sys_id

var agreement = x_adosy_as.AdobeSign.getAgreements('sc_req_item', '<sys_id>');

while (agreement.next()) {

  gs.addInfoMessage(agreement.getDisplayValue());

}

// Uzyskaj umowy przy użyciu GlideRecord

var req_item = new GlideRecord('sc_req_item');

req_item.get('<sys_id>');

var agreement = x_adosy_as.AdobeSign.getAgreements(req_item);

while (agreement.next()) {

  gs.addInfoMessage(agreement.getDisplayValue());

}

.getMyAgreements(String query)

Pobiera instancję GlideRecord umów należących do użytkownika. Ta metoda opiera się na właściwości x_adosy_as.my_agreements_query dla początkowego zapytania. Dodatkowe filtry zapytań można dodać za pomocą parametru zapytania.

Parametry:

Nazwa

Typ

Stan

Opis

zapytanie

Ciąg

Opcjonalne

Opcjonalne zakodowane zapytanie w celu dalszego ograniczenia listy umów.

         

Zwroty:

Typ

Opis

GlideRecord

Umowy należące do użytkownika.

Przykład:

// Uzyskaj umowy, które są kompletne dla bieżącego użytkownika
var query = 'state=Complete^ORDERBYsys_created_on';

var agreement = x_adosy_as.AdobeSign.getMyAgreements(query);

while (agreement.next()) {

  gs.addInfoMessage(agreement.getDisplayValue());

}

.isFedRamp()

Sprawdź, czy system jest połączony z Adobe FedRAMP (Government Cloud).

Zwroty:

Typ

Opis

Wartość logiczna

Prawda, jeśli właściwość x_adosy_as.fedramp jest ustawiona na „true”.

Przykład:

// Sprawdź, czy używamy połączenia FedRAMP

if(x_adosy_as.AdobeSign.isFedRamp()) {

  gs.addInfoMessage('Acrobat Sign is using a government cloud connection.');

} else {

  gs.addErrorMessage('Acrobat Sign is not using a government cloud connection.');

}

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online