Uaktualnij wielu użytkowników

Administrator konta wykorzystywanego przez wielu użytkowników może dokonywać masowych aktualizacji lub masowego dodawania użytkowników do konta. Skorzystaj z tej metody, jeżeli firma zmieniła nazwę, aby upewnić się, że informacje na kontach wszystkich użytkowników są prawidłowe. Możesz również użyć jej do tworzenia użytkowników na koncie.

W trakcie procedury istnieje możliwość popełnienia błędów, dlatego należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Proces ten wymaga pliku .CSV w odpowiednim formacie. Poniżej znajduje się przykładowy plik wykorzystywany w tym artykule. Po wprowadzeniu danych użytkowników ten plik .CSV może być używany do masowej aktualizacji użytkowników.

Pobierz

Uwaga:

Zapisz plik programu jako plik .CSV w celu przesłania go do usługi Adobe Sign. Aby zapisać go, otwórz dokument w programie Microsoft Excel i wybierz kolejno Plik > Zapisz jako. Wybierz format .CSV z menu rozwijanego Zapisz jako typ.

Do tworzenia lub zmiany informacji użytkowników w systemie wymagane są określone dane.

 • Adres e-mail (wymagany) – bieżący adres e-mail użytkownika lub adres e-mail, dla którego ma zostać utworzone konto, jest jedyną wymaganą informacją
 • Nowy adres e-mail (opcjonalnie) – powinien to być nowy adres e-mail, który ma zostać ustawiony dla użytkownika
 • Imię (wymagane w przypadku tworzenia nowych użytkowników; opcjonalne w przypadku aktualizacji istniejących użytkowników) – wartość używana jako imię użytkownika
 • Nazwisko (wymagane w przypadku tworzenia nowych użytkowników; opcjonalne w przypadku aktualizacji istniejących użytkowników) – wartość używana jako nazwisko użytkownika
 • Tytuł (opcjonalnie) – tytuł lub nazwa stanowiska użytkownika
 • Firma (opcjonalnie) – nazwa firmy dla użytkowników
 • Numer telefonu (opcjonalnie)
 • Numer kierunkowy (opcjonalnie) – określa, który numer faksu jest używany dla faksowanych transakcji
 • Strefa czasowa (opcjonalnie) – pozwala ustawić strefę czasową dla użytkownika
 • Język interfejsu – pozwala ustawić język usługi dla użytkownika
 • Nazwa grupy (opcjonalnie) – nazwa grupy użytkownika lub nazwa grupy, w której ma się on znajdować. Wartość ta pozwala również na stworzenie grupy, która jeszcze nie istnieje
 • Jest administratorem (opcjonalnie) – PRAWDA: ten użytkownik jest lub ma być administratorem konta; FAŁSZ: ten użytkownik nie jest administratorem konta lub przestanie nim być
 • Jest administratorem grupy (opcjonalnie) – PRAWDA: ten użytkownik jest lub ma być administratorem w swojej grupie; FAŁSZ: ten użytkownik nie jest administratorem grupy lub przestanie nim być
 • Może wysyłać dokumenty (opcjonalnie) – w przypadku ustawienia wartości Fałsz użytkownik nie może korzystać z usługi do wysyłania dokumentów
 • Może podpisywać dokumenty (opcjonalnie) – w przypadku ustawienia wartości Fałsz użytkownik nie będzie mógł podpisywać umów w usłudze eSign. Użytkownik będzie mógł nadal wysyłać umowy, zakładając, że dla ustawienia Może wysyłać dokumenty wprowadzono wartość Prawda
 • Status (opcjonalnie) – aktywny lub nieaktywny. Nieaktywni użytkownicy nie mogą korzystać z usługi.

Uwaga:

Podczas dokonywania masowej aktualizacji nowy żądany adres e-mail nie może istnieć w usłudze Adobe Sign.  Najprościej spełnić ten warunek, jeżeli pod nowy adres e-mail nie wysyłano wcześniej żadnych dokumentów za pośrednictwem usługi Adobe Sign.

Aby uzyskać dostęp do tej opcji, przejdź do strony Konto i wybierz opcję Użytkownicy, obok której znajduje się symbol plusa (+).  

Dodaj użytkownika

Kliknij kartę Utwórz wielu użytkow. Zostaną wyświetlone opcje masowej aktualizacji. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby otworzyć okno pozwalające odszukać plik .CSV zapisany w systemie komputera.

 

Utwórz wielu użytkowników

Usuń zaznaczenie opcji w zależności od zamierzonych czynności.

 • Zezwalaj na tworzenie użytkowników – usunięcie zaznaczenia tej opcji pozwala tylko na zaktualizowanie istniejących użytkowników. Jeżeli podany zostanie adres e-mail, który nie znajduje się na koncie, nowy użytkownik nie zostanie utworzony.
 • Zezwalaj na aktualizowanie użytkowników – usunięcie zaznaczenia tej opcji pozwala tylko na tworzenie użytkowników. Jeżeli podany zostanie adres e-mail, który znajduje się już na koncie, informacje użytkownika nie zostaną zaktualizowane.
 • Zezwalaj na tworzenie grup – usunięcie zaznaczenia tej opcji spowoduje, że nie będzie można utworzyć nowych grup. Jeżeli podana zostanie nazwa grupy, która nie istnieje, nie zostanie utworzona nowa grupa

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online