Uwaga:

Operacje Uzyskaj stan umowy i Anuluj umowę są dostępne wyłącznie dla klientów w instancji NA1.

Jak znaleźć informacje o instancji

Czynność: Wyślij umowę z parametrami

Zdanie: Wyślij umowę z identyfikatorem biblioteki: %1 (pozostaw puste, aby wysłać dokument) nazwa: %2 wiadomość: %3 nadawca %4 adres e-mail odbiorcy %5 rola: %6 obieg: %7 typ: %8 wyjściowy AgreementID do %9: komunikat o błędzie: %10: %11

Parametr

Typ

Identyfikator

Uwagi

LibraryDocumentId

W

1

Pozostaw tę wartość pustą lub użyj identyfikatora biblioteki z konta eSign. Patrz poniżej.

AgreementName

W

2

W przypadku korzystania z CurrentItem:Title upewnij się, że pole Tytuł nie jest puste

AgreementMessage

W

3

 

AgreementSender

W

4

Musi to być adres e-mail, na który jest częścią konta eSign

RecipientEmail

W

5

Patrz poniżej

RecipientRole

W

6

 

SignatureFlow

W

7

 

SignatureType

W

8

 

MergeFieldInfo

W

9

Klucz słownika = mergefieldName wartość = mergefieldValue przekonwertowane na ciąg do wysłania do aplikacji pośredniej. Patrz poniżej.

AgreementID

Wyj.

10

 

ErrorMessage

Wyj.

11

 

ErrorCode

Wyj.

12

 
LibraryDocumentId:
 • W przypadku niestandardowego obiegu pracy listy identyfikator LibraryDocumentId jest wymagany. Obecnie w celu uzyskania identyfikatora należy przejść do strony get-library-document-ids do wyszukiwania zapytań interfejsu API eSign.
 • W przypadku obiegu pracy biblioteki dokumentów, jeśli wartość pozostała pusta, obieg pracy prześle bieżący dokument jako dokument przejściowy w eSign.
 
MergeFieldInfo:
 • Użyj słownika SharePoint Designer Dictionary, aby przekazać informacje ze scalonych pól w celu wysłania umowy.
Merge Fields

 

 • Dopasowane muszą być następujące znaczniki tekstowe dokumentu:
Merge Field Document
 
Format pola recipientEmail oraz sposób wprowadzania narzędzia Projektowanie obiegu pracy:

Wpis SharePoint wygląda następująco.

 • Sygnatariusze to kolumna Osoba o wielu wartościach.
 • Sygnatariusz 1, Sygnatariusz 2 to kolumna Osoba o pojedynczej wartości.
wiele osób

 

Wielu odbiorców (prosty przypadek): a@b.com;b@c.com;

 • Wszyscy odbiorcy mają przekazaną tę samą rolę co w polu recipientRole określonym w narzędziu do projektowania

W narzędziu SharePoint Designer wygląda to następująco:

wiadomości e-mail dla wielu odbiorców

 

 • Tworzenie JSON do przekazania do usługi Adobe Sign

 

Wielu odbiorców (przypadek złożony): a@b.com:SYGNATARIUSZ, b@c.com:OSOBA ZATWIERDZAJĄCA

W narzędziu SharePoint Designer tworzenie wielu odbiorców wygląda następująco:

niestandardowy adres e-mail

 

 • Tworzenie JSON do przekazania do usługi EchoSign

Pojedynczy odbiorca: a@b.com

 • Tworzenie JSON do przekazania do usługi EchoSign

 

Przykłady kompletnych czynności wysyłania umów:

 • W przypadku biblioteki dokumentów
Send Agreement Document-2

 

 • W przypadku niestandardowej listy
Send Agreement Item List

Czynność: Uzyskaj stan umowy – Tylko NA1

Zdanie: Uzyskaj stan umowy dla ID umowy %1, nadawca: %2 stan wyjściowy do %3

Parametr

Typ

Identyfikator

AgreementID

W

1

AgreementSender

W

2

AgreementStatus

Wyj.

3

Poniżej znajduje się przykładowy sposób sprawdzenia stanu aż do etapu PODPISANIA za pomocą obiegu pracy narzędzia SharePoint 2013 Designer:

pętla stanu

Czynność: Pobierz umowę

Zdanie: Pobierz umowę z Identyfikatorem umowy 1% %2 z nazwą pliku: %3: nadawca: %4 dołącz raport kontroli: %5, dołącz dodatkowe dokumenty: %6 status wyników: %7 status błędu: %8 kod: %9

Parametr

Typ

Identyfikator

AgreementID

W

1

SaveType

W

2

AgreementFileName

W

3

AgreementSender

W

4

AttachAuditReport

W

5

AttachSupportingDocuments

W

6

DownloadActionResult

Wyj.

7

DownloadErrorMessage

Wyj.

8

DownloadErrorCode

Wyj.

9

 

Przykład pobierania umowy w narzędziu SharePoint Designer:

Download Agreement

 

Wynik czynności na liście:

podpisany załącznik listy

 

Wynik czynności w bibliotece dokumentu:

biblioteka podpisanych dokumentów

Ważne: w przypadku pobierania do biblioteki z wymaganą wersją do edycji lub wymaganymi kolumnami, należy upewnić się, że dokument został pobrany do edycji, po tym jak znajdzie się na serwerze SharePoint. W przeciwnym razie dokument nie będzie miał pobranej wersji i nie będzie widoczny dla wszystkich czytelników

Czynność: Anuluj umowę – Tylko NA1

Zdanie: Anuluj umowę z Identyfikatorem umowy %1, nadawca: %2 anuluj komentarz: %3 powiadom nadawcę: %4 wyjściowy Stan anulowania do %5

Parametr

Typ

Identyfikator

AgreementID

W

1

AgreementSender

W

2

Comment

W

3

NotifySigner

W

4

AgreementCancelStatus

Wyj.

5

Czynność: Uzyskaj adresy e-mail kolumny wielu osób we właściwej kolejności

Zdanie: Uzyskaj adresy e-mail z kolumny wielu osób %1 we właściwej kolejności, wyjściowe adresy e-mail do %2: komunikat o błędzie: %3

Parametr

Typ

Identyfikator

Uwagi

PeopleColumnName

W

1

Nazwa wewnętrzna kolumny SharePoint (nie wyświetlana nazwa). Przykład: Agrement_x0020_Signers

PeopleEmailAddresses

Wyj.

2

Adresy e-mail rozdzielone przecinkami we właściwej kolejności na podstawie identyfikatorów w PeopleColumnName

GetEmailAddressesErrorMessage

Wyj.

3