Podręcznik użytkownika Anuluj

Brama cyfrowej tożsamości

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
   4. Przekierowanie adresu URL po umowie
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
   5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
   1. Brama cyfrowej tożsamości
   2. Zasady sprawdzania tożsamości
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dozwolone zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Spłaszczenie pola
   9. Modyfikowanie umowy
   10. Nazwa umowy
   11. Języki
   12. Wiadomości prywatne
   13. Dopuszczalne typy podpisu
   14. Przypomnienia
   15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   16. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   17. Ochrona zawartości
   18. Włączanie transakcji Notarize
   19. Wygasanie dokumentu
   20. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   21. Kolejność podpisywania
   22. Liquid Mode
   23. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   24. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   25. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Włączanie powiadomień bez łączy
   6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Umowy „archiwizowane”
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny
 7. Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

 1. Opcje odbiorcy
  1. Anulowanie przypomnienia e-mail
  2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
   1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
   2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
   3. Odmowa podpisania umowy
   4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
   5. Ponowne uruchamianie umowy
   6. Pobieranie pliku PDF umowy
   7. Wyświetlanie historii umowy
   8. Wyświetlanie wiadomości umowy
   9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
   10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
   11. Nawigowanie po polach formularza
   12. Czyszczenie danych z pól formularza
   13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
   14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
   15. Przegląd informacji prawnych
   16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
 2. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 3. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
  5. Tworzenie często zadawanych pytań
 4. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 5. Zarządzaj umowami
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 6. Raport kontroli
 7. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

 1. Zasoby obsługi klienta 
 2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Omówienie

Brama tożsamości cyfrowej usługi Adobe Acrobat Sign umożliwia organizacjom wybór spośród szerokiej gamy wstępnie skonfigurowanych zewnętrznych dostawców tożsamości cyfrowej (IDP) i wykorzystanie takiego rodzaju weryfikacji tożsamości, który najlepiej odpowiada ich potrzebom w zakresie funkcjonalności, bezpieczeństwa lub zgodności z przepisami. Usługi IDP służące do uwierzytelniania użytkowników, weryfikacji tożsamości sygnatariusza oraz rozwiązania federacji tożsamości wykorzystują standardowy protokół uwierzytelniania OpenID Connect (OIDC) do integracji z usługą Acrobat Sign. W zależności od wybranego dostawcy tożsamości usługa może obejmować następujące elementy:

 • Weryfikacja tożsamości wideo
 • Uwierzytelnienie identyfikatora elektronicznego (eID)
 • Potwierdzenie dokumentu tożsamości
 • Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
 • Identyfikacja i uwierzytelnianie biometryczne

Wiele z usług IDP spełnia normy NIST 800-63A/B/C w zakresie rozwiązań uwierzytelniania wieloskładnikowego do poziomu AAL3, opcji weryfikacji tożsamości do poziomu IAL3, a także zapewniania federacji do poziomu FAL3. Niektóre usługi IDP spełniają również wymagania normy ISO 29115 LoA4 i/lub rozporządzenia UE 910/2014 (eIDAS) do poziomu LoA High.

Wszystkie usługi IDP wymagają zawarcia umowy handlowej i konfiguracji z dostawcą przed rozpoczęciem korzystania z nich, a także bieżącego monitorowania w celu zapewnienia, że organizacja utrzymuje wystarczającą liczbę transakcji w ramach usług IDP dla określonych przypadków użycia.

Zaopatrzenie, zużycie i raportowanie transakcji uwierzytelniania

Dostawcy tożsamości nie są objęci licencją Acrobat Sign, a firma Adobe nie zapewnia komercyjnego kanału do uzyskiwania usług identyfikacji z różnych konfigurowanych IDP. 

Klient jest zobowiązany do nabycia i utrzymania wystarczającej liczby transakcji tożsamości z wybraną przez siebie usługą IDP. 

Usługa IDP zapewni jasne wskazówki dotyczące sposobu korzystania z transakcji i rozliczania ich, a także będzie raportować zużycie/dostępność bezpośrednio klientowi. 

Środowisko odbiorcy

W procesie podpisywania Acrobat Sign klient otrzymuje wiadomość e-mail Sprawdź i podpisz, tak jak w przypadku każdej innej umowy.

Gdy odbiorca wybierze przycisk Sprawdź i podpisz do otwarcia umowy, zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją, że dostęp do dokumentu wymaga weryfikacji tożsamości. W zależności od skonfigurowanych ustawień zostaną wyświetlone:

 • Podsumowanie procesu weryfikacji na wysokim poziomie.
 • Nazwa i logo dostawcy tożsamości przeprowadzającego weryfikację tożsamości.
 • Adres e-mail i numer telefonu umożliwiający kontakt z pomocą techniczną IDP w przypadku wystąpienia problemu z procesem weryfikacji.
 • Adres e-mail użytkownika usługi Acrobat Sign, który wysłał umowę, na wypadek gdyby odbiorca musiał się z nim skontaktować.
 • Oświadczenie, że dane tożsamości odbiorcy zostaną zapisane w raporcie tożsamości sygnatariusza (jeśli konto nadawcy jest tak skonfigurowane).
 • Komunikat z ostrzeżeniem o liczbie pozostałych prób weryfikacji dostępnych dla odbiorcy przed anulowaniem umowy. Ten komunikat jest wyświetlany tylko wtedy, gdy próba przeprowadzenia procesu identyfikacji przez odbiorcę nie powiedzie się.
 • Przycisk Zweryfikuj tożsamość aktywuje proces weryfikacji przez otwarcie wyskakującego ekranu i przekazanie procesu do usługi IDP.
  • Doświadczenie odbiorcy w zakresie procesu weryfikacji oraz rodzaj weryfikacji, jaką należy przeprowadzić, zależą od dostawcy tożsamości wybranego przez nadawcę.

Po pomyślnym zakończeniu procesu weryfikacji odbiorca jest odsyłany z powrotem do okna Acrobat Sign, gdzie zostaje mu przedstawiona umowa.

Komunikat o uwierzytelnieniu odbiorcy

Środowisko nadawcy

Wybór dostawcy tożsamości podczas tworzenia nowej umowy

Gdy co najmniej jedna usługa IDP zostanie skonfigurowana i włączona dla konta lub grupy nadawcy, użytkownicy zobaczą opcję wyboru usługi IDP z rozwijanego menu zawierającego wszystkie metody uwierzytelniania dostępne dla odbiorcy. Włączone identyfikatory IDP będą wyświetlane w sekcji Brama cyfrowej tożsamości. Jeśli nie włączono żadnych usług IDP, sekcja Brama cyfrowej tożsamości nie będzie dostępna i użytkownik nie będzie widział żadnych usług IDP.

Najechanie kursorem myszy na usługę IDP na liście menu powoduje wyświetlenie podpowiedzi z krótkim opisem usługi IDP.

Wybór metody uwierzytelnienia

Aktualizowanie IDP po wysłaniu umowy

Jeśli użytkownik musi zaktualizować uwierzytelnianie, aby wybrać inną usługę IDP (lub inną metodę uwierzytelniania), może użyć tego samego procesu do edycji metody uwierzytelniania.

Wybór użytkownika nie jest ograniczony do innego identyfikatora IDP z bramy tożsamości cyfrowej. Można wybrać dowolną inną włączoną metodę uwierzytelniania.

Edycja metody uwierzytelniania

Raport kontroli

Raport kontroli wyraźnie wskazuje, że odbiorca został zweryfikowany przez dostawcę tożsamości z bramy tożsamości cyfrowej, określa dostawcę tożsamości, który był zaangażowany, a także zawiera opis usługi:

Raport kontroli

Raport tożsamości sygnatariusza (SIR)

Domyślnie usługa Acrobat Sign nie zachowuje informacji o tożsamości zwracanych przez usługę IDP. Administratorzy konta i grupy mogą jednak włączyć opcję zapisywania informacji o tożsamości na serwerach Acrobat Sign.

Ponadto administratorzy mogą skonfigurować (na poziomie konta i grupy) opcję pobierania raportu tożsamości przez użytkowników na stronie Zarządzaj z listy dostępnych operacji.

Pobierz plik SIR za pomocą strony Zarządzaj.

Raport tożsamości sygnatariusza zawiera wszystkie informacje o tożsamości zwracane przez usługę IDP w przypadku pomyślnej transakcji weryfikacji tożsamości, a także odpowiednie dane w przypadku niepowodzenia transakcji. Zawartość zależy od dostawcy i metody uwierzytelniania. Wspólne dane obejmują:

 • Identyfikator odniesienia: unikalny identyfikator transakcji, która miała miejsce po stronie IDP. Przydatne w przypadku wniosków o pomoc techniczną oraz analizy kryminalistycznej.
 • sub (Identyfikator podmiotu): zapewnia unikalny identyfikator odbiorcy w kontekście systemu IDP.
 • Wartość surowa identyfikatora tokena: zapewnia podpisaną przez IDP asercję zawierającą wynik procesu identyfikacji. Dowód, że tożsamość została zweryfikowana w kontekście bieżącej transakcji.
Pobierz plik SIR za pomocą strony Zarządzaj.

Więcej informacji na temat raportu identyfikacji tożsamości sygnatariusza można znaleźć na stronie > 

Dostęp do konfiguracji umożliwiający używanie usług IDP do weryfikacji tożsamości

Włącz metodę uwierzytelniania na karcie Tożsamość cyfrowa w menu administratora.

W tym widoku znajdują się trzy ustawienia wysokiego poziomu, a w dolnej części strony znajduje się pełna lista dostępnych IDP.

 • Brama cyfrowej tożsamości — to ustawienie stanowi bramę umożliwiającą dostęp do usług tożsamości cyfrowej.
  • Zezwalaj sygnatariuszom na X prób(y) weryfikacji podpisu przed anulowaniem umowy — każdy odbiorca, który narusza maksymalną liczbę prób potwierdzenia swojej tożsamości, automatycznie anuluje umowę.
   • Maksymalna liczba prób wynosi dziesięć
   • Podczas ustawiania tej wartości należy zapoznać się z charakterem zasad korzystania z transakcji przez dostawcę tożsamości. Niektórzy dostawcy pobierają opłaty za próbę.
  • Przechowuj zweryfikowane dane tożsamości, aby umożliwić tworzenie raportów tożsamości sygnatariusza
   •  Gdy ta opcja jest włączona, informacje dotyczące weryfikacji tożsamości są przechowywane na serwerach Acrobat Sign i można je pobrać za pomocą SIR.
   • Gdy ta opcja jest wyłączona, informacje dotyczące tożsamości nie są przechowywane na serwerach Acrobat Sign.
   • Zbieranie danych rozpoczyna się natychmiast po włączeniu i zapisaniu ustawienia. Podobnie zbieranie danych zostaje zatrzymane natychmiast po wyłączeniu i zapisaniu ustawienia.
   • Dane, które nie zostały zebrane w momencie weryfikacji odbiorcy, nie mogą zostać zebrane później.
Brama cyfrowej tożsamości

Gdy funkcja Brama cyfrowej tożsamości jest włączona, sposób uwierzytelniania tożsamości dla odbiorców wewnętrznych za pomocą funkcji Brama cyfrowej tożsamości także jest włączony. Tej opcji nie można wyłączyć, gdy funkcja Brama cyfrowej tożsamości jest włączona.

Konfiguracja odbiorcy wewnętrznego

Uwaga:

Nie można skonfigurować różnych IDP dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych. Wszystkie opcje w interfejsie Tożsamość cyfrowa są dostępne dla obu typów odbiorców.

Powiązane elementy sterujące

Istnieją dwa dodatkowe ustawienia, które należy sprawdzić, jeśli zamierzasz zezwolić użytkownikom na pobranie raportu tożsamości sygnatariusza:

Jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli pobierać SIR, musisz jawnie włączyć ich dostęp na poziomie konta lub grupy.

 1. Przejdź do Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Opcje identyfikacji sygnatariusza.
 2. Włącz opcję Zezwalaj nadawcom na pobieranie raportu tożsamości sygnatariusza dla umów zawierających zweryfikowane podpisy.
 3. Zapisz konfigurację strony.
DIG — dostępność dla sygnatariusza

Uwaga:

To ustawienie włącza SIR dla dostawców Tożsamości cyfrowej.

To nie jest to samo ustawienie, które wykorzystuje Dokument tożsamości.

Podczas pobierania raportu tożsamości użytkownik musi zabezpieczyć plik PDF hasłem.

Ustaw zasady dotyczące siły hasła PDF zgodnie z zasadami firmy w odniesieniu do poufnej dokumentacji z danymi osobowymi.

 1. Przejdź do strony Ustawienia konta > Ustawienia zabezpieczeń > Siła hasła dokumentu.
 2. Ustaw odpowiednią złożoność.
 3. Zapisz konfigurację strony.
Siła hasła dokumentu DIG

Konfigurowanie poszczególnych IDP

U dołu strony Tożsamość cyfrowa znajdują się „karty” IDP. Każda karta reprezentuje jedną lub więcej metod uwierzytelniania zdefiniowanych przez usługę IDP.

Aby włączyć kartę IDP, kliknij ikonę koła zębatego:

Konfigurowanie karty IDP

Uwaga:

Usługa Adobe Okta IDP jest używana w tej dokumentacji wyłącznie w celach przykładowych. Klienci nie mają dostępu do tej usługi IDP.

W zależności od potrzeb użytkownika można skonfigurować jedną usługę IDP na poziomie konta i/lub grupy. Interfejs nieznacznie się zmienia, aby zapewnić kontekst dotyczący stanu dziedziczenia ustawienia na poziomie grupy:

Na poziomie konta interfejs wymaga tylko włączenia pola wyboru Włącz tę usługę weryfikacji:

Konfiguracja IDP na poziomie konta

Jeżeli podczas wyświetlania konfiguracji IDP na poziomie grupy pole wyboru Włącz tę usługę weryfikacji jest niezaznaczone, a wiersz jest wyszarzony, usługa IDP na poziomie konta jest nieskonfigurowana.

Konfigurację na poziomie grupy można włączyć, zaznaczając pole wyboru Zastąp ustawienia konta konfiguracją na poziomie grupy.

Konfiguracja na poziomie grupy — usługa IDP nie jest skonfigurowana na poziomie konta

Jeżeli podczas wyświetlania konfiguracji IDP na poziomie grupy pole wyboru Włącz tę usługę weryfikacji jest niezaznaczone, usługa IDP na poziomie konta jest skonfigurowana.

Konfigurację na poziomie grupy można włączyć i zdefiniować za pomocą parametrów specyficznych dla grupy, zaznaczając pole wyboru Zastąp ustawienia konta konfiguracją na poziomie grupy.

Konfiguracja na poziomie grupy — ta sama usługa IDP skonfigurowana na poziomie konta

Gdy pola wyboru Włącz tę usługę weryfikacji oraz Zastąp ustawienia konta konfiguracją na poziomie grupy są zaznaczone, usługa IDP jest jawnie skonfigurowana dla grupy.

Konfiguracja na poziomie grupy — zastępowanie konfiguracji na poziomie konta

 

Wymagania dotyczące konfiguracji usługi IDP zależą od metody uwierzytelniania używanej przez usługę IDP:

Uwierzytelnianie podstawowe wymaga dwóch elementów, które udostępnia usługa IDP:

 • Identyfikator klienta
 • Tajny klucz klienta

Zapisz konfigurację po zakończeniu.

Uwierzytelnianie podstawowe

Klucz prywatny JWT wymaga trzech elementów, które zostaną dostarczone przez usługę IDP:

 • Identyfikator klienta
 • Certyfikat podpisywania (w formacie .p12 lub .pfx).
 • Hasło używane do zabezpieczenia certyfikatu podpisywania.

Zapisz konfigurację po zakończeniu.

Klucz prywatny JWT

Uwierzytelnianie przez tajny klucz klienta Post wymaga dwóch elementów, które usługa IDP udostępnia użytkownikowi:

 • Identyfikator klienta
 • Tajny klucz klienta

Zapisz konfigurację po zakończeniu.

Uwierzytelnianie przez tajny klucz klienta Post

Uwierzytelnianie przez tajny klucz klienta JWT wymaga dwóch elementów, które usługa IDP udostępnia użytkownikowi:

 • Identyfikator klienta
 • Tajny klucz klienta

Zapisz konfigurację po zakończeniu.

Uwierzytelnianie przez tajny klucz klienta JWT

Wyłączanie/włączanie skonfigurowanej usługi IDP

Usługę IDP można wyłączyć bez usuwania informacji o konfiguracji na karcie IDP, naciskając ikonę pola wyboru w lewym górnym rogu i zapisując konfigurację strony. Wyłączenie usługi IDP w ten sposób zachowuje informacje konfiguracyjne w przypadku konieczności ponownego włączenia usługi IDP w późniejszym czasie.

Wyłączenie usługi IDP w ten sposób nie powoduje problemu, ponieważ informacje zostają utracone, a usługę można szybko ponownie włączyć, naciskając ponownie pole wyboru i zapisując konfigurację strony.

Włączanie/wyłączanie karty IDP

Usuwanie konfiguracji IDP

Konfigurację IDP można usunąć bezpośrednio z panelu Tożsamość cyfrowa, naciskając ikonę kosza na karcie IDP.

W oknie dialogowym zostanie wyświetlona prośba do administratora o potwierdzenie usunięcia konfiguracji.

To okno dialogowe ostrzega również o wpływie na odbiorców, którzy jeszcze nie ukończyli uwierzytelniania za pomocą usługi IDP.

Jeśli konfiguracja usługi IDP zostanie usunięta lub usługa zostanie wyłączona, przy próbie weryfikacji tożsamości odbiorcy zostanie wyświetlony błąd.

Prośba o potwierdzenie usunięcia

Ważne kwestie

Jeśli usługa IDP będzie z jakiegokolwiek powodu wyłączona, gdy odbiorca próbuje zweryfikować swoją tożsamość, zostanie wyświetlony błąd, który prezentuje podstawowy komunikat informujący o wyłączeniu usługi i nakazuje skontaktowanie się z nadawcą umowy. Podany jest adres e-mail nadawcy.

W przypadku nadawców, którzy zostaną powiadomieni o problemie z usługą IDP, może zajść potrzeba zmiany metody uwierzytelniania do nowej usługi IDP lub innej akceptowalnej metody.

Błąd wyłączonej usługi