Om du vill hantera sidor i en PDF-fil ska du först kontrollera att du har behörighet att redigera PDF-filen. Du kontrollerar detta genom att välja Arkiv > Egenskaper och sedan klicka på fliken Dokumentskydd. Behörigheterna visas i Sammanfattning av dokumentbegränsningar.

Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat XI. Gå till hjälpen i Acrobat DC om du använder Acrobat DC.

Rotera sidor

Du kan rotera alla eller vissa sidor i ett dokument. Roteringen baseras på steg om 90 grader. Du kan rotera sidor med rotationsverktygen i rutan Sidminiatyrer eller med alternativet Rotera (som beskrivs nedan).

 1. Välj Verktyg > Sidor > Rotera.

  Välj Verktyg, Sidor, Rotera
  Välj Rotera på panelen Sidor i verktygsrutan.

 2. Vid Riktning väljer du hur mycket och åt vilket håll sidorna ska roteras: 90 grader motsols, 90 grader medsols eller 180 grader.
 3. Vid Sidor anger du om alla sidor, valda sidor eller ett intervall med sidor ska roteras.
 4. Rotera-menyn väljer du jämna sidor, udda sidor eller alla sidor. Välj sedan orientering för de sidor som ska roteras.

  Obs!

  Om du vill ändra sidans visning temporärt väljer du Visa > Rotera vy > Medsols eller Motsols. Den verkliga sidorienteringen återställs nästa gång du öppnar PDF-filen.

Hämta sidor

Extrahering innebär att återanvända valda sidor i en PDF-fil i en annan PDF-fil. Extraherade sidor innehåller inte bara själva innehållet utan också formulärfält, kommentarer och länkar som är kopplade till det ursprungliga sidinnehållet.

Du kan låta de extraherade sidorna vara kvar i originaldokumentet eller ta bort dem under extraheringen – ungefär som att klippa ut och klistra in, men på sidnivå.

Obs!

Eventuella bokmärken eller artikeltrådar kopplade till sidorna extraheras inte.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Verktyg > Sidor > Extrahera.
  Välj Verktyg, Sidor, Extrahera
  Välj Extrahera på panelen Sidor i verktygsrutan för att extrahera en eller flera sidor från PDF-filen.

 2. Ange det antal sidor du vill extrahera.
 3. Gör något av följande i dialogrutan Hämta sidor innan du klickar på OK:

  • Om du vill ta bort de extraherade sidorna från originaldokumentet markerar du kryssrutan Ta bort sidor efter extrahering.
  • Om du vill skapa en PDF-fil för varje extraherad sida markerar du kryssrutan Hämta sidor som separata filer.
  • Om du vill lämna kvar originalsidorna i dokumentet och skapa en PDF-fil som innehåller alla extraherade sidor låter du båda kryssrutorna vara avmarkerade.

Extraherade sidor placeras i ett nytt dokument.

Obs!

Den som skapar ett PDF-dokument kan göra säkerhetsinställningar så att sidor inte kan extraheras. Om du vill visa skyddsinställningarna för ett dokument väljer du Arkiv > Egenskaper och markerar Dokumentskydd.

Dela upp PDF-filer i flera dokument

Du kan dela upp ett eller flera dokument i flera mindre dokument. När du delar upp ett dokument kan du dela upp efter maximalt antal sidor, maximal filstorlek eller bokmärken på högsta nivån.

Dela en eller flera PDF-filer, med ett dokument öppet

 1. Öppna PDF-filen och välj Verktyg > Sidor > Dela dokument.
  Välj Verktyg, Sidor, Dela dokument
  Välj Dela sidor på panelen Sidor i verktygsrutan för att dela en PDF-fil i två eller flera mindre dokument.

 2. I dialogrutan Dela dokument anger du hur dokumentet ska delas.

  Antal sidor

  Ange maximalt antal sidor för varje dokument i delningen.

  Filstorlek

  Ange maximal filstorlek för varje dokument i delningen.

  Bokmärken på översta nivån

  Om dokumentet innehåller bokmärken skapas ett dokument för varje bokmärke på översta nivån.

  Alternativ för att dela dokument
  PDF-filen delas in i flera tvåsidiga PDF-dokument.

 3. Om du vill ange målmapp och filnamn för de delade filerna klickar du på Utdataalternativ. Ange relevanta alternativ och klicka på OK.

 4. (Valfritt) Om du vill tillämpa samma delning på flera dokument klickar du på Tillämpa på flera. Klicka på Lägg till filer och välj Lägg till filer, Lägg till mappar eller Lägg till öppna filer. Markera filerna eller mappen och klicka sedan på OK.

Dela en eller flera PDF-filer, med inget dokument öppet (enbart Windows)

 1. Välj Verktyg > Sidor > Dela dokument.

 2. Klicka på Lägg till filer och välj Lägg till filer, Lägg till mappar. Markera filerna eller mappen och klicka sedan på OK.

 3. Följ steg 2 och 3 i proceduren för att dela dokument med ett dokument öppet.

Flytta eller kopiera sidor

Du kan använda sidminiatyrer på navigeringspanelen för att kopiera eller flytta sidor inom ett dokument och för att kopiera sidor mellan dokument.

Flytta eller kopiera en sida inom en PDF-fil med hjälp av miniatyrer

 1. Klicka på knappen Sidminiatyrer i navigeringsrutan så att panelen Sidminiatyrer visas. Markera sedan en eller flera miniatyrer.

  Klicka på knappen Sidminiatyrer
  Knappen Sidminiatyrer.

 2. Gör något av följande:
  • Om du vill flytta en sida drar du sidnummerrutan för motsvarande sidminiatyr eller själva sidminiatyren till den nya platsen. Ett streck visas för att ange sidminiatyrens nya plats. Sidorna numreras om.
  • Om du vill kopiera en sida Ctrl-drar du sidminiatyren till en annan plats.

Kopiera en sida mellan två PDF-filer med hjälp av miniatyrer

 1. Öppna båda PDF-filerna och visa dem sida vid sida.
 2. Öppna panelen Sidminiatyrer för båda PDF-filerna.
 3. Dra sidminiatyrbilden till panelen Sidminiatyrer i PDF-målfilen. Sidan kopieras till dokumentet och sidorna numreras om.

Ta bort eller ersätta sidor

Du kan ersätta en hel PDF-sida med en annan PDF-sida. Det är bara text och bilder på originalsidan som ersätts. Interaktiva element som tillhör originalsidan, t.ex. länkar och bokmärken, påverkas inte. Bokmärken och länkar som tidigare kan ha tillhört ersättningssidan överförs inte heller. Kommentarer överförs dock och kombineras med befintliga kommentarer i dokumentet.

När du har tagit bort eller ersatt sidor kan det vara bra att använda kommandot Minska filstorlek för att byta namn på det omstrukturerade dokumentet och spara det med minsta möjliga filstorlek.

Ta bort eller ersätta sidor
En sida före och efter att den ersatts. Sidans bokmärken och länkar finns kvar på samma platser.

Ta bort sidor med kommandot Ta bort sidor

Obs!

Du kan inte ångra kommandot Ta bort.

 1. Välj Verktyg > Sidor > Ta bort.

  Välj Verktyg, Sidor, Ta bort
  Kommandot Ta bort på panelen Sidor tar bort det markerade sidintervallet från PDF-filen.

 2. Ange de sidor som ska tas bort och klicka på OK.

  Du kan inte ta bort alla sidor. Minst en sida måste vara kvar i dokumentet.

  Obs!

  Om du markerar Använd logiska sidnummer på panelen Sidvisning i dialogrutan Inställningar kan du ange ett sidnummer inom parentes för att ta bort sidnumrets logiska motsvarighet. Om dokumentets första sida t ex är numrerad med i, kan du ange (1) i dialogrutan Ta bort sidor så tas sidan bort.

Ta bort sidor med hjälp av sidminiatyrer

 1. Markera den sida eller grupp med sidor som du vill ta bort på panelen Sidminiatyrer.

 2. Klicka på borttagningsverktyget överst på panelen Sidminiatyrer.

  Klicka på borttagningsverktyget
  Markera en eller flera sidor på panelen Sidminiatyrer och klicka på borttagningsverktyget för att ta bort dem.

Ersätta innehållet på en sida

 1. Öppna PDF-dokumentet som innehåller sidorna som du vill ersätta.
 2. Välj Verktyg > Sidor > Ersätt.
  Välj Verktyg, Sidor, Ersätt
  Välj Ersätt sidor på panelen Sidor i verktygsrutan.

 3. Markera det dokument som innehåller ersättningssidorna och klicka på Välj.
 4. Under Original anger du sidorna som ska ersättas i originaldokumentet.
 5. Under Ersättning anger du första sidan i intervallet för ersättningssidor. Sista sidan beräknas på antalet sidor som ska ersättas i originaldokumentet.

Ersätta sidor med hjälp av en sidminiatyr

 1. Öppna PDF-dokumenten som innehåller sidorna som du vill ersätta och öppna sedan PDF-dokumentet som innehåller ersättningssidorna.
 2. Markera en sida eller en grupp med sidor på panelen Sidminiatyrer i den PDF-fil som innehåller ersättningssidorna:
  • Markera sidnummerrutorna för de sidminiatyrer som du vill använda som ersättningssidor.
  • Om du vill markera flera sidminiatyrer håller du ned Skift-tangenten och klickar på dem. Lägg till markeringen genom att Ctrl-klicka.
  • Dra en rektangel runt en grupp sidminiatyrer.
 3. Ctrl+Alt-dra de markerade sidminiatyrerna till panelen Sidor i måldokumentet. Släpp upp musknappen när pekaren befinner sig direkt över sidnummerrutan för den första sidminiatyren som du vill ersätta så att dessa sidor markeras.

  De sidor du markerade i första dokumentet ersätter samma antal sidor i det andra dokumentet med början på det sidnummer där du valde att släppa de nya sidorna.

Numrera om sidor

Sidnumren på dokumentsidorna överensstämmer inte alltid med sidnumren som visas under sidminiatyrerna och i verktygsfältet Sidnavigering. Sidorna numreras med heltal och de börjar med sidan 1 för den första sidan i dokumentet. Eftersom en del PDF-filer kan innehålla sidor med copyrightinformation och innehållsförteckningar, kanske inte huvudsidorna följer den sidnumrering som visas i verktygsfältet Sidnavigering.

Sidnavigering
Tryckt sidnumrering (upptill) jämförd med logisk sidnumrering (nedtill)

Du kan numrera sidorna i dokumentet på många olika sätt. Du kan ange olika numreringsstilar för olika sidgrupper, t.ex. 1, 2, 3 eller i, ii, iii eller a, b, c. Du kan också anpassa numreringssystemet genom att lägga till ett prefix. Till exempel kan numreringen i kapitel 1 vara 1-1, 1-2, 1-3 osv. och i kapitel 2 kan den vara 2-1, 2-2, 2-3 osv.

Obs!

När du använder kommandot Numrera sidor påverkas bara sidminiatyrerna på panelen Sidor. Du kan lägga till nya sidnummer som visas i ett PDF-dokument med hjälp av funktionen för sidhuvud och sidfot.

 1. Klicka på knappen Sidminiatyrer för att öppna panelen Sidminiatyrer.

 2. Välj Numrera sidorAlternativ-menyn.

  Välj Numrera sidor på Alternativ-menyn
  Kommandot Numrera sidor finns på Alternativ-menyn på panelen Sidminiatyrer.

 3. Ange ett sidintervall. (Valda hänvisar till sidor som är markerade på panelen Sidminiatyrer.)
 4. Markera något av följande och klicka sedan på OK:

  Börja nytt avsnitt

  Startar en ny numreringssekvens. Välj en stil på snabbmenyn och ange ett sidnummer där avsnittet ska börja. Om du vill ha ett prefix anger du det här.

  Utöka numreringen från föregående avsnitt till valda sidor

  Fortsätter numreringssekvensen från tidigare sidor utan avbrott.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy