Omarbetade menyer

Läs mer om alla menyändringar i Dreamweaver 2017.

Alla menyer i Dreamweaver har omarbetats i den här versionen, så att det blir enklare att komma åt de olika menyalternativen.

Dreamweaver-menyer – före och efter

Här är en översikt över menyerna i Dreamweaver 2015 och Dreamweaver 2017. 

Dreamweaver 2017

 • Arkiv
 • Redigera
 • Visa
 • Infoga
 • Verktyg
 • Sök
 • Plats
 • Fönster
 • Hjälp

Sammanfattning:

 • Menyerna Ändra, Format och Kommando har tagits bort och alla åtgärder som fanns på dem har flyttats till andra lämpliga platser. Mer information finns i Borttagna menyer i Dreamweaver 2017.
 • Menyerna Verktyg och Sök har lagts till i Dreamweaver 2017 och åtgärder från andra menyer har flyttats till dem. Mer information finns i Tillagda menyer i Dreamweaver 2017.
 • Om du vill ha information om vad som har ändrats i andra menyer i Dreamweaver navigerar du till önskat avsnitt för att se en före- och efter-bild som visar vad som har lagts till, tagits bort och flyttats.

Menyn Arkiv

Följande menyalternativ har lagts till på filpanelen:

 • Sidegenskaper har flyttats från Ändra > Sidegenskaper till Arkiv > Sidegenskaper.
 • Koppla formatmall har flyttas från Format > CSS-format > Koppla formatmall till Arkiv > Koppla formatmall.
 • Förhandsgranska i webbläsare har ersatts av Förhandsvisning i realtid.
 • Alternativ för Word-dokument och Excel-dokument har tagits bort från importera.

Inget annat har ändrats i den här menyn.

Titta på följande bild för att få en bättre uppfattning om vilka menyalternativ som har lagts till på Arkiv-menyn.

Sammanfattning av ändringarna på Arkiv-menyn
Sammanfattning av ändringarna på Arkiv-menyn

Ändring

Menyalternativ

Kommentarer

Borttagen

 

Förhandsvisning i webbläsare

Den här funktionen kan du nu komma åt genom att högerklicka på filnamnet i verktygsfältet Dokument och klicka på Öppna i webbläsare.

Importera > Word-dokument

Importera > Excel-dokument

För den här funktionen kan du nu dra Word- eller Excel-dokumentet direkt till Dreamweaver-sidan (designvyn).

Tillagd

Koppla formatmall

Flyttad från Format > CSS-format till Arkiv-menyn

Förhandsvisning i realtid

Ny funktion i Dreamweaver 2017. Mer information finns i Förhandsvisning i realtid.

Sidegenskaper

Flyttad från Ändra-menyn till Arkiv-menyn

Redigera-menyn

Redigera-menyn är omgjord för att inkludera alla Redigera-relaterade åtgärder. 

All formatering för text, stycken och listor finns nu på Redigera-menyn. 

Funktioner som Rensa och Live-sökning har tagits bort, åtgärder som inte har med redigering att göra har flyttats till andra menyer.

Titta på bilden nedan för att få en bättre uppfattning om vad som har tagits bort, flyttats och lagts till. Tabellen nedanför innehåller en sammanfattning av ändringarna. 

Sammanfattning av ändringarna på Redigera-menyn
Sammanfattning av ändringarna på Redigera-menyn

Ändring Menyalternativ Kommentarer
Borttagen Rensa  
Live-sökning
Uppdatera kodtips
Flyttad Kodtipsverktyg                                       Snabbmeny i kodvyn
Dra in kod Redigera > Kod
Minska indrag på kod
Kontrollera klammerparenteser
Taggbibliotek Verktyg > Taggbibliotek
Sök och ersätt Menyn Sök
Sök markering Menyn Sök (visas bara i designvyn)
Sök igen Menyn Sök (har döpts om till Sök nästa)
Tillagd Ändra taggtext Flyttad från Ändra-menyn till Redigera-menyn
Mallegenskaper
Kod

Innehåller kodformateringväljare 

Text Innehåller textindrag och formateringsalternativ
Styckeformat Flyttad från Format-menyn till Redigera-menyn
Lista

Menyn Visa

Följande typer av ändringar finns på menyn Visa:

 • Menyn Visa är vyspecifik i Dreamweaver 2017. Det innebär att designspecifika alternativ inte visas om du arbetar i kodvyn. Om du arbetar i designvyn visas heller inte alternativ som är specifika för kodvyn. Om du arbetar i den delade vyn kan både kodvyns och designvyns eller kodvyns och Live-vyns alternativ visas, beroende på vilken typ av delad vy som används.
 • Ett antal alternativ har flyttats från menyn Visa. Vissa av dem har flyttats till andra menyer, andra har tagits bort.

Titta på följande bild och tabellen nedanför den för att se vilka menyalternativ som är vyspecifika i Dreamweaver 2017.

Vyspecifika menyalternativ i Dreamweaver CC 2017
Vyspecifika menyalternativ i Dreamweaver 2017

Menyalternativ

Tillämplig vy

Plats i Dreamweaver 2017

Visningsalternativ för kod

Kodvyn

Visa > Visningsalternativ för kod

 • Visuella hjälpmedel
 • Formatåtergivning
 • Stödlinjer
 • Hjälpbild
 • Stödraster
 • Fönsterstorlek
 • Förstoring
 • Stödlinjer

Designvyn

Visa > Alternativ för designvyn

Live-visningsalternativ

Live-vyn

Visa > Live-visningsalternativ

Titta på bilden nedan för att få en bättre uppfattning om vad som har tagits bort och flyttats. Tabellen nedanför innehåller en sammanfattning av ändringarna.  

Flyttade och borttagna alternativ på menyn Visa
Flyttade och borttagna alternativ på menyn Visa

Ändring Menyalternativ Kommentarer
Flyttad
Dela lodrätt/Dela vågrätt Finns nu i Visa > Dela.
Dölj paneler   Finns nu på menyn Fönster.
Verktygsfält
Visa externa filer Finns nu i Visa > Alternativ för relaterade filer
Borttagen Uppdatera stilar  
Växla Live-vy  

Infoga-meny

Infoga-menyn är oförändrad. Däremot har Infoga > Favoriter har bytt namn till Infoga > Anpassa favoriter i Dreamweaver 2017.

Sammanfattning av ändringarna på Infoga-menyn
Sammanfattning av ändringarna på Infoga-menyn

Menyn Plats

Följande platsspecifika menyalternativ på menyn Plats har nu flyttats till Plats > Platsalternativ:

 • Platsspecifika kodtips
 • Synkronisera hela platsen
 • Kontrollera länkar i hela platsen
 • Ändra länk i hela platsen

Sammanfattning av ändringarna på Plats-menyn
Sammanfattning av ändringarna på Plats-menyn

Fönster-menyn

Panelen Historik har tagits bort i Dreamweaver 2017 och därför har menyalternativet Historik tagits bort från menyn Fönster.

Dessutom har ordningsrelaterade alternativ som Överlappande, Sida vid sida och Kombinera som flikar flyttats till Fönster > Ordna.

Titta på bilden nedan för att få en bättre uppfattning om vad som har tagits bort och flyttats. Tabellen nedanför innehåller en sammanfattning av ändringarna.

Sammanfattning av ändringarna på Fönster-menyn
Sammanfattning av ändringarna på Fönster-menyn

Ändring Menyalternativ Kommentarer
Borttagen Historik Den här funktionen har fasats ut i Dreamweaver 2017 och därför har även menyalternativet tagits bort. Mer information om utfasade funktioner finns i Föråldrade funktioner i Dreamweaver 2017.
Flyttad Överlappande Alla dessa menyalternativ har nu flyttats till Fönster > Ordna.
Sida vid sida
Kombinera med flikar

Menyer som tagits bort från Dreamweaver 2017

Följande menyer har tagits bort från Dreamweaver 2017:

Alla åtgärder på dessa menyer har flyttats till andra, mer lämpliga, menyer. 

Ändra-menyn

Ändra-menyn har tagits bort från Dreamweaver 2017 och menyalternativen på den har flyttats till andra menyer. 

Titta på bilden nedan för att få en bättre uppfattning om var alternativen från Ändra-menyn finns i Dreamweaver 2017. Tabellen nedanför innehåller en sammanfattning av ändringarna.

Menyalternativ som flyttas från menyn Ändra
Menyalternativ som flyttas från menyn Ändra

Menyalternativ Ny plats
Sidegenskaper Arkiv > Sidegenskaper
Mallegenskaper Redigera > Mallegenskaper
Hantera teckensnitt Verktyg > Hantera teckensnitt
Ändra taggtext Redigera > Ändra taggtext
Skapa länk Redigera > Länk 
Ta bort länk
Öppna länkad sida
Tabell Redigera > Tabell
Bild Redigera > Bild
Bibliotek Verktyg
Mallar

Format-menyn

Format-menyn har tagits bort från Dreamweaver 2017 och menyalternativen på den har flyttats till andra menyer. 

Titta på bilden nedan för att få en bättre uppfattning om var alternativen från Format-menyn finns i Dreamweaver 2017. Tabellen nedanför innehåller en sammanfattning av ändringarna.

Menyalternativ som flyttas från menyn Format
Menyalternativ som flyttas från menyn Format

Menyalternativ Ny plats
Indrag Redigera > Text >
Minska indrag
Styckeformat Redigera
Lista
HTML-format Verktyg > HTML
CSS-format Verktyg > CSS

Menyn Kommandon

Kommandon-menyn har tagits bort från Dreamweaver 2017 och menyalternativen på den har flyttats till andra menyer. 

Titta på bilden nedan för att få en bättre uppfattning om var alternativen från Kommando-menyn finns i Dreamweaver 2017. Tabellen nedanför innehåller en sammanfattning av ändringarna.

Menyalternativ som flyttas från menyn Kommandon
Menyalternativ som flyttas från menyn Kommandon

Menyalternativ Ny plats
Ändra kommandolista Verktyg > Kommandon
Kontrollera stavning Verktyg > Stavningskontroll
Använd källkodsformatering Redigera > Kod
Använd källkodsformatering på markering
Rensa HTML Verktyg
Rensa Word-HTML
Rensa Script-taggen för webbteckensnitt (den här sidan)
Gör JavaScript externt
Ta bort FLV-avkänning Utfasad
Optimera bild Redigera > Bild > Optimera
Sortera tabell Redigera > Tabell > 

Menyer som är tillagda i Dreamweaver 2017

Följande menyer har lagts till i Dreamweaver 2017:

 • Verktyg – Den här menyn innehåller verktyg för HTML, CSS, bibliotek, mallar, stavning och kommandon.
 • Sök – Alla sökrelaterade alternativ finns här. Mer information finns i Söka och ersätta text
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto