Adobes rabatter och program för ideella organisationer

Berättigade icke-vinstdrivande

Adobe erbjuder rabatter till ideella organisationer i sina VIP-program (Value Incentive Plan) och TLP-program (Transactional Licensing Program) globalt. Se om din organisation är berättigad Adobes priser för ideella organisationer. 

Berättigade organisationer

En ideell och icke-statlig organisation i USA måste vara en kvalificerad offentlig välgörenhetsorganisation enligt 501(c)(3) och erkänd av Internal Revenue Service (IRS). Utanför USA måste organisationer vara kvalificerade eller registrerade som en välgörenhetsorganisation enligt det aktuella lokala landets lagar (och i tillämpliga fall vara officiellt skattebefriad). Om inga sådana lokala lagar finns måste organisationen motsvara en välgörenhetsorganisation i USA.  Berättigade organisationer måste även arbeta på ideell basis och ha ett uppdrag som är till nytta för lokalsamhället, vilket bland annat kan omfatta

 • stöd åt fattiga
 • främjande av utbildning
 • förbättrard social välfärd och samhällsvälfärd
 • kulturbevarande
 • bevarande eller återställande av miljön
 • Främjande av mänskliga rättigheter

Icke kvalificerade organisationer

Oaktat det föregående har följande typer av kvalificerade eller registrerade ideella kunder inte rätt att använda priser för ideella organisationer hos Adobe:

 • Organisationer som inte har erhållit en erkänd välgörenhetsstatus i respektive land
 • Privata stiftelser
 • Sjukhus, kliniker eller anordningar som ger direkt vård (förutom FQHCs i USA)
 • Vårdhanteringssystem, HMO:er, PPO:er och andra sjukvårdsorganisationer; statligt finansierade forskningslaboratorier
 • Statliga organisationer eller myndigheter, inklusive internationella statliga organisationer och Förenta Nationernas enheter
 • Skolor och universitet
 • Politiska organisationer och lobbyorganisationer
 • Arbetsorganisationer eller ordenssällskap
 • Handel- och handelsföreningar, samt
 • Enskilda personer

Icke-diskriminerande profil

Organisationer som använder sig av diskriminering vid anställning, kompensation, åtkomst till utbildning eller tjänster, avsked, befordran och/eller pension baserat på ras, hudfärg, kön, etnisk bakgrund, religion, ålder, funktionshinder, genusidentitet eller -uttryck, civilstånd, graviditet, sexuell läggning, politisk tillhörighet, fackligt medlemskap eller veteranstatus annat än godkänt enligt lag kan inte berättigas att delta i det här programmet.

Lämplig identifiering

En organisation måste kunna bevisa att den är skattebefriad med aktuella skattedokument från det land där organisationen är registrerad. 

Redo att köpa?

Kontakta Adobe Sales eller din närmaste auktoriserade Adobe-återförsäljare för att hitta den plan som tillgodoser dina behov på bästa sätt.

Adobe samarbetar i flera regioner med TechSoup om att driftsätta programvara. Om din organisation är registrerad hos TechSoup kan du logga in och se de erbjudanden och rabatter som organisationen är berättigad till.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?