Vanliga frågor om volymlicensiering

Med Adobes inköpsprogram kan du handla, hantera och driftsätta Adobe-produkter till din organisation. Läs mer om Adobes inköpsprogram på Adobe.com.

Vanliga frågor och svar

Value Incentive Plan (VIP)

VIP är ett alternativ för personlig användarlicensiering, vilket ger VIP-medlemskap till enskilda användare. Det här alternativet är tillgängligt för Creative Cloud Alla program, Creative Cloud Alla program + Adobe Stock, Creative Cloud Fristående program och Acrobat DC, vart och ett med tjänster genom VIP.

Till utbildningskunder erbjuder vi också möjligheten att köpa Creative Cloud for education-licenser för delade enheter. Dessa licenser skiljer sig från personliga användarlicenser på så sätt att de kan driftsätts till en enhet av en VIP-administratör.

Acrobat Standard och Pro DC virtualiseras i följande miljöer för VIP:

 • Citrix XenApp
 • Citrix XenDesktop
 • VMware Horizon
 • Microsoft App-V 

VIP är det grundläggande programmet och innehåller följande funktioner:  

 • Direkt driftsättning
 • Automatisk efterlevnad
 • Genom prenumerationer på löpande uppdateringar får du tillgång till de senaste versionerna av molnprodukter
 • Standardiserade avtal utan avtalsförlängning
 • Avtal med ett års eller längre löptid

VIP Select är en VIP-medlemskapsstatus som du automatiskt får när du nått lägsta tröskelvärdet för licenser under en prenumerationsperiod (mer än 10 licenser för företag och offentliga myndigheter, mer än 50 licenser för utbildning).  

Läs mer om VIP på Adobe.com. Mer information om VIP Select finns i Vanliga frågor och svar om VIP Select.  

Förutom enhetslicenserna för Creative Cloud for education erbjuder Adobe utbildningskunder en platslicens för grundskola och gymnasium. Mer information finns i Inköpsprogram för utbildning.

Användning av licenser utanför den identifierade driftsättningsregionen är tillåten vid tillfälliga resor. Vi förväntar oss dock att den primära användningen kommer att ske i den driftsättningsregion som identifierades vid tidpunkten för köpet.

Information som är specifik för användare i Kina finns i VIP-köpprogram i Kina. Information om VIP Select och tre års bindningstid finns i Hjälp om VIP Select.

Här är länkarna till VIP-programguiden för olika språk:

Villkoren för VIP finns på sidan med villkor för Adobe Value Incentive Plan på Adobe.com.

Läs mer om Enterprise-erbjudandet på Enterprise-sidan på Adobe.com eller på sidan om Creative
Cloud for enterprise och Acrobat DC (enterprise) på Helpx-sidan.

Adobe Admin Console är ett centraliserat hanteringsverktyg som hjälper dig att enkelt administrera licenser, övervaka lagring och hantera andra inställningar. Enterprise-produkterbjudanden ger IT-administratören tillgång till extra funktioner för grupphantering, produktorganisation och kontroll av åtkomstnivåer. I hjälpen om Admin Console finns mer information om hur du hanterar produkter som köpts från Adobe eller via VIP.

Befintliga VIP-medlemmar kan lägga till enterprise-produkter under förlängningsperioden. Lär dig mer om migrering här.

Enterprise Term License Agreement (ETLA)

 • Licensprogram med anpassningsbar löptid
 • Avsett för Adobes viktigaste företags-, myndighets- och utbildningskunder
 • Produkter kan driftsätts efter behov och betalas vid den årliga sluträkningen
 • Treårsavtal med årlig betalning och sluträkning
 • Åtkomst till Adobe Admin Console

Läs mer om ETLA på sidan Inköpsprogram för företag på Adobe.com.

Kontakta din Adobe-återförsäljare, Adobe Sales på 888-649-2990 eller begär en konsultation.

Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)

Adobe har börjat fasa ut EEA-programmet eftersom VIP-programmet uppdateras med extra funktioner och alternativ som är kompatibla med licenskrav för utbildning, inklusive K-12 School Site License- och K-12 District License-erbjudanden. Nya och återkommande EEA-registreringar upphörde 3 december 2016.

Nej. Befintliga och aktiva EEA-avtal gäller även i fortsättningen. Kunder med befintliga avtal får även i fortsättningen samma nivå av underhåll och support, fram tills deras avtal löper ut.

Se EEA 1.5 Programguide. Kontakta din auktoriserade återförsäljare från Adobe om du har fler frågor.

Permanent licens

Permanenta licenser avser en specifik produkt och version som användare driftsätter via ESD (Electronic Software Delivery) och serienummer. Vid köp av en permanent licens har användaren rätt att använda licensen framöver.

Läs mer om permanenta licensprogram på Adobe.com.

Upgrade Plan, som är tillgängligt för vissa produkter, är Adobes uppgraderingsförsäkringsprogram för program som har köpts med permanent licens, t.ex. Cumulative License Program (CLP) eller Transactional License Program (TLP).

 • Upgrade Plan erbjuder uppgraderade versioner av de produkter som omfattas och för vilka en ny uppdatering lanseras under löptiden för Upgrade Plan.
 • Adobe skickar automatiskt aviseringar om tillgängliga uppgraderingar till Upgrade Plan-deltagare för att förenkla uppgraderingsplanering.
 • Upgrade Plan bidrar till de poäng som du samlat under ditt CLP-medlemskap.
 • Priset för Upgrade Plan är lägre än inköpspriset för en ny, fullständig licens.
   

På grund av det ändrade marknadslandskapet och kundefterfrågan har Adobe börjat fasa ut EA-programmet.  Nyregistreringar för EA upphörde 14 mars 2014.

Creative Cloud-datorprogrammet i CLP upphör

Adobe kommer inte längre att erbjuda (End of Life (EOL)) den kumulativa licensplanen (Cumulative Licensing Plan (CLP)) av Creative Cloud-datorprogrammet för myndighetssegmentet. Sista beställningsdatum är 5 oktober 2020.

Detta beror på att funktionsbegränsade licenser (Feature Restricted Licensing (FRL)) i licensavtalet med företagsvillkor (Enterprise Term Licensing Agreement (ETLA)) blev tillgängliga i oktober 2018 och i värdeincitamentplanen (Value Incentive Plan (VIP)) i juli 2019. De är prenumerationsbaserade alternativ för myndighetskunder.

Ja. Om din CLP ska förlängas efter det sista beställningsdatumet för Creative Cloud-datorprogrammet måste du kontakta en auktoriserad Adobe-återförsäljare för att registrera dig för ett prenumerationsbaserat licensalternativ som uppfyller dina behov.

Se CLP-programguiden. Kontakta din auktoriserade återförsäljare från Adobe om du har fler frågor.

Policyer

Dessa policyer är relaterade till underhåll av och aktuella och tidigare erbjudanden som tillhandahålls av Adobes inköpsprogram. De policyer som utstakas nedan är allmänna och beskrivs eventuellt mer omfattat i vårt avtal för inköpsprogram. Att ett specifikt scenario saknas i nedanstående avsnitt innebär inte nödvändigt att det tillåts.

Sammanfoga LWS-ID

I frågan om dubbla användar-ID för LWS, eller vid konsolidering av LWS-licens, kan en sammanslagning vara lämplig. Vid en sammanslagning tas information från ett befintligt LWS-ID och sammanslår den med informationen från ett annat befintligt LWS-ID.

Vid sammanslagning av LWS-ID:

 • LWS-ID går endast att sammanslå med samma typ av LWS användar-ID. Typer som inkluderar Slutanvändar-ID (EUID), Driftsättnings-ID (DTID) och Återförsäljare-ID
 • Måste dela samma eller liknande namn på organisationen, kontaktuppgifter och adress
 • Måste vara registrerade i samma land
 • Måste dela samma marknadssegment (t.ex. kan inte Utbildning slås samman med Företag)
 • Går inte att sammanslå med ett annat EUID om det EUID som ska sammanslås är förknippat med ett CLP-avtal. Eventuell EUID som förknippas med ett CLP-avtal måste finnas kvar.
 • Går endast att sammanslå med ett annat DTID ifall det DTID som ska sammanslås är förknippat med samma EUID

Sammanslagning gäller för alla licensbeställningar och alla kontakter under de ID:n som sammanslås. Sammanslagning av kund-LWS är endast tillgängligt för CLP-, TLP- och FLP-program. FLP-ID kan endast slås samman efter godkännande av Adobes juridiska avdelning.

Överföra licenser för VIP, CLP och TLP

För dessa sidors ändamål hänvisar ”överföring” till byte av ägarskap och innebär inte någon förändring av licenshantering inom samma enhet eller mellan enheter eller avdelningar som omfattas av ett och samma avtal.

 • Mottagaren måste godkänna villkoren i Licensavtalet för slutanvändare (EULA) och villkoren för överföring i Cumulative Licensing Program (CLP), om tillämpligt.
 • Den överförande parten måste förstöra samtliga kopior av programvaran och allt utskrivet material.
 • Endast beställningar av media/Electronic Software Delivery (ESD) går inte att överföra på Adobes webbplats för licensiering (LWS).
 • Information om både tidigare och nya licenstagare måste inkluderas på formuläret för licensöverföring.
 • Det tas inte ut någon avgift för att bearbeta en licens.
 • Överföringen måste godkännas både av den överförande och den mottagande organisationen.
 • Licensöverföringar på grund av sammanslagning, förvärv, konsolidering eller avyttring är tillåtet.

Följande är inte tillåtet:

 • Att överföra licenser i VIP
 • Att genomföra överföringar mellan marknadssegment (t.ex. från Utbildning till Företag)
 • Att ändra licensspråk när en överföring har genomförts
 • Att överföra uppgraderade versioner av en licens utan att inkludera licensens tidigare uppgraderingar, inklusive aktuell version, alla tidigare versioner för vilka uppgraderingar har köpts eller tillhandahållits utan kostnad och aktiv Upgrade Plan, underhåll eller teknisk support. Det är den överförande partens ansvar att inkludera denna information i överföringsbegäran.

TLP-överföring av licens

 • Alla licenser som ingår i ett TLP-certifikat måste överföras från nuvarande licensinnehavare till den nya licensinnehavaren.
 • TLP-licenser och teknisk support går endast att överföra inom den region där de ursprungligen införskaffades.
 • TLP-licenser kan endast överföras som TLP-licenser, även om mottagaren är en CLP-kund. TLP-licenser som överförs till CLP-kunder syns på respektive rapport över omfattande beställningsuppgifter i LWS som en TLP-överföring och det tilldelas inte några poäng till CLP för dessa köp.

CLP-överföring av licens

 • CLP-medlemmar kan överföra valfritt antal köpta licenser.
 • CLP-användare kan överföra licenser till önskad TLP- eller CLP-användare, inklusive registrerade samarbetspartners eller någon annan CLP-medlem.
 • CLP-medlemmar kan inte överföra licenser till ett annat driftsättnings-ID med samma slutanvändar-ID.
 • CLP-poäng överförs till den nya licensen ifall följande uppfylls:
  • Den nya licenstagaren är medlem av ett CLP-program eller är en registrerad samarbetspartner; och
  • Både den nya licenstagarens CLP-avtal och det ursprungliga CLP-avtalet är aktivt; och
  • Både den nya licenstagarens CLP-avtal och det ursprungliga CLP-avtalet var aktivt vid tidpunkten för licensköpet.
 • Om något av ovanstående villkor inte uppfylls överförs CLP-licenser som TLP. Poäng dras från det ursprungliga köpet av CLP. Inga poäng tilldelas mottagaren, oavsett om mottagaren är CLP-medlem eller ej.

Bakåtlicensiering

Adobe tillåter CLP- och TLP-programmedlemmar att beställa licenser av aktuell version men använda en tidigare version, förutsatt att organisationen redan äger en licens för den tidigare versionen. Kvalificerade medlemmar kan kontakta Adobes kundtjänst och begära tillgång till tidigare versioner av permanenta licenser via ESD (om sådana finns) upp till en version bakåt.

Medlemmar med en molnbaserad prenumeration av produkter ges tillgång till tidigare versioner genom Creative Cloud Packager.

Tvärspråklig licensiering

Licenser som säljs på ett specifikt språk ger endast användaren rätt till det språket. Medlemmar av ett program har inte rätt att driftsätta produkten på något annat språk än det som licensen gäller. Licenser som säljs med beteckningen Alla som språk låter programmedlemmar driftsätta produkten på valfritt språk. Undantag från dessa villkor kan förekomma när medlemmar av ett program innehar en aktiv Upgrade Plan och en ny version av gällande produkt inte finns tillgänglig på det språk som licensen ursprungligen gällde för, eller i de fall då ett nytt lokalt språk finns att tillgå. I dessa fall meddelar Adobe vilka tvärspråkliga rättigheter som tillämpas.

Licens för olika plattformar

Adobes inköpsprogram-kunder som köper en permanent licens får serienummer för produkter både till Windows och Mac så länge produkten är tillgänglig för de båda och de två plattformarna är av samma version. Programmedlemmar kan välja att använda endera plattform, så länge antalet licenser som används inte överskrider det antal som har köpts in.

Licensavtal för slutanvändare (EULA)

All användning av en produkt regleras av produktens Licensavtal för slutanvändare (EULA) som vanligtvis måste godkännas elektroniskt. Licensavtal för slutanvändare (EULA) publiceras på sidan Adobe produktlicensavtal. Om de tillämpliga villkoren för ett inköpsprogram strider mot ett Licensavtal för slutanvändare (EULA) är det inköpsprogrammets villkor som gäller.

Policyer för CLP och TLP K-12-platslicens

Sista beställningsdatum för K-12-platslicens inträffade 27 februari 2015. Kunder som tidigare har köpt K-12-platslicenser kan även i fortsättningen använda dessa enligt Adobes policyer för K-12-platslicenser tills nuvarande avtal löper ut.

Adobe K-12-platslicenser för särskilda programvaror från Adobe kan gå att beställa av en auktoriserad utbildningsinstitution under Cumulative Licensing Program (CLP) och Transactional Licensing Program (TLP) i utbildningssyfte och enbart i länder där K-12-platslicenser erbjuds. Om din institution har beställt en K-12-platslicens godkänner du att institutionen ska acceptera och efterleva följande villkor (Villkor för K-12-platslicens) genom att kopiera, installera eller använda programvaran från Adobe helt eller delvis. Jämte tillämpligt Licensavtal för slutanvändare för Adobes programvara (EULA) reglerar Villkoren för K-12-platslicens din institutions användning av Adobes programvara. Vad gäller dessa Villkor för K-12-platslicens ska alla termer med versaler som inte i övrigt definieras i Villkoren för K-12-platslicens tillskrivas den betydelse som anges i Licensavtalet för slutanvändare (EULA). Villkoren för K-12-platslicens har företräde gentemot Licensavtalet för slutanvändare (EULA) i de fall villkoren strider mot varandra.

1. Definitioner. Förutom de termer som definieras ovan ska följande definitioner gälla Villkoren för K-12-platslicens:

1.1.    ”K-12-utbildningsinstitution” innebär grundskola eller gymnasieskola som är en kvalificerad utbildningsinstitution vars innebörd definieras i CLP-avtalet för utbildningsinstitutioner. Kontakta din auktoriserade Adobe-återförsäljare för utbildningsinstitutioner för frågor kring TLP-kvalificering.

1.2. ”Programvara under K-12-platslicens” innebär den Adobe-programvara som vidare beskrivs som Programvara under K-12-platslicens i tillämplig prislista för CLP eller TLP. Teknisk support och uppgraderingsplaner finns att tillgå för K-12-platslicenser.

1.3. ”Lärare” innebär en anställd på en K-12-utbildningsinstitution vars huvudsakliga arbetsuppgift är att tillhandahålla instruktioner för en årskurs vad gäller K-12 på en kvalificerad K-12-utbildningsinstitution.

2. Nyttjanderätt/Licensbeviljande

2.1 Kvalifikationer. K-12-platslicenser får endast beställas och användas av K-12-utbildningsinstitutioner enligt CLP och TLP. Om din institution har beställt en eller fler K-12-platslicenser men inte kvalificerar sig som en K-12-utbildningsinstitution, ska din institution omedelbart återlämna K-12-platslicenserna till återförsäljaren, radera alla kopior av Programvaran under K-12-platslicens från dess Datorer och återlämna Programvaran under K-12-platslicens till din auktoriserade Adobe-återförsäljare för utbildningsinstitutioner.

2.2 Licensbeviljande. Såvida din institution uppfyller Licensavtalet för slutanvändare (EULA) samt dessa Villkor för K-12-platslicens och betalar alla tillämpliga avgifter, beviljar Adobe din institution en icke-exklusiv, icke överförbar licens att mångfaldiga, installera och använda exakta kopior av objektkod i Programvaran under K-12-platslicens enligt Villkoren för K-12-platslicenser tills det att det maximala antalet som anges nedan har uppnåtts. Användning av Programvara under K-12-platslicens regleras av Licensavtalet för slutanvändare (EULA) och dessa Villkor för K-12-platslicens. Om villkoren i Licensavtalet för slutanvändaren (EULA) och villkoren i K-12-platslicens strider mot varandra har Villkoren som anges i K-12-platslicens företräde.

  Inköpt licenstyp

  Maximalt antal institutionella kopior (oavsett plattform)

  < 50

  50

  < 100

  100

2.3 Användning på skola endast. Varje K-12-platslicens som beviljas din institution ger institutionen rätten att använda Programvaran under K-12-platslicens på endast en skola. ”En skola” innebär en skola belägen på enbart en gatuadress. För installation eller användning på flera platser måste ytterligare K-12-platslicenser köpas separat. En K-12-platslicens är begränsad till installation av all programvara som ingår (oavsett plattform) i den köpta licensen, men inte på fler än det högsta antalet tillåtna datorer som ägs eller hyrs av institutionen enligt avsnittet ovan och beroende på den typ av licens som din institution har köpt.

2.4 Endast instruerande användning. Oaktat vad som anges i Licensavtalet för slutanvändare (EULA) ska Programvaran under K-12-platslicens endast användas för undervisning och får inte användas, eller driftsättas, av någon i något annat syfte. Därmed begränsas även användningen av Programvaran under K-12-platslicens uteslutande till dåvarande registrerade elever på gällande K-12-utbildningsinstitution och dåvarande anställda Lärare, administratörer och personal på sådan K-12-utbildningsinstitution.

2.5 Installation på hemdator för lärare. Oaktat vad som anges i Licensavtalet för slutanvändare (EULA), utöver avsnitt 2.2 här ovanför, tillåts Lärare som har anställts av din institution installera en (1) kopia per Lärare av Programvaran under K-12-platslicens på en hemdator enbart för ändamål som direkt förknippas med Lärarens arbetsuppgifter och Lärarens anställning på institutionen (t.ex. lektionsplanering), förutsatt att sådana installationer inte överskrider det maximala antalet som anges nedan:

  Inköpt licenstyp

  Maximalt antal lärarkopior för hemmabruk

  < 250

  25

  < 500

  50

Sådana Lärarlicenser för hemmabruk ska omedelbart upphöra när läraren i fråga inte längre är anställd på institutionen och din institution ska förmå sådan lärare vid den tidpunkten att återlämna samtliga kopior av Programvaran under K-12-platslicens till din institution och radera samtliga kopior från hemdatorn.

2.6 Förbud mot åtkomst till serverdator. Oaktat vad som anges i Licensavtalet för slutanvändare (EULA) tillåts inte din institution att installera någon Programvara under K-12-platslicens på en serverdator som går att komma åt från andra anslutna datorer till sådan serverdator.

3. Ytterligare skyldigheter

3.1. Din institution godkänner att den undantagslöst ansvarar för alla utgifter som uppstår i samband med kopiering och installation av Programvaran under gällande K-12-platslicens. Din institution samtycker till att (1) institutionen inte kommer att orsaka eller tillåta att upphovsrättsliga meddelanden eller äganderättsinformation avlägsnas från Programvaran under K-12-platslicens; (2) din institution reproducerar upphovsrättsliga meddelanden eller äganderättsinformation på alla originalkopior av Programvaran under K-12-platslicens; och (3) din institution vidtar rimliga åtgärder för att garantera att varje användare av Programvaran under K-12-platslicens är medveten om och samtycker till villkoren i tillämpligt Licensavtal för slutanvändare (EULA) samt dessa Villkor för K-12-platslicens.

3.2. Beställningar. Om din institution beställer K-12-platslicenser genom ett CLP-avtal för utbildningsinstitutioner måste din institution beställa K-12-platslicenser under dessa Villkor för K-12-platslicens genom att enbart använda SKU:n för programvaran under K-12-platslicens och måste hänvisa till din institutions CLP-avtalsnummer vid eventuell beställning. Din institution är införstådd med att Adobes återförsäljare kan debitera en extra avgift för frakt och hantering beroende på om din institution har valt att delta i dropshipping. Alla priser, inklusive eventuella avgifter, bestäms av återförsäljare och inte av Adobe, och Adobe har inte heller någon kontroll över prissättning eller avgifter.

 

Delta i samtalet

Delta i diskussionen om du har frågor eller tankar kring ämnen, begrepp eller procedurer som beskrivs i den här artikeln.

Gå med nu

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto