Skapa tabeller

En tabell består av celler i rader och kolumner. En cell är som en textram där du kan lägga till text, förankrade ramar eller andra tabeller. Du kan skapa tabeller i Adobe InDesign CS5 eller exportera dem från andra program.

Obs!

Se till att du har layoutvyn öppen när du skapar, redigerar och formaterar tabeller i Adobe InCopy.

Skapa tabeller

En tabell består av celler i rader och kolumner. En cell är som en textram där du kan lägga till text, textbundna bilder eller andra tabeller. Du kan skapa tabeller från början eller genom att konvertera befintlig text. Du kan även bädda in en tabell i en annan tabell.

När du skapar en tabell fyller den nya tabellen bredden för behållartextramen. Tabellen infogas på samma rad som insättningspunkten om den är i början av raden, eller på nästa rad om insättningspunkten är i mitten av raden.

Tabeller monteras med omgivande text på samma sätt som textbundna bilder. En tabell flyttas till exempel mellan kopplade ramar när punktstorleken för den text som finns ovanför den ändras eller när text läggs till eller tas bort. Däremot kan inte en tabell visas på en ram med text på bana.

Du kan skapa lodräta tabeller på samma sätt som du skapar vågräta tabeller. Textorienteringen i en tabell beror på orienteringen i textramen som används för att skapa tabellen och textorienteringen i tabellen ändras när orienteringen i textrutan ändras. Det fungerar på samma sätt som när du skapar en tabell i ett ramstödraster. Textorienteringen för celler i en tabell kan dock ändras oavsett tabellens textorientering.

Obs!

Bekräfta textorienteringen i textramen innan du skapar en tabell.

Artikeln Mind Your Table Manners (på engelska) av Michael Murphy handlar om att skapa och formatera tabeller.

Jeff Witchel från Infiniteskills.com visar dig grunderna för att konfigurera tabeller i den här videon.

Skapa en ny tabell

Tabellen som du skapar fyller ut utrymmet på bredden i textramen.

 1. Välj textverktyget  och placera insättningspunkten där du vill placera tabellen.
 2. Välj Tabell > Infoga tabell.
 3. Ange antal rader och kolumner.
 4. Ange antalet vågräta celler i tabellkroppsraden och antalet lodräta celler i spalten.
 5. Om innehållet i tabellen ska sträcka sig över flera spalter eller ramar anger du antalet tabellhuvud- och tabellfotsrader som du vill att informationen ska repeteras i.
 6. (Valfritt) Ange ett tabellformat.
 7. Klicka på OK.

Radhöjden i en tabell avgörs av det angivna tabellformatet. I ett tabellformat kan det till exempel finnas cellformat som formaterar vissa delar av tabellen. Om något av dessa cellformat innehåller styckeformat kommer styckeformatets värde för radavstånd att ange radhöjden i det området. Om du inte använder något styckeformat anges radhöjden av dokumentets standardinstruktionsmarginal. (Instruktionsmarginalen baseras på värdet för radavståndet. I det här sammanhanget är instruktionsmarginalen den ungefärliga höjden på den framhävda delen av markerad text.)

Skapa en tabell från befintlig text

Se till att du ställt in texten på rätt sätt innan du konverterar texten till en tabell.

 1. Du förbereder text för konvertering genom att infoga tabbar, komman, radbrytningar eller något annat tecken som avgränsare av kolumner. Infoga tabbar, komman, radbrytningar eller ett annat tecken som avgränsare av rader. (I många situationer kan text konverteras till en tabell utan att först redigeras.)
 2. Använd textverktyget  till att markera den text du vill konvertera till en tabell.
 3. Välj Tabell > Konvertera text till tabell.
 4. Ange var de nya raderna och kolumnerna ska börja, för både Kolumnavgränsare och Radavgränsare. Välj Tabb, Komma eller Stycke eller skriv tecknet, till exempel ett semikolon (;), i fältet Kolumnavgränsare och Radavgränsare. (Alla tecken du skriver visas på menyn nästa gång du skapar en tabell från text.)
 5. Om du anger samma avgränsare för både kolumner och rader anger du det antal kolumner som du vill att tabellen ska innehålla.
 6. (Valfritt) Formatera tabellen genom att ange ett tabellformat.
 7. Klicka på OK.

Om en rad har färre objekt än antalet kolumner i en tabell fylls resten av raden ut med tomma celler.

Bädda in en tabell i en annan tabell

 1. Gör något av följande:
  • Markera cellerna eller tabellen du vill bädda in och välj Redigera > Klipp ut eller Kopiera. Placera insättningspunkten i den cell där du vill att tabellen ska visas och välj sedan Redigera > Klistra in.

  • Klicka i en cell och välj Tabell > Infoga tabell, ange antal rader och kolumner och klicka på OK.

 2. Justera cellindraget om det behövs. (Se Formatera text i en tabell.)

Om du skapar en tabell i en cell kan du inte använda musen till att markera någon del av tabellen som döljer cellkanten. Du kan i stället öka rad- eller kolumnstorleken eller placera insättningspunkten i början av raden och sedan flytta insättningspunkten och markera text genom att använda kortkommandon.

Importera tabeller från andra program

När du använder kommandot Montera för att importera ett Microsoft Word-dokument som innehåller tabeller, eller ett Microsoft Excel-kalkylblad, visas importerade data i en redigerbar tabell. Du kan ändra formateringen med hjälp av dialogrutan Importalternativ.

Du kan också klistra in data från ett Excel-kalkylark eller en Word-tabell i ett InDesign- eller InCopy-dokument. Med inställningen Urklippshantering anger du hur text som klistras in från ett annat program ska formateras. Om du markerar Endast text visas informationen som oformaterad tabbavgränsad text som du därefter kan konvertera till en tabell. Om du markerar All information hamnar den inklistrade texten i en formaterad tabell.

Om du klistrar in text från ett annat program i en befintlig tabell måste du infoga tillräckligt med rader och kolumner så att den inklistrade texten får plats. Du måste även markera alternativet Endast text under inställningen Urklippshantering och se till att minst en cell är markerad (om du inte vill bädda in den inklistrade tabellen i en cell).

Importera tabellen med kommandot Montera om du vill ha mer kontroll över hur den importerade tabellen formateras eller om du vill behålla kalkylbladsformateringen. Om du vill skapa en länk till kalkylbladet väljer du Skapa länkar vid montering av text- och kalkylarksfiler i filhanteringsinställningarna.

Obs!

Du kan även kopiera och klistra in tabbavgränsad text över flera tabellceller. Denna teknik är användbar när du vill ersätta innehållet men behålla formateringen. Anta att du vill uppdatera innehållet i en formaterad tabell i en månadstidskrift. Ett sätt är att länka till ett Excel-kalkylark. Om innehållet kommer från olika källor kan du kopiera den tabbavgränsade texten med det nya innehållet, markera ett cellintervall i den formaterade InDesign-tabellen och klistra in.

Lägga till text i en tabell

Du kan lägga till text, förankrade objekt, XML-märkord och andra tabeller i tabellceller. Höjden för en tabellrad ökar så att ytterligare textrader ska få plats, om du inte har angett en fast radhöjd. Du kan inte lägga till fotnoter i tabeller.

 1. Gör något av följande när du använder textverktyget  :
  • Placera insättningspunkten i en cell och skriv texten. Tryck på Enter så skapas ett nytt stycke i samma cell. Flytta dig till nästa cell genom att trycka på Tabb (om du trycker på Tabb i den sista cellen infogas en ny rad). Flytta dig bakåt till föregående cell genom att trycka på Skift+Tabb.

  • Kopiera text, placera insättningspunkten i en cell och välj Redigera > Klistra in.

  • Placera insättningspunkten i en cell där du vill lägga till text. Välj Arkiv > Montera och dubbelklicka sedan på en textfil.

Lägga till bilder i en tabell

Se till att du är i layoutvyn om du vill lägga till bilder i en tabell i ett fristående InCopy-dokument. Genom att använda InDesign kan du lättare ändra storlek på textramen när du lägger till bilder i en tabell i ett länkat InDesign-dokument.

 1. Gör något av följande:
  • Placera insättningspunkten där du vill lägga till bilden, välj Arkiv > Montera och dubbelklicka på bildens filnamn.

  • Placera insättningspunkten där du vill lägga till bilden, välj Objekt > Förankrat objekt >Infoga och ange inställningarna. Du kan lägga till en bild i det förankrade objektet vid ett senare tillfälle.

  • Kopiera en bild eller ram, placera insättningspunkten och välj Redigera > Klistra in.

När du lägger till en bild som är större än cellen ökas höjden på cellen så att bilden får plats. Däremot ökas inte bredden på cellen – bilden kan sträcka sig utanför cellens högra sida. Om raden som bilden placeras på har fast höjd kommer alla bilder som är högre än radhöjden att dölja cellen.

Obs!

Om du vill undvika dolda celler kan du montera bilden utanför tabellen, ändra storlek på bilden och därefter klistra in i tabellcellen.

Lägga till tabellhuvuden och tabellfötter

När du skapar en lång tabell kan det hända att tabellen sträcker sig över flera spalter, ramar eller sidor. Genom att använda huvud- och fotrader kan du upprepa informationen längst upp och längst ned på varje delad del av tabellen.

Du kan lägga till huvud- och fotrader när du skapar tabellen. I dialogrutan Tabellalternativ kan du också lägga till huvud- och fotrader samt ändra deras utseende i tabellen. Du kan konvertera tabellrader till huvud- eller fotrader.

Header rows repeated once per frame

Obs!

Om du vill numrera tabeller sekventiellt som till exempel Tabell 1A, Tabell 1B och så vidare, lägger du till en variabel i tabellhuvudet eller -foten. (Se Skapa löpande bildtexter för bilder och tabeller.)

 1. Markera raderna längst upp i tabellen om du vill skapa huvudrader, eller längst ned i tabellen om du vill skapa fotrader.
 2. Välj Tabell > Konvertera rader > Till tabellhuvud eller Till tabellfot.
 1. Placera insättningspunkten i tabellen och välj Tabell > Tabellalternativ > Huvuden och fötter.
 2. Ange antalet huvud- eller fotrader. Tomma rader kan läggas till längst upp eller ned i tabellen.
 3. Ange om informationen i huvudet eller foten ska visas i varje textspalt (om textramarna har flera spalter), en gång per ram eller bara en gång per sida.
 4. Välj Hoppa över första om du inte vill att huvudinformationen ska visas på tabellens första rad. Välj Hoppa över sista om du inte vill att fotinformationen ska visas på tabellens sista rad.

  Alternativet Hoppa över första är särskilt användbart när du vill indikera att sidhuvudet eller sidfoten fortsätter. För t.ex. en tabell som täcker flera sidor kanske du vill att sidhuvudstexten ”Tabell 2 (fortsättning)” ska användas. Eftersom du inte vill att ”(fortsättning)” ska visas på den första tabellsidan, väljer du Hoppa över första och skriver bara Tabell 2 på den första raden i tabellen.

 5. Klicka på OK.
 1. Gör något av följande:
  • Placera insättningspunkten på huvud- eller fotraden och välj sedan Tabell > Konvertera rader > Tabellkropp.

  • Välj Tabell> Tabellalternativ> Huvuden och fötter och ange sedan ett annat antal huvudrader eller fotrader.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online