Textvariabler

Skapa och redigera textvariabler

En textvariabel är ett objekt du infogar i dokumentet och som har ett innehåll som är variabelt, beroende på sammanhanget. Exempelvis visar variabeln Sista sidnummer sidnumret på den sista sidan i dokumentet. Om du lägger till eller tar bort sidor uppdateras variabeln.

InCopy innehåller flera förinställda textvariabler som du kan infoga i dokumentet. Du kan redigera formatet på dessa variabler eller skapa egna. En del variabler, till exempel Löpande huvud och Kapitelnummer, är särskilt praktiska att lägga till på mallsidor, för att formateringen och numreringen ska bli enhetlig. Andra variabler, till exempel Skapad och Filnamn, är bra att lägga till i instruktionsområdet för utskrift.

Obs!

Om du lägger till för mycket text i en variabel kan texten döljas eller komprimeras. Variabeltext radbryts inte över flera rader.

Skapa och redigera textvariabler

Vilka alternativ du kan använda för att skapa variabeln beror på vilken typ av variabel du anger. Om du till exempel väljer typen Kapitelnummer kan du ange att text ska visas både före och efter numret. Du kan också ange numreringsformat. Du kan skapa flera olika variabler utifrån samma variabeltyp. Du kan till exempel skapa en variabel som visar "Kapitel 1" och en annan som visar "Kap. 1.”

Om du väljer typen Löpande huvud kan du ange vilket format som används som bas för huvudet. Du kan välja alternativ för att ta bort slutpunkter och för att ändra versaler/gemener.

 1. Om du vill skapa textvariabler som du kan använda i alla nya dokument du skapar, stänger du alla dokument. Annars visas endast de textvariabler du skapar i det aktuella dokumentet.

 2. Välj Text > Textvariabler > Definiera.

 3. Klicka på Ny, eller markera en befintlig variabel, och klicka på Redigera.

 4. Skriv ett namn på variabeln, till exempel "Helt kapitel" eller "Löpande rubrik".

 5. Under Text markerar du en variabeltyp, gör inställningar för den typen och klickar på OK.

  Olika alternativ kan vara tillgängliga, beroende på vilken typ av variabel du väljer.

  Text före/Text efter

  För alla variabeltyper (förutom Anpassad text) kan du ange text som läggs till före eller efter variabeln. Du kan till exempel lägga till ordet "av" före variabeln Sista sidnummer och frasen "totalt sidor" efter variabeln för att skapa effekten "av totalt 12 sidor". Du kan också klistra in text i rutorna, men specialtecken som tabbar och automatiska sidnummer tas bort. Klicka på triangeln till höger om textrutan när du vill infoga specialtecken.

  Format

  Du kan ange ett numreringsformat för alla numrerade variabeltyper. Om [Aktuellt nummerformat] är markerat använder variabeln samma numreringsformat som har valts i dokumentets dialogruta Numrerings- och avsnittsalternativ.

Variabeltyper

Kapitelnummer

En variabel som skapades med typen Kapitelnummer infogar kapitelnumret. Du kan infoga text före eller efter kapitelnumret. Du kan också ange ett numreringsformat.

Om dokumentets kapitelnummer är inställda att fortsätta från det föregående dokumentet i boken, kanske du måste uppdatera bokens numrering för att rätt kapitelnummer ska visas.

Skapad, Senast ändrad och Utdatadatum

Skapad infogar det datum eller klockslag då dokumentet först sparades. Senast ändrad infogar det datum eller klockslag då dokumentet senast sparades på disk. Utdatadatum infogar det datum eller klockslag då dokumentet startade ett utskriftsjobb, exporterade till PDF eller paketerade dokumentet. Du kan infoga text före eller efter datumet och ändra datumformatet för alla datumvariabler.

Datumformat

Du kan skriva datumformat direkt i rutan Datumformat. Du kan också välja formatalternativ genom att klicka på triangeln till höger om rutan. Datumformatet "MM/dd/yy" visar till exempel datum som 12/22/07. Om du ändrar formatet till "MMM. d, yyyy" visas datumet som Dec. 22, 2007.

Datumvariabler använder det språk som har tillämpats på texten. Datum för Skapad kan till exempel visas i spanska texter som "01 diciembre 2007" och på tyska som "01 Dezember 2007".

Förkortning

Beskrivning

Exempel

M

Månadsnummer, ingen inledande nolla

8

MM

Månadsnummer, inledande nolla

08

MMM

Förkortad namn på månad

aug

MMMM

Fullständigt månadsnamn

augusti

d

Dagnummer, ingen inledande nolla

5

dd

Dagnummer, inledande nolla

05

E

Veckodag, förkortad

fre

EEEE

Fullständig veckodag

fredag

yy eller YY

År, de sista två siffrorna

07

y (Y) eller yyyy (YYYY)

Fullständigt år

2007

G eller GGGG

Era, förkortad eller utökad

AD eller Anno Domini

h

Timme, ingen inledande nolla

4

hh

Timme, inledande nolla

04

H

Timme, ingen inledande nolla, 24-timmarsformat

16

HH

Timme, inledande nolla, 24-timmarsformat

16

m

Minut, ingen inledande nolla

7

mm

Minut, inledande nolla

07

s

Sekund, ingen inledande nolla

7

ss

Sekund, inledande nolla

07

a

FM eller EM, två tecken

EM

z eller zzzz

Tidszon, förkortad eller utökad

PST eller Pacific Standard Time

Filnamn

Den här variabeln infogar namnet på den aktuella filen i dokumentet. Den läggs vanligtvis till i instruktionsmarginalen i dokumentet för utskrift eller används i sidhuvuden och sidfötter. Förutom Text före och Text efter kan du välja följande alternativ.

Inkludera hela mappsökvägen

Markera det här alternativet om du vill ta med den fullständiga mappsökvägen med filnamnet. Standardkonventionen för sökvägar för Windows eller Mac OS används.

Inkludera filtillägg

Markera det här alternativet om du vill ta med filnamnstillägget.

Variabeln Filnamn uppdateras varje gång du sparar filen med ett nytt namn eller på en ny plats. Sökvägen eller filtillägget visas inte i dokumentet förrän dokumentet sparas.

Bildnamn

Variabeln Bildnamn är användbart för att generera automatiska bildtexter från metadata. Variabeln Bildnamn innehåller en variabel av typen metadatabildtext. Om en textram som innehåller variabeln finns bredvid eller är grupperad tillsammans med en bild, visar variabeln bildens metadata. Du kan redigera variabeln Bildnamn om du vill reda på vilka metadata som används i fältet.

Sista sidnummer

Typen Sista sidnummer är bra när du vill lägga till det totala antalet sidor i ett dokument i sidhuvuden och sidfötter med formatet "Sidan 3 av 12". I det här fallet skapas numret 12 av Sista sidnummer och uppdateras varje gång sidor läggs till eller tas bort. Du kan infoga text före eller efter det sista sidnumret. Du kan också ange ett numreringsformat. Under Omfång väljer du ett alternativ som anger om det sista sidnumret i avsnittet eller dokumentet ska användas.

Observera att variabeln Sista sidnummer inte räknar sidorna i dokumentet.

Löpande huvud (formatet Stycke eller Tecken)

Variabeln Löpande huvud infogar den första förekomsten på sidan av texten som det angivna formatet ska tillämpas på. Om ingen text på sidan är formaterad med angivet format, används texten från föregående sida.

Anpassad text

Den här variabeln använder du vanligtvis när du vill infoga platshållartext, eller en textsträng som snabbt ska kunna ändras. Om du till exempel arbetar med ett projekt som använder ett kodnamn för ett företag, kan du skapa en anpassad textvariabel för det kodnamnet. När du kan använda det riktiga företagsnamnet ändrar du bara variabeln så uppdateras alla förekomster.

Klicka på triangeln till höger om textrutan om du vill infoga specialtecken i en textvariabel.

Infoga textvariabler

 1. Placera insättningspunkten där du vill att variabeln ska visas.

 2. Välj Text > Textvariabler > Infoga variabel och välj en variabel som du vill infoga.

Variabeln visas på sidan på samma sätt som om du hade skrivit den i dokumentet. Variabeln Skapad kanske visas som 22 december 2007. Om du väljer Text > Visa dolda tecken omges variabelförekomsten av en ruta i samma färg som det aktuella lagret.

Obs!

Textvariabler radbryts inte över flera rader.

Ta bort, konvertera och importera textvariabler

Använd dialogrutan Textvariabler när du vill ta bort, konvertera och importera textvariabler.

Ta bort textvariabler

Om du vill ta bort en förekomst av en textvariabel som har infogats i dokumentet, markerar du variabeln och trycker på Backsteg eller Delete. Du kan också ta bort själva variabeln. När du gör det kan du bestämma hur variabler som har infogats i dokumentet ska ersättas.

 1. Välj Text > Textvariabler > Definiera.

 2. Markera variabeln och klicka på Ta bort.

 3. Ange hur variabeln ska ersättas genom att ange en annan variabel, konvertera variabelförekomsterna till text eller genom att ta bort alla variabelförekomster.

Konvertera textvariabler till text

 • Om du vill konvertera en enskild förekomst markerar du textvariabeln i dokumentfönstret och väljer Text > Textvariabler > Konvertera variabel till text.

 • Om du vill konvertera alla förekomster av textvariabeln i dokumentet väljer du Text > Textvariabler > Definiera och klickar sedan på Konvertera till text.

Importera textvariabler från ett annat dokument

 1. Välj Text > Textvariabler > Definiera.

 2. Klicka på Läs in och dubbelklicka på dokumentet som innehåller de variabler du vill importera.

 3. Kontrollera att de variabler du vill importera är markerade i dialogrutan Läs in textvariabler. Om det finns befintliga variabler med samma namn som någon av de variabler du har importerat, väljer du något av följande alternativ under Konflikt med befintlig textvariabel och klickar på OK:

  Använd inkommande definition

  Den befintliga variabeln skrivs över med den inlästa variabeln och de nya attributen tillämpas på all text i det aktuella dokumentet som den befintliga variabeln användes för. Definitionen av de inkommande och befintliga variablerna visas längst ned i dialogrutan Läs in textvariabel, så att du kan se en jämförelse.

  Ändra namn automatiskt

  Ändra namn på den inlästa variabeln.

 4. Välj OK och klicka på Stäng.

Obs!

Du kan också kopiera variabler till andra dokument när du synkroniserar en bokfil.

Skapa variabler för löpande sidhuvuden och sidfötter

Som standard infogar variabeln Löpande huvud den första förekomsten (på sidan) av texten som det angivna formatet ska tillämpas på. Variabler för löpande sidhuvuden är särskilt praktiska om du vill visa den aktuella rubriken i sidhuvudet eller sidfoten.

 1. Om innehållet inte redan är formaterat skapar och tillämpar du styckeformat eller teckenformat för texten du vill ska visas i sidhuvudet (till exempel ett rubrikformat).
 2. Välj Text > Textvariabler > Definiera.
 3. Klicka på Ny och skriv ett namn på variabeln.
 4. På menyn Text väljer du Löpande huvud (styckeformat) eller Löpande huvud (teckenformat).
 5. Ange följande alternativ:

  Format

  Välj det format du vill ska visas i sidhuvudet eller sidfoten.

  Använd

  Ange om du vill använda den första eller sista förekomsten av det format som har tillämpats på sidan. Först på sidan är det första stycket (eller tecknet) som börjar på en sida. Om det inte finns någon förekomst av formatet på sidan används föregående förekomst av det tillämpade formatet. Om det inte finns någon tidigare förekomst i dokumentet är variabeln tom.

  Ta bort slutinterpunktion

  Om variabeln är markerad visas texten minus eventuella sluttecken (punkter, kolon, utropstecken och frågetecken).

  Ändra skiftläge

  Markera det här alternativet om du vill ändra versaler/gemener i den text som visas i sidhuvudet eller sidfoten. Du kan till exempel använda inledande versal i mening i sidfoten, även om rubriken på sidan visas med inledande versal.

 6. Klicka på OK och på Stäng i dialogrutan Textvariabler.

  Nu kan du infoga variabeln i ett sidhuvud eller en sidfot som du skapar på mallsidan.

  Om en textram för ett sidhuvud eller en sidfot har skapats på mallsidan i InDesign-dokumentet kan du infoga variabeln i sidhuvudet eller sidfoten. (Se Redigera text på en mallsida.)

Definiera bildtextvariabler

Bildtextvariabler uppdateras automatiskt när en textram som innehåller bildtextvariabeln placeras bredvid en bild. Som standard används metadatakomponenten Namn som variabeltyp när du väljer Text > Textvariabler > Infoga variabel > Bildnamn. Du kan redigera variabeln Bildnamn eller skapa nya variabler för bildens metadata.

 1. Välj Text > Textvariabler > Definiera.

 2. Välj Ny om du vill skapa en variabel, eller Redigera om du vill redigera en befintlig variabel.

 3. Välj Metadatabildtext för Text.

 4. Välj ett alternativ på menyn Metadata.

 5. Ange texten som ska visas före eller efter metadata och välj sedan OK.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?