Strukturera dokument för XML

Översikt över strukturpanelen

På strukturpanelen visas alla objekt (i en hierarkistruktur) i ett dokument som du har lagt till XML-märkord i. Dessa objekt kallas för element. Om du vill ändra objektens ordning och hierarki kan du flytta element på strukturpanelen. Ett element består av en ikon som indikerar elementtypen och ett märkordsnamn.

Structure pane

A. Triangle to expand or collapse elements B. Element C. Text snippet D. Attribute 

Structure pane

A. Triangle to expand or collapse elements B. Element C. Text snippet D. Attribute 

Elementen kan dessutom ge dig följande information:

Blått rutertecken

Ett blått rutertecken på en elementikon betyder att elementet är kopplat till ett objekt på sidan. Om inget rutertecken visas betyder det att elementet inte har kopplats till ett objekt på sidan.

Understrukna

Märkordsnamnet stryks under om objektet på sidan till vilket elementet är kopplat markeras. Om du till exempel markerar text som du har lagt till märkordet Rubrik i, stryks ordet Rubrik i textens element under på strukturpanelen. Understruken text visar om markerade objekt på sidan och element på strukturpanelen är kopplade.

Textbit

De första 32 tecknen med text som du har lagt till märkord i kallas för textbit och kan visas till höger om elementet. Med textbitar är det enklare att identifiera vilka objekt på sidan som har kopplade element.

Punkt och attribut

Attribut ger metadatainformation om ett element. Om du kopplar attribut till ett element visas en svart punkt tillsammans med attributnamn och värden under elementet.

Använda strukturpanelen

 • Öppna strukturpanelen genom att välja Visa > Struktur > Visa Struktur.
 • Stäng strukturpanelen genom att välja Visa > Struktur > Dölj Struktur eller klicka på delningsknappen.
 • Maximera eller minimera ett element (och visa eller dölj dess underordnade element) genom att klicka på triangeln bredvid elementet.
 • Justera strukturpanelens storlek genom att dra i delningsknappen.
 • Om du vill expandera eller komprimera ett element och alla element det innehåller håller du ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (Mac OS) och klickar på triangeln bredvid det.
 • Om du vill visa eller dölja textbitar väljer du Visa textbitar respektive Dölj textbitar på menyn i strukturpanelen.

Ikoner i strukturpanelen

Följande ikoner visas i strukturpanelen:

Ikon

Namn

Använd

 

Rotelement

Varje dokument innehåller ett rotelement överst. Elementets namn kan ändras, men elementet kan inte flyttas eller tas bort.

 

Artikelelement

Artiklar som du har lagt till märkord till (en eller flera kopplade ramar).

 

Textelement

Anger text som du har lagt till märkord i inuti en ram.

 

Bildelement

Ram som du har lagt till märkord till som innehåller en monterad bild. Till alla bildelement finns det ett href-attribut som anger sökvägen eller URL-adressen till den länkade filen.

 

Omonterat textelement

Omonterat textelement som inte är kopplat till ett sidobjekt.

 

Omonterat bildelement

Omonterat bildelement som inte är kopplat till ett sidobjekt.

 

Tabellelement

Motsvarar en tabell.

 

Rubrikcellselement

Motsvarar en cell i rubrikraden i en tabell.

 

Tabellcellselement

Motsvarar en cell i en tabell.

 

Tabellfotselement

Motsvarar en cell i foten av en tabell.

 

Tomt element

En tom ram som är kopplad till det här elementet.

 

Attribut

Inkluderar metadata, till exempel nyckelord eller platsen för en länkad bild (HREF-attributet).

 

Kommentar

Inkluderar kommentarer som visas i XML-filen men inte i InDesign-dokumentet.

 

Bearbetningsinstruktion

Inkluderar en instruktion om att utlösa en åtgärd i program som kan läsa bearbetningsinstruktioner.

 

DOCTYPE-elementet

Anger vilken DTD-fil som ska användas vid valideringen av XML-filen.

Ordna om strukturerade element

Du kan ändra elementens ordning och inbördes hierarki på strukturpanelen. Tänk dock på följande:

 • Ett XML-dokument måste ha ett enskilt rotelement överst i strukturen. Rotelementet innehåller och är överordnat alla andra element. Endast DTD-filen (visas som ett DOCTYPE-element), kommentarer och bearbetningsinstruktioner får finnas ovanför rotelementet på strukturpanelen.

 • Ändringar av XML-hierarkistrukturen kan påverka hur objekt med märkord visas på InCopy-sidor. Om du till exempel tar ett textelement och gör det underordnat ett annat element i strukturen, flyttas även texten i layouten.

 • Du kan inte dra ett tabellcellselement in i ett tabellelement eller flytta element till ett tabellelement.

 1. Gör något av följande i strukturpanelen:
  • Om du vill flytta ett element drar du det till den nya platsen i strukturen. En linje som anger var du kommer att infoga elementet visas när du drar det. Bredden på linjen anger nivån i hierarkin.

  • Om du vill göra ett element till ett underordnat element placerar du det över det överordnade elementet så att det markeras eller drar det till något av de underordnade elementen och släpper sedan musknappen.

  • Om du vill flytta ner ett element en nivå i hierarkin drar du elementet till en plats ovanför ett annat överordnat element och flyttar pekaren till vänster tills linjen är lika bred som det överordnade elementet.

  • Om du vill kopiera eller klippa ut element markerar du elementet eller elementen i strukturpanelen och väljer sedan Redigera > Klipp ut. Markera elementet ovanför där du vill klistra in elementet och välj sedan Redigera > Klistra in.

Obs!

När du klipper ut ett element klipps elementet och innehållet ut till Urklipp, men ramen ändras inte.

Infoga ett överordnat element

Om du vill behålla rätt XML-struktur eller organisera innehållet på ett bättre sätt infogar du ett överordnat element på strukturpanelen. Du måste markera elementen som ska bli underordnade element till det nya överordnade elementet innan du kan infoga det. När du infogar det överordnade elementet flyttas de markerade underordnade elementen in en nivå i hierarkistrukturen.

With child elements selected (left); a newly inserted parent element includes the child elements (right).

With child elements selected (left); a newly inserted parent element includes the child elements (right).

 1. Markera de element som ska bli underordnade element till det nya överordnade elementet som du vill infoga på strukturpanelen. Observera följande:

  • Du kan inte markera Root eller ett rotnivåelement.

  • Du kan inte markera Story eller ett artikelnivåelement.

  • Elementen måste vara på samma nivå i hierarkistrukturen.

  • Elementen måste ligga intill varandra.

  • Markeringen får inte innehålla tabellceller eller attribut.

 2. Välj Nytt överordnat element på strukturpanelens meny eller högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) och välj Nytt överordnat element.

 3. Markera ett märkord för det nya överordnade elementet och klicka på OK.

Obs!

Du kan snabbt infoga ett nytt överordnat element genom att välja Lägg till på märkordspanelen. Klicka sedan på ett märkord på panelen. Du kan även högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på ett element som du markerade på strukturpanelen, välja Nytt överordnat element och sedan välja ett element.

Arbeta med attribut

Ett attribut innehåller mer information om ett XML-element. Alla attribut består av ett namn och ett värde. Attribut visas på strukturpanelen, de monteras inte i dokumentet och används inte heller som innehåll i dokumentet. Om du tar med attribut i element kan det skapa fördelar för filer och program som använder de XML-filer som du skapar i InCopy.

När du lägger till ett märkord i en bild skapas automatiskt ett href-attribut med ett värde som anger bildfilens placering på skivan. Med href-attributet kan andra filer och program hitta bilden på disken, så att den kan visas.

An attribute includes a name (href, in this case) and a value.

Du kan lägga till attribut i element, förutom DOCTYPE-element (DTD-filer), kommentarer och bearbetningsinstruktioner. Om du till exempel vill lägga till nyckelord som används för sökning i ett program kan du skapa ett attribut med namnet nyckelord. Du kan också skapa attribut som du använder för att ange ersatt text, spåra artikelrubriker och registrera annan innehållsrelaterad information.

Obs!

Om du använder en DTD-fil kan du se vilka attribut den tillåter genom att visa dess innehåll. Attributnamn, liksom märkordsnamn, måste vara enhetliga med dem i DTD-filen.

Obs!

I InCopy kan du använda namnutrymmesattribut när du anger stycke- eller teckenformat, tabell- och tabellcellsformat samt när du anger tomt utrymme. Mer information finns i den tekniska referensguiden för XML och i andra resurser på www.adobe.com/go/learn_id_XMLscript.

Lägg till ett attribut

 1. Markera ett element.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen Lägg till ett attribut .

  • Välj Nytt attribut på strukturpanelens meny.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på det markerade elementet och välj Nytt attribut.

 3. Ange ett namn och ett värde för attributet och klicka på OK.

Visa eller dölja attribut på strukturpanelen

 1. Välj Visa attribut eller Dölj attribut på menyn i strukturpanelen.

  Om attributen inte visas kan du behöva klicka på triangeln bredvid ett element.

Redigera eller ta bort ett attribut

 1. Markera ett attribut på strukturpanelen.
 2. Gör något av följande:
  • Redigera attributet genom att dubbelklicka på det eller välja Redigera på strukturpanelens meny.

  • Ta bort attributet genom att klicka på ikonen Ta bort eller välja Ta bort på strukturpanelens meny.

Redigera HREF-attribut

I InCopy skapas href-attribut automatiskt. Href-attributet definierar bildfilens placering på disken så att bildfilen kan visas. När du lägger till ett märkord i en monterad bild skapar InCopy ett href-attributvärde som innehåller bildens sökväg och filnamn.

Sökvägen kan vara en absolut länk, en relativ länk till samma mapp som XML-filen eller en relativ länk till undermappen med bilder som finns i mappen som innehåller XML-filen. Relativa sökvägar gäller från den sökväg där dokumentet sparas.

 • Ett href-attribut med en absolut länk ser ut så här (i Windows och Mac OS):

  href=file:///C:/Bilder/Glänta.psd

  href=file:///Användare/abhayc//Skrivbord/abc.jpg

 • Ett href-attribut till en bildfil i samma mapp som XML-filen ser ut så här:

  href=file:Glänta.psd

 • Ett href-attribut till en bildfil i undermappen Bilder ser ut så här:

  href=file:///Bilder/Glänta.psd

Du kan redigera href-attributet om du vill ange en ny länk till en bild. Du kan till exempel redigera en absolut länk så att den blir till en relativ länk och på så sätt göra bildfilen åtkomlig när du exporterar filen.

 1. Dubbelklicka på href-attributet på strukturpanelen. (Du kan också visa attribut genom att klicka på triangeln bredvid en bild.)
 2. I Värde anger du den nya sökvägen till bilden och klickar sedan på OK.

Lägga till kommentarer och bearbetningsinstruktioner

Med InCopy kan du ta med kommentarer och bearbetningsinstruktioner i en XML-fil. Ange en kommentar om du vill ta med beskrivande information om ett element. Kommentarer kan visas i webbläsare och textredigeringsprogram. De hjälper andra att förstå XML-strukturen och XML-märkorden. En bearbetningsinstruktion är ett speciellt, programspecifikt kommando. Du kan till exempel ange en bearbetningsinstruktion för sidbrytning så att programmet som du exporterar XML-filen till kan infoga en sidbrytning på rätt plats. Bearbetningsinstruktioner som skapas i InCopy av användaren ska användas i andra program. I InCopy används de inte.

Kommentarer och bearbetningsinstruktioner visas på strukturpanelen. Du kan flytta, redigera och ta bort kommentarer och bearbetningsinstruktioner på samma sätt som du kan med andra element på strukturpanelen. De kan inte innehålla underordnade element eller attribut.

InDesign Structure pane with text snippets showing

A. Processing instruction B. Comment 

Lägga till en kommentar

 1. Markera elementet som du vill kommentera.
  Obs!

  Om du vill lägga till en kommentar till en tabell markerar du ett tabellcellselement. Det går endast att lägga till kommentarer till tabellceller, inte till tabeller.

 2. Välj Ny kommentar på menyn i strukturpanelen.
 3. Ange kommentaren i dialogrutan Ny kommentar.

Lägga till en bearbetningsinstruktion

 1. Markera ett element för bearbetningsinstruktionen.
  Obs!

  Om du vill lägga till en bearbetningsinstruktion till en tabell markerar du ett tabellcellselement. Det går endast att lägga till bearbetningsinstruktioner till tabellceller, inte till tabeller.

 2. Välj Ny bearbetningsinstruktion på menyn i strukturpanelen.
 3. Under Mål anger du ett namn som identifierar bearbetningsinstruktionen för ett program som läser exporterade XML-filer.
 4. Under Data anger du ett värde som instruerar programmet vad som ska ske med bearbetningsinstruktionen.

Visa kommentarer och bearbetningsinstruktioner

 1. Välj Visa kommentarer eller Visa bearbetningsinstruktioner på menyn i strukturpanelen.

Redigera kommentarer och bearbetningsinstruktioner

 1. Markera kommentaren eller bearbetningsinstruktionen.
 2. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på kommentaren eller bearbetningsinstruktionen.

  • Välj Redigera på strukturpanelens meny.

 3. Redigera kommentaren eller bearbetningsinstruktionen och klicka sedan på OK.

Validera XML med DTD-filer

Validering av XML i ett dokument betyder att strukturen, elementmärkordsnamnen och attributen jämförs med specifikationerna i en DTD-fil. Om du vill validera mot en DTD-fil måste du först läsa in filen i InDesign.

Obs!

När du läser in en DTD-fil importeras märkordsnamnen till märkordspanelen. De importerade namnen är låsta. Du kan inte ta bort eller ändra namn på dem om du inte tar bort DTD-filen från dokumentet.

DOCTYPE-elementet visas högst upp på strukturpanelen om en DTD-fil har lästs in i dokumentet. (DTD-filer läses ibland in automatiskt när du importerar en XML-fil.) Om du vill ersätta en DTD-fil i ett dokument tar du bort den befintliga DTD-filen och läser in en ny.

Working with DTD files in InDesign

A. DOCTYPE element from the DTD file (Structure pane) B. Locked tag from the DTD file (Tags panel) 

Läsa in en DTD-fil

När du läser in en DTD-fil bäddas filen in i dokumentet.

 1. Gör något av följande:
  • Välj Läs in DTD på strukturpanelens meny.

  • Välj Läs in DTD på märkordspanelens meny.

 2. Markera den DTD-fil som du vill importera och klicka på Öppna.
  Obs!

  Om du vill visa de märkord som är definierade i DTD-filen öppnar du märkordspanelen genom att välja Fönster > Verktyg > Märkord.

Visa en DTD-fil

DTD-filer skrivs i ASCII-text. De kan innehålla inbäddade instruktioner och förklaringar som beskriver hur märkorden ska användas och elementen ska ordnas. I InDesign kan du endast visa en DTD-fil som har lästs in i ett dokument.

DTD file opened for viewing

 1. Gör något av följande:
  • Välj Visa DTD på menyn i strukturpanelen.

  • Dubbelklicka på DOCTYPE-elementet på strukturpanelen.

  Obs!

  Om du vill skriva ut en DTD-fil kopierar du koden från fönstret Visa DTD och klistrar in den i ett textredigeringsprogram.

Ta bort en DTD-fil

 1. Välj Ta bort DTD på menyn i strukturpanelen.

  Den kopia av DTD-filen som är lagrad i InDesign-dokumentet tas bort, inte original-DTD-filen. De märkord som importerades med DTD-filen behålls på märkordspanelen men är inte längre låsta.

Validera XML-struktur

När du validerar dokumentet visas ett varningsmeddelande i InCopy om XML-innehållet avviker från reglerna i DTD-filen. I meddelandet får du förslag på hur du kan få XML-innehållet att uppfylla kraven i DTD-filen. Du kan åtgärda fel ett åt gången eller visa alla fel i ett separat fönster.

Structure pane with Suggestions pane

A. Loaded DTD B. Error or invalidating condition C. Description of error with suggested fix D. Error count E. Validate button F. View all errors in a separate window 

Structure pane with Suggestions section

A. DOCTYPE element from assigned DTD file B. Error or invalidating condition C. Description of error with suggested fixes D. Error count E. Validate button F. View all errors at once in a separate window 

 1. Välj Visa > Struktur > Visa struktur.
 2. I strukturpanelen klickar du på Validera  .
  Obs!

  Om du vill ändra från vilket rotelement valideringen i InDesign ska ske väljer du DTD-alternativ på strukturpanelens meny.

 3. Om du vill åtgärda de fel som visas på förslagspanelen försöker du använda en föreslagen åtgärd genom att klicka på den eller redigera XML-strukturen och XML-märkorden med hjälp av struktur- och märkordspanelen.
 4. Om du vill visa de andra felen gör du något av följande:
  • Klicka på vänsterpil  eller högerpil .

  • Om du vill visa alla fel i ett separat fönster klickar du på knappen för felfönster .

  • Välj Visa lista med fel på strukturpanelens meny.

Obs!

InCopy stoppar valideringen när 250 fel har hittats. Ett plustecken i rutan Antal fel visas när gränsvärdet uppnås.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online