Justera dina arbetsflöden

Flytta innehåll mellan uppdrag (InDesign)

InDesign-användare kan flytta innehåll mellan befintliga uppdrag och från Ej tilldelat InCopy-innehåll på uppdragspanelen. Du kan även skapa ett nytt uppdrag och flytta innehåll dit.

 1. Spara InDesign-dokumentet.
 2. Klicka på pilen till vänster om uppdragsnamnet på uppdragspanelen om du vill visa innehållet i uppdraget.
 3. Markera ett objekt i ett uppdrag.
 4. Gör något av följande:
  • Dra innehållet från ett uppdrag till ett annat.

  • Om du vill flytta innehållet till ett befintligt uppdrag väljer du Lägg till i uppdrag och väljer uppdraget.

  • Om du vill skapa ett nytt uppdrag när du flyttar innehållet väljer du Lägg till i uppdrag > Nytt på uppdragspanelens meny. Gör sedan inställningarna i dialogrutan Nytt uppdrag.

 5. Välj Uppdatera alla uppdrag på uppdragpanelens meny.
Obs!

Om uppdragslistorna är korta, kan du dra innehållsposterna till och från uppdrag och sektionen Ej tilldelat InCopy-innehåll.

Ta bort uppdrag (InDesign)

 1. På uppdragspanelen markerar du ett eller fler uppdrag och väljer Ta bort uppdrag på panelmenyn.

När du tar bort uppdrag händer följande:

 • Uppdragsdata tas bort från dokumentet.

 • Uppdragsfilen tas bort från filsystemet.

 • Uppdragsnamnet tas bort från listan.

 • Eventuellt InCopy-innehåll flyttas till området Ej tilldelat InCopy-innehåll på uppdragspanelen.

Obs!

Om en InCopy-användare har ett uppdrag öppet när det tas bort i InDesign, får InCopy-användaren ett varningsmeddelande om att uppdraget har tagits bort. Innehållsfilerna finns fortfarande kvar och kan uppdateras utan att ändringarna försvinner.

Om du flyttar eller tar bort en uppdragsfil från disken och sedan öppnar InDesign-dokumentet från den plats det skapades på, kan inte InDesign hitta uppdragsfilen. Du måste återskapa uppdragsfilen så att InDesign hittar den.

Återskapa uppdragsfilen på sin ursprungliga plats

 1. Gör något av följande på uppdragspanelen:
  • Markera det saknade uppdraget (det visas fortfarande på panelen) och välj Uppdatera markerade uppdrag på panelmenyn.

  • Välj Uppdatera alla uppdrag på panelmenyn.

Ändra plats för uppdraget

 1. Välj något av följande på uppdragspanelen om du vill återskapa uppdragsfilen på en ny plats:
  • Markera uppdraget och välj Ändra plats för uppdrag på panelmenyn. Ange en plats och ett namn för den nya filen.

  • Dubbelklicka på uppdragsnamnet. I dialogrutan Uppdragsalternativ klickar du på Ändra och anger plats och namn för den nya filen.

Åtgärda misstag

Om du gör ett misstag kan du ignorera de ändringar som har gjort sedan du valde kommandot Spara förra gången. Då återställs innehållet från filsystemet.

Eftersom alla redigerbara InCopy-innehållsfiler automatiskt sparas när du sparar InDesign-dokumentet återställer du endast versioner sedan du senast ändrade dokumentet med kommandot Avbryt utcheckning.

 1. Gör något av följande:
  • Ångra den senaste ändringen genom att välja Redigera > Ångra [åtgärd].

  • Om du ångrar alla åtgärder som har gjorts sedan du senast sparade dokumentet väljer du Arkiv > Återställ innehåll.

  • Om du vill ångra ändringar som du har gjort sedan den senast sparade versionen och ta bort låsfilen, markerar du innehållet på uppdragspanelen och väljer Avbryt utcheckning på panelmenyn. Den här åtgärden skrivskyddar innehållet och gör det möjligt för andra att checka ut.

Åsidosätta låsta filer (InDesign)

Användare kanske inte genast inser hur deras åtgärder påverkar andra användare i arbetsflödet och kan av misstag skapa situationer där det uppstår konflikter mellan innehållsstatus och ägandeskap. Om det behövs kan InDesign-användaren lösa konflikter genom att bryta länken till en låst fil som är utcheckad till en annan användare och få kontroll över filen. Om du bryter länken till en fil lagras innehållet i InDesign-dokumentet men innehållet delas inte längre med InCopy.

Om det behövs (till exempel på grund av ett slutdatum) kan InDesign-användare ta bort en innehållsfil från ett hanterat arbetsflöde och från länkpanelen genom att bryta länken till den. Om du vill göra innehållet tillgängligt för redigering igen, måste du exportera det en gång till som InCopy-innehåll och med ett annat filnamn. Då förhindrar inte den gamla låsfilen på disken andra från att redigera filen.

Obs!

När du bryter länken till din egen utcheckade fil tas filen bort från arbetsflödet och låsfilen tas bort från disk. Du kan exportera om innehållet och skriva över filnamnet utan att en konflikt uppstår.

 1. Du bryter länken till en InCopy-innehållsfil genom att markera filen (med tillägget .icml eller .incx) på länkpanelen och välja Bryt länk på panelmenyn. När du bryter länkar till filer bäddas innehållet in i dokumentet och länken till InCopy-filen på disken tas bort.

Om du vill återskapa länken till filen väljer du Redigera > Ångra Bryt länk.

Obs!

Du kan också bryta länken genom att ta bort en ram eller genom att använda länkpanelen i InDesign och återskapa länken mellan en innehållsfil och en annan fil. Du kan också markera artikeln på uppdragspanelen och dra den till papperskorgen.

Montera InCopy-filer i InDesign-dokument

Ett typiskt arbetsflöde börjar i InDesign där den grundläggande layouten och text- och bildplatshållarna definieras och exporteras till InCopy. Arbetsflödet kan dock också börja med en fristående InCopy-innehållsfil (med tillägget INCX eller INCD) som du monterar i InDesign med kommandot Arkiv > Montera.

Tänk på följande beroenden när du monterar InCopy-innehållsfiler i ett InDesign-dokument:

Format

Om format är tillämpade på InCopy-textfilen läggs de till i formatlistan för dokumentet i InDesign. Om en formatnamnskonflikt inträffar skrivs det importerade formatet över med formatet i InDesign.

Layout

Du kan skapa den grundläggande layoutgeometrin för innehållet i InDesign och sedan skapa eller importera text och format från ett ordbehandlingsprogram. (Textfiler som monteras i InCopy bäddas in i InCopy-dokumentet och länkas inte till någon extern fil.)

Montera/duplicera

Om du monterar en InCopy-innehållsfil flera gånger visas varje förekomst av innehållet på länkpanelen i InDesign, men alla förekomster hanteras som en gemensam innehållsfil. Samma sak gäller för alla exakta kopior av en innehållsfil (vid alla former av duplicering).

Obs!

Om du kopierar och klistrar in viss, men inte all, text i en hanterad InCopy-innehållsfil resulterar det i en ny innehållsfil som inte är ansluten till den ursprungliga och som inte har någon länk till en extern fil (InCopy eller någon annan). Den ursprungliga och den inklistrade delen kan redigeras oberoende av varandra.

Uppdateringar/hantering

När det finns flera förekomster av en hanterad innehållsfil i ett InDesign-dokument fungerar det som om de var öppna i två program. Om du till exempel checkar ut en förekomst av innehållsfilen låses alla övriga förekomster så att du endast kan redigera den utcheckade förekomsten. I det här fallet använder du det tillämpliga Uppdatera-kommandot för att uppdatera de övriga (öppna) förekomsterna av innehållet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto