Photoshop innehåller flera olika verktyg, filter och masker för att kontrollera bildskärpan (eller oskärpan).

Rekommendationer för skärpa

Kantdefinitionerna i en bild ökas när skärpan ökas. Oavsett om din bild kommer från en skanner eller en digitalkamera kan de flesta bilder tjäna på ökad skärpa. Vilken grad av ökad skärpa som krävs varierar, beroende på skannerns eller den digitala kamerans kvalitet. Kom ihåg att bättre skärpa inte kompenserar en mycket oskarp bild.

Tips på hur du kan öka bildskärpan:

 • Öka bildens skärpa i ett separat lager så att du senare kan ändra skärpan om du vill skriva ut eller visa bilden på ett annat sätt.

 • Om du ökar skärpan i bilden i ett separat lager så bör du ställa in lagrets blandningsläge på Luminositet för att undvika färgskiftningar längs kanterna.

 • Ökad skärpa ökar kontrasten. Om högdagrar eller skuggor klipps ut när du har ökat skärpan förhindrar du att skärpan ökas i högdagrar och skuggor genom att använda kontrollerna för lagerblandning (om du ökar skärpan i ett separat lager). Se Ange ett tonområde för blandningslager.

 • Minska bildbruset innan du ökar skärpan, annars ökar bruset.

 • Öka skärpan flera gånger i små steg. Öka skärpan första gången när du vill korrigera oskärpa som uppstod när bilden hämtades (skannades eller fotograferades med en digital kamera). När du har färgkorrigerat och ändrat storlek på bilden ökar du skärpan igen (eller på en kopia av bilden) och anpassar den på så sätt till sättet som bilden ska visas på.

 • Bedöm eventuellt skärpan genom att skriva ut eller visa bilden. Mängden skärpa som behövs varierar mellan olika utdatamedium.

Använd filtren Oskarp mask och Smart skärpa för att kontrollera bildernas skärpa. Även om filteralternativen Skärpa, Kantskärpa och Mera skärpa också finns i Photoshop så är dessa filter automatiska och har inga kontroller eller alternativ.

Du kan öka skärpan i hela bilden eller i en del av den med en markering eller mask. Eftersom filtren Oskarp mask och Smart mask endast kan användas på ett lager i taget kan du behöva slå samman lager eller förenkla bildfilen om du vill öka skärpan i samtliga lager i en fil med flera lager.

Obs!

Namnet Oskarp mask kommer från en mörkrumsteknik som används i traditionell fotografering. Filtret ökar skärpan och inte tvärt om.

Lägga till skärpa med Smart skärpa

Filtret Smart skärpa har skärpekontroller som inte finns i filtret Oskarp mask. Du kan ställa in skärpealgoritmen eller styra mängden skärpa som förekommer i områden med skugga och högdager.

Photoshop: Dialogrutan Smart skärpa
(Photoshop) Dialogrutan Smart skärpa.
 1. Zooma in dokumentfönstret till 100 % och få en bättre bild av skärpan.
 2. Välj Filter > Skärpa > Smart skärpa.

 3. Ange kontrollerna på flikarna Skärpa:

  Mängd

  Anger mängden skärpa. Ett högre värde ökar kontrasten mellan kantpixlar och ger ett intryck av större skärpa.

  Radie

  Fastställer antalet pixlar runt kantpixlarna som påverkas av skärpan. Ju högre radievärde, desto större kanteffekter och skärpa.

  Reducera brus

  (Endast Photoshop) Reducera oönskat brus men lämna viktiga kanter opåverkade.

  Ta bort

  Anger skärpealgoritmen som används för att öka bildens skärpa.

  • Gaussisk oskärpa är den metod som används i filtret Oskarp mask.
  • Med Linsoskärpa upptäcks kanter och detaljer i en bild. Detaljerna får bättre skärpa och skärpeljusgårdarna reduceras.
  • Rörelseoskärpa försöker minska effekterna av oskärpa som beror på kamerans eller objektets rörelser. Ställ in vinkelkontrollen om du väljer Rörelseoskärpa.

  Vinkel

  Anger rörelsens riktning för alternativet Rörelseoskärpa i kontrollen Ta bort.

  Mer exakt

  (Endast CS6) Bearbetar filen långsammare för att oskärpan ska kunna tas bort mer exakt.

 4. Justera skärpan i mörka och ljusa områden med hjälp av flikarna Skugga och Högdager. (Klicka på knappen Avancerat när du vill visa flikarna.) Om de mörka eller ljusa skärpeljusgårdarna blir för starka kan du reducera dem med dessa kontroller. Detta är bara tillgängligt för bilder med 8 eller 16 bitar per kanal:

  Tona antal

  Justerar mängden skärpa i högdagrar eller skuggor.

  Tonbredd

  Kontrollerar tonområdet i de skuggor eller högdagrar som ändras. Flytta reglaget till vänster eller höger om du vill minska respektive öka värdet för Tonbredd. Lägre värden begränsar justeringarna till enbart de mörka områdena vid skuggkorrigering och enbart till de ljusa områdena vid högdagerkorrigering.

  Radie

  Kontrollerar storleken på den närmaste omgivningen för varje pixel som används för att bestämma huruvida en pixel befinner sig i skugga eller i högdager. Om du flyttar reglaget till vänster anger du ett mindre område, och om du flyttar det åt höger anger du ett större område.

 5. Klicka på OK.

Lägga till skärpa med Oskarp mask

Med filtret Oskarp mask ökas skärpan i en bild genom att kontrasten längs kanterna ökas. Oskarp mask upptäcker inte kanterna i en bild. I stället identifieras pixlar vars värden skiljer sig från omgivande pixlar med tröskelvärdet som du anger. Sedan ökas kontrasten på omgivande pixlar med värdet som du anger. Det innebär att omgivande ljusa pixlar blir ljusare och omgivande mörka pixlar blir mörkare.

Du anger också radien för det område med vilket pixeln jämförs. Ju större radie, desto större kanteffekter.

Photoshop: Oskarp mask
Ursprunglig bild och efter användning av Oskarp mask.

Vilken grad av ökad skärpa som du använder på en bild är oftast en fråga om personligt tycke. Tänk på att om du ökar skärpan i en bild för mycket resulterar det i en ljusgårdseffekt runt kanterna.

Photoshop: Oskarp mask
Om du ökar skärpan i en bild för mycket resulterar det i en ljusgårdseffekt runt kanterna.

Effekten av filtret Oskarp mask är mer uttalad vid visning av bilder på en bildskärm jämfört med högupplöst tryck. Om du avser att trycka bilden, kan du experimentera med olika inställningar och se vilka som är mest lämpliga.

 1. (Valfritt) Om din bild har flera lager väljer du lagret med den bild som du vill öka skärpan i. Det går bara att använda Oskarp mask på ett lager åt gången, även om lagren är länkade eller grupperade. Du kan slå samman lagren innan du använder filtret Oskarp mask.
 2. Välj Filter > Skärpa > Oskarp mask. Kontrollera att alternativet Förhandsvisa är markerat.

  Obs!

  Genom att klicka på bilden i förhandsvisningsrutan och hålla ned musknappen kan du se hur den ser ut utan skärpeeffekten. Du kan visa olika delar av bilden genom att dra i förhandsgranskningsrutan och zooma in och ut genom att klicka på + eller -.

  Även om det finns ett förhandsgranskningsfönster i dialogrutan Oskarp mask är det bäst att flytta dialogrutan så att du kan förhandsgranska filtrets effekter i dokumentfönstret.

 3. Fastställ antalet omgivande pixlar som ska påverkas av skärpeeffekten genom att dra i reglaget Radie eller genom att ange ett värde. Ju högre radievärde, desto större kanteffekter. Och ju större kanteffekter, desto tydligare skärpeeffekt.

  Radievärdet varierar beroende på objekt, storleken på den slutliga återgivningen och utdatametoden. För högupplösta bilder är en radie mellan 1 och 2 lämplig. Om du anger ett lägre värde ökar du endast skärpan på konturpixlarna och om du anger ett högre värde ökar du skärpan för ett större antal omgivande pixlar. Den här effekten är betydligt mindre märkbar vid tryck än vid visning på en bildskärm, eftersom en radie på 2 pixlar motsvarar ett mycket mindre område på en högupplöst tryckt bild.

 4. Fastställ hur mycket skärpan behöver ökas genom att dra i reglaget Mängd eller genom att ange ett värde. För högupplösta bilder avsedda för tryck är ett värde mellan 150 % och 200 % oftast lämpligt.
 5. Fastställ hur stor skillnad det måste vara mellan de pixlar du vill öka skärpan för i förhållande till omgivande pixlar genom att dra i reglaget Tröskelvärde eller genom att ange ett värde. Ett tröskelvärde på 4 påverkar exempelvis alla pixlar med tonvärden som skiljer sig åt med 4 eller mer på en skala från 0 till 255. Intilliggande pixlar med färgtonsvärdena 128 och 129 påverkas inte. Undvik att införa brus eller färgreduktion (i bilder med t.ex. hudfärger) genom att använda en kantmask eller prova med tröskelvärden mellan 2 och 20. Standardtröskelvärdet (0) ökar skärpan på alla pixlar i bilden.

Obs!

Om du använder Oskarp mask och redan ljusa färger blir alltför mättade väljer du Redigera > Tona oskarp mask och sedan Luminositet på menyn Läge.

Skärpa markeringar

Du kan också öka skärpan i delar av bilden med hjälp av en mask eller markering och förhindra att andra delar av bilden blir skarpare. Du kan t.ex. använda en kantmask tillsammans med filtret Oskarp mask på ett porträtt när du vill öka skärpan på ögonen, munnen, näsa och huvudets kontur, men inte på huden.

Photoshop: Göra markeringar skarpare
Använda en kantmask för att tillämpa Oskarp mask på enbart vissa detaljer i en bild.

Skärpa en markering

 1. Dra pekaren för att göra en markering i det bildlager som du har markerat i panelen Lager.
 2. Välj Filter > Skärpa > Oskarp mask. Justera alternativen och klicka på OK.

  Endast markeringen blir skarpare, medan resten av bilden lämnas oförändrad.

Öka skärpan i en bild med hjälp av en kantmask

 1. Skapa en mask när du vill öka skärpan selektivt. Du kan skapa en kantmask på flera olika sätt. Använd din favoritmetod eller prova den här:
  • Öppna panelen Kanaler och välj den kanal som visar gråskalebilden med den största kontrasten i dokumentfönstret. Oftast är det den gröna eller röda kanalen.
  Photoshop: Kantmask
  Markera en kanal med den största kontrasten.

  • Duplicera den valda kanalen.
  • Markera den duplicerade kanalen och välj Filter > Stilisera > Hitta konturer.
  • Välj Bild > Justeringar > Invertera om du vill invertera bilden.
  Photoshop: Kantfilter har använts och bilden har inverterats
  Efter användning av filtret Hitta konturer och bilden har inverterats.

  • Med den inverterade bilden fortfarande markerad väljer du Filter > Annan > Maximum. Ställ in radien på ett lågt tal och klicka på OK om du vill göra kanterna tjockare och göra pixlarna slumpmässiga.
  • Välj Filter > Brus > Median. Ställ in radien på ett lågt tal och klicka på OK. Detta ger de angränsande pixlarna medelvärden.
  • Välj Bild > Justering > Nivåer och ge ett högt värde för svartpunkt för att bli av med slumpmässiga pixlar. Vid behov kan du också måla med svart om du vill retuschera den slutliga kantmasken.
  Photoshop: Svartpunkt för kantmask
  Ställa in ett högt värde för svartpunkt i Nivåer för att eliminera slumpmässiga pixlar i kantmasken.

  • Välj Filter > Oskärpa > Gaussisk oskärpa om du vill ludda till kanterna.

  Obs!

  Filtren Maximum, Median och Gaussisk oskärpa gör kantmasken mjukare, vilket gör att effekterna av ökad skärpa bättre smälter in i den slutliga bilden. Även om alla tre filtren används i proceduren kan du prova att bara använda ett eller två.

 2. På panelen Kanaler håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar på den duplicerade kanalen för att göra kantmasken till en markering.
 3. Välj bildlagret i panelen Lager. Kontrollera att markeringen fortfarande visas i bilden.

 4. Välj Markering > Omvänd.
 5. Med markeringen aktiv i bildlagret väljer du Filter > Skärpa > Oskarp mask. Ange dina önskade alternativ och klicka på OK.

  Visa resultaten genom att markera RGB-kanalen på panelen Kanaler och avmarkera markeringen i bilden.

  Obs!

  Du kan skapa ett funktionsmakro för att enkelt kunna utföra alla steg i proceduren.

Lägga till linsoskärpa

Uppdaterades i Photoshop 21.1 (februari 2020-versionen)

Du kan lägga till oskärpa i en bild för att få fram ett mindre skärpedjup, vilket innebär att vissa objekt i bilden förblir skarpa medan andra områden blir oskarpa. Du kan avgöra vilka områden som ska bli oskarpa med en vanlig markering, men du kan också beskriva exakt hur oskärpan ska läggas till genom att använda ett djupschema i en alfakanal.

Before Lens Blur After Lens Blur

Filtret Linsoskärpa använder djupschemat för att bestämma pixlarnas positioner i en bild. Om du har markerat ett djupschema kan du använda hårkorspekaren för att ange startpunkt för en viss oskärpa. Du kan använda alfakanaler och lagermasker när du skapar djupscheman. Svarta områden i en alfakanal behandlas som om de finns i bildens förgrund, medan vita områden behandlas som om de finns i bakgrunden.

Oskärpans slutliga utseende beror på vilken irisform du väljer. Irisarnas former bestäms av hur många blad de innehåller. Du kan ändra bladen på en iris genom att göra dem rundare eller rotera dem. Du kan också förminska eller förstora förhandsvisningen genom att klicka på minus- eller plusknappen.

 1. (Valfritt) Aktivera grafikprocessorn i Photoshop. Välj Redigera (Windows)/Photoshop (macOS) > Inställningar > Prestanda och Använd grafikprocessor i dialogrutan Inställningar.

  Från och med Photoshop 21.0 (november 2019-versionen) använder Linsoskärpa datorns grafikkort för att ge snabbare prestanda samtidigt som du lägger till filter för linsoskärpa. I Photoshop 21.1 (februari 2020-versionen) har algoritmen för linsoskärpa förbättrats för att ge oskarpare kanter på förgrundsobjekt, ljusare bokeh och mer realistiska speglande högdagrar.

 2. Välj Filter > Oskärpa > Linsoskärpa.

 3. Under Förhandsvisning väljer du ett av följande alternativ:

  • Snabbare: Välj det här alternativet om du vill generera snabbare förhandsvisningar.
  • Mer exakt: Välj det här alternativet om du vill visa den slutliga versionen av bilden. Förhandsvisningar med Mer exakt tar längre tid att generera.
 4. Under Djupschema väljer du en kanal på menyn Källa: Genomskinlighet eller Lagermask. Välj Ingen om du inte har en kanal som du använder som källa för djupkartan.

  Använd skjutreglaget Brännvidd för oskärpa för att ange vilket skärpedjup pixlarna ska vara i fokus. Om brännvidden t.ex. är inställd på 100 kommer pixlarna vid 1 och 255 att bli helt oskarpa och pixlarna närmare 100 mindre oskarpa.

  Om du klickar i förhandsvisningsbilden ändras skjutreglaget Brännvidd för oskärpa så att det avspeglar det ställe där du har klickat, och djupet på detta ställe hamnar i fokus.

  Obs!

  Om du vill åstadkomma en successivt ökande oskärpa (ingen längst ned och fullständig längst upp) skapar du en ny alfakanal och använder en övertoning så att kanalen blir vit längst upp i bilden och svart längst ned. Markera sedan filtret Linsoskärpa och välj alfakanalen på snabbmenyn Källa. Om du vill ändra övertoningens riktning markerar du kryssrutan Invertera.

 5. Välj Invertera om du vill invertera den markering eller alfakanal som du använder som källa för djupschemat.

 6. Välj en iris på menyn Form. Jämna ut irisens kanter med skjutreglaget Bladkrökning eller rotera irisen med skjutreglaget Rotation.

  Om du vill lägga till mer oskärpa använder du skjutreglaget Radie.

 7. För Speglande högdagrar drar du i skjutreglaget Tröskelvärde och väljer en brytpunkt för ljusstyrkan så att alla pixlar som är ljusare än det värdet behandlas som speglande högdagrar.

  Om du vill öka ljusstyrkan i högdagrarna använder du skjutreglaget Intensitet.

 8. Om du vill lägga till brus i bilden använder du skjutreglaget Mängd under Brus. Välj ett alternativ för brusdistribution – Enhetlig eller Gaussisk.

  Om du vill lägga till grått brus utan att påverka färgen väljer du Monokrom.

  Obs!

  Oskärpa tar bort filmkorn, brus och fina texturer från det ursprungliga fotot. Om du vill att fotot ska se realistiskt och oretuscherat ut kan du lägga tillbaka en del av det borttagna bruset och texturen i fotot.

 9. Klicka OK när du vill använda ändringarna på bilden.

Göra bildområden oskarpa

Med oskärpeverktyget gör du skarpa linjer oskarpa eller minskar detaljer i en bild. Ju mer du målar över ett område med verktyget, desto mer oskarpt blir det.

 1. Markera verktyget Oskärpa .
 2. Gör följande i alternativfältet:
  • Välj en penselspets, och ange alternativ för blandningsläge och styrka i alternativfältet.
  • Välj Prova alla lager i alternativfältet om du vill skapa oskärpa med data från alla synliga lager. Om du avmarkerar alternativet används bara data från det aktiva lagret.
 3. Dra över den del av bilden som du vill göra oskarp.

Göra bildområden skarpare

Verktyget Skärpa ökar kontrasten längs kanterna för att öka den synliga skärpan. Ju mer du målar över ett område med verktyget, desto skarpare blir det.

 1. Välj verktyget Skärpa . (Håll ned Oskärpa  om verktyget inte visas.)
 2. Gör följande i alternativfältet:
  • Välj en penselspets och ange alternativ för blandningsläge och styrka.
  • Välj Prova alla lager om du vill öka skärpan med data från alla synliga lager. Om du avmarkerar alternativet används bara data från det aktiva lagret.
  • Välj Skydda detalj om du vill förbättra detaljer och minimera pixelerade felaktigheter. Avmarkera alternativet om du vill skapa mer drastiska skärpeeffekter.
 3. Dra över den del av bilden som du vill göra skarpare.