Översikt över filtret Gör flytande

Med filtret Gör flytande kan du skjuta, dra, rotera, spegla, skrynkla ihop eller blåsa upp ett område i en bild. De förvrängningar som du skapar kan vara diskreta eller dramatiska, vilket gör kommandot Gör flytande till ett kraftfullt verktyg för att retuschera bilder och skapa konstnärliga effekter. Du kan använda filtret Gör flytande bilder med 8 eller 16 bitar per kanal.

Photoshop: Förvränga en bild med hjälp av filtret Gör flytande
Förvrängning av en bild med filtret Gör flytande

Verktyg, alternativ och bildförhandsvisning för filtret Gör flytande är tillgängliga i dialogrutan Gör flytande. Om du vill öppna dialogrutan väljer du Filter > Gör flytande. Om du vill få tillgång till fler alternativ väljer du Avancerat läge.

Förstora eller förminska förhandsvisningsbilden

Välj verktyget Zooma i dialogrutan Gör flytande, och klicka eller dra förhandsvisningsbilden om du vill zooma in den. Håll ned Alt (Windows) eller Alternativ (Mac) och klicka eller dra i förhandsvisningsbilden om du vill zooma ut den. Du kan även ange en förstoringsgrad i textrutan Zooma längst ned i dialogrutan.

Välj verktyget Hand i dialogrutan Gör flytande och dra i förhandsvisningsbilden. Du kan även hålla ned blankstegstangenten när något verktyg är valt och dra i förhandsvisningsbilden.

Förbättringar av filtret Gör flytande (endast i Creative Cloud)

I Creative Cloud-versionen för Photoshop är filtret Gör flytande avsevärt snabbare än i tidigare versioner. Filtret Gör flytande stöder nu smarta objekt, inklusive videolager med smarta objekt, och kan användas som ett smart filter.

En annan förbättring av filtret Gör flytande är att en ny funktion har lagts till i verktyget Rekonstruera. Om du håller ned Alt när du drar verktyget över en tänjning jämnas tänjningen ut med verktyget Rekonstruera i stället för att den skalas ned eller tas bort.

Använda Gör flytande som ett smart filter (endast i Creative Cloud)

Filtret Gör flytande stöder smarta objekt, inklusive videolager med smarta objekt och kan användas som ett smart filter. När du använder filtret Gör flytande på ett smart objekt sparas nät automatiskt i dokumentet. Nät som används på smarta objekt komprimeras och kan redigeras om när filtret Gör flytande används på nytt. Kom ihåg att inbäddade nät ökar filstorleken, även om de är komprimerade.

Använda filtret Gör flytande som ett smart filter:

 1. Markera ett smart objektlager på panelen Lager.
 2. Välj Filter > Gör flytande.

Gör flytande med ansiktsfunktioner

Introducerades i Photoshop CC 2015.5

Nu finns det ansiktsfunktioner för filtret Gör flytande som du kan använda till att automatiskt identifiera, ögon, näsor, munnar och andra ansiktsdrag. När du har gjort det kan du enkelt justera dem. Du kan använda Gör flytande med ansiktsfunktioner till att retuschera porträttfoton, skapa karikatyrer och mycket mer.

Du kan utföra icke-förstörande redigering genom att använda Gör flytande med ansiktsfunktioner som ett smart filter. Om du vill ha mer information läser du i Använda smarta filter i Photoshop.

Förutsättning: Aktivera grafikprocessorn

Om du vill använda funktionen Gör flytande med ansiktsfunktioner måste du kontrollera att grafikprocessorn är aktiverad i inställningarna för Photoshop.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Prestanda.
 2. I området Inställningar för grafikprocessor väljer du Använd grafikprocessor.
 3. Klicka på Avancerade inställningar. Kontrollera att du har valt Använd grafikprocessor för att accelerera.
 4. Klicka på OK.

När du startar Photoshop för första gången är de här inställningarna aktiverade som standard. Om du har frågor om hur grafikprocessorn används i Photoshop läser du i det här dokumentet.

Justera ansiktsdrag med hjälp av handtag på skärmen

 1. Öppna ett foto med ett eller flera ansikten i Photoshop.
 2. Välj Filter > Gör flytande. Dialogrutan Gör flytande öppnas.
 3. Välj (verktyget Ansikte) i panelen Verktyg (kortkommando: A). Ansiktena i fotot identifieras automatiskt.
v2_handles-faces
Ansikten identifieras automatiskt

 1. När du håller pekaren över ansiktena visas intuitiva kontroller bredvid dem. Om du vill justera ansiktena använder du kontrollerna. Du kan till exempel öka ögonstorleken eller minska bredden på ansiktet.
 2. När du är nöjd med ändringarna klickar du på OK.

Justera ansiktsdrag med hjälp av reglage

 1. Öppna ett foto med ett eller flera ansikten i Photoshop.
 2. Välj Filter > Gör flytande. Dialogrutan Gör flytande öppnas.
 3. Välj (verktyget Ansikte) i panelen Verktyg (kortkommando: A).

  Ansiktena i fotot identifieras automatiskt, och ett av ansiktena väljs. De identifierade ansiktena visas även på snabbmenyn Välj ansikte i området Gör flytande med ansiktsfunktioner i panelen Egenskaper. Du kan välja ett annat ansikte genom att klicka på det i arbetsytan eller välja det på snabbmenyn.
Select_Face
Fältet Välj ansikte

 1. Ändra ansiktsdragen med hjälp av reglagen i området Gör flytande med ansiktsfunktioner.

Du kan använda oberoende/asymmetriska effekter på ögonen genom att flytta reglaget för vänster respektive höger öga.

Ögoninställningar – asymmetriska effekter

Om du vill låsa inställningarna och använda samma effekter på båda ögonen klickar du på länkikonen (). Genom att göra det kan du använda symmetriska effekter på ögonen.

Ögoninställningar – symmetriska effekter

Näsinställningar

Muninställningar

Ansiktsformsinställningar
 1. När du är nöjd med ändringarna klickar du på OK.

Obs!

Du kan få bättre kontroll över ändringarna för Gör flytande med ansiktsfunktioner genom att använda både handtagen och reglagen.

Tänk på följande

 • Gör flytande med ansiktsfunktioner fungerar bäst när personerna tittar rakt in i kameran. För bästa resultat bör du rotera lutande ansikten innan du använder inställningarna.
 • Alternativen Rekonstruera och Återställ är inte tillämpbara för ändringar som du utför med hjälp av Gör flytande med ansiktsfunktioner. Du kan använda alternativen Återställ och Alla i området Gör flytande med ansiktsfunktioner till att återställa ändringar du har använt på ett markerat ansikte respektive på alla ansikten.

Förvrängningsverktyg

Flera verktyg i dialogrutan Gör flytande förvränger penselområdet när du håller ned musknappen eller drar. Förvrängningen är koncentrerad i mitten av penselområdet och effekten förstärks ju längre du håller ned musknappen eller ju fler gånger du drar över ett område.

Förvrängning framåt 

Trycker pixlar framåt när du drar.

Obs!

Håll ned Skift och klicka med verktygen Tänj, Skjut penseldrag till vänster och Spegelvänd om du vill skapa en effekt av att dra i en rät linje från föregående punkt som du klickade på.

Rekonstruera 

Inverterar den förvrängning du lagt till när du håller ned musknappen och drar.

Snurra medsols 

Roterar pixlarna medsols när du håller ned musknappen eller drar. Om du vill snurra pixlarna motsols håller du ned Alt och håller ned musknappen eller drar.

Skrynkla ihop 

Flyttar pixlarna mot mitten av penselområdet när du håller ned musknappen eller drar.

Bukta ut 

Flyttar pixlarna bort från mitten av penselområdet när du håller ned musknappen eller drar.

Skjut penseldrag till vänster 

Flyttar pixlarna åt vänster när du drar verktyget rakt uppåt (flyttar pixlarna åt höger om du drar nedåt). Du kan också dra medsols runt ett objekt om du vill öka dess storlek eller dra motsols om du vill minska dess storlek. Om du vill förskjuta pixlar åt höger när du drar rakt uppåt (eller förskjuta pixlar åt vänster när du drar nedåt) håller du ned Alt medan du drar.

Alternativ för förvrängningsverktyg

Ange följande alternativ i verktygsalternativsområdet:

Penselstorlek

Anger bredden på penseln som du använder för att förvränga bilden.

Penseltäthet

Styr hur en pensel breder ut sig vid kanterna. En effekt är kraftigast i mitten av penseln och svagare vid kanten.

Penseltryck

Anger hastigheten för förvrängningen när du drar ett verktyg i förhandsvisningsbilden. Ett lågt penseltryck gör att ändringarna visas långsammare så det är enklare att stoppa dem i exakt rätt ögonblick.

Penselhastighet

Anger hastigheten för förvrängningen när du håller ett verktyg stilla i förhandsvisningsbilden (t.ex. verktyget Virvel). Ju högre inställning, desto större blir hastigheten på förvrängningarna.

Känslighet

Avläser tryckningar på en tryckkänslig platta. (Det här alternativet är endast tillgängligt om du arbetar med en ritplatta.) När det här alternativet är markerat motsvaras verktygens penseltryck av känslighetstrycket multiplicerat med värdet för Penseltryck.

Förvränga en bild

Obs!

Om ett textlager eller ett formlager är markerat måste du rastrera lagret innan du fortsätter för att göra texten eller formen redigeringsbar för filtret Gör flytande. Om du vill förvränga text utan att rastrera textlagret använder du tänjalternativen för textverktyget.

 1. Markera det lager som du vill förvränga. Om du endast vill ändra en del av det aktuella lagret markerar du det området.
 2. Välj Filter > Gör flytande.
 3. Frys de områden av bilden som du inte vill förändra.
 4. Välj något av verktygen som du vill använda för att förvränga förhandsvisningsbilden. Förvräng förhandsvisningsbilden genom att dra i bilden.
 5. När du har förvrängt förhandsvisningsbilden, kan du:
  • Använda verktyget Rekonstruera () eller rekonstruktionsalternativen för att helt eller delvis ångra ändringarna.

  • Använd andra verktyg för att ändra bilden på andra sätt.

 6. Gör något av följande:
  • Klicka på OK om du vill stänga dialogrutan Gör flytande och genomföra ändringarna på det aktiva lagret.

  • Klicka på Avbryt om du vill stänga dialogrutan Gör flytande utan att ändringarna genomförs på lagret.

  • Tryck ned Alt och klicka på Återställ om du vill återställa alla förvrängningar till förhandsvisningsbilden och återställa alla alternativ till standardvärdena.

  Obs!

  Du kan använda kommandot Redigera > Tona och skapa ytterligare effekter.

Frys och tina områden

Du kan frysa områden som du inte vill ändra och tina frysta områden för att göra dem redigerbara igen. Du kan också invertera både frysta och tinade områden.

Frysa områden

Genom att frysa områden av förhandsvisningsbilden skyddar du de områdena från förändringar. Frysta områden täcks av en mask som du målar med verktyget Frys mask (). Du kan också använda befintliga masker, markeringar eller genomskinlighet för att frysa områden. Du kan ta hjälp av masken när du använder förvrängningar genom att visa den i förhandsvisningsbilden.

Använda verktyget Frys mask

Välj verktyget Frys mask () och dra över det område du vill skydda. Skift-klicka när du vill frysa en rak linje mellan den aktuella punkten och punkten som du tidigare klickade på.

Använda en befintlig markering, mask eller genomskinlighetskanal

Om du använder filtret Gör flytande på ett lager med en markering, lagermask, genomskinlighet eller alfakanal, välj Markering, Lagermask, Genomskinlighet eller Snabbmask på snabbmenyn för något av de fem alternativen i området Maskalternativ i dialogrutan. Det här avgör hur områden i förhandsvisningsbilden fryses eller maskeras.

Frysa alla tinade områden

Klicka på Maskera alla under Maskalternativ i dialogrutan.

Invertera tinade och frysta områden

Klicka på Invertera alla under Maskalternativ i dialogrutan.

Visa eller dölja frysta områden

Markera eller avmarkera Visa mask under Visningsalternativ i dialogrutan.

Ändra färg på frysta områden

Välj ett alternativ på snabbmenyn Maskera färg under Visningsalternativ i dialogrutan.

Maskalternativ med filtret Gör flytande

Om en bild innehåller en befintlig markering, genomskinlighet eller mask bevaras den informationen när dialogrutan Gör flytande öppnas. Du kan välja mellan följande maskalternativ:

Ersätt markering

Visar markeringen, masken eller genomskinligheten i den ursprungliga bilden.

Lägg till i markering 

Visar masken i den ursprungliga bilden, så att du kan utöka markeringen med verktyget Frys mask. Lägger till de markerade pixlarna i en kanal i det aktuella frysta området.

Subtrahera från markering 

Drar bort pixlar i kanalen från det aktuella frysta området.

Överlappa med markering 

Använder bara pixlar som är markerade och frysta.

Invertera markerade 

Använder markerade pixlar till att invertera det aktuella frysta området.

Obs!

Om det finns en markering begränsar filtret förhandsvisning och bearbetning till det rektangulära område som innehåller markeringen. (I markeringar med rektangulär markeringsram är det markerade området och förhandsvisningen identiska, varför det inte ger någon effekt om du väljer Markering på Maskalternativmenyerna ovan.)

Tinade områden

Om du vill tina frysta områden så att de är redigerbara gör du något av följande:
 • Välj verktyget Tina mask () och dra över området. Skift-klicka när du vill tina en rak linje mellan den aktuella punkten och punkten som du tidigare klickade på.

 • Visa alla frysta områden genom att klicka på knappen Inga under Maskalternativ i dialogrutan.

 • Invertera frysta och tinade områden genom att klicka på Invertera alla i Maskalternativ i dialogrutan.

Arbeta med rutnät

Det är lättare att se och hålla reda på förvrängningar om du använder ett rutnät. Du kan välja storlek och färg på ett nät och spara nätet från en bild och använda det i andra bilder.

 • Om du vill visa ett nät markerar du Visa nät under Visningsalternativ i dialogrutan och väljer nätstorlek och nätfärg.

 • Om du endast vill visa ett nät, välj Visa nät och avmarkera Visa bild.

 • Spara ett förvrängningsnät efter förvrängning av förhandsvisningsbilden genom att klicka på Spara nät. Ange ett namn och en plats för rutnätsfilen och klicka på Spara.

 • Använd ett sparat förvrängningsnät genom att klicka på Läs in nät, markera nätfilen som du vill använda och klicka på Öppna. Om bilden och förvrängningsnätet inte har samma storlek, ändras nätets storlek så att det passar till bilden.

 • Klicka på Läs in senaste nät för att använda det senast sparade förvrängningsnätet.

 • (Creative Cloud) Nät sparas automatiskt i dokumentet. Nät som används på smarta objekt komprimeras och kan redigeras om.

Obs!

(Creative Cloud) Inbäddade nät ökar filstorleken även om de är komprimerade.

Arbeta med lagerfonder

Du kan välja att bara visa det aktiva lagret i förhandsvisningsbilden, eller också kan du visa ytterligare lager i förhandsvisningsbilden som en lagerfond. Med lägesalternativen kan du placera lagerfonden framför eller bakom det aktiva lagret, vilket gör det enklare för dig att hålla reda på de ändringar du gör eller att justera en förvrängning med en annan förvrängning i ett annat lager.

Obs!

Det är endast det aktiva lagret som förvrängs, även om andra lager visas.

Visa lagerfonden

Välj Visa lagerfond, och välj sedan Bakgrund på menyn Använd och ett alternativ på menyn Läge.

Visa ändringar av mållagret utan att visa lagerfonden

Markera Alla lager på menyn Använd. Om du anger opaciteten till 0 visas endast mållagret med den fulla effekten av filtret Gör flytande. Om du anger opaciteten till ett högre värde visas inte lika mycket av effekterna av filtret Gör flytande på mållagret.

Ändra blandningen mellan mållagret och lagerfonden

Ange ett opacitetsvärde.

Avgöra hur mållagret och lagerfonden kombineras i förhandsvisningen

Välj ett alternativ i menyn Läge.

Dölja lagerfonden

Avmarkera Visa lagerfond under Visningsalternativ i dialogrutan.

Rekonstruera förvrängningar

När du har förvrängt förhandsvisningsbilden kan du använda olika kontroller och rekonstruktionslägen för att återställa eller göra om ändringar på nya sätt. Du kan genomföra rekonstruktioner på två sätt. Du kan genomföra en rekonstruktion på hela bilden och upphäva förvrängningen i ofrysta områden, eller också kan du använda rekonstruktionsverktyget för att rekonstruera vissa områden. Om du vill förhindra att förvrängda områden rekonstrueras använder du verktyget Frys mask.

Rekonstruktion som bygger på förvrängningar i frysta områden i Photoshop
Rekonstruktion som bygger på förvrängningar i frysta områden.

A. Ursprunglig bild B. Förvridning med frysta områden C. Rekonstruerad i läge Fast (med knapp) D. Tinad, kanterna rekonstruerade i läget Utjämna (med verktyg) 

Rekonstruera hela bilden

Klicka på Rekonstruera under Rekonstruktionsalternativ i dialogrutan. Ange ett värde i dialogrutan Återställ rekonstruktion och klicka på OK.

Ta bort alla förvrängningar

Klicka på Återställ alla under Rekonstruktionsalternativ i dialogrutan. När du gör så här tas även förvrängningar i frysta områden bort.

Rekonstruera en del av en förvrängd bild

 1. Frys områden som ska fortsätta att vara förvrängda.
 2. Välj verktyget Rekonstruera () och ange penselalternativ i Verktygsalternativ i dialogrutan.
 3. Dra verktyget över det område du vill rekonstruera. Pixlarna flyttas snabbare vid penselns mitt. Skift-klicka när du vill rekonstruera en rak linje mellan den aktuella punkten och punkten som du tidigare klickade på.