Mått

  Borttagning av 3D-funktioner i Photoshop

Photoshop 3D-funktionerna tas bort i framtida uppdateringar. Användare som arbetar med 3D uppmanas att utforska Adobes nya Substance 3D-samling som är nästa generations 3D-verktyg från Adobe. Mer information om att de borttagna Photoshop 3D-funktionerna finns här: Photoshop 3D | Vanliga frågor om borttagna 3D-funktioner.

Obs!

I Photoshop CS6 ingår 3D-funktionerna i Photoshop Extended. Samtliga funktioner från Photoshop Extended ingår nu i Photoshop. Photoshop har inte ett separat Extended-erbjudande.

Om mått

Du kan använda måttfunktionen i Photoshop för att mäta valfritt område som har definierats med linjalen eller ett markeringsverktyg, inklusive oregelbundna områden som har markerats med verktygen Lasso, Snabbval eller Trollstav. Du kan också beräkna höjden, bredden, området och perimetern eller kontrollera mått i en bild eller i flera bilder. Mätdata registreras i panelen Måttlogg. Du kan anpassa kolumnerna på paletten Måttlogg, sortera data i kolumner och exportera data från loggen till en tabbavgränsad Unicode-textfil.

Måttskala

När du använder en måttskala motsvarar ett bestämt antal pixlar i bilden ett visst antal skalenheter, t.ex. tum, millimeter eller microns. När du har skapat en skala kan du mäta områden och visa beräkningar och loggresultat i valda skalenheter. Du kan skapa flera förinställningar för måttskalor, men du kan bara använda en skala åt gången i ett dokument.

Skalmarkörer

Du kan placera skalmarkörer i en bild för att visa måttskalan. Skalmarkörer kan visas med eller utan en textförklaring som anger skalans måttenhet.

Ange måttskalan

Använd linjalen för att definiera måttskalan för ett dokument. Du kan skapa förinställningar för måttskalor som du använder ofta. Du lägger till förinställningar under Bild > Analys > Ange måttskala. Den aktiva måttskalan för ett dokument är markerad på undermenyn, och visas i panelen Info.

Obs!

Måttskalor anges automatiskt för DICOM-filer. Se Om DICOM-filer.

Välj Bild > Analys > Ange måttskala > Standard om du vill återställa standardmåttskalan, 1 pixel = 1 pixel.

Ange måttskala

 1. Öppna ett dokument.
 2. Välj Bild > Analys > Ange måttskala > Egen. Linjalen aktiveras automatiskt. Dra verktyget för att mäta ett pixelavstånd i bilden eller ange ett värde i textrutan Bildpunktslängd. Den aktuella verktygsinställningen återställs när du stänger dialogrutan Måttskala.

 3. Ange de värden för logisk längd och logiska enheter som ska motsvara bildpunktslängden.

  Om pixellängden exempelvis är 50 och du vill använda en skala med 50 pixlar per micron, skriver du 1 för Logisk längd och microns för Logiska enheter.

 4. Klicka på OK i dialogrutan Måttskala för att använda måttskalan för dokumentet.
 5. Välj Arkiv > Spara om du vill spara den aktuella måttskaleinställningen med dokumentet.

  Om du vill visa skalan i panelen Info väljer du Panelalternativ på panelmenyn  och väljer Måttskala i området Statusinformation.

  Obs!

  Om du vill visa måttskalan längst ned i dokumentfönstret väljer du Visa > Måttskala på menyn i dokumentfönstret.

Skapa en förinställning för en måttskala

 1. Öppna ett dokument.
 2. Välj Bild > Analys > Ange måttskala > Egen.

 3. Skapa en måttskala.
 4. Klicka på Spara förinställning och ange ett namn för förinställningen.
 5. Klicka på OK. Den förinställning som du skapat läggs till på undermenyn under Bild > Analys > Ange måttskala.

Ta bort en förinställning för måttskala

 1. Välj Bild > Analys > Ange måttskala > Egen.

 2. Markera den förinställning som du vill ta bort.
 3. Klicka på Ta bort förinställning och klicka på OK.

Använda skalmarkörer

Skalmarkörerna anger vilken måttskala som används i dokumentet. Ange måttskalan för ett dokument innan du skapar en skalmarkör. Du kan ange markörens längd i logiska enheter, inkludera en textförklaring som anger längden och välja att visa markören och beskrivningen i svart eller vitt.

Skapa en skalmarkör

 1. Välj Bild > Analys > Placera skalmarkör.

 2. Ange följande alternativ i dialogrutan Måttskalemarkör:

  Längd

  Ange ett värde för att ange skalmarkörens längd. Markörens längd i pixlar beror på vilken måttskala som används för dokumentet.

  Teckensnitt

  Välj teckensnitt för visningstexten.

  Teckenstorlek

  Välj teckenstorlek för visningstexten.

  Visa text

  Markera den här kryssrutan om du vill visa skalmarkörens logiska längd och logiska enheter.

  Textplacering

  Visar en textförklaring ovanför eller nedanför skalmarkören.

  Färg

  Anger färgen på skalmarkören och textförklaringen (vit eller svart).

 3. Klicka på OK.

Skalmarkören placeras i hörnet längst ned till vänster i bilden. Markören lägger till en lagergrupp i dokumentet, som innehåller ett textlager (om du markerar kryssrutan Visa text) och ett grafiklager. Du kan använda flyttverktyget om du vill flytta skalmarkören eller textverktyget om du vill redigera textförklaringen eller ändra textens storlek, teckensnitt eller färg.

Lägga till eller ersätta skalmarkörer

Du kan placera flera skalmarkörer i ett dokument eller ersätta befintliga markörer.

Obs!

Ytterligare skalmarkörer placeras på samma plats i bilden och kan skymma varandra beroende på hur långa de är. Om du vill visa en underliggande markör avaktiverar du skalmarkörens lageruppsättning.

 1. Välj Bild > Analys > Placera skalmarkör.

 2. Klicka på Ta bort eller Behåll.
 3. Ange inställningar för den nya markören och klicka på OK.

Ta bort en skalmarkör

 1. Markera lagergruppen Måttskalemarkör i panelen Lager för den skalmarkör som du vill ta bort.
 2. Högerklicka på lagergruppen och välj Ta bort grupp på snabbmenyn eller klicka på knappen Ta bort lager.
 3. Klicka på Grupp och innehåll.

Gör en mätning

Du kan mäta med hjälp av markeringsverktygen, linjalen och räkningsverktyget i Photoshop. Välj ett mätverktyg som passar för den typ av information som du vill registrera i måttloggen.

 • Skapa en markering om du vill mäta värden som höjd, bredd, perimeter, område och gråvärden för pixlar. Du kan mäta en markering eller flera markeringar samtidigt.

 • Rita en linje med linjalen om du vill mäta linjära avstånd och vinklar.

 • Använd räkningsverktyget om du vill räkna och registrera antalet objekt i bilden. Se Räkna objekt i en bild.

  Varje mätning mäter en eller flera datapunkter. Vilka datapunkter som du markerar avgör vilken information som registreras i måttloggen. Datapunkterna är kopplade till den typ av verktyg som du mäter med. Du kan använda datapunkter för område, perimeter, höjd och bredd när du mäter markeringar. Du kan använda datapunkter för längd och vinkel när du mäter med linjalen. Du kan effektivisera arbetsflödet genom att skapa och spara uppsättningar med datapunkter för särskilda typer av mätningar.

 1. Öppna ett befintligt dokument.
 2. Välj Bild > Analys > Ange måttskala och välj en måttskaleförinställning för dokumentet (se Ange måttskalan) eller välj Egen och ange en egen måttskala.

  Mätningarna beräknas och registreras i måttloggen med de skalenheter som används när mätningen registreras. Om det inte finns någon måttskala används standardskalan 1 pixel = 1 pixel.

 3. (Valfritt) Välj Bild > Analys > Markera datapunkter och gör något av följande:

  • Välj Egen för att ange vilka datapunkter som ska mätas.

  • Välj en befintlig datapunktförinställning på undermenyn.

  Datapunkterna i dialogrutan Markera datapunkter är grupperade baserat på det mätverktyg som kan mäta dem. Gemensamma datapunkter är tillgängliga för alla verktyg. Med den här typen av datapunkter kan du lägga till användbar information i måttloggen, t.ex. namnet på den fil som mäts, måttskalan och datumet och tiden för mätningen.

  Alla datapunkter är markerade som standard. Du kan välja en deluppsättning med datapunkter för en särskild typ av mätning och sedan spara kombinationen som en förinställning.

  Obs!

  När du mäter med ett särskilt verktyg visas bara de datapunkter som associeras med verktyget i loggen, även om du har valt andra datapunkter. Om du till exempel gör en mätning med linjalen visas bara datapunkterna för linjalen i måttloggen, jämte eventuella gemensamma datapunkter som du har valt.

 4. Välj en bildfunktion och ett mätverktyg som ska associeras med de markerade datapunkterna. Gör något av följande:
  • Skapa en eller flera markeringar i bilden.

  • Välj Bild > Analys > Linjal eller klicka på linjalen i verktygslådan och använd sedan verktyget för att mäta längden på ett bildområde.

  • Välj Bild > Analys > Räkningsverktyg eller klicka på räkningsverktyget i verktygslådan och räkna objekten i bilden.

 5. Öppna panelen Måttlogg genom att klicka på Fönster > Måttlogg.
 6. Välj Bild > Analys > Registrera mått eller klicka på Registrera mått i panelen Måttlogg.

  Obs!

  Om de datapunkter som du har valt inte associeras med det aktuella mätverktyget uppmanas du att välja datapunkter för verktyget i fråga.

  Måttloggen innehåller kolumner för alla datapunkter som du har valt i dialogrutan Markera datapunkter. Varje mått som du gör registreras på en ny rad i måttloggen.

  Om du mäter flera markerade områden i bilden skapas en rad med data i loggen med en sammanfattning eller kumulativ information för alla markerade områden, följt av en rad för varje markerat område. Varje markerat område visas som en separat funktion i kolumnen Etikett i måttloggen och tilldelas ett unikt nummer.

  Du kan upprepa steg 2 till och med 6 för flera olika markeringar i samma eller flera olika dokument. Kolumnen Dokument i måttloggen innehåller källan för mätinformationen.

Måttdatapunkter

Vinkel

Linjalens vinkel (±0‑180).

Område

Markerat område i antal fyrkantiga pixlar eller i kalibrerade enheter beroende på den aktuella måttskalan (t.ex. kvadratmillimeter).

Cirkularitet

4pi(område/perimeter2). Värdet 1,0 motsvarar en perfekt cirkel. Värden kring 0,0 motsvarar en mer och mer uttänjd polygon. Värdena kanske inte är giltiga för mycket små markeringar.

Antal

Varierar beroende på vilket mätverktyg som används. Markeringsverktyg: antalet icke intilliggande markerade områden i bilden. Räkningsverktyg: antalet räknade objekt i bilden. Linjalen: antalet synliga linjallinjer (1 eller 2).

Datum och tid

Infogar en datum- och tidsstämpel som anger när mätningen utfördes.

Dokument

Anger vilket dokument (dokumentfil) som mäts.

Gråvärde

Det här är ett mått på intensiteten, antingen från 0 till 255 (för 8‑bitars bilder), 0 till 32 768 (för 16‑bitars bilder) eller 0,0 till 10 (för 32‑bitars bilder). För alla gråvärderelaterade mått konverteras bilden internt till gråskala (samma resultat som om du använder Bild > Läge > Gråskala) baserat på standardprofilen för gråskala. Därefter utförs begärda beräkningar (medelvärde, median, minimal, maximal) för varje funktion och för sammanfattningen.

Höjd

Markeringens höjd (max y - min y) i den aktuella måttskalans enheter.

Histogram

Genererar histograminformation för varje kanal i bilden (tre för RGB-bilder, fyra för CMYK o.s.v.) och registrerar antalet pixlar vid varje värde från 0 till 255 (16‑bitars eller 32‑bitars värden konverteras till 8‑bitars). När du exporterar data från måttloggen exporteras numeriska histogramdata till en CSV-fil (kommaavgränsade värden). Filen placeras i en egen mapp på samma plats som måttloggen (tabbavgränsad textfil) exporteras till. Histogramfilerna tilldelas ett unikt nummer, från 0 och i steg om 1. Om flera markeringar mäts samtidigt genereras en histogramfil för hela det markerade området, plus ytterligare histogramfiler för varje enskild markering.

Integrerad täthet

Summan av pixlarnas värden i markeringen. Detta motsvarar produkten av område (i pixlar) och medelgråvärde.

Etikett

Identifierar och numrerar automatiskt varje mått som Mått 1, Mått 2 o.s.v. Om flera markeringar mäts samtidigt tilldelas varje markering ytterligare en funktionsetikett och ett nummer.

Längd

Linjärt avstånd som definierats med linjalen i bilden, i den aktuella måttskalans enheter.

Perimeter

Markeringens perimeter. Om flera markeringar mäts samtidigt genereras ett mått för den totala perimetern för alla markeringar, plus ytterligare mått för varje enskild markering.

Skala

Måttskalan för källdokumentet (t.ex. 100 px = 3 miles).

Skalenheter

Logiska enheter för måttskalan.

Skalfaktor

Antalet pixlar som skalenheten har tilldelats.

Källa

Måttets källa: Linjalen, räkningsverktyget eller markeringsverktyg.

Bredd

Markeringens bredd (max x - min x) i den aktuella måttskalans enheter.

Skapa en förinställning för datapunkter

 1. Välj Bild > Analys > Markera datapunkter > Egen.

 2. Ange vilka datapunkter som ska inkluderas i förinställningen.
 3. Klicka på Spara förinställning och ange ett namn för förinställningen.
 4. Klicka på OK. Förinställningen sparas och är tillgänglig på undermenyn under Analys > Markera datapunkter.

Redigera en förinställning för datapunkter

 1. Välj Bild > Analys > Markera datapunkter > Egen.

 2. Välj den förinställning som du vill redigera på menyn Förinställning.
 3. Markera eller avmarkera datapunkter. Förinställningens namn ändras till Egen.
 4. Klicka på Spara förinställning. Ange den ursprungliga förinställningens namn om du vill ersätta den befintliga förinställningen eller ange ett nytt namn om du vill skapa en ny förinställning.

Ta bort en förinställning för datapunkter

 1. Välj Bild > Analys > Markera datapunkter > Egen.

 2. Välj den förinställning som du vill ta bort på menyn Förinställning.
 3. Klicka på Ta bort förinställning och klicka sedan på Ja för att bekräfta borttagningen.
 4. Klicka på OK.

Använda måttloggen

När du mäter ett objekt registreras mätinformationen i panelen Måttlogg. Varje rad i loggen representerar en måttuppsättning. Kolumner representerar datapunkter i måttuppsättningen.

När du mäter ett objekt visas en ny rad i måttloggen. Du kan ändra ordning på kolumnerna i loggen, sortera data i kolumner, ta bort rader eller kolumner eller exportera data från loggen till en kommaavgränsad textfil.

Visa måttloggen

 1. Gör något av följande:
  • Välj Bild > Analys > Registrera mått.

  • Välj Fönster > Måttlogg.

Markera rader i loggen

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill markera en rad i loggen klickar du på raden.

  • Om du vill markera flera angränsande rader klickar du på den första raden och drar över de intilliggande raderna. Du kan också klicka på den första raden, hålla ned Skift och sedan klicka på den sista raden.

  • Om du vill markera rader som inte är placerade intill varandra klickar du på den första raden, håller ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar på de övriga raderna.

  • Om du vill markera alla rader klickar du på Markera alla.

  • Om du vill avmarkera alla rader klickar du på Avmarkera alla.

Markera kolumner i loggen

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på en kolumnrubrik.

  • Om du vill markera flera angränsande kolumner klickar du på en kolumnrubrik och drar över de intilliggande kolumnerna. Du kan också klicka på den första kolumnrubriken, hålla ned Skift och sedan klicka på den sista kolumnrubriken.

  • Om du vill markera kolumner som inte är placerade intill varandra klickar du på den första kolumnrubriken, håller ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar på de övriga kolumnrubrikerna.

Ändra ordning på, ändra storlek på eller sortera kolumner i loggen

 1. Gör något av följande:
  • Dra markerade kolumner för att ändra ordning på dem i loggen. Kolumnens placering representeras av en dubbel svart linje.

  • Om du vill ändra storlek på en kolumn klickar du på kolumnrubriken och drar sedan skiljelinjen.

  • Om du vill sortera data i en kolumn klickar du på kolumnrubriken för att ändra sorteringsordningen eller högerklickar på kolumnrubriken och väljer Sortera stigande eller Sortera fallande. (Du kan inte ändra ordning på rader manuellt.)

Ta bort rader eller kolumner från loggen

 1. Markera en eller flera rader eller kolumner i loggen.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Ta bort på alternativmenyn på paletten Måttlogg.

  • Klicka på ikonen Ta bort längst upp i panelen.

  • Högerklicka på en rad eller en kolumnrubrik och välj Ta bort på snabbmenyn.

Exportera data i måttloggen

Du kan exportera data från måttloggen till en kommaavgränsad textfil. Du kan öppna textfilen i ett kalkylbladsprogram och utföra statistiska eller analytiska beräkningar med måttinformationen.

 1. Markera en eller flera rader med data i loggen.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Exportera markerade på alternativmenyn på paletten Måttlogg.

  • Klicka på ikonen Exportera längst upp i panelen.

  • Högerklicka på en rad och välj Exportera på snabbmenyn.

 3. Ange ett filnamn och en plats och klicka sedan på Spara.

  Måtten exporteras till en kommaavgränsad UTF‑8-textfil.


Adobes logotyp

Logga in på ditt konto