Ak chcete manipulovať so stranami v súbore PDF, presvedčte sa, že máte povolenie na úpravu súboru PDF. Skontrolujete ho tak, že vyberiete voľbu Súbor > Vlastnosti a kliknite na kartu Zabezpečenie. Povolenia sú zobrazené v Prehľade obmedzení dokumentu.

Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat XI. Ak používate aplikáciu Acrobat DC, pozrite si pomocníka pre aplikáciu Acrobat DC.

Otáčanie strán

Môžete natočiť všetky strany alebo vybraté strany v dokumente. Otáčanie sa vykonáva po krokoch 90°. Strany môžete otáčať pomocou nástrojov na otáčanie na table Miniatúry strán alebo pomocou voľby Otočiť (opísaná nižšie).

 1. Vyberte voľby Nástroje > Strany > Otočiť.

  Vyberte voľby Nástroje, Strany, Otočiť
  Vyberte položku Otočiť na paneli Strany na table Nástroje.

 2. V časti Smer vyberte veľkosť a smer otočenia: 90 stupňov doľava, 90 stupňov doprava alebo 180 stupňov.
 3. Vo voľbe Strany určite, či sa majú otočiť všetky strany, vybraté strany alebo určitý rozsah strán.
 4. V menu Otočiť vyberte voľbu Párne strany, Nepárne strany alebo obidvoje a vyberte orientáciu otáčaných strán.

  Poznámka:

  Ak chcete dočasne zmeniť zobrazenie strany, vyberte voľby Zobrazenie > Otočiť zobrazenie > Doprava alebo Doľava. Pri budúcom otvorení PDF sa pôvodná orientácia strany obnoví.

Vybratie strán

Vybratie je proces umožňujúci opakované využitie vybratých strán z jedného PDF v inom PDF. Vybraté strany obsahujú nielen svoj grafický a textový obsah, ale tiež polia formulárov, poznámky a odkazy spojené s obsahom pôvodnej strany.

V priebehu procesu vybratia môžete vybraté strany zachovať v pôvodnom dokumente alebo ich môžete odstrániť, podobne ako pri bežných procesoch vystrihnutia a vloženia alebo kopírovania a vloženia, ale na úrovni strán.

Poznámka:

Záložky ani zreťazenia článkov spojené so stranami sa s nimi nevyberú.

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat a vyberte voľby Nástroje > Strany > Extrahovať.
  Vyberte voľby Nástroje, Strany, Extrahovať
  Ak chcete vybrať jednu alebo viacero strán zo súboru PDF, vyberte položku Vybrať na paneli Strany na table Nástroje.

 2. Určite rozsah strán, ktoré chcete vybrať.
 3. V dialógovom okne Vybrať strany vykonajte jeden alebo viac z nasledujúcich úkonov a potom kliknite na tlačidlo OK:

  • Ak chcete odstrániť vybraté strany z pôvodného dokumentu, vyberte položku Po vybratí strany odstrániť.
  • Ak chcete pre každú vybratú stranu vytvoriť jednostranový súbor PDF, vyberte položku Vybrať strany ako samostatné súbory.
  • Ak chcete nechať pôvodné strany v dokumente a vytvoriť jeden súbor PDF obsahujúci všetky vybraté strany, nechajte obidve tieto začiarkavacie políčka nezačiarknuté.

Vybraté strany sa umiestnia do nového dokumentu.

Poznámka:

Autor dokumentu PDF môže nastaviť zabezpečenie tak, aby zabránil vynímaniu strán. Ak si chcete prezrieť nastavenia zabezpečenia dokumentu, vyberte voľby Súbor > Vlastnosti a vyberte kartu Zabezpečenie.

Rozdelenie súborov PDF na viacero dokumentov

Jeden alebo viaceré dokumenty môžete rozdeliť na viacero menších dokumentov. Pri rozdeľovaní dokumentu môžete zadať rozdelenie podľa maximálneho počtu strán, maximálnej veľkosti súboru alebo záložiek najvyššej úrovne.

Rozdelenie jedného alebo viacerých súborov PDF s otvoreným dokumentom

 1. Otvorte súbor PDF a vyberte voľby Nástroje > Strany > Rozdeliť dokument.
  Vyberte voľby Nástroje, Strany, Rozdeliť dokument
  Ak chcete súbor PDF rozdeliť na dva alebo viacero menších dokumentov, vyberte položku Rozdeliť strany na paneli Strany na table Nástroje.

 2. V dialógovom okne Rozdeliť dokument zadajte kritériá pre rozdelenie dokumentu:

  Počet strán

  Zadajte maximálny počet strán pre každý dokument po rozdelení.

  Veľkosť súboru

  Zadajte maximálnu veľkosť súboru pre každý dokument po rozdelení.

  Záložky najvyššej úrovne

  Ak dokument obsahuje záložky, pre každú záložku najvyššej úrovne sa vytvorí jeden dokument.

  Voľby Rozdeliť dokument
  Súbor PDF sa rozdelí na viacero dvojstranových súborov PDF.

 3. Ak chcete zadať cieľový priečinok pre predvoľby rozdelených súborov a názvov súborov, kliknite na položku Voľby výstupu. Podľa potreby zadajte požadované voľby a kliknite na tlačidlo OK.

 4. (Voliteľné) Ak chcete rovnaké rozdelenie aplikovať na viaceré dokumenty, kliknite na položku Aplikovať na viacero. Kliknite na položku Pridať súbory a vyberte položku Pridať súbory, Pridať priečinky alebo Pridať otvorené súbory. Vyberte súbory alebo priečinok a kliknite na tlačidlo OK.

Rozdelenie jedného alebo viacerých súbor PDF bez otvoreného dokumentu (len v systéme Windows)

 1. Vyberte voľby Nástroje > Strany > Rozdeliť dokument.

 2. Kliknite na položku Pridať súbory a vyberte voľbu Pridať súbory, Pridať priečinky. Vyberte súbory alebo priečinok a kliknite na tlačidlo OK.

 3. Postupujte podľa krokov 2 a 3 v postupe na rozdelenie dokumentov s otvoreným dokumentom.

Presúvanie alebo kopírovanie strán

Na kopírovanie alebo presúvanie strán v rámci dokumentu a na kopírovanie strán z jedného dokumentu do druhého môžete použiť miniatúry strán na navigačnej table.

Premiestnenie alebo skopírovanie strany vnútri PDF pomocou miniatúr strán

 1. Kliknutím na tlačidlo Miniatúry strán na navigačnej table otvorte panel Miniatúry strán a vyberte jednu alebo viac miniatúr strán.

  Kliknite na tlačidlo Miniatúry strán
  Tlačidlo Miniatúry strán.

 2. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete stranu premiestniť, pretiahnite rámček s číslom strany zodpovedajúcej miniatúry strany alebo samotnú miniatúru strany do novej polohy. Zobrazí sa lišta označujúca novú polohu miniatúry strany. Strany sa prečíslujú.
  • Ak chcete stranu skopírovať, presuňte so stlačeným klávesom Ctrl miniatúru strany do druhej polohy.

Skopírovanie strany z jedného súboru PDF do druhého pomocou miniatúr strán

 1. Otvorte obidva súbory PDF a zobrazte ich vedľa seba.
 2. Otvorte panel Miniatúry strán pre oba súbory PDF.
 3. Myšou presuňte miniatúru strany na panel Miniatúry strán cieľového súboru PDF. Strana sa skopíruje do dokumentu a strany sa prečíslujú.

Odstránenie alebo nahradenie strán

Môžete nahradiť celú stranu PDF inou stranou PDF. Nahradí sa len text a obrázky na pôvodnej strane. Akékoľvek interaktívne elementy spojené s pôvodnou stranou, ako sú odkazy a záložky, sa nezmenia. Podobne sa tiež neprenesú záložky a odkazy, ktoré mohli byť skôr spojené s náhradnou stranou. Poznámky sa ale prenesú a skombinujú sa s existujúcimi poznámkami v dokumente.

Po odstránení alebo nahradení strán je vhodné pomocou príkazu Zmenšiť veľkosť súboru premenovať a uložiť novo usporiadaný súbor s čo najmenšou veľkosťou súboru.

Odstránenie alebo nahradenie strán
Strana pred a po nahradení. Záložky a odkazy strany zostanú na rovnakých miestach.

Odstránenie strán pomocou príkazu Odstrániť

Poznámka:

Príkaz Odstrániť nemožno vziať späť.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Strany > Odstrániť.

  Vyberte voľby Nástroje, Strany, Odstrániť
  Príkaz Odstrániť na paneli Strany odstráni vybratý rozsah strán zo súboru PDF.

 2. Zadajte rozsah strán, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo OK.

  Nemôžete odstrániť všetky strany; v dokumente musí zostať aspoň jedna strana.

  Poznámka:

  Ak na paneli Zobrazenie strán v dialógovom okne Predvoľby vyberiete voľbu Používať logické čísla strán, môžete zadať číslo strany v zátvorkách, aby ste odstránili stranu s logicky ekvivalentným číslom. Ak je napríklad prvá strana v dokumente očíslovaná i, môžete v dialógovom okne Odstrániť strany zadať (1), aby ste odstránili túto stranu.

Odstránenie strán pomocou miniatúr strán

 1. Na paneli Miniatúry strán vyberte stranu alebo skupinu strán, ktoré chcete odstrániť.

 2. Kliknite na nástroj Odstrániť v hornej časti panela Miniatúry strán.

  Kliknite na nástroj Odstrániť
  Vyberte jednu alebo viac strán na paneli Miniatúry strán a kliknutím na nástroj Odstrániť ich odstráňte.

Nahradenie obsahu strany

 1. Otvorte súbor PDF obsahujúci strany, ktoré chcete nahradiť.
 2. Vyberte voľby Nástroje > Strany > Nahradiť.
  Vyberte voľby Nástroje, Strany, Nahradiť
  Vyberte položku Nahradiť strany na paneli Strany na table Nástroje.

 3. Vyberte dokument obsahujúci náhradné strany a kliknite na možnosť Vybrať.
 4. V sekcii Originál zadajte strany, ktoré chcete v pôvodnom dokumente nahradiť.
 5. V sekcii Náhrada zadajte prvú stranu rozsahu náhradných strán. Posledná strana sa vypočíta na základe počtu nahradzovaných strán v pôvodnom dokumente.

Nahradenie strán pomocou miniatúr strán

 1. Otvorte súbor PDF obsahujúci strany, ktoré chcete nahradiť, a potom otvorte súbor PDF, ktorý obsahuje náhradné strany.
 2. Na paneli Miniatúry strán súboru PDF, ktorý obsahuje náhradné strany, vyberte stranu alebo skupinu strán:
  • Vyberte rámčeky s číslami strán miniatúr strán, ktoré chcete použiť ako náhradné strany.
  • Kliknutím s klávesom Shift vyberte viac miniatúr strán. Kliknite a podržte kláves Ctrl, ak chcete do výberu pridávať.
  • Ťahaním nakreslite rámček okolo skupiny miniatúr strán.
 3. Podržte klávesy Ctrl a Alt a pretiahnite vybraté miniatúry strán na panel Strany cieľového dokumentu. Uvoľnite tlačidlo myši, keď je ukazovateľ priamo nad rámčekom s číslom miniatúry prvej strany, ktorú chcete nahradiť, takže sa tieto strany zvýraznia.

  Strany, ktoré ste vybrali v prvom dokumente, nahradí rovnaký počet strán v druhom dokumente, počnúc stranou, na ktorú ste pretiahli nové strany.

Prečíslovanie strán

Čísla strán na stranách dokumentu nemusia vždy súhlasiť s číslami strán, ktoré sa objavujú pod miniatúrami strán a na paneli s nástrojmi Navigácia na strane. Strany sa číslujú celými číslami, prvá strana dokumentu má číslo 1. Keďže niektoré súbory PDF môžu obsahovať úvodný materiál, ako je strana s autorskými právami a obsahom, číslovanie hlavných strán nemusí zodpovedať číslam zobrazeným na paneli s nástrojmi Navigácia na strane.

Navigácia na strane
Porovnanie číslovania vytlačených strán (hore) s logickým číslovaním strán (dole)

Strany v dokumente môžete očíslovať rôznymi spôsobmi. Pre skupiny strán môžete určiť rôzne štýly číslovania, napríklad 1, 2, 3 alebo i, ii, iii alebo a, b, c. Systém číslovania môžete tiež prispôsobiť pridaním prefixu. Napríklad číslovanie pre kapitolu 1 môže byť 1-1, 1-2, 1-3 a tak ďalej, pre kapitolu 2 to môže byť 2-1, 2-2, 2-3 a tak ďalej.

Poznámka:

Použitie príkazu Očíslovať strany ovplyvní iba čísla strán na paneli Strany. Nové čísla strán môžete do súboru PDF fyzicky pridať pomocou funkcie pre hlavičku a pätu.

 1. Kliknutím na tlačidlo Miniatúry strán otvorte panel Miniatúry strán.

 2. Vyberte položku Číslovať strany v menu volieb.

  Vyberte položku Číslovať strany v menu volieb
  Príkaz Číslovať strany sa nachádza v menu volieb na paneli Miniatúry strán.

 3. Určite rozsah strán. (Voľba Vybraté sa vzťahuje na strany vybraté na paneli Miniatúry strán.)
 4. Vyberte jednu z nasledujúcich volieb a potom kliknite na tlačidlo OK:

  Začať nový oddiel

  Začne novú postupnosť číslovania. Z rozbaľovacieho menu vyberte štýl číslovania a zadajte číslo počiatočnej strany oddielu. Ak chcete, zadajte Predponu.

  Rozšíriť číslovanie použité v predchádzajúcom oddiele na vybraté strany

  Pokračuje v poradí číslovania od predchádzajúcich strán bez prerušenia.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online